EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/401/09

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA 37/2018 v okviru programa Erasmus+ – KA3 – Podpora za reformo politike – Mreže in partnerstva izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

OJ C 401, 7.11.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 401/9


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA 37/2018

v okviru programa Erasmus+

KA3 – Podpora za reformo politike

Mreže in partnerstva izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

(2018/C 401/09)

1.   Cilj

Cilj tega razpisa je podpreti projekte za vzpostavitev nadnacionalnih in nacionalnih mrež in partnerstev izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okviru začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja z namenom doprinesti k razmisleku o politikah na evropski ravni ter okrepiti ozaveščenost in izvajanje evropskih politik s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja na nacionalnih in regionalnih ravneh.

Splošni cilj razpisa je pozvati k predložitvi predlogov za oblikovanje partnerstev po načelu od spodaj navzgor, ki bodo spodbudila vzpostavitev nadnacionalnih in nacionalnih mrež in partnerstev izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo sodelovali na nacionalni in evropski ravni.

Ti projekti naj bi izboljšali kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, povečali njegov učinek in uporabnost za učence in delodajalce ter vzpostavili čezmejno sodelovanje za povečanje kakovosti in privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Predlogi, ki bodo financirani v okviru tega razpisa, naj bi poleg tega izboljšali komunikacijo, širjenje in podporo pri izvajanju agende o politiki poklicnega izobraževanja in usposabljanja na ravni EU in nacionalni ravni za izmenjavo znanja, povratnih informacij in izkušenj, pridobljenih pri izvajanju te politike, in širjenje najboljših praks na področju odličnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Predloge je treba predložiti v okviru enega od naslednjih dveh sklopov:

—   Sklop 1: Nacionalne, regionalne ali sektorske organizacije izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Projekti iz sklopa 1 so namenjeni vzpostavitvi ali krepitvi mrež in partnerstev med izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja na nacionalni, regionalni ali sektorski ravni. Ta cilj bo dosežen s pomočjo nadnacionalnih projektov, ki so namenjeni ustvarjanju zmogljivosti in izmenjavi najboljših izkušenj med temi organizacijami, zlasti za države z omejenimi ureditvami predstavništva med izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

—   Sklop 2: Evropske krovne organizacije izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Projekti iz sklopa 2 so namenjeni krepitvi sodelovanja med evropskimi krovnimi organizacijami izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja s spodbujanjem razmisleka o politikah na evropski ravni kot tudi zmogljivosti ozaveščanja njihovih nacionalnih članov ali pridruženih subjektov. Evropske krovne organizacije igrajo ključno vlogo pri ozaveščanju in podpiranju izvajanja evropskih politik s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja prek nacionalnih, regionalnih in sektorskih organizacij za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

2.   Upravičena partnerstva

—   Sklop 1: Nacionalne, regionalne ali sektorske organizacije izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Partnerstvo morajo vključevati vsaj dve nacionalni, regionalni ali sektorski mreži ali združenji izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz vsaj dveh različnih držav, vključenih v program Erasmus+ (od katerih mora biti vsaj ena država članica Evropske unije). Eden od navedenih partnerjev bo koordinacijska organizacija, ki v imenu partnerstva zaprosi za nepovratna sredstva programa Erasmus+.

Če mreža/združenje še ni zakonito ustanovljeno, prijavo na razpis pošlje izvajalec poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki je prevzel vlogo zastopnika.

Nadaljnja sestava partnerstva mora odražati specifične dejavnosti razpisa.

—   Sklop 2: Evropske krovne organizacije izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Partnerstvo mora vključevati vsaj dve evropski krovni organizaciji izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki morajo imeti člane ali pridružene subjekte v vsaj petih državah, vključenih v program Erasmus+ (od katerih mora biti vsaj ena država članica Evropske unije). Ena od evropskih krovnih organizacij bo koordinacijska organizacija, ki v imenu partnerstva zaprosi za nepovratna sredstva programa Erasmus+.

Nadaljnja sestava partnerstva mora odražati specifične dejavnosti razpisa.

Države, vključene v programa Erasmus+, so:

—   28 držav članic Evropske unije: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo (1),

—   države, ki so vključene v program in niso članice EU: nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Srbija (2) in Turčija.

3.   Dejavnosti

Dejavnosti se morajo začeti izvajati med 1. septembrom 2019 in 1. novembrom 2019.

Projekti trajajo 24 mesecev.

Glavni cilj dejavnosti je podpora ustanavljanju in/ali krepitvi mrež in partnerstev izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so namenjeni ustvarjanju zmogljivosti na lokalni ravni za učinkovito izvajanje evropskih programov, pobud in prednostnih nalog na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno s tistimi, ki so bili dogovorjeni v okviru københavnskega procesa.

Upravičenci v obeh sklopih morajo izvesti naslednjo dejavnost:

Krepitev sodelovanja med izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja z izvajanjem vzajemnega učenja in svetovanja ter ustvarjanjem zmogljivosti za izboljšanje kakovosti in privlačnosti ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Mreže in partnerstva bi morali spodbujati in krepiti učinkovito porabo finančnih sredstev EU ter podpirati izvajanje in razširjanje ustreznih orodij in pobud EU na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, in sicer, če je le mogoče, v nacionalnih jezikih. Cilj projektov bi moralo biti tudi vključevanje in vzpostavljanje stika z izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki doslej še niso prispevali k evropskemu sodelovanju ali imeli kakršne koli koristi od njega.

