EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XR1976

Resolucija Evropskega odbora regij – Posledice izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije za lokalne in regionalne oblasti v EU

COR 2018/01976

OJ C 361, 5.10.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 361/1


Resolucija Evropskega odbora regij – Posledice izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije za lokalne in regionalne oblasti v EU

(2018/C 361/01)

EVROPSKI ODBOR REGIJ (OR),

ob upoštevanju skupnega poročila pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017 o napredku v prvi fazi pogajanj o izstopu Združenega kraljestva iz EU po členu 50 PEU in osnutka sporazuma o izstopu, ki ga je Evropska komisija objavila 28. februarja 2018,

ob upoštevanju smernic Evropskega sveta (člen 50) z dne 23. marca 2018 o splošnem dogovoru o okviru prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom,

ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2018 o okviru prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom,

1.

pozdravlja dejstvo, da se z odobritvijo pogojev za prehodno obdobje ne bo razlikovalo med državljani EU, ki so prišli v Združeno kraljestvo pred koncem prehodnega obdobja, enako pa bo veljalo tudi za državljane Združenega kraljestva v EU-27; pozdravlja, da bodo v skladu s tem sporazumom državljani Združenega kraljestva, ki bodo ostali v EU, in državljani EU, ki bodo ostali v Združenem kraljestvu, ohranili svoje pravice do konca življenja, in poziva k jamstvu, da prihodnje spremembe politike v državah članicah EU ali v Združenem kraljestvu teh pravic ne bodo ogrozile. Sem sodita tudi pravica do zdravstvenega varstva in vzajemno priznavanje prispevkov za socialno varnost;

2.

pozdravlja napredek pri vprašanjih glede prihodnjega okvira odnosov med EU in Združenem kraljestvom, o katerih je treba razpravljati, in pogajalski strani poziva, naj čim prej pojasnita ključne elemente, ki bodo tvorili podlago za sodelovanje (kot so struktura sodelovanja, upravljanje, obseg in mehanizmi reševanja sporov, izvrševanja in udeležbe), da bodo lokalne oblasti dobile smernice in gotovost;

3.

poudarja pomen regulativne usklajenosti med Severno Irsko in Irsko, torej EU, oziroma tako imenovane določbe o varovalu; opozarja, da je treba najti optimalno, operativno in pravno delujočo rešitev za mejo med Severno Irsko in Irsko, in upa, da bo več napredka doseženega do junijskega vrha Evropskega sveta;

4.

ugotavlja, da bo izstop Združenega kraljestva nedvomno prinesel posledice, v novem odnosu med EU in Združenim kraljestvom pa bosta, odvisno od njunega dogovora, izmenjava blaga in storitev ter gibanje oseb in kapitala morebiti težja kot v carinski uniji in na enotnem trgu, katerih članica Združeno kraljestvo trenutno je; zato poziva k pragmatizmu, da bi preprečili škodljive posledice za obe strani ob spoštovanju celovitosti carinske unije in enotnega trga;

5.

vendarle ugotavlja, da se kljub temu, da je na voljo več različnih možnosti glede prihodnjih odnosov med Združenim kraljestvom in EU, ne namenja dovolj pozornosti prihodnjim odnosom na ravni lokalnih in regionalnih oblasti; poudarja, da je pri številnih pomembnih vprašanjih nujno lokalno in regionalno ukrepanje, zato je potrebno nadaljnje sodelovanje z izmenjavo najboljših praks med lokalnimi in regionalnimi oblastmi;

6.

izpostavlja, da OR po referendumu nudi platformo za nadaljevanje dialoga z lokalnimi in regionalnimi oblastmi v Združenem kraljestvu, hkrati pa je opravil posvetovanja in poglobljene analize o posledicah, ki jih bo imel izstop Združenega kraljestva iz EU za podnacionalno raven. Ugotovljeno je bilo, da naj bi se gospodarski in socialni učinki izstopa razlikovali ne le po gospodarskih sektorjih, temveč tudi po regijah in državah, saj bodo nekatere regije in države članice bolj izpostavljene zaradi značaja in obsega svojih trgovinskih vezi z Združenim kraljestvom;

7.

opozarja na analize OR, ki kažejo, da večini regij doslej še ni uspelo ustrezno oceniti morebitnih posledic odhoda Združenega kraljestva, zlasti zaradi negotovosti v zvezi s pogajanji in prihodnjim odnosom; ugotavlja, da bodo zaradi pomanjkanja podatkov o posledicah izstopa Združenega kraljestva možnosti, da bi se nanje uspešno pripravili in sprejeli ukrepe za njihovo blažitev, neizogibno omejene;

8.

zaradi negotovosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU in njegovimi dejanskimi posledicami se morajo vse ravni upravljanja tako v Združenem kraljestvu kot v EU-27 še naprej pripravljati na vse možne izide, kot je poudaril Evropski svet. Še posebej je pomembno, da se na vse scenarije pripravijo lokalne in regionalne oblasti; poudarja pomen ohranjanja visoke ravni preglednosti v vseh fazah sprejemanja odločitev, kar je predpogoj za to, da se bodo lokalne in regionalne oblasti lahko pripravile na vse možne izide;

