Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0529(01)

Priporočilo št. A1 z dne 18. oktobra 2017 o izdaji potrdila iz člena 19(2) Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP in Švico. )

OJ C 183, 29.5.2018, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

29.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 183/5


PRIPOROČILO št. A1

z dne 18. oktobra 2017

o izdaji potrdila iz člena 19(2) Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP in Švico)

(2018/C 183/06)

UPRAVNA KOMISIJA ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI –

ob upoštevanju člena 72(a) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1), v skladu s katerim je Upravna komisija pristojna za obravnavo vseh vprašanj v zvezi z uporabo in razlago, ki izhajajo iz določb te uredbe in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (2);

ob upoštevanju člena 5 Uredbe (ES) št. 987/2009 o pravni vrednosti dokumentov in dokazil, ki potrjujejo položaj neke osebe;

ob upoštevanju člena 19(2) Uredbe (ES) št. 987/2009 o potrditvi zakonodaje, ki se uporablja, v skladu z naslovom II Uredbe (ES) št. 883/2004;

v skladu s pogoji iz člena 71(2) Uredbe (ES) št. 883/2004;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

člen 19(2) Uredbe (ES) št. 987/2009 določa, da pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja se uporablja v skladu z določbo iz naslova II Uredbe (ES) št. 883/2004, na zahtevo zadevne osebe ali delodajalca potrdi uporabo te zakonodaje ter po potrebi navede datum, do katerega se uporablja, in pod kakšnimi pogoji;

(2)

Upravna komisija določi strukturo in vsebino prenosnega dokumenta A1, ki zadeva veljavno zakonodajo, ki se uporablja za zavarovanca;

(3)

člen 5(1) Uredbe (ES) št. 987/2009 določa, da je ta dokument za nosilce drugih držav članic sprejemljiv, dokler ga država članica, v kateri je bil izdan, ne umakne ali razglasi za neveljavnega;

(4)

načelo lojalnega sodelovanja, določeno v členu 4(3) Pogodbe o Evropski uniji in podrobneje opredeljeno v členu 76 Uredbe (ES) št. 883/2004, zahteva, da nosilci ustrezno proučijo dejstva, ki so pomembna za določitev zakonodaje, ki se uporablja v zadevi socialnega varstva, in nato potrdijo pravilnost informacij v prenosnem dokumentu A1;

(5)

na podlagi teh dokumentov se predpostavi, da je zavarovanec ustrezno vključen v sistem socialne varnosti države članice, katere nosilec je dokumente izdal –

PRISTOJNIM SLUŽBAM IN NOSILCEM PRIPOROČA NASLEDNJE:

1.

Da bi preprečili ponarejanje prenosnega dokumenta A1, na primer z zamenjevanjem strani iz različnih dokumentov, je priporočljivo, da se v izdana potrdila vključijo elementi za potrditev pristnosti, zlasti:

(a)

če se dokumenti izdajajo v elektronski obliki, naj imajo na vsaki strani serijsko ali identifikacijsko številko. V tem primeru ročno podpisovanje ali žigosanje ni več potrebno;

(b)

če se dokumenti izdajajo ročno, naj bodo listi natisnjeni obojestransko in speti tako, da jih ni mogoče zlahka ločiti. To je mogoče zagotoviti na primer tako, da se listi prepognejo v zgornjem levem kotu, nato pa se ta kot spne in ožigosa na zadnji strani.

2.

Poleg tega je priporočljivo, da se vsak izdani prenosni dokument A1 vpiše v evidenco tako, da je mogoče preprosto in hitro preveriti njegovo pristnost.

3.

Države članice naj Upravno komisijo obvestijo o tem, na kakšne načine njihovi nosilci izdajajo prenosne dokumente A1. Pooblaščeni predstavniki Upravne komisije naj te informacije posredujejo zadevnim inšpektoratom.

4.

Priporočljivo je, da nosilci pred izdajo prenosnega dokumenta A1 proučijo vsa ustrezna dejstva, tako da bodisi pridobijo podatke iz uradnih virov bodisi zahtevajo od vlagatelja, da predloži potrebne informacije. Nosilci si lahko pomagajo s Prilogo, ki vsebuje okviren standardiziran seznam splošnih vprašanj in vprašanj, ki se nanašajo na različne pomembne člene Uredbe (ES) št. 883/2004. Vprašanja je mogoče prilagoditi, kot je primerno v zadevnem primeru.

5.

Obrazci vlog naj vsebujejo izjavo o omejitvi odgovornosti, s katero vlagatelj izjavlja, da je po svojem vedenju na vsa vprašanja odgovoril pravilno in da se zaveda, da se lahko izvaja nadzor in posledično dokument prekliče za nazaj.

