EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/067/09

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA 09/2017 – Pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč: tehnična pomoč za organizacije pošiljateljice – Gradnja zmogljivosti organizacij gostiteljic za humanitarno pomoč

OJ C 67, 3.3.2017, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 67/12


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA 09/2017

Pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč: tehnična pomoč za organizacije pošiljateljice

Gradnja zmogljivosti organizacij gostiteljic za humanitarno pomoč

(2017/C 67/09)

V Uredbi (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč – „pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“ (1) (v nadaljnjem besedilu: pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč) je določen okvir za skupne prispevke evropskih prostovoljcev za podporo in dopolnjevanje humanitarne pomoči v tretjih državah.

V tem okviru se bodo iz sedanjega razpisa za zbiranje predlogov zagotovila sredstva kot podpora ukrepom, namenjenim krepitvi zmogljivosti prihodnjih organizacij gostiteljic, da se pripravijo in odzivajo na humanitarne krize. Poleg tega se bo zagotovila podpora ukrepom za krepitev tehnične zmogljivosti prihodnjih organizacij pošiljateljic, ki bodo sodelovale pri pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč.

1.   Cilj

Cilj tega razpisa je krepitev zmogljivosti organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic, ki nameravajo sodelovati pri pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, ter zagotovitev upoštevanja standardov in postopkov v zvezi s kandidati za prostovoljce in prostovoljci EU za humanitarno pomoč, da se predloži vloga za certificiranje, ki se zahteva za napotitev prostovoljcev EU za humanitarno pomoč.

Evropska komisija pričakuje, da bo s tem razpisom dosegla naslednje rezultate:

gradnja zmogljivosti približno 110 organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic na področjih, kot so:

obvladovanje tveganja nesreč, pripravljenost in odzivanje na nesreče,

vzpostavljanje povezave med ukrepi pomoči, obnove in razvoja,

krepitev lokalnega prostovoljstva v tretjih državah,

gradnja zmogljivosti za izvedbo certificiranja, vključno z upravno zmogljivostjo,

gradnja zmogljivost zgodnjega opozarjanja lokalnih skupnosti.

2.   Merila za upravičenost

2.1    Upravičeni organi

Organizacija, ki se prijavi v imenu vseh prijaviteljev (koordinatorica), je v pravnem razmerju z agencijo pravno odgovorna za konzorcij.

Predloge za dejavnosti tehnične pomoči in gradnje zmogljivosti lahko predložijo:

nevladne nepridobitne organizacije, ki so bile ustanovljene v skladu z zakonodajo države članice in ki imajo sedež v Uniji, ali

osebe javnega civilnega prava, za katere velja zakonodaja države članice, ali

Mednarodna federacija nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih upravičenih držav:

države članice Evropske unije: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.

Za dejavnosti tehnične pomoči in gradnje zmogljivosti je koordinatorica v posameznem projektu vsaj tri leta dejavna na področju humanitarne pomoči, kot je opredeljeno v členu 3(d) Uredbe (2);

Prijavitelji lahko predložijo projekte za oboje – tehnično pomoč in gradnjo zmogljivosti. V tem primeru morajo v vlogi navesti, da se prijavljajo za oba ukrepa.

2.1.1   Za tehnično pomoč

Prijavitelji spadajo v eno od naslednjih kategorij:

nevladne nepridobitne organizacije, ki so bile ustanovljene v skladu z zakonodajo države članice in ki imajo sedež v Uniji, ali

osebe javnega civilnega prava, ali

Mednarodna federacija nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

Projekte pripravljajo in izvajajo nadnacionalni konzorciji subjektov, ki prihajajo iz vsaj treh držav, sodelujočih v programu, in spadajo v eno od kategorij iz člena 10(3)(c) Uredbe.

V posameznem projektu morata biti koordinatorica ali vsaj en prijavitelj vsaj tri leta dejavna na področju upravljanja prostovoljnega dela.

2.1.2   Za gradnjo zmogljivosti

Prijavitelji spadajo v eno od naslednjih kategorij:

nevladne nepridobitne organizacije, ki delujejo ali so bile ustanovljene v tretji državi v skladu z zakonodajo, ki velja v navedeni državi, ali

osebe javnega civilnega prava, ali

mednarodne agencije in organizacije, ki ne morejo nastopati kot koordinatorice in morajo biti iz tretje države.

Projekte pripravljajo in izvajajo nadnacionalna partnerstva subjektov, ki prihajajo iz vsaj dveh držav, sodelujočih v programu, in spadajo v eno od kategorij iz člena 10(3)(c) Uredbe, ter vsaj dveh tretjih držav, v katerih potekajo dejavnosti in operacije humanitarne pomoči v skladu s členom 3(d), in ki spadajo v eno od kategorij iz člena 10(4)(c) Uredbe.

V posameznem projektu morata biti koordinatorica in vsaj en prijavitelj iz države, ki sodeluje v programu, vsaj tri leta dejavna na področju humanitarne pomoči, kot je opredeljena v členu 3(d) Uredbe.

