EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/420/02

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/21/2018 – Program Erasmus+, ključni ukrep 3: podpora za reformo politik – Socialno vključevanje in skupne vrednote: prispevek na področju izobraževanja in usposabljanja

OJ C 420, 20.11.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 420/2


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/21/2018

Program Erasmus+, ključni ukrep 3: podpora za reformo politik

Socialno vključevanje in skupne vrednote: prispevek na področju izobraževanja in usposabljanja

(2018/C 420/02)

1.   CILJI

S tem razpisom za zbiranje predlogov se bodo podprli projekti nadnacionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

Vsaka vloga se mora nanašati na en splošni cilj in enega od posebnih ciljev. Seznama splošnih in posebnih ciljev razpisa sta izčrpna: predlogi, ki ne bodo obravnavali teh ciljev, se ne bodo upoštevali.

Splošni cilji

Predlogi se morajo nanašati na enega od naslednjih dveh splošnih ciljev:

1.

razširjanje in/ali povečevanje dobrih praks na področju vključujočega učenja in spodbujanje skupnih vrednot, uvedenih zlasti na lokalni ravni. V okviru tega razpisa povečevanje pomeni izvajanje dobre prakse v širšem obsegu/njen prenos v drugo okolje ali njeno izvajanje na višji/sistemski ravni,

ali

2.

razvoj in izvajanje inovativnih metod in praks za pospeševanje vključujočega izobraževanja ter spodbujanje skupnih vrednot.

Posebni cilji

Predlogi se morajo nanašati na enega od naslednjih posebnih ciljev:

izboljšanje pridobivanja socialnih in državljanskih kompetenc, spodbujanje znanja, razumevanja ter lastništvo vrednot in temeljnih pravic,

spodbujanje vključujočega izobraževanja in usposabljanja ter pospeševanje izobraževanja prikrajšanih učencev, vključno s podporo izobraževalnemu podpornemu osebju pri obravnavanju raznolikosti in okrepitvijo raznolikosti med izobraževalnim osebjem,

krepitev kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti med učenci, starši in pedagoškim osebjem,

podpiranje vključevanja novo prispelih migrantov v kakovostno izobraževanje, vključno z ocenjevanjem znanja in potrjevanjem predhodnega učenja,

razvijanje digitalnih spretnosti in kompetenc digitalno izključenih skupin (vključno s starejšimi, migranti in mladimi iz prikrajšanih okolij) na podlagi partnerstva med šolami, podjetji in neformalnih sektorjem, vključno z javnimi knjižnicami.

Spodbuja se, da projekti v svoje dejavnosti po potrebi vključijo sodelovanje vzornikov.

2.   IZPOLNJEVANJE POGOJEV

2.1   Upravičeni vlagatelji

Upravičeni vlagatelji so javne in zasebne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, ali drugi družbeno-gospodarski sektorji ali organizacije, ki izvajajo medsektorske dejavnosti (npr. kulturne organizacije, civilna družba, športne organizacije, centri za priznavanje diplom, gospodarske zbornice, panožne organizacije itd.).

Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih držav, vključenih v program:

28 držav članic Evropske unije (1),

države EFTA/EGP: Islandija, Lihtenštajn, Norveška,

države kandidatke EU: nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija in Srbija (2).

Za ta razpis za zbiranje predlogov morajo partnerstvo sestavljati najmanj štiri upravičene organizacije iz štirih različnih držav, vključenih v program.

Če so v projekt vključene mreže, morata konzorcij sestavljati vsaj dve organizaciji, ki nista članici mreže, v konzorciju pa morajo biti skupno zastopane vsaj štiri upravičene države.

2.2   Upravičene dejavnosti in trajanje projekta

Le dejavnosti, ki se izvajajo v državah, vključenih v program (glejte razdelek 2.1), bodo upravičene do financiranja. Stroški, povezani z dejavnostmi, ki se izvajajo zunaj teh držav, ali stroški, ki jih izvajajo organizacije, ki nimajo sedeža v državah, vključenih v program, niso upravičeni. Dejavnosti, ki vključujejo države, ki niso vključene v program, se lahko odobrijo izjemoma in za vsak primer posebej, pod pogojem, da so pridobile predhodno in posebno dovoljenje izvajalske agencije.

Dejavnosti se morajo začeti izvajati 1. novembra, 1. decembra 2019 ali 15. januarja 2020.

Projekt mora trajati 24 ali 36 mesecev.

3.   PRIČAKOVANI REZULTATI

Projekt naj bi privedel do naslednjih rezultatov:

večja ozaveščenost, znanje in razumevanje dobre prakse v ustreznih izobraževalnih ustanovah in skupnostih,

večja uporaba najsodobnejših inovativnih pristopov v politiki ali praksi,

večja ozaveščenost, motivacija in kompetence vodstvenih delavcev izobraževalnih ustanov in izobraževalcev glede vključujočih izobraževalnih pristopov in spodbujanja skupnih vrednot,

aktivno sodelovanje družin in lokalnih skupnosti pri podpiranju vključujočih izobraževalnih pristopov in spodbujanju skupnih vrednot,

bolj razširjena in učinkovitejša orodja za podporo izobraževalnim ustanovam in ustanovam za usposabljanje ter ponudnikom izobraževanja pri izvajanju vključujočih izobraževalnih pristopov in spodbujanju skupnih vrednot.

4.   RAZPOLOŽLJIVA PRORAČUNSKA SREDSTVA

Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, znaša 10 000 000 EUR.

Finančni prispevek EU ne more presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Najvišji znesek nepovratnih sredstev na projekt bo znašal 500 000 EUR.

Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   MERILA ZA DODELITEV

Vloge, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:

1.

ustreznost projekta (30 %);

2.

kakovost zasnove in izvajanja projekta (20 %);

3.

kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (20 %);

4.

učinek, razširjanje in trajnost (30 %).

6.   POSTOPEK VLOŽITVE PRIJAV IN ROK

Rok za vložitev prijav je: 26. februar 2019 – 12.00 (opoldne po bruseljskem času).

Prijavitelji morajo pazljivo prebrati vse informacije o razpisu za zbiranje predlogov EACEA/21/2018 in postopku vložitve prijave ter uporabiti vse obvezne dokumente, ki so na voljo na spletnem naslovu:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (referenčna številka razpisa EACEA/21/2018)

Prijavo in priloge k prijavi je treba predložiti prek spleta na posebnem elektronskem obrazcu.

7.   INFORMACIJE O RAZPISU

Vse informacije o razpisu EACEA/21/2018 so na voljo na spletnem naslovu:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (referenčna številka razpisa EACEA/21/2018)

E-naslov: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Za britanske prijavitelje: upoštevajte, da je treba merila za upravičenost izpolnjevati v celotnem obdobju trajanja projekta. Če Združeno kraljestvo v tem obdobju izstopi iz EU, ne da bi z EU sklenilo sporazum, s katerim se zagotovi zlasti, da so prijavitelji iz Združenega kraljestva še naprej upravičeni do sredstev, ne boste več prejemali sredstev EU (čeprav boste, kjer bo mogoče, še naprej sodelovali) ali pa boste morali izstopiti iz projekta na podlagi člena II(16)(3)(1)(a) sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

(2)  Proračunske prilagoditve, določene na podlagi tega, da bo Srbija postala država programa Erasmus+, se začnejo uporabljati 1. januarja 2019 na podlagi sprejetja sklepa Komisije o odobritvi (spremembe) sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Srbijo glede sodelovanja Republike Srbije v „Erasmus+“: program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport od 1. januarja 2019.


Top