EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/398/14

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/41/2018 – Program Erasmus+, ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik – Sodelovanje s civilno družbo na področju mladih

OJ C 398, 5.11.2018, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/18


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/41/2018

Program Erasmus+, ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik

Sodelovanje s civilno družbo na področju mladih (1)

(2018/C 398/14)

Uvod

Sodelovanje z organizacijami civilne družbe na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih je bistveno, da se doseže širok občutek pripadnosti, kar zadeva strategije in politike učenja, ter upoštevajo zamisli in pomisleki deležnikov na vseh ravneh.

Bistveno je za zagotavljanje dejavnega sodelovanja deležnikov, spodbujanje njihovega sodelovanja v programu Erasmus+ in drugih evropskih programih ter razširjanje politike, rezultatov programa in dobre prakse prek svojih obširnih mrež članstva.

1.   Cilji in kazalniki

Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je zagotoviti strukturno pomoč, imenovano nepovratna sredstva za poslovanje, evropskim nevladnim organizacijam (ENVO) in vseevropskim mrežam, ki delujejo na področju mladih ter se zavzemajo za naslednje splošne cilje:

povečati ozaveščenost deležnikov o strategiji EU za mlade (2) za obdobje 2019–2027, ki temelji na predlogu Komisije (3) in bo predvidoma sprejet do konca leta,

razviti, spodbujati in podpirati ukrepe za vključevanje, povezovanje in krepitev vloge mladine v duhu strategije EU za mlade,

povečati ozaveščenost in sodelovanje mladih pri ukrepih EU za mlade, vključno z nedavno ustanovljenimi, kot sta evropski solidarnostni korpus in odkrivanje EU,

povečati zavezanost deležnikov in sodelovanje z javnimi organi pri izvajanju politik na področjih, pomembnih za mlade,

spodbujati sodelovanje deležnikov na področjih mladih,

spodbujati vključevanje deležnikov pri razširjanju politike in programskih ukrepov, vključno z rezultati programa ter dobrimi praksami med svojim članstvom ter drugod.

Te cilje bi bilo treba jasno vključiti v delovne načrte, dejavnosti in končne izsledke organizacij prijaviteljic.

Poleg tega se od organizacij, dejavnih na področju mladih, ki bodo prejele pomoč na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, pričakuje, da bodo izvajale dejavnosti, katerih cilj je:

spodbujati močnejšo udeležbo vseh mladih v demokratičnem in družbenem življenju v Evropi; prispevati k razpravi o vprašanjih politike, ki vplivajo na mlade in na mladinske organizacije na evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ter k oblikovanju teh vprašanj; omogočiti mladim, da se bo njihov glas v družbi bolje slišal; spodbujati glasovanje na evropskih parlamentarnih volitvah; spodbujati močnejšo vlogo mladih v družbi in njihovo udeležbo v postopkih odločanja,

spodbujati pravičen in enak dostop mladih do različnih priložnosti; omogočiti lažji prehod iz mladosti v odraslost, zlasti vključevanje na trg dela in zaposljivost mladih; povečati socialno vključenost vseh mladih in njihovo udeležbo v solidarnostnih dejavnostih,

spodbujati razvoj znanja in spretnosti prek neformalnega izobraževanja, mladinskih organizacij in mladinskega dela; podpreti digitalno pismenost, medkulturno učenje, kritično mišljenje, spoštovanje raznolikosti in vrednote solidarnosti, enake možnosti ter človekove pravice med mladimi v Evropi,

spodbujati vključevanje mladih z manj priložnostmi v družbo,

prispevati k uresničevanju izjave o spodbujanju državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije z izobraževanjem, ki je bila sprejeta 17. marca 2015 v Parizu, na primer z vključevanjem spodbujanja državljanske vzgoje, medkulturnega dialoga in demokratičnega državljanstva v delovne programe,

prispevati k izvajanju akcijskega načrta o vključevanju državljanov tretjih držav, sprejetega 7. junija 2016, z izvajanjem in spodbujanjem ukrepov in projektov, ki podpirajo vključevanje mladih z migrantskim ozadjem, vključno z novo prispelimi begunci, v družbo gostiteljico.

Vse zgoraj navedene dejavnosti bi morale prispevati k boljšemu ozaveščanju mladih, da se zagotovi raznolikost mnenj, dosežejo mladi v mladinskih organizacijah in zunaj njih ter mladi z manj možnostmi, pri čemer se uporabijo različni kanali.