6.

Priporočljivo je, da imajo pristojni nosilci na voljo informacije o izdanih prenosnih dokumentih A1, najbolje v elektronski zbirki podatkov. Med seboj naj se prek sistema elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI) obveščajo o vseh odločitvah, sprejetih v zvezi z zakonodajo, ki se uporablja v primerih, ko se dejavnost opravlja v drugi državi članici, v skladu s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 987/2009.

7.

To priporočilo se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Veljati začne dvajseti dan po objavi.

Predsednica Upravne komisije

Agne NETTAN-SEPP


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.


PRILOGA

Standardizirani sklopi vprašanj za vlogo za izdajo prenosnega dokumenta A1

A.   SPLOŠNA VPRAŠANJA O OSEBI, KI JO ZADEVA PRENOSNI DOKUMENT A1 (PD A1)

Naslednja vprašanja morajo biti na vsakem obrazcu vloge in jih mora preveriti nosilec, ki bo izdal dokument:

Priimek

Ime

Datum rojstva

Spol: moški/ženski/neznan

EMŠO

Kraj rojstva

Državljanstvo

Oseba zakonito prebiva v državi članici (za državljane tretjih držav)

Naslov v državi stalnega prebivališča (vsaj mesto, poštna številka, država)

Naslov v državi začasnega prebivališča (vsaj mesto, poštna številka, država)

Naslov osebe za stik

Naziv delovnega mesta/poklic/dejavnost

B.   POSEBNA VPRAŠANJA, KI SO ODVISNA OD RAZLIČNIH OKOLIŠČIN, V KATERIH SE ZAHTEVA PD A1

V nadaljevanju so navedena tudi posebna vprašanja, ki so odvisna od različnih okoliščin, v katerih se lahko zahteva PD A1 na podlagi naslova II Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1).

1.   Vloga v skladu s členom 11(3)(a) Uredbe (ES) št. 883/2004 (dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe v eni državi članici)

Delodajalec

Ime

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Dejavnost samozaposlene osebe

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Datum začetka/prenehanja dela

2.   Vloga v skladu s členom 11(3)(b) Uredbe (ES) št. 883/2004 (javni uslužbenci)

Delodajalec (uprava, v kateri je oseba zaposlena)

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Kraj(-i) dela v tujini (ponovite, kolikor krat je potrebno)

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Brez stalnega naslova v državi dela

Datum začetka dela v tujini

Datum prenehanja dela v tujini

3.   Vloga v skladu s členom 11(4) Uredbe (ES) št. 883/2004 (gospodarska dejavnost na krovu morskega plovila)

Delodajalec

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Brez stalnega naslova v državi dela

Ime plovila

Država, pod zastavo katere pluje plovilo

Osebne prejemke izplačuje podjetje, katerega statutarni sedež ali poslovna enota je v drugi državi: da/ne

Datum začetka dela

Datum prenehanja dela

4.   Vloga v skladu s členom 11(5) Uredbe (ES) št. 883/2004 (člani posadke letala ali kabinskega osebja)

Delodajalec

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Kraj domače baze

Datum začetka dela

Datum prenehanja dela

5.   Vloga v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 883/2004 (napotitev delavcev)

Delodajalec v državi, iz katere je delavec napoten

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti v skladu z NACE

Podjetje(-a) v državi napotitve/kraju(-ih) napotitve

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Brez stalnega naslova v državi dela

Datum začetka napotitve

Datum konca napotitve

Za zaposlenega v mesecu pred napotitvijo velja zakonodaja države, iz katere je napoten: da/ne

Podrobnosti o dejavnosti, opravljani v mesecu pred napotitvijo

Vrsta dejavnosti v državi, iz katere je delavec napoten

Vrsta dejavnosti v državi napotitve

Zaposleni je napoten zato, da bi nadomestil drugega napotenega delavca: da/ne

Če je odgovor pritrdilen, pojasnite, zakaj je potrebna zamenjava

Zaposleni je že delal v zadevni državi članici napotitve: da/ne

Če je odgovor pritrdilen, navedite prejšnja obdobja napotitve (datum začetka, datum konca)

Število zaposlenih pri delodajalcu v državi, iz katere je delavec napoten (brez administrativnih delavcev)

Število administrativnih delavcev v državi, iz katere je delavec napoten

Število napotenih zaposlenih

Število pogodb, izvajanih v državi, iz katere je delavec napoten

Število pogodb, izvajanih v državi napotitve

Fluktuacija zaposlenih v državi, iz katere je delavec napoten (v %)

Fluktuacija zaposlenih v državi članici napotitve (v %)

