Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC1231(03)

Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

OJ C 331, 31.12.2008, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/6


Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

(2008/C 331/04)

Številka XA: XA 343/08

Država članica: Danska

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Sundhedsstyring i vildtopdræt

Pravna podlaga: Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 300 000 DKK

Največja intenzivnost pomoči: 100 %

Datum začetka izvajanja:

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Do 30. septembra 2009

Cilji pomoči: Cilj sheme je pomoč pri zagotavljanju zdravja mladih divjih ptic izpuščenih za lov ter zadostnega števila ptic, ki so sposobne preživeti in so primerne za prehrano ljudi. Umrljivost pri izredno mladih divjih pticah je pogosto visoka, zato je shema oblikovana tako, da zagotavlja podatke o vzrokih smrti med najmlajšimi skupinami divjih ptic. Na osnovi zbranih podatkov se pripravi nasvet za upravljanje z divjimi pticami (predvsem fazani) v prvih treh tednih življenja, da se zmanjša proizvodna izguba.

Končni upravičenci so rejci divjih ptic. Shema zadeva zgolj mala in srednje velika podjetja.

Shema je v skladu s členom 15(2)(c) Uredbe (ES) št. 1857/2006 in zadeva stroške za svetovalne storitve

Zadevni gospodarski sektorji: Divje ptice

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Fjerkræafgiftsfonden

Axeltorv 3

DK-1609 Copenhagen V

Spletni naslov: http://www.poultry.dk/ddf/fa.nsf/B2009T.pdf?openfileresource

Drugi podatki: —

Številka XA: XA 344/08

Država članica: Francija

Regija: Département du Gers

Naziv sheme pomoči: Programme d'aide en faveur du remplacement des éleveurs gersois

Pravna podlaga:

Uredba (ES) št. 1857/2006, člen 15,

articles L 1511-1 et suivants, article L 4211-1 du code général des collectivités territoriales,

délibération du Conseil général du Gers du 29 juillet 2008

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 60 000 EUR/leto

Največja intenzivnost pomoči: Stopnja pomoči je 35 % dnevnih stroškov nadomeščanja za mlade kmete in 25 % dnevnih stroškov nadomeščanja za druge rejce največ 24 dni na leto in na rejo

Datum začetka izvajanja: V letu 2008 od dneva objave številke vpisa zahtevka za izvzetje na spletni strani Generalnega direktorata Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja

Trajanje sheme pomoči: Leto 2008

Cilj in oblike pomoči: Nadomeščanje je rešitev, ki omogoča kmetom, katerih dejavnost zahteva vsakodnevno prisotnost na kmetijskem gospodarstvu, ritem dela in življenja, ki je primerljiv s tistim iz drugih gospodarskih sektorjev. Razen v primerih, kjer se ta možnost krije (zasebne zavarovalnice, ki krijejo porodniški dopust, nesreče ali bolezni), je strošek te storitve odvračilen.

Zato se kmetom dodeli pomoč, da se jih spodbudi k uporabi teh storitev. Ta pomoč bo dodeljena za kritje dejanskih stroškov nadomeščanja kmeta v primeru bolezni, dopusta ali poklicnega izobraževanja (razen za sindikalna udejstvovanja). Pomoč bo treba dodeliti v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

V skladu s členom 15(4) Uredbe o kmetijski izjemi pomoč ne bo omejena na člane skupin proizvajalcev ali drugih organizacij. Ko bo pomoč dodeljena skupini ali organizaciji za nudeno storitev kmetu, ki ni njen član, bo izključno omejena na stroške storitve nadomeščanja

Gospodarski sektorji: Vsa kmetijska gospodarstva, ko se od kmeta (ki opravlja svojo glavno dejavnost) zahteva dnevno prisotnost vse leto na kmetijskem gospodarstvu

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Monsieur le Président du Conseil Général du Gers

Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement

81, route de Pessan

F-32000 AUCH

Spletna stran: http://www.gers-gascogne.com/ovidentia/index.php?tg=oml&file=publication/fich.html&art=1211&cat=33

Številka XA: XA 345/08

Država članica: Španija

Regija: Catalonia

Naziv sheme pomoči ali naziv podjetja, ki prejme individualno pomoč: Ayudas para la repoblación ganadera de reproductores bovinos sacrificados por motivo de saneamiento oficial

Pravna podlaga: Orden de 2008, del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la reposición de animales reproductores bovinos sacrificados por motivos de saneamiento oficial y se convocan las correspondientes al año 2008

Načrtovani letni izdatki po shemi: 810 000 EUR na leto

Največja intenzivnost pomoči: Do 500 EUR za nadomestitev živali, ki je zaklana iz uradno potrjenih zdravstvenih razlogov. Največji znesek pomoči za nadomestno žival bo razlika med nakupno ceno nove živali in skupnim zneskom, prejetim iz zavarovalne sheme, če ta obstaja, ter stroški, ki ne nastanejo zaradi bolezni, ki pa bi sicer nastali, pod pogojem, da bruto intenzivnost pomoči ne presega 100 %

Datum začetka izvajanja: Shema pomoči se bo uporabljala od dneva objave identifikacijske številke zahtevka za izvzetje na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1857/2006. Odlok bo začel veljati na dan objave v Uradnem listu Generalitat de Catalunya, kar se načrtuje septembra 2008

Trajanje sheme pomoči: Od objave sheme leta 2008 do 31. decembra 2013

Cilj pomoči: Cilj pomoči je nadomestilo kmetom za izgube zaradi stroškov zakola goveda, namenjenega za proizvodnjo mleka, ali pasme Lidia, ki ga je treba opraviti iz uradno potrjenih zdravstvenih razlogov, ter olajšanje nadomestitve živali za obnovitev števila plemenskih živali, kakršno je bilo pred izbruhom bolezni, v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1857/2006.

