Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XG0615(03)

Sklepi Sveta o strateškem pristopu EU k mednarodnim kulturnim povezavam

OJ C 189, 15.6.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 189/38


Sklepi Sveta o strateškem pristopu EU k mednarodnim kulturnim povezavam

(2017/C 189/08)

SVET EVROPSKE UNIJE:

1.

OPOZARJA na Sklepe Sveta z dne 24. novembra 2015 o kulturi v zunanjih odnosih EU s poudarkom na kulturi v razvojnem sodelovanju (1), v katerih je med drugim pozval Komisijo in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj predlagata bolj strateški pristop h kulturi v zunanjih odnosih EU;

2.

POZDRAVLJA dejstvo, da sta se Komisija in visoki predstavnik na ta poziv odzvala s skupnim sporočilom „Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave“ (2), ki je bilo objavljeno 8. junija 2016;

3.

OPOZARJA na Sklepe Sveta z dne 17. oktobra 2016 o globalni strategiji za zunanjo in varnostno politiko EU (3), v katerih je potrdil prednostna področja za uresničitev globalne strategije in poudaril vlogo kulturne diplomacije;

4.

POZDRAVLJA, da je v globalni strategiji (4) priznana vloga kulture v zunanji in varnostni politiki EU na splošno, zlasti pa na področjih, kot so boj proti terorizmu, družbena odpornost in reševanje sporov;

5.

zato UGOTAVLJA, da je kultura del strateškega in horizontalnega pristopa v mednarodnih odnosih Unije;

6.

OB USTREZNEM UPOŠTEVANJU pristojnosti Evropske unije in držav članic ter načela subsidiarnosti POUDARJA, da bi moral strateški pristop k mednarodnim kulturnim povezavam zajemati vsa zadevna področja politik in upoštevati skupno sporočilo z dne 8. junija 2016. Poleg tega bi moral biti usklajen s Konvencijo Unesca iz leta 2005 o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov ter z agendo Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030. Takšen pristop bi zlasti moral:

(a)

vključevati pristop „od spodaj navzgor“, pri tem pa spoštovati neodvisnost kulturnega sektorja, krepiti svobodo izražanja in integriteto umetnikov, spodbujati neposredne stike med umetniki, akterji na področju kulture in civilno družbo ter omogočiti zadostno prožnost za upoštevanje hitro spreminjajočih se razmer po svetu;

(b)

nastajati ob predpostavki, da je mednarodne kulturne povezave mogoče oblikovati le ob spodbujanju kulturne raznolikosti znotraj EU, kar pri državljanih krepi spoštovanje kulture in razširja znanja o njej, spodbuja njihovo ustvarjalnost ter vzajemno učenje in dialog, ki se sčasoma utrjujeta, z namenom, da bi nadalje razvijali medkulturne kompetence (5) in spodbujali medkulturni dialog;

(c)

spodbujati konsistentnost in koherentnost prizadevanj, pri čemer se zagotavlja, da ti v celoti dopolnjujejo ukrepe držav članic. Prav tako bi bilo treba dopolnjevati ukrepe, ki se izvajajo na mednarodni ravni, na primer v okviru Sveta Evrope in Unesca, pri tem pa se izogibati podvajanju prizadevanj;

7.

ob predpostavki, da je kultura bistven del mednarodnih odnosov EU, PRIPOROČA, naj se ustanovi skupina prijateljev predsedstva, ki bo delovala kot horizontalna platforma za oblikovanje celostnega, vsestranskega in postopnega strateškega pristopa EU k mednarodnim kulturnim povezavam, ki bo iskal sinergije na vseh zadevnih področjih politik ob doslednem spoštovanju načela subsidiarnosti. Ta skupina bi tako lahko opredelila skupna strateška načela, cilje in prednostne naloge takšnega pristopa, da bi jih vključila v časovni načrt, ob tem pa določila, kdaj bi bilo ustrezno sprejeti skupne ukrepe na ravni EU;

POZIVA DRŽAVE ČLANICE, naj:

8.

okrepijo sodelovanje med ustreznimi ministrstvi, zlasti ministrstvi za kulturo in zunanje zadeve, lokalnimi in regionalnimi organi ter deležniki;

POZIVA KOMISIJO IN EVROPSKO SLUŽBO ZA ZUNANJE DELOVANJE (ESZD), naj:

9.

podpreta Skupino prijateljev predsedstva in ji nudita tehnično znanje, na primer prek platforme za kulturno diplomacijo (6);

10.

dajeta prednost pobudam na področju mednarodnih kulturnih povezav prek politik in programov EU ter razmislita o zagotavljanju njihove prepoznavnosti prek enotnega portala za dostop;

POZIVA DRŽAVE ČLANICE, KOMISIJO IN ESZD, naj:

11.

zbirajo in izmenjujejo najboljše prakse v zvezi s pobudami na področju kulture v tretjih državah, tudi prek platforme za kulturno diplomacijo;

12.

razmislijo o pilotnih projektih v tretjih državah, da bi preskusili oblike sodelovanja, vključno s skupnimi ukrepi in ustvarjalnimi horizontalnimi partnerstvi, ob udeležbi lokalnih kulturnih akterjev, lokalnih in regionalnih organov, zadevnih nevladnih organizacij, nacionalnih kulturnih ustanov, grozdov EUNIC (7) in delegacij EU.


(1)  Sklepi Sveta o kulturi v zunanjih odnosih EU s poudarkom na kulturi v razvojnem sodelovanju (UL C 417, 15.12.2015, str. 41).

(2)  10082/16

(3)  13202/16

(4)  10715/16

(5)  Sklepi Sveta z dne 22. maja 2008 o medkulturnih zmožnostih (UL C 141, 7.6.2008, str. 14).

(6)  Platformo za kulturno diplomacijo je marca 2016 vzpostavila Služba Evropske komisije za instrumente zunanje politike, da bi institucijam EU pomagala pri izvajanju strategije EU za mednarodne kulturne povezave. Namen te platforme je izvajati dejavnosti, ki krepijo kulturno sodelovanje EU s tretjimi državami in njihovimi državljani, zlasti s podpiranjem in svetovanjem institucijam EU, tudi delegacijam EU, ter z vzpostavitvijo svetovnega programa usposabljanja za vodstvene položaje na področju kulture.

(vir: http://www.cultureinexternalrelations.eu/)

(7)  EUNIC (evropska mreža nacionalnih inštitutov za kulturo) je krovna organizacija, ki združuje kulturne ustanove in veleposlaništva.


Top