9.

poziva k dodatnim prizadevanjem za obveščanje javnosti o spremembah v prihodnjih odnosih. Posebej poudarja, da bosta krepitev ozaveščanja in izmenjava informacij pomagala podjetjem, zlasti malim in srednjim, da se bolje pripravijo na strukturne in gospodarske prilagoditve. Nadalje poziva lokalne in regionalne oblasti, naj oblikujejo posebne strategije, prilagojene svojim potrebam, s katerimi bo mogoče ublažiti posledice izstopa Združenega kraljestva, kadar koli bo to potrebno in upravičeno;

10.

poziva države članice in institucije EU, naj zagotovijo, da lokalne in regionalne oblasti ne bodo prepuščene same sebi pri soočanju s temi izzivi in da bodo ti čim manjši zahvaljujoč dobrim prihodnjim odnosom. V tem okviru izraža veliko zaskrbljenost glede nedavnih predlogov Evropske komisije za novi večletni finančni okvir in ponavlja svoje prepričanje, da je močna kohezijska politika – vključno z okrepljenimi programi evropskega teritorialnega sodelovanja, kot je Interreg –, bistveno orodje lokalnih in regionalnih oblasti v EU pri soočanju z negativnimi posledicami izstopa Združenega kraljestva; nadalje poudarja, da bi za blažitev škodljivih učinkov morali uporabiti tudi druge evropske politike, kot sta skupna kmetijska politika in skupna ribiška politika. To bi bilo treba upoštevati pri odločanju o prihodnjem financiranju teh politik; poziva Evropsko komisijo, naj pred 29. marcem 2019 oceni, ali je potreben stabilizacijski sklad za regije, ki jih bo izstop Združenega kraljestva iz EU najbolj prizadel;

11.

ugotavlja, da bo morda potrebna določena prožnost pri pravilih o državni pomoči, da bi lokalnim in regionalnim oblastem omogočili obvladovanje posebnih izrednih razmer;

12.

opozarja, da Združeno kraljestvo kot tretja država sicer ne bo moglo sodelovati v procesu odločanja EU, vendar je najboljši način za blažitev posledic izstopa države iz EU ambiciozen sporazum, ki bo začrtal resnično partnerstvo med obema stranema in ne bo omejen le na trgovinske in gospodarske odnose; poudarja, da si je treba prizadevati, da bo sporazum, četudi je lahko dokončno oblikovan in sklenjen šele po odhodu Združenega kraljestva iz EU, čimprej dosežen; poudarja tudi, da je treba predvideti posebne sporazume na področju zunanje politike in obrambe, ki bi ohranili stike med Združenim kraljestvom in EU, vključno z izmenjavo obveščevalnih podatkov;

13.

poziva Evropsko unijo, naj prednostno pozornost nameni povezanosti med ljudmi in blagom v regijah v Evropski uniji in tudi med EU in Združenim kraljestvom. Zlasti opozarja, da so pristanišča, letališča ter cestna in železniška omrežja odločilna za ohranjanje te povezanosti, ter si želi, da bi bile politika in naložbe preusmerjene za upoštevanje tega vidika;

14.

opominja, da mora Združeno kraljestvo še naprej ščititi evropske označbe porekla in geografske označbe ter še naprej priznavati evropsko zakonodajo na sanitarnem, fitosanitarnem in okoljskem področju, da se izognemo nujnosti novega nadzora nad izvozom, ki bi oteževal pošiljke v to državo;

15.

pozdravlja začasni sporazum o prehodnem obdobju iz četrtega dela osnutka sporazuma o izstopu, po katerem bo v tem obdobju za Združeno kraljestvo in v njem veljalo pravo Unije, s čimer bosta zagotovljena večja pravna varnost in dovolj časa za pogajanja o prihodnjih odnosih med EU-27 in Združenim kraljestvom;

16.

opozarja na interes lokalnih in regionalnih oblasti v EU-27, da se Združenemu kraljestvu kot tretji državi ob ustreznem finančnem prispevku dovoli, da sodeluje v nekaterih programih Unije, zlasti na področjih izobraževanja, kulture, raziskav, inovacij in pristojnih agencij, ter da tesno sodeluje na področju varnosti ter upravljanja meja in migracij;

17.

pozdravlja štiri glavna načela iz osnutka sporazuma o izstopu, ki so: ohraniti obstoječe pravice državljanov, spoštovati finančne zaveze, ki jih je sprejela EU-28, ohraniti sodelovanje med severnim in južnim delom irskega otoka ter izogniti se fizični meji med Severno Irsko in Irsko;

18.

ocenjuje kot bistveno, da bo prihodnji sporazum o partnerstvu vključeval določbe o gibanju fizičnih oseb, ki bodo temeljile na popolni vzajemnosti in nediskriminaciji med državami članicami, tudi po koncu kakršnegakoli prehodnega obdobja. Za zagotovitev prihodnje mobilnosti mora sporazum jamčiti vzajemno priznavanje strokovnih, akademskih in poklicnih kvalifikacij;