Pomoč se dodeli za preprečevanje goveje tuberkuloze in/ali bruceloze ter:

obravnavanje bolezni, katere izbruh uradno potrdijo javni organi,

je del obveznega programa na ravni Skupnosti, nacionalni ali regionalni ravni za preprečevanje, nadzor ali izkoreninjanje zadevne bolezni ali škodljivcev,

ni bila dodeljena za ukrepe, katerih stroške pokrivajo kmetijska gospodarstva;

ne vključuje bolezni, za katere zakonodaja Skupnosti zagotavlja posebna sredstva za nadzorne ukrepe,

za vse živali na gospodarstvih, ki so jih morali zaklati iz uradno potrjenih zdravstvenih razlogov v letih 2007 in 2008. Živali, ki bi jih morali nadomestiti v letu 2007. Zato shema izpolnjuje pogoje iz člena 10(8) Uredbe (ES) št. 1857/2006, ker se bo uvedla v treh letih po nastanku izgube in bo pomoč izplačana v štirih letih od nastanka izgube.

Do pomoči so upravičena samo tista kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena kot mikropodjetja, majhna in srednje velika podjetja

Zadevni gospodarski sektorji: Govedo, namenjeno za proizvodnjo mleka, ali pasme Lidia, oznake NACE 01.41 (Prireja mleka) in 01.42 (Druga govedoreja)

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Departamento de Agricultura, Alimentación y acción Rural de la Generalitat de Catalunya

Gran Vía de les Corts Catalanes nos 612-614

E-08007 Barcelona

Spletna stran: http://www20.gencat.cat/docs/DAR/TR_Tramits/TR01_Ajuts%20i%20subvencions/DAR_05%20Ajus%20pendents%20publicacio/Documents/Fitxers%20estatics/2008267.pdf

Drugi podatki: —

Številka XA: XA 349/08

Država članica: Italija

Regija: Liguria

Naziv sheme pomoči: Concessione di contributi per le spese relative alla tenuta dei Libri Genealogici e per lo svolgimento dei controlli funzionali del bestiame

Pravna podlaga: Delibera della Giunta Regionale n. 1117 del 12.9.2008«Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale n. 36/2000 in adeguamento alle disposizioni di regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione» e articolo 1 della legge della Regione Liguria 4 agosto 2000 n. 36 «Norme in materia di associazioni allevatori»

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Znesek država dodeli regiji letno na osnovi števila pregledanih živali, števila hlevov ter okoljskih in proizvodnih razmer območja, kar za leto 2008 znaša 748 250 EUR

Največja intenzivnost pomoči: V skladu s členom 1 deželnega zakona št. 36 z dne 4. avgusta 2000, največja intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih izdatkov za vodenje rodovniških knjig in do 70 % upravičenih izdatkov za preglede reproduktivnih sposobnosti (čl. 16(1)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 1857/2006)

Datum začetka izvajanja: Od datuma objave identifikacijske številke vloge za izvzetje na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Do 31. decembra 2013

Cilj pomoči: Pomoč za vodenje rodovniških knjig pokriva izdatke za preglede in obdelavo zbranih podatkov, medtem ko pomoč za dejavnosti izvajanja pregledov reproduktivnih sposobnosti živali pokriva izdatke pregledov, obdelave podatkov in razširjanja dobljenih rezultatov rejcem.

Ta pomoč, predvidena v skladu s členom 1 deželnega zakona št. 36 z dne 4. avgusta 2000, se odobri v skladu s členom 16(1)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 1857/2006 do višine 100 % upravičenih izdatkov, kar zadeva administrativne izdatke za vodenje rodovniških knjig in registrov, ter do 70 % izdatkov za izvajanje testov za ugotavljanje donosa živine, izključujoč preglede, ki jih opravi lastnik živine in rutinske preglede kakovosti mleka

Zadevni sektorji: ugodnosti lahko koristijo vsa živinorejska gospodarstva celotnega območja dežele Ligurije preko združenj rejcev

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Regione Liguria

Dipartimento Agricoltura Protezione Civile e Turismo

Via G. D'Annunzio 113

I-16121 Genova

Spletni naslov: Za Odločbo št. 1117 z dne 12. septembra 2008:

http://www.agriligurianet.it/Agrinet/DTS_GENERALE/20080916/dgr08_1117.pdf

Za regionalni zakon št. 36/2000:

http://www.regione.liguria.it/leggi/dos/20000036.htm


Top