V posameznem projektu je vsaj en prijavitelj iz tretjih držav, v katerih potekajo dejavnosti in operacije humanitarne pomoči, dejaven na področju humanitarne pomoči, kot je opredeljena v členu 3(d) Uredbe.

V posameznem projektu morata biti koordinatorica ali en prijavitelj iz države, ki sodeluje v programu, vsaj tri leta dejavna na področju upravljanja prostovoljnega dela.

3.   Upravičene dejavnosti

Upravičene dejavnosti vključujejo:

študijo/obiske za pregled stanja za izpopolnitev in dokončanje ocene potreb ukrepov,

dejavnosti za gradnjo/krepitev zmogljivosti,

seminarje in delavnice,

izobraževalne obiske na delovnem mestu,

vzpostavljanje partnerstev in izmenjavo osebja,

izmenjavo znanja, organizacijsko učenje in dobre prakse,

študijske obiske,

dejavnosti za spodbujanje oblikovanja partnerstev,

dejavnosti za pomoč organizacijam pri doseganju osnovnih humanitarnih standardov,

dejavnosti za krepitev regionalnega sodelovanja,

oblikovanje in upravljanje priložnosti za spletno prostovoljstvo.

Dodatne upravičene dejavnosti glede na podukrep:

Tehnična pomoč

Inštruiranje/mentorstvo za ključno plačano osebje organizacij pošiljateljic in prostovoljce;

Krepitev zmogljivosti

Tečaje usposabljanja za izvajalce usposabljanja/inštruktorje/mentorje/oblikovalce javnega mnenja iz tretje države,

največ trimesečni študijski obiski za ključno plačano osebje ali prostovoljce iz tretjih držav, ki so nameščeni v evropskih organizacijah prijaviteljicah/partnerskih organizacijah;

Gradnja tehničnih zmogljivosti za humanitarne operacije, osredotočena na:

metodologije ocenjevanja potreb/upravljanje informacij,

obvladovanje tveganja nesreč,

zmanjševanje tveganja nesreč/pripravljenost na nesreče,

odzivanje na krize (in s tem povezana področja),

povezovanje ukrepov pomoči, obnove in razvoja,

odpornost in prilagajanje podnebnim spremembam.

4.   Merila za dodelitev

Vloge, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:

ustreznost projekta (največ 30 točk),

kakovost zasnove in izvajanja projekta (največ 30 točk),

kakovost in ustreznost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 20 točk),

učinek in širjenje rezultatov (največ 20 točk).

Projekti, ki skupno dosežejo manj kot 60 točk, se pri financiranju ne upoštevajo.

Vsi projekti, ne glede na to, ali zadevajo gradnjo zmogljivosti ali tehnično pomoč, bodo razvrščeni glede na doseženo število točk.

5.   Razpoložljiva proračunska sredstva

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov, je ocenjen na 7 607 000 EUR.

Najvišji znesek nepovratnih sredstev bo znašal 700 000 EUR. Posamezni znesek nepovratnih sredstev bo znašal med 100 000 in 700 000 EUR.

Agencija predvideva financiranje 22 predlogov.

Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

6.   Rok za oddajo vlog

Vloge za nepovratna sredstva morajo biti sestavljene v enem od uradnih jezikov EU in oddane na elektronskem obrazcu (e-obrazec), ki je bil pripravljen posebej za ta namen. Na voljo je na naslednjem spletnem naslovu: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

Pravilno izpolnjeni elektronski obrazci za prijavo morajo prispeti najpozneje do 3. julija 2017 do 12. ure (do opoldneva po bruseljskem času). Po tem času spletna oddaja vloge ne bo več mogoča.

Prijavitelji lahko predložijo projekte za oboje – tehnično pomoč in gradnjo zmogljivosti. V tem primeru morajo v vlogi navesti, da se prijavljajo za oba ukrepa. Vloge, poslane po pošti, telefaksu ali elektronski pošti, se ne bodo upoštevale.

7.   Dodatne informacije

Vloge morajo ustrezati določbam navodil za prijavo – Razpis za zbiranje predlogov EACEA 09/2017, biti predložene na e-obrazcu, predvidenem za ta namen, in vsebovati vse ustrezne priloge.

Navedena dokumentacija je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

V primeru vprašanj se obrnite na e-naslov: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu


(1)  UL L 122, 24.4.2014, str. 1.

(2)  „Humanitarna pomoč“ pomeni dejavnosti in operacije v tretjih državah za zagotavljanje izredne pomoči glede na potrebe, ki je namenjena ohranjanju življenj, preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi ter ohranjanju človekovega dostojanstva, v primeru kriz, ki jih povzroči človek, ali naravnih nesreč. Humanitarna pomoč obsega operacije za podporo, pomoč in zaščito v humanitarnih krizah ali takoj po njih, podporne ukrepe za zagotavljanje dostopa do ljudi v stiski ali omogočanje prostega pretoka pomoči, pa tudi ukrepe, ki so namenjeni krepitvi pripravljenosti na nesreče in zmanjševanju tveganja nesreč ter prispevajo h krepitvi odpornosti in zmogljivosti za spopadanje s krizami ter okrevanje po njih.


Top