Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/454/05

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/36/2018 – Program Erasmus+, ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik – Pobude za inovacije v politiki – Evropski v prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja na področjih izobraževanja in usposabljanja

OJ C 454, 17.12.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 454/4


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/36/2018

Program Erasmus+, ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik

Pobude za inovacije v politiki

Evropski v prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja na področjih izobraževanja in usposabljanja

(2018/C 454/05)

1.   Opis, cilji in prednostne teme

V prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja so obsežni projekti, katerih cilj je opredeliti, preskusiti, razviti ali oceniti inovativne pristope v politiki, ki bi bili splošno uporabljivi in bi lahko izboljšali sisteme na področju izobraževanja in usposabljanja.

Morali bi zagotoviti poglobljeno znanje o ciljnih skupinah, učenju, okoliščinah poučevanja ali usposabljanja ter učinkovitih metodologijah in orodjih za pomoč pri razvoju politik, pa tudi sklepne ugotovitve, pomembne za oblikovalce politik na področju izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh.

Te projekte morajo zato voditi in izvajati pomembni predstavniki deležnikov z dokazano odličnostjo in najsodobnejšim znanjem, sposobnostjo ustvarjanja inovacij ali doseganja sistemskega učinka s svojimi dejavnostmi in zmožnostjo, da postanejo gonilna sila pri pripravi programa politike na področju izobraževanja in usposabljanja.

Splošna cilja tega razpisa so:

spodbujati inovacije na področju izobraževanja in usposabljanja prek evropskega sodelovanja na ravni politike in prakse,

povečati vlogo deležnikov pri razvoju in splošni uporabi inovacij v politiki.

Posebni cilji tega razpisa so:

uvesti dolgoročnejše spremembe in v praksi preizkušene inovativne rešitve za spopad z izzivi na področju izobraževanja in usposabljanja, ki bi bile splošno uporabljive in bi lahko ustvarile trajnostni in sistemski učinek na sisteme na področju izobraževanja in usposabljanja,

zagotoviti podporo nadnacionalnemu sodelovanju med ključnimi deležniki pri reševanju v prihodnost usmerjenih vprašanj in njihovemu vzajemnemu učenju na tem področju,

olajšati zbiranje in analizo dokazov v podporo inovativnim politikam in praksam.

Predlogi, ki bodo predloženi v okviru tega razpisa, se morajo nanašati na eno od šestih spodaj navedenih prednostnih nalog:

1.

pridobivanje temeljnih veščin za nizko usposobljene odrasle osebe;

2.

zasnova in ocenjevanje učinkovitosti nadaljevalnega usposabljanja za izpolnjevanje sedanjih in prihodnjih potreb po znanju in spretnostih;

3.

spodbujanje inovativnih tehnologij pri zagotavljanju kariernega usmerjanja;

4.

spodbujanje inovativnih in meddisciplinarnih pristopov k poučevanju na področju naravoslovja, tehnike, inženirstva, umetnosti in matematike (STE(A)M - science, technology, engineering, arts and maths) v izobraževanju;

5.

spodbujanje uporabe orodja za samoopazovanje v podporo inovacijam in sistemski spremembi v ustanovah za izobraževanje in usposabljanje;

6.

visokošolsko izobraževanje – uresničevanje ciljev akcijskega načrta za digitalno izobraževanje (vključno z odprto znanostjo) in ocenjevanje učnih dosežkov za primerjalno analizo med visokošolskimi institucijami.

Predlogi, ki ne bodo zajemali nobene od šestih prednostnih nalog v tem razpisu, ne bodo upoštevani.

2.   Upravičeni vlagatelji

Upravičeni prijavitelji so javne in zasebne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, ali organizacije z drugih družbeno-gospodarskih področij, ki izvajajo medsektorske dejavnosti (npr. centri za priznavanje diplom, gospodarske zbornice, panožne organizacije, civilna družba in kulturne organizacije, mreže deležnikov, NVO, ministrstva za izobraževanje, izvajalci usposabljanj itd.).

Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih upravičenih držav, vključenih v program:

28 držav članic Evropske unije,

države EFTA/EGP: Islandija, Lihtenštajn, Norveška,

države kandidatke EU: nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija in Srbija (1).