Delodajalec v državi, iz katere je delavec napoten, se lahko odloči za prekinitev pogodbe z zaposlenimi v času trajanja njihove napotitve: da/ne

Delodajalec v državi, iz katere je delavec napoten, lahko odloča o ključnih vidikih dejavnosti, ki se bo izvajala v državi napotitve: da/ne

Pogodba o zaposlitvi je sklenjena: z delodajalcem v državi, iz katere je delavec napoten/s podjetjem v državi napotitve

Zaposlenega bo plačeval(-o): delodajalec v državi, iz katere je delavec napoten/podjetje v državi napotitve

Ali se bo med obdobjem napotitve nadaljevalo delovno razmerje: da/ne

Ali bo podjetje, v katerega je zaposleni napoten, zaposlenega dalo na razpolago drugemu podjetju: da/ne

6.   Vloga v skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 883/2004 (napotitev samozaposlenih oseb)

Samozaposlitev v državi, iz katere je oseba napotena

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Samozaposlitev v državi/kraju napotitve

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Brez stalnega naslova v državi dela

Datum začetka napotitve

Datum konca napotitve

Samozaposleni je že delal v državi članici napotitve: da/ne

Če je odgovor pritrdilen, navedite prejšnja obdobja napotitve (datum začetka, datum konca)

Med obdobjem napotitve se bo ohranjala poslovna infrastruktura v državi, iz katere je samozaposlena oseba napotena, tako da bo po vrnitvi iz tujine poslovno dejavnost mogoče nadaljevati: da/ne

Poslovna dejavnost se bo po vrnitvi iz države članice napotitve nadaljevala

Vrsta dejavnosti v državi, iz katere je samozaposlena oseba napotena

Vrsta dejavnosti v državi napotitve

7.   Vloga v skladu s členom 13(1) Uredbe (ES) št. 883/2004 (zaposlitev v dveh ali več državah članicah, kadar je (so) delodajalec(-lci) v državi stalnega prebivališča osebe)

Delodajalec

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Države, v katerih se opravlja delo

Podrobnosti o kraju(-ih) dela (ponovite, kolikor krat je potrebno)

Ime družbe

Matična(-e) številka(-e)

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Brez stalnega naslova v državi dela

Države, v katerih dejavnosti predstavljajo manj kot 5 % delavčevega rednega delovnega časa in/ali manj kot 5 % vseh osebnih prejemkov

Datum začetka dela v posameznem podjetju

Datum prenehanja dela v posameznem podjetju

8.   Vloga v skladu s členom 13(1) Uredbe (ES) št. 883/2004 (zaposlitev v dveh ali več državah članicah – drugi primeri)

Delodajalec(-lci) (ponovite, kolikor krat je potrebno)

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti delodajalca v Evropski skupnosti v skladu z NACE

Države, v katerih se opravlja delo

Podrobnosti o kraju(-ih) dela (ponovite, kolikor krat je potrebno)

Ime družbe

Matična(-e) številka(-e)

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Brez stalnega naslova v državi dela

Države, v katerih dejavnosti predstavljajo manj kot 5 % delavčevega rednega delovnega časa in/ali manj kot 5 % vseh osebnih prejemkov

Države, v katerih dejavnosti predstavljajo najmanj 25 % delavčevega rednega delovnega časa in/ali najmanj 25 % vseh osebnih prejemkov

Datum začetka dela v posameznem podjetju

Datum prenehanja dela v posameznem podjetju

9.   Vloga v skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 883/2004 (samozaposlitev v dveh ali več državah članicah)

Dejavnost samozaposlene osebe

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti samozaposlene osebe v Evropski skupnosti v skladu z NACE

Države, v katerih se opravlja delo

Podrobnosti o kraju(-ih) izvajanja dejavnosti samozaposlene osebe (ponovite, kolikor krat je potrebno)

Ime družbe (če je primerno)

Matična(-e) številka(-e) (če je primerno)

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Brez stalnega naslova v državi dela

Promet in/ali prihodki v vsaki državi, v kateri se opravlja dejavnost

Delovni čas v vsaki državi, v kateri se opravlja dejavnost

Število storitev, opravljenih v vsaki državi, v kateri se opravlja dejavnost

Datum začetka opravljanja dejavnosti

Datum prenehanja opravljanja dejavnosti

10.   Vloga v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 883/2004 (zaposlitev in samozaposlitev v dveh ali več državah članicah)

Dejavnost samozaposlene osebe (ponovite, kolikor krat je potrebno)

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Delodajalec (ponovite, kolikor krat je potrebno)

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti delodajalca v Evropski skupnosti v skladu z NACE

Države, v katerih se opravlja delo

Podrobnosti o krajih opravljanja dejavnosti (ponovite, kolikor krat je potrebno)

