Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0335

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive 87/372/EGS o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti

OJ C 218, 11.9.2009, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 218/41


Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive 87/372/EGS o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti

COM(2008) 762 konč. – 2008/0214 (COD)

2009/C 218/08

Svet je 5. decembra 2008 sklenil, da v skladu s členom 95 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti Evropski ekonomsko-socialni odbor zaprosi za mnenje o naslednjem dokumentu:

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive 87/372/EGS o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti

Predsedstvo Odbora je 2. decembra 2008 strokovno skupino za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo zadolžilo za pripravo dela Odbora na tem področju.

Zaradi nujnosti zadeve je Evropski ekonomsko-socialni odbor na 451. plenarnem zasedanju 25. in 26. februarja 2009 (seja z dne 25. februarja) imenoval za glavnega poročevalca Bernarda HERNÁNDEZA BATALLERA ter sprejel naslednje mnenje s 101 glasovi za, nobenim glasom proti in 1 vzdržanim glasom.

1.   Sklepi

1.1

EESO ponovno izraža podporo predlogu Komisije, ker meni, da je za liberalizacijo in uporabo frekvenčnega pasu 900 MHz potrebna zakonodajna pobuda na ravni Skupnosti.

2.   Ozadje

2.1

Komisija je 25. julija 2007 predstavila predlog direktive o razveljavitvi direktive 87/372/EGS (1), katerega cilj je odprava dodeljevanja frekvenčnega pasu 900 MHz za GSM v državah članicah EU, ki jo je uvedla direktiva Sveta št. 87/372/EGS z dne 25. junija 1987 o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti.

2.2

Frekvenčni pas 900 MHz je koristen zlasti zato, ker ima dobre lastnosti širjenja, ki pokrivajo večje razdalje kot pasovi višjih frekvenc ter omogočajo razširitev sodobnih glasovnih, podatkovnih in multimedijskih storitev na manj poseljena in podeželska območja.

2.3

Presojeno je bilo, da bi z uresničitvijo cilja tega predloga prispevali k uspešnosti pobude i2010 – Informacijska družba za rast in zaposlovanje  (2), ter da bi z uporabo frekvenčnega pasu 900 MHz za druge tehnologije povečali konkurenco, s čimer bi uporabnikom povečali možnosti izbire storitev in tehnologij.

2.4

V skladu z določbami Odločbe št. 676/2002/ES je Komisija pooblastila Evropsko konferenco uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT) za določitev manj omejujočih tehničnih pogojev. Po izvedbi tega pooblastila so bili določeni pogoji na podlagi načela, da frekvenčni pas 900 MHz lahko soobstaja s tehnologijama GSM in UMTS in da je z njima popolnoma skladen.

2.5

Mnenje EESO (3) o tem predlogu je bilo pozitivno, saj njegovo sprejetje omogoča spodbujati inovativnost in konkurenčnost ter povečati konkurenco na trgu telekomunikacij in izbiro za potrošnike.

2.6

Po razpravah o zakonodajnem postopku je Komisija 19. novembra 2008 predstavila nov predlog direktive (4) o spremembi direktive št. 87/372/EGS.

3.   Predlog Komisije

3.1

Sedanja direktiva zahteva, da države članice celotno širino obeh frekvenčnih pasov 890–915 MHz in 935–960 MHz zadržijo za GSM. Ta omejitev preprečuje, da bi poleg GSM tudi vseevropski sistemi, ki lahko zagotavljajo napredne interoperabilne glasovne, podatkovne in multimedijske storitve s širokopasovnim prenosom, uporabljali ta frekvenčna pasova. Ti novi vseevropski sistemi, kot je sistem UMTS, omogočajo zmogljivosti, ki presegajo sistem GSM in so v 20 letih od sprejetja Direktive o GSM zaradi tehnološkega razvoja postale primerne za širšo uporabo.

3.2

Glede na to, da bi liberalizacija frekvenčnega pasu 900 MHz lahko povzročila izkrivljanja konkurence, bi se zlasti nekateri operaterji mobilne telefonije, ki niso dobili nobene frekvence v frekvenčnem pasu 900 MHz, znašli v manj ugodnem položaju glede stroškov in učinkovitosti kot operaterji, ki lahko nudijo storitve 3G v tem frekvenčnem pasu.

