Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016Y0604(01)

Sklep Evropskega bančnega organa o določitvi primerjalne obrestne mere v skladu s Prilogo II k Direktivi 2014/17/EU (direktiva o hipotekarnih kreditih)

OJ C 199, 4.6.2016, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

4.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 199/8


Sklep Evropskega bančnega organa o določitvi primerjalne obrestne mere v skladu s Prilogo II k Direktivi 2014/17/EU (direktiva o hipotekarnih kreditih)

(2016/C 199/07)

ODBOR NADZORNIKOV EVROPSKEGA BANČNEGA ORGANA JE –

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba; organ EBA) ter zlasti člena 8(1)(j) Uredbe,

ob upoštevanju Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (2) ter zlasti točke 2 rubrike 4 in točke 4 rubrike 6 dela B Priloge II k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 14(2) Direktive 2014/17/EU je treba prilagojene predhodne informacije, ki jih je treba predložiti potrošnikom, preden kreditna pogodba ali ponudba zanje postane zavezujoča, zagotoviti z uporabo standardnega evropskega obrazca za predhodne informacije (ESIS) iz Priloge II k tej direktivi.

(2)

V skladu s točko 2 rubrike 4 in točko 4 rubrike 6 dela B Priloge II k Direktivi 2014/17/EU mora ESIS, kadar je posojilna obrestna mera spremenljiva, vključevati ponazoritveni primer efektivne obrestne mere in primer najvišjega obročnega zneska. Kadar ni zgornje meje za posojilno obrestno mero in dajalec kredita ne uporablja zunanje referenčne mere, mora izračun obeh ponazoritvenih primerov temeljiti na primerjalni obrestni meri, ki jo določi pristojni organ ali organ EBA (v nadaljnjem besedilu: primerjalna obrestna mera organa EBA).

(3)

Primerjalna obrestna mera organa EBA mora biti enostavna, preprosta za uporabo in reprezentativna. Formula za določitev obrestne mere mora zagotoviti, da bo obrestna mera ostala reprezentativna v daljšem časovnem obdobju, in omogočiti ustrezno upoštevanje nacionalnih okoliščin. Formula mora biti omejena na več javno dostopnih podatkov, s čimer se zagotovi, da je preprosta za uporabo in enostavna.

(4)

Pri časovnih obdobjih za osnovno obrestno mero je treba upoštevati časovna obdobja iz Priloge II k Direktivi 2014/17/EU za primere, ko se zunanja referenčna mera uporabi za izračun posojilne obrestne mere. Zato mora primerjalna obrestna mera organa EBA temeljiti na osnovni obrestni meri za obdobje 20 let pred tem, ko dajalec kredita zagotovi ESIS potrošniku.

(5)

Da je formula reprezentativna, mora temeljiti na osnovni obrestni meri, ki velja za državo članico, v kateri je ESIS predložen potrošniku. Osnovna obrestna mera mora biti za države članice, ki kot svojo valuto uporabljajo euro, obrestna mera Evropske centralne banke (ECB) za operacije glavnega refinanciranja, za druge države članice pa obrestna mera nacionalne centralne banke za operacije refinanciranja (ali enakovredna obrestna mera nacionalne centralne banke). Na podlagi teh obrestnih mer bo nastala primerjalna obrestna mera, ki je reprezentativna za lokalni hipotekarni trg, pri čemer so celoviti pretekli podatki o teh obrestnih merah na voljo za vse države članice. Ker pa so pretekli podatki o obrestni meri ECB za operacije glavnega refinanciranja na voljo šele od 1. januarja 1999, je treba kot najstarejši začetni datum za preteklo obdobje določiti 1. januar 1999. Da se zagotovi, da bo v vsej Evropski uniji uporabljeno enako preteklo časovno obdobje, mora najstarejši začetni datum veljati za ESIS, predložen v vseh državah članicah.

(6)

Formula mora potrditi, da bo posojilna obrestna mera v delu izražala stroške financiranja, katerih približek zagotavlja informacija o obrestni meri za operacije refinanciranja, ob hkratnem upoštevanju najnižje osnovne obrestne mere v predhodnih 20 letih.

(7)

Ker je formula del ponazoritvenega primera, zadošča, da dajalci kredita osnovno obrestno mero posodobijo enkrat letno.

(8)

Za zagotovitev, da dajalci kredita v vsaki državi članici uporabljajo enako razliko med najvišjimi in najnižjimi vrednostmi osnovne obrestne mere, je treba primerjalno obrestno mero organa EBA izračunati z uporabo istega referenčnega datuma, to je prvi delovni dan vsakega leta.

(9)

Za zagotovitev, da ponazoritveni primeri izražajo lokalne okoliščine, se primerjalna obrestna mera organa EBA ne sme uporabljati, kadar je primerjalno obrestno mero določil pristojni organ, torej se primerjalna obrestna mera, določena v tem sklepu, ne uporablja.

(10)

Organ EBA je izvedel javno posvetovanje o osnutku sklepa o primerjalni obrestni meri organa EBA, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 –

SKLENIL:

Člen 1

Primerjalna obrestna mera iz točke 2 rubrike 4 in točke 4 rubrike 6 dela B Priloge II k Direktivi 2014/17/EU (primerjalna obrestna mera organa EBA), ki jo določi organ EBA, je določena v Prilogi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Londonu, 21. marec 2016

Andrea ENRIA

Predsednik

Za odbor nadzornikov


(1)  UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

(2)  UL L 60, 28.12.2014, str. 34.


