Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/210/13

Razpis za zbiranje prijav za mesto člana upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane

OJ C 210, 1.9.2006, p. 47–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 210/47


Razpis za zbiranje prijav za mesto člana upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane

(2006/C 210/13)

Sprejemamo prijave za mesto člana v upravnem odboru Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljevanju „EFSA“ ali „Agencija“), ustanovljene z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1). Agencija ima svoj sedež v Parmi, Italija.

Eden od članov upravnega odbora EFSA, imenovan do 30. junija 2008, je odstopil, zato ga je treba nadomestiti do izteka njegovega mandata 30. junija 2008.

Evropska agencija za varnost hrane

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) igra ključno vlogo pri ocenjevanju tveganja glede varnosti živil in krme, ki ga izvaja Evropska unija. Agencija je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 178/2002 za zagotavljanje znanstvenega svetovanja in podpore zakonodaji in politikam Skupnosti na vseh področjih, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden vpliv na varnost živil in krme, in pri vprašanjih, tesno povezanih s področjem zdravja in zaščite živali in zdravjem rastlin. Zagotavlja neodvisne informacije o navedenih zadevah in opozarja na tveganja. Med njene naloge spada tudi znanstveno svetovanje o prehrani, zlasti v povezavi z zakonodajo Skupnosti in gensko spremenjenimi organizmi (GSO), vključno z novimi živilskimi tehnologijami. Agencija si je pri zainteresiranih straneh hitro pridobila sloves referenčne službe zaradi svoje neodvisnosti, znanstvene kakovosti mnenj in obveščanja javnosti, zaradi preglednosti svojih postopkov in svoje prizadevnosti pri izvajanju nalog. Agencija razpolaga z lastnim strokovnim osebjem, pomaga pa ji tudi omrežje pristojnih organizacij Evropske unije.

Pravni okvir

Člen 25 zgoraj navedene uredbe določa, da se „člani odbora imenujejo tako, da se zagotovijo najvišji standardi strokovne usposobljenosti, širok izbor ustreznega strokovnega znanja in, skladno s tem, najširša možna geografska porazdelitev znotraj Unije“. Poleg tega štirje člani upravnega odbora „izhajajo iz organizacij, ki zastopajo potrošnike in druge interese v živilski verigi“.

Nadalje uvodna izjava 40 navedene uredbe določa, da je „tudi sodelovanje z državami članicami nujno potrebno“, uvodna izjava 41 pa navaja, da „je treba imenovati upravni odbor tako, da se zagotovi najvišja raven usposobljenosti, širok obseg ustreznega strokovnega znanja in izkušenj, na primer na področju upravljanja in javne uprave, ter najširšo možno geografsko razdelitev v Uniji. To se omogoči z rotacijo članov upravnega odbora iz različnih držav izvora, pri čemer nobeno mesto ni pridržano za pripadnika katere koli posamezne države članice.“

Vloga in delovanje upravnega odbora

Upravni odbor je zlasti odgovoren za:

splošno spremljanje dela Agencija, s čimer zagotavlja, da izvaja Agencija svoje poslanstvo in opravlja dodeljene naloge v skladu s svojim mandatom in po načelih neodvisnosti in preglednosti;

imenovanje izvršnega direktorja na podlagi seznama, ki ga pripravi Komisija, po potrebi pa tudi za njegovo razrešitev;

imenovanje članov znanstvenega odbora in svetov, ki so odgovorni za dajanje znanstvenih mnenj Agencije;

sprejemanje letnih in večletnih načrtov dela Agencije ter splošnega poročila o dejavnostih preteklega leta;

sprejetje poslovnika Agencije in finančnega pravilnika.

Delovanje odbora tvorijo formalna zasedanja, zasebni sestanki, neformalni stiki med posamezni člani in korespondenca. Dokumenti EFSA, korespondenca odbora ter zasebni ali neformalni sestanki so v angleščini. Na formalnih zasedanjih je treba poskrbeti za tolmačenje, če ga člani potrebujejo. Odbor se običajno sestaja petkrat na leto, večinoma v Parmi, po potrebi pa tudi drugod v Evropski uniji.

Sestava upravnega odbora

Upravni odbor sestavlja štirinajst članov, ki jih imenuje Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom, in predstavnik Komisije. Od štirinajstih članov, imenovanih 15. julija 2002 s Sklepom Sveta (2), jih ima sedem mandat do 30. junija 2008. Preostalim sedmim članom odbora je mandat potekel 30. junija 2006, Svet pa je s sklepom z dne 19. junija 2006 imenoval sedem članov z manadatom, ki poteče 30. junija 2010 (3).

Imena sedanjih članov odbora so objavljena na spletni strani EFSA (http://www.efsa.europa.eu/en/mboard/members.html).

Ta objava zadeva zamenjavo enega člana upravnega odbora EFSA, ki je odstopil, službeni mandat, ki je na voljo, pa bo potekel 30. junija 2008 (iztek mandata člana, ki je odstopil). Ta razpis bo mogoče uporabiti tudi za zamenjavo drugih članov, ki bi morda zapustili odbor pred koncem svojega mandata.

Zahtevane kvalifikacije

Od članov upravnega odbora se zahteva usposobljenost, potrebna za vodenje Agencije, in pridobljeno strokovno znanje o zadevah, povezanih z njenim poslanstvom, kar jim zlasti omogoča zagotoviti:

1.

ustrezno znanstveno svetovanje in podporo, ki so v skladu s potrebami Evropskih skupnosti glede zakonodaje in politik ter njenega delovanja v javnem interesu;

2.

delovanje po načelih učinkovitega upravljanja in javne uprave;

3.

delovanje v skladu z načeli integritete, neodvisnosti, preglednosti, etičnega ravnanja in visoke znanstvene kakovosti, hkrati pa tudi ohranjanje nujno potrebnega sodelovanja z državami članicami;

4.

obveščanje javnosti o znanstvenih vprašanjih;

5.

vzpostavitev in ohranjanje slovesa visoke ravni odličnosti, objektivnosti in zanesljivosti pri zainteresiranih straneh;

6.

zagotovitev skladnosti med ocenjevanjem tveganja, obvladovanjem tveganja in obveščanjem o tveganjih.

Kandidati bodo morali pokazati, da lahko učinkovito prispevajo svoj delež na enem ali več navedenih področij. Imeti morajo najmanj 15 let delovnih izkušenj na enem ali več navedenih področij, od tega 5 let na vodstvenem položaju. Kandidati morajo imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na področju varnosti živil in krme ali na drugih področjih, povezanih s poslanstvom Agencije, zlasti na področju zdravja in zaščite živali, varovanja okolja (4), zdravja rastlin in prehrane. Kandidati morajo pokazati, da imajo obsežne izkušnje z delom v večjezičnem, večkulturnem in multidisciplinarnem okolju. Pri izbiri kandidatov bo odločilna predvsem primerjava njihove ustreznosti glede na zgoraj navedena merila, skladno s tem pa tudi prizadevanje po najširši možni geografski porazdelitvi znotraj Unije.

Neodvisnost ter izjavi o zavezi in o navzkrižju interesov

Člani odbora bodo