19.

poudarja izreden pomen tega, da na irskem otoku ni vzpostavljena fizična meja in da ni ogrožen Sporazum iz Belfasta (Velikonočni sporazum); zato poziva Združeno kraljestvo in EU, naj še naprej iščeta rešitve, ki bodo omogočale nadaljnji pretok blaga in storitev ter gibanje oseb med ozemlji, ne da bi pri tem negativno vplivale na celovitost evropske carinske unije in notranjega trga ter na pravice in obveznosti Irske v skladu z zakonodajo EU, med drugim v zvezi s spoštovanjem prostega gibanja državljanov Unije in njihovih družinskih članov ne glede na njihovo državljanstvo; poudarja, da mora Združeno kraljestvo še naprej ostati partner v evropskih programih PEACE in Interreg;

20.

izpostavlja svoje že izraženo upanje, da zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU ne bodo prikrajšani regija Andaluzija in zlasti na tisoče delavcev iz sedmih občin v okrožju Campo de Gibraltar, ki zaradi dela dnevno prečkajo gibraltarsko mejo, ter državljani na obeh straneh, saj je za to območje značilna visoka stopnja socialne in ekonomske soodvisnosti, kar velja zlasti za sosednje mesto La Línea de la Concepción;

21.

opozarja, da imajo najbolj oddaljene regije Evropske unije strukturne težave, ki so priznane v členu 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zaradi velikanske odvisnosti nekaterih od teh regij od britanskega gospodarstva bi morala EU sprejeti posebne zaščitne ukrepe za blažitev morebitnega negativnega učinka na njihova šibka gospodarstva;

22.

poziva strani, naj izrecno predvidijo, da bodo skupni organi, omenjeni v osnutku sporazuma o izstopu, obravnavali teritorialno razsežnost, in poudarja, da bo proučil ustrezno strukturo za svoje nadaljnje sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi oblasti v Združenem kraljestvu med prehodnim obdobjem in po njem; takšna struktura bi bila lahko skupni odbor, podoben drugim delovnim telesom, ki jih je OR oblikoval skupaj z nečlanicami EU;

23.

zagotoviti bi bilo treba ustrezno ureditev po letu 2020, ki bi lokalnim in regionalnim oblastem v Združenem kraljestvu omogočala preprosto sodelovanje z istovrstnimi organi v EU z udeležbo v programih sodelovanja EU na podoben način, kot trenutno sodelujeta na primer Norveška ali Islandija, pa tudi v okviru makroregionalnih strategij, pobude Interreg in evropskih združenj za teritorialno sodelovanje;

24.

v zvezi s tem opozarja, da OR sicer nima uradne vloge v pogajanjih, da pa bodo nekateri njegovi člani in organi, ki jih zastopajo, lahko sprejeli uradno stališče glede na svojo vlogo v različnih nacionalnih zakonodajnih okvirih; zaradi tega poziva, naj prihodnja pogajanja o bodočem sporazumu o partnerstvu potekajo na pregleden in vključujoč način, tako da bodo lokalne in regionalne oblasti lahko izrazile svoje stališče, se ustrezno in pravočasno odzvale ter predvidele posledice, zlasti ekonomske, ter tako zavarovale svoje regije in mesta; ponavlja svoje prepričanje, da lahko zaradi svoje vloge najbolje oblikuje in uporablja institucionalne mehanizme za spodbujanje rednega posvetovanja in stikov z lokalnimi upravami in decentraliziranim parlamentom ter skupščinama v Združenem kraljestvu po izstopu, ter soglaša, da bo začel notranje priprave za preprečitev vrzeli v odnosih, ki bi bile posledica izstopa;

25.

poudarja, da pogajalski proces o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije in prihodnjih odnosih s to državo kaže na stroške in tveganja neobstoja Evropske unije ter na dodano vrednost Evropske unije kot skupnosti z isto usodo in vrednotami, ki temelji na dejanski solidarnosti in konkretnih dosežkih, namenjenih blaginji vseh njenih državljanov, začenši s svobodo gibanja. Kontekst pogajanj ponuja tudi priložnost za obnovitev evropskega povezovanja kot odprtega procesa, katerega cilj je zgraditi pravičnejšo in bolj vključujočo Evropo, ki bo temeljila na skupnih vrednotah in spodbujanju upravljanja na več ravneh med Evropsko unijo ter nacionalno, regionalno in lokalno ravnjo;

26.

pooblašča svojega predsednika, da to resolucijo predloži glavnemu pogajalcu Evropske komisije, koordinatorjem za izstop Združenega kraljestva iz EU pri Evropskem parlamentu in Evropskem svetu, vladi Združenega kraljestva, skupščinam in vladam decentralizirane ravni upravljanja Združenega kraljestva in lokalnim organom ter bolgarskemu predsedstvu Sveta EU.

V Bruslju, 17. maja 2018

Predsednik Evropskega odbora regij

Karl-Heinz LAMBERTZ


Top