PRILOGA

Primerjalna obrestna mera organa EBA v skladu s Prilogo II k direktivi o hipotekarnih kreditih (2014/17/EU)

1.

Ta dokument določa primerjalno obrestno mero iz točke 2 rubrike 4 in točke 4 rubrike 6 dela B Priloge II k Direktivi 2014/17/EU (1), ki jo določi organ EBA (v nadaljnjem besedilu: primerjalna obrestna mera organa EBA).

2.

Dajalci kredita morajo primerjalno obrestno mero organa EBA uporabljati za izračun ponazoritvenega primera efektivne obrestne mere in primera najvišjega obročnega zneska pod pogoji iz navedenih točk ter za vključitev v rubriko 4 in rubriko 6 standardnega evropskega obrazca za predhodne informacije (v nadaljnjem besedilu: ESIS), kot je določeno v Prilogi II k Direktivi 2014/17/EU.

3.

Primerjalna obrestna mera organa EBA se uporablja le, kadar pristojni organ države članice ni določil primerjalne obrestne mere.

4.

Formula za izračun primerjalne obrestne mere organa EBA je naslednja:

Formula

Za kreditne pogodbe, za katere se ESIS zagotovi v državah članicah, ki kot svojo valuto uporabljajo euro:

HR = najvišja vrednost obrestne mere ECB za operacije glavnega refinanciranja v 20-letnem obdobju (ali v najdaljšem razpoložljivem obdobju, če je obdobje krajše) pred datumom, ko dajalec kredita izračuna razliko (HR – LR), ki se uporabi v formuli, kot je določeno v odstavkih 6 in 7.

LR = najnižja vrednost obrestne mere ECB za operacije glavnega refinanciranja v 20-letnem obdobju (ali v najdaljšem razpoložljivem obdobju, če je obdobje krajše) pred datumom, ko dajalec kredita izračuna razliko (HR – LR), ki se uporabi v formuli, kot je določeno v odstavkih 6 in 7.

BR = posojilna obrestna mera, ki se uporabi v kreditni pogodbi v najdaljšem znanem obdobju v času predložitve ESIS.

Za kreditne pogodbe, za katere se ESIS zagotovi v drugih državah članicah:

HR = najvišja vrednost obrestne mere nacionalne centralne banke za operacije refinanciranja (ali enakovredne obrestne mere nacionalne centralne banke) v 20-letnem obdobju (ali v najdaljšem razpoložljivem obdobju, če je obdobje krajše) pred datumom, ko dajalec kredita izračuna razliko (HR – LR), ki se uporabi v formuli, kot je določeno v odstavkih 6 in 7.

LR = najnižja vrednost obrestne mere nacionalne centralne banke za operacije refinanciranja (ali enakovredne obrestne mere nacionalne centralne banke) v 20-letnem obdobju (ali v najdaljšem razpoložljivem obdobju, če je obdobje krajše) pred datumom, ko dajalec kredita izračuna razliko (HR – LR), ki se uporabi v formuli, kot je določeno v odstavkih 6 in 7.

BR = posojilna obrestna mera, ki se uporabi v kreditni pogodbi v najdaljšem znanem obdobju v času predložitve ESIS.

5.

Dvajsetletno obdobje pred predložitvijo ESIS potrošniku se začne 1. januarja 1999 ali po tem datumu.

6.

Razlika (HR – LR) se izračuna enkrat v vsakem koledarskem letu, in sicer na prvi delovni dan leta, razen za leto začetka veljavnosti direktive o hipotekarnih kreditih, ko se razlika izračuna na dan 21. marca 2016. Izračun se uporabi za ESIS, ki se predložijo potrošnikom v istem koledarskem letu.

7.

Spremenljivki HR in LR temeljita na osnovnih obrestnih merah, ki se uporabljajo v državi članici, v kateri dajalec kredita ESIS zagotovi potrošniku.

HR in LR – obrestne mere ustreznih nacionalnih centralnih bank za operacije refinanciranja ali enakovredne obrestne mere

8.

Za namene izračuna primerjalne obrestne mere organa EBA za ESIS, predložen v državi članici, ki kot svojo valuto ne uporablja eura, so obrestne mere nacionalnih centralnih bank za operacije refinanciranja ali enakovredne obrestne mere nacionalnih centralnih bank naslednje:

Država članica

Ime obrestne mere ustrezne nacionalne centralne banke v februarju 2016

Bolgarija

osnovna obrestna mera bolgarske nacionalne banke

Češka republika

obrestna mera refinanciranja češke nacionalne banke

Danska

obrestna mera „Tomorrow/Next (T/N)“, kot je navedena na spletnem mestu danske nacionalne banke (Danmarks Nationalbank)

Hrvaška

lombardna obrestna mera hrvaške nacionalne banke

Madžarska

osnovna obrestna mera madžarske centralne banke

Poljska

referenčna mera poljske centralne banke (Narodowy Bank Polski)

Romunija

obrestna mera monetarne politike romunske nacionalne banke (Banca Naţională a României)

Švedska

referenčna mera švedske centralne banke (Sveriges Riksbank)

Združeno kraljestvo

uradna bančna obrestna mera nacionalne banke Združenega kraljestva (Bank of England)


(1)  Direktiva 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 60, 28.2.2014, str. 34).


Top