Upravičenci bi morali poleg tega izvajati še vsaj tri od spodaj naštetih dejavnosti:

1.

Prispevati k evropskemu tednu poklicnih spretnosti z organizacijo usklajenih inovativnih dogodkov in dejavnosti, katerih cilj je povečanje privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja z nagovarjanjem širšega kroga občinstva, vključno s starši, učenci, učitelji, podjetji in zlasti MSP.

2.

Podpreti razvoj strategije za internacionalizacijo na ravni posamičnih izvajalcev s povečanjem mobilnosti vodstvenega kadra, osebja in učencev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter vzpostaviti partnerstva za sodelovanje.

3.

Povečati kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja prek povratnih informacij za prilagoditev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v skladu s priporočilom o spremljanju diplomantov in priporočilom o evropskem referenčnem okviru za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (EQAVET). Kjer je to ustrezno, razviti sisteme za spremljanje diplomantov, med drugim tudi z združevanjem nacionalnih ali regionalnih statističnih podatkov s podatki, ki jih zbirajo izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ter uporabiti podatke iz sistemov za spremljanje diplomantov za namene izboljšanja ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

4.

Zagotoviti podporo mikropodjetjem in MSP pri razvoju človeškega kapitala s pomočjo strokovnega izpopolnjevanja in prekvalificiranja zaposlenih. To zajema prepoznavanje njihovih potreb po znanju in spretnostih in/ali ocenjevanje potrebnih znanj in spretnosti in/ali priznavanje znanj in spretnosti in/ali njihovim potrebam prilagojeno usposabljanje, kakor je pač ustrezno, ob upoštevanju sklepov delovne skupine ET 2020 za izobraževanje odraslih za obdobje 2016–2018.

5.

Spodbujati inovativno učenje ključnih kompetenc v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (npr. zagotavljanje prožnosti in prilagodljivosti, da se zadovoljijo individualne učne potrebe) s prilagajanjem programske zasnove in ocenjevanja.

6.

Spodbujati orodja in priložnosti za poklicni razvoj učiteljev, mentorjev in/ali vodij poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da bodo bolje pripravljeni na izzive v prihodnosti (npr. digitalizacija) v skladu s sklepi delovne skupine ET 2020 za izobraževanje odraslih za obdobje 2016–2018.

4.   Merila za dodelitev

Vloge, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:

1.

ustreznost projekta (največ 30 točk – prag: najmanj 16 točk);

2.

kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 20 točk – prag: najmanj 11 točk);

3.

kakovost projektnega konzorcija in ureditve sodelovanja (največ 30 točk – prag: najmanj 16 točk);

4.

učinek in razširjanje rezultatov (največ 20 točk – prag: najmanj 11 točk).

Do sredstev bodo upravičene samo vloge, ki bodo dosegle najmanj 60 točk (od skupaj 100 točk), pri čemer se upošteva tudi potrebni minimalni prag pri vsakem od štirih meril za dodelitev sredstev.

5.   Proračun

Celoten proračun za sofinanciranje projektov znaša 6 milijonov EUR, od tega 4 milijona EUR za sklop 1 in 2 milijona EUR za sklop 2. Najvišja stopnja sofinanciranja EU bo 80 %.

Posamezni znesek nepovratnih sredstev bo znašal od 300 000 do 500 000 EUR za sklop 1 in od 600 000 do 800 000 EUR za sklop 2.

Agencija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

6.   Rok za oddajo prijav

Prijave morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

oddati jih je treba najpozneje 31. januarja 2019 do 12.00 ure opoldan (po bruseljskem času),

oddati jih je treba prek spleta na ustreznem uradnem prijavnem obrazcu (e-obrazcu),

napisane morajo biti v enem od uradnih jezikov EU,

priložiti jim je treba podroben opis projekta, častno izjavo in uravnotežen ocenjeni proračun, predstavljen na uradnih obrazcih.

Če te zahteve ne bodo izpolnjene, bo prijava zavrnjena.

7.   Podrobnejše informacije

Navodila za prijavitelje in prijavni elektronski obrazec so na voljo na spletnem naslovu:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Prijave morajo izpolnjevati vse pogoje iz navodil.


(1)  Za prijavitelje iz Velike Britanije: upoštevajte, da morate merila za upravičenost izpolnjevati celotno obdobje dodelitve nepovratnih sredstev. Če Združeno kraljestvo izstopi iz EU v obdobju, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, ne da bi sklenilo sporazum z EU o tem, da so britanski prijavitelji še naprej upravičeni, boste prenehali prejemati finančna sredstva EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali projekt opustiti na podlagi ustreznih določb o odpovedi iz sporazuma o nepovratnih sredstvih.

(2)  Priznavanje Srbije kot udeleženke programa Erasmus+ je odvisno od izpolnjevanja naslednjih pogojev:

i)

razpoložljivosti odobrenih proračunskih sredstev, predvidenih v predlogu proračuna za leto 2019, po sprejetju proračuna za leto 2019 za Srbijo;

ii)

spremembe sporazuma med Evropsko unijo in Srbijo o sodelovanju Srbije v programu Erasmus+: program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.


Top