2.   Upravičenost

2.1   Upravičenci

Na ta razpis se lahko prijavita dve kategoriji organov: evropske nevladne organizacije (ENVO) in vseevropske mreže (neformalna mreža).

V okviru sodelovanja s civilno družbo na področju mladih se uporabljajo naslednje opredelitve:

Kategorija 1 : evropska nevladna organizacija (ENVO) mora:

delovati prek uradno priznane strukture, ki jo sestavljajo: (a) evropski organ/sekretariat (prijavitelj), ki ima na dan predložitve prijave že vsaj eno leto zakonit sedež v državi, vključeni v program, in (b) nacionalne organizacije/podružnice vsaj v dvanajstih državah, vključenih v program, ki so z evropskim organom/sekretariatom zakonito povezane,

biti dejavna na področju mladih in opravljati dejavnosti, ki podpirajo izvajanje na področjih ukrepov strategije EU za mlade,

vključevati mlade v vodenje in upravljanje organizacije.

Kategorija 2 : vseevropska mreža (neformalna mreža) mora:

biti sestavljena iz pravno samostojnih nepridobitnih organizacij, dejavnih na področju mladih, in opravljati dejavnosti, ki podpirajo izvajanje na področjih ukrepov strategije EU za mlade,

delovati kot neformalno vodena struktura, sestavljena iz (a) organizacije, ki ima na dan predložitve prijave že vsaj eno leto zakonit sedež v državi, vključeni v program, ter ima nalogo usklajevati in podpirati mrežo na evropski ravni (prijavitelj), in (b) drugih organizacij s sedeži v vsaj dvanajstih državah, vključenih v program,

vključevati mlade pri vodenju in upravljanju mreže.

2.2   Upravičene države

Do predložitve vlog so upravičene pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih držav:

države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.

Za prijavitelje iz Velike Britanije: upoštevajte, da morate merila za upravičenost izpolnjevati celotno obdobje dodelitve nepovratnih sredstev. Če Združeno kraljestvo izstopi iz EU v obdobju, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, ne da bi sklenilo sporazum z EU o tem, da so britanski prijavitelji še naprej upravičeni, boste prenehali prejemati finančna sredstva EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali projekt opustiti na podlagi člena II.16.2.1(a) Splošnih pogojev sporazuma o dodelitvi sredstev,

države Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta), ki so del Evropskega gospodarskega prostora (EGP): Islandija, Lihtenštajn, Norveška,

države kandidatke, ki so deležne ugodnosti predpristopne strategije, v skladu s splošnimi načeli in splošnimi pogoji, določenimi v okvirnih sporazumih, sprejetih s temi državami glede njihove udeležbe v programih EU: nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija (4) in Turčija.

3.   Dejavnosti

Organi prijavitelja morajo predložiti usklajen delovni načrt, ki vključuje nepridobitne dejavnosti, ki jih vodijo mladi in ustrezajo ciljem razpisa za zbiranje predlogov.

To so zlasti:

neformalno in priložnostno učenje ter programi dejavnosti, namenjeni mladim in mladinskim delavcem,

dejavnosti za kakovostni razvoj mladinskega dela,

dejavnosti za razvoj in spodbujanje orodij za priznavanje in preglednost na področju mladih,

seminarji, srečanja, delavnice, posvetovanja, razprave mladih o mladinskih politikah in/ali evropskih zadevah,

posvetovanja mladih, da bi razvili orodja, metodologije in oblike posvetovanja glede prihodnjega dialoga EU z mladimi (5),

dejavnosti za spodbujanje dejavnega demokratičnega delovanja mladih,

dejavnosti za spodbujanje medkulturnega učenja in razumevanja v Evropi,

medijske dejavnosti in komuniciranje ter orodja za mlade in evropske zadeve.

V skladu s prečnim načelom morajo organi prijavitelja izvajati strategije za neposredno povezovanje z mladimi, ki prihajajo iz najrazličnejših okolij, da se doseže čim večje število teh mladih.

Do sredstev iz tega razpisa za zbiranje predlogov niso upravičene nacionalne agencije Erasmus+ ali organizacije Erasmus+ s prevladujočim članstvom nacionalnih agencij (dve tretjini ali več).