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Brez stalnega naslova v državi dela

Države, v katerih dejavnosti predstavljajo manj kot 5 % delavčevega rednega delovnega časa in/ali manj kot 5 % vseh osebnih prejemkov

Države, v katerih dejavnosti predstavljajo najmanj 25 % delavčevega rednega delovnega časa in/ali najmanj 25 % vseh osebnih prejemkov

Datum začetka opravljanja dejavnosti

Datum prenehanja opravljanja dejavnosti

11.   Vloga v skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 883/2004 (javni uslužbenec v eni državi in zaposlena ali samozaposlena oseba v drugi)

Delodajalec (uprava, v kateri je oseba zaposlena)

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Dejavnost samozaposlene osebe in/ali dejavnost zaposlene osebe (ponovite, kolikor krat je potrebno)

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Datum začetka dela

Datum prenehanja dela

12.   Vloga v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 883/2004 (pogodbeni uslužbenec Evropske unije)

Delodajalec (institucija ali organ EU, ki osebo zaposluje)

Ime

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Kraj dela v tujini

Ime

Matična številka

Številka socialnega zavarovanja

Davčna številka

Naslov (vsaj mesto, poštna številka, država)

Brez stalnega naslova v državi dela

Datum začetka dela kot pogodbeni uslužbenec Evropske unije

Zakonodaja, ki jo je uslužbenec izbral: zakonodaja države, v kateri je zaposlen/zakonodaja države, ki je zanj nazadnje veljala/zakonodaja države, katere državljan je

C.   PREDLOGE IZJAV O OMEJITVI ODGOVORNOSTI, KI JIH JE TREBA UPORABITI NA OBRAZCIH VLOG

1.   Splošno:

„Izjavljam, da so informacije na tem obrazcu resnične in popolne.“

„Po svojem najboljšem vedenju sem na vsa vprašanja odgovoril(-a) pravilno.“

2.   Napotitev zaposlenih oseb:

„Izjavljam, da se zavedam, da se med celotnim obdobjem napotitve lahko izvaja nadzor, s katerim se potrdi, da se to obdobje še ni končalo. Tovrstni nadzor se lahko nanaša zlasti na plačevanje prispevkov in ohranjanje neposrednega razmerja.“

„Kot delodajalec napotenega zaposlenega izjavljam, da so informacije popolne in pravilne. Zavedam se, da lahko podane informacije natančno preveri tako pristojni nosilec v <ime države članice, iz katere je delavec napoten> kot pristojni nosilec v državi napotitve. Če podane informacije niso skladne z dejanskim stanjem, se dokument v zvezi z zakonodajo, ki se uporablja, lahko prekliče za nazaj. V tem primeru se bo uporabljala zakonodaja države napotitve, v kateri se dejansko opravlja dejavnost zaposlene osebe. Zavezujem se, da bom obvestil(-a) pristojnega nosilca v <ime države članice, iz katere je delavec napoten>, (i) če zaposleni ne bo napoten ali če bo obdobje napotitve prekinjeno za več kot dva meseca ali (ii) če bo napotitev zaključena pred iztekom predvidenega obdobja napotitve.“

3.   Napotitev samozaposlenih oseb:

„Izjavljam, da se zavedam, da se med celotnim obdobjem, med katerim opravljam začasno dejavnost v državi, v kateri sem dejaven(-vna), lahko izvaja nadzor, s katerim se potrdi, da se pogoji, ki veljajo za to dejavnost, niso spremenili. Tovrstni nadzor se lahko nanaša zlasti na plačevanje prispevkov in ohranjanje infrastrukture, potrebne za opravljanje dejavnosti v državi, v kateri imam sedež.“

4.   Dejavnosti za enega delodajalca v dveh ali več državah članicah – izjava o omejitvi odgovornosti za delodajalca:

„Izjavljam, da so informacije popolne in pravilne. Zavedam se, da lahko podane informacije natančno preveri tako pristojni nosilec v <ime države članice, iz katere je delavec napoten> kot pristojni nosilec v državi napotitve zaposlenega. Če podane informacije niso skladne z dejanskim stanjem, se dokument v zvezi z zakonodajo, ki se uporablja, lahko prekliče za nazaj. V tem primeru se bo o tem, katera zakonodaja se uporablja, odločalo znova na podlagi dejanskih okoliščin. Zavezujem se, da bom obvestil(-a) pristojnega nosilca v <ime države članice, iz katere je delavec napoten> o vseh spremembah v zvezi z delovnim razmerjem (npr. o spremembi delodajalca, spremembi središča interesov, spremembi delovnih ur, začetku novih dejavnosti).“


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.


Top