Za britanske prijavitelje: upoštevajte, da je treba merila za upravičenost izpolnjevati v celotnem obdobju projekta. Če Združeno kraljestvo v tem obdobju izstopi iz EU, ne da bi z EU sklenilo sporazum, s katerim se zagotovi zlasti, da so vložniki iz Združenega kraljestva še naprej upravičeni do sredstev, ne boste več prejemali sredstev EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali izstopiti iz projekta v skladu s členom II.16.3.1(a) sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Za ta razpis za zbiranje predlogov morajo partnerstvo sestavljati najmanj tri organizacije, ki zastopajo tri države, vključene v program.

3.   Upravičene dejavnosti in trajanje projekta

Le dejavnosti, ki se izvajajo v državah, vključenih v program (glejte razdelek 2), bodo upravičene do financiranja. Stroški, povezani z dejavnostmi, ki jih izvajajo partnerske države (2) ali organizacije, ki niso registrirane v državah, vključenih v program, so upravičeni samo, če so potrebni za dokončanje projekta in če so ustrezno obrazloženi in upravičeni v prijavnem obrazcu. Vse spremembe dejavnosti, v katere so vključene partnerske države, mora predhodno posebej odobriti izvajalska agencija.

Dejavnosti se morajo začeti 1. novembra 2019, 1. decembra 2019 ali 1. januarja 2020.

Projekt mora trajati od 24 do 36 mesecev.

4.   Pričakovani rezultati

Predlagan projekt na podlagi tega razpisa bi moral ustvariti dokazane rezultate na vsaj enem od naslednjih področij:

(i)

razvoj in/ali izboljšanje inovativnih ukrepov na področjih izobraževanja in usposabljanja v skladu s prednostnimi nalogami razpisa (glejte razdelek 1);

(ii)

boljši dokazi in razumevanje ciljne(-ih) skupine/skupin, razmere na področju učenja in poučevanja ter učinkovite metodologije in orodja, ki so lahko navdih ali spodbuda za inovacije na sistemski ravni;

(iii)

dokaz možnega dolgoročnega vpliva na sisteme izobraževanja in usposabljanja s splošno uporabo naprednih in inovativnih pristopov politike, razvitih v okviru projektov;

(iv)

evropska dodana vrednost prek okrepljenega nadnacionalnega sodelovanja in vzajemno učenje glavnih deležnikov.

5.   Proračun

Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, znaša 12 000 000 EUR.

Finančni prispevek EU ne presega 75 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Najvišji znesek nepovratnih sredstev na projekt znaša 500 000 EUR.

Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh sredstev, ki so na voljo za ta razpis.

6.   Merila za dodelitev

Predlogi, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost, bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:

1.

ustreznost projekta (30 %);

2.

kakovost zasnove in izvedbe projekta (30 %);

3.

kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (20 %);

4.

učinek na razvoj politik in razširjanje (20 %).

Samo predlogi, ki bodo dosegli prage minimalne kakovosti:

najmanj 50 % točk za vsako od štirih posameznih meril (najmanj 15 točk za „ustreznost projekta“ ter „kakovost zasnove in izvedbe projekta“, 10 točk za „kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju“ oziroma „učinek na razvoj politik in razširjanje“), ter

najmanj 70 % vseh možnih točk (tj. seštevek vseh točk za štiri merila za dodelitev),

se bodo upoštevali pri dodelitvi finančnih sredstev EU. Prijave, ki ne bodo dosegle navedenih pragov, bodo zavrnjene.

7.   Postopek vložitve prijav in rok

Prijave morajo biti oddane najpozneje do 19. marca 2019 do 12. ure opoldne po srednjeevropskem času (bruseljski čas).

Prijavitelji naj pazljivo preberejo vse informacije o razpisu za zbiranje predlogov EACEA/36/2018 in postopku predložitve ter uporabijo dokumente, ki so sestavni del prijave (prijavne dokumentacije) in so na voljo na spletnem naslovu: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en

Prijavo in njene obvezne priloge je treba oddati prek spleta na posebnem elektronskem obrazcu, ki je na voljo na naslednjem naslovu: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

8.   Dodatne informacije

Več podrobnosti je na voljo v navodilih za prijavitelje.

Navodila za prijavitelje in prijavna dokumentacija so na voljo na spletni strani:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en

Elektronski naslov: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu.


(1)  Srbija: Proračunske prilagoditve, ki so bile določene ob vključitvi Srbije kot programske države v program Erasmus+, se bodo uporabljale od 1. januarja 2019, ob upoštevanju sprejetja sklepa Komisije o odobritvi (spremembe) sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Srbijo o sodelovanju Republike Srbije v programu „Erasmus+“: programu Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport z dne 1. januarja 2019.

(2)  Partnerske države: države, ki v programu Erasmus+ ne sodelujejo v celoti in zato niso države, vključene v program.


Top