Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AP0243

P7_TA(2014)0243 Sklad za notranjo varnost (zunanje meje in vizumska politika) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD)) P7_TC1-COD(2011)0365 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES

OJ C 378, 9.11.2017, p. 657–657 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 378/657


P7_TA(2014)0243

Sklad za notranjo varnost (zunanje meje in vizumska politika) ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

(2017/C 378/73)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0750),

ob upoštevanju člena 294(2) in člena 77(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0441/2011),

ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2012 (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 18. julija 2012 (2),

ob upoštevanju svoje odločitve z dne 17. januarja 2013 o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o predlogu (3),

ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 4. decembra 2013, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve ter Odbora za proračun (A7-0025/2014),

1.

sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


(1)  UL C 299, 4.10.2012, str. 108.

(2)  UL C 277, 13.9.2012, str. 23.

(3)  Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0019.


P7_TC1-COD(2011)0365

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 515/2014.)


Top