4.   Razpoložljiva proračunska sredstva

V okviru tega razpisa za zbiranje predlogov se je mogoče prijaviti za letna nepovratna sredstva za poslovanje (6).

Letna nepovratna sredstva so namenjena kratkoročnemu sodelovanju na evropski ravni. Prijave zanje morajo vključevati podroben 12-mesečni delovni program (letni delovni program) za leto 2019, skupaj z informacijami, potrebnimi za izračun višine nepovratnih sredstev.

5.   Merila za dodelitev

Prijave, ki izpolnjujejo pogoje glede upravičenosti, se bodo presojale na podlagi naslednjih meril (7):

ustreznost (največ 30 točk),

kakovost zasnove delovnega načrta in njegove izvedbe (največ 20 točk),

profil, število udeležencev, njihova raznolikost in raznolikost držav, vključenih v dejavnosti (največ 30 točk),

učinek, razširjanje in trajnost (največ 20 točk).

6.   Oddaja prijav

Prijave je treba oddati na spletnem prijavnem obrazcu za nepovratna sredstva (e-obrazec).

E-obrazec je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na naslednji spletni strani: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en ter ga je treba ustrezno izpolniti v enem od uradnih jezikov EU.

Ustrezno izpolnjene e-obrazce je treba poslati prek spleta do 6. decembra 2018 do 12. ure (opoldne po bruseljskem času), vključno z ustreznimi prilogami (8).

Obvezne dodatne priloge (9) je treba agenciji poslati po e-pošti do istega roka.

7.   Dodatne informacije

Prijave morajo ustrezati določbam Navodil za prijavo – Razpis za zbiranje predlogov EACEA/41/2018, ki so na voljo na naslednji spletni strani: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


(1)  Glej letni delovni program Erasmus+, sprejet v C(2018) 6572 z dne 11. oktobra 2018, WPI 3.77.

(2)  Strategija EU za mlade.

(3)  Sporočilo Komisije „Angažiranje, povezovanje in opolnomočenje mladih: nova strategija EU za mlade“, COM(2018) 269 z dne 22. maja 2018.

(4)  Proračunske prilagoditve, ki so bile določene ob vključitvi Srbije kot programske države v program Erasmus+, se bodo uporabljale od 1. januarja 2019, ob upoštevanju sprejetja sklepa Komisije o odobritvi (spremembe) sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Srbijo o sodelovanju Republike Srbije v programu Erasmus+: programu Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport z dne 1. januarja 2019.

(5)  Te je Komisija predvidela v okviru predlagane strategije EU za mlade 2019–2027, ki je bila predstavljena v sporočilu „Angažiranje, povezovanje in opolnomočenje mladih: nova strategija EU za mlade“, COM(2018) 269 z dne 22. maja 2018. Dialog EU z mladimi bo v prihodnosti „zajel nove in drugačne oblike udeležbe, vključno s spletnimi kampanjami, posvetovanji prek digitalnih platform, povezanih z evropskim mladinskim portalom. Dialog se bo usklajeval na ravni EU in bo vključeval mlade na vseh ravneh, podpirale pa ga bodo nacionalne delovne skupine z boljšo ureditvijo spremljanja. Moral bi biti pregleden in viden v smislu učinka. Da bi mladi lahko oblikovali mnenje na podlagi dejstev in dokazov, je bistven dostop do kakovostnih informacij“.

(6)  Skupni proračun za sofinanciranje sodelovanja s civilno družbo na področju mladih v letu 2019 znaša 4 000 000 EUR in je razdeljen na naslednji način: 3 500 000 EUR – namenjeno upravičencem, ki so podpisali okvirne partnerske sporazume o sodelovanju s civilno družbo na področju mladih v letu 2018 in se zato ne morejo prijaviti na ta razpis za zbiranje predlogov; 500 000 EUR – na voljo prijaviteljem, ki predložijo predloge za letna nepovratna sredstva za poslovanje na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov.

(7)  Glej letni delovni program Erasmus+, sprejet v C(2018) 6572 z dne 11. oktobra 2018, WPI 3.77.

(8)  Vso drugo upravno dokumentacijo, zahtevano v navodilih za prijavo, je treba poslati po e-pošti Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo do 6. decembra 2018 (opoldne po bruseljskem času) na naslednji e-naslov: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.

(9)  Več informacij o prilogah, ki jih je treba priložiti, je na voljo v oddelku 14 Navodil za prijavo.


Top