3.3

V predlogu je sistem GSM opredeljen kot elektronsko komunikacijsko omrežje, ki je v skladu s standardi GSM, ki jih je objavil Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde, zlasti s standardoma EN 301 502 in EN 301 511; sistem UMTS pa kot elektronsko komunikacijsko omrežje, ki je v skladu s standardi UMTS, ki jih je objavil Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde, zlasti s standardi EN 301 908-1, EN 301 908-2 in EN 301 908-3 ter EN 301 908-11.

3.4

V skladu z ureditvenim okvirom za elektronske komunikacije in zlasti z direktivo 2002/20/ES (5) lahko države članice spremenijo in/ali revidirajo pravice do uporabe frekvenčnega pasu, torej imajo na voljo vse potrebne pripomočke za soočanje z morebitnimi izkrivljanji konkurence. Morajo pa uvesti tudi ustrezne ukrepe in zlasti ugotoviti, ali lahko izvajanje predlagane direktive izkrivlja konkurenco na trgih mobilnih telekomunikacij, kjer se ta izvaja.

4.   Splošne ugotovitve

4.1   EESO ponovno izraža podporo predlogu Komisije, ker meni, da je za liberalizacijo in uporabo frekvenčnega pasu 900 MHz potrebna zakonodajna pobuda na ravni Skupnosti.

4.1.1   Ta predlog bo omogočil povečati po eni strani konkurenco na notranjem trgu, po drugi pa ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo Unije, saj bo v mestnih, primestnih in podeželskih območjih možno ob uporabi primernih intervalov nosilne frekvence uporabljati tako omrežja UMTS kot tudi omrežja GSM/900/1800.

4.2   Dejstvo, da države članice lahko uporabljajo predhodne ukrepe v ureditvenem okviru za elektronske komunikacije, ki omogočajo revidirati pravice do uporabe in jih ponovno razdeliti, da bi se izognili izkrivljanju konkurence, potrjuje ustreznost tovrstnih ukrepov, kar je EESO ugotovil že pri preučevanju okvira za elektronske komunikacije. EESO opozarja, da je za doseganje zahtevane preglednosti pred sprejetjem tovrstnih ukrepov treba predvideti obdobja za obveščanje javnosti.

4.3   Sistem, ki ga predvideva predlog, mora s pospeševanjem prilagajanja industrije industrijskim spremembam ter s spodbujanjem okolja, ki bo prijazno za pobude in razvoj podjetij po vsej Uniji, zlasti malih in srednje velikih podjetij, koristiti celotnemu sektorju elektronskih komunikacij v okviru sistema odprtih in konkurenčnih trgov.

4.4   Tudi potrošnikom mora koristiti večja prožnost upravljanja razpoložljivih frekvenc za brezžično elektronsko komunikacijo na splošno, v skladu s pristopom WAPECS (6), glede na to da ta pristop, kot poudarja EESO, določa, da je treba doseči tehnološko nevtralnost in nevtralnost storitev, ki bo omogočala prožnejšo in učinkovitejšo uporabo radijskih frekvenc.

4.5   Na koncu EESO upa, da bo izvajanje tega predloga prispevalo k spodbujanju zaposlovanja, izboljšanju življenjskih in delovnih pogojev, ki bi z napredkom omogočilo doseganje enakopravnosti, k ustreznemu socialnemu varstvu, socialnemu dialogu ter razvoju človeških virov, ki bi omogočil visoko in trajno raven zaposlenosti.

V Bruslju, 25. februarja 2009

Predsednik

Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Mario SEPI


(1)  Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive 87/372/EGS o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti COM(2007) 367.

(2)  COM(2005) 229 konč.

(3)  Mnenje CESE Razveljavitev direktive o GSM, UL C 151, 17.6.2008, str. 25-27. Mnenje je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 16. januarja 2008. Poročevalec: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER.

(4)  Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive 87/372/EGS o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti, COM (2008) 762 konč.

(5)  Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, UL L 108, 24.4.2002., str. 21.

(6)  Wireless Access Policy for Electronic Communications Services (politika brezžičnega dostopanja do storitev elektronskih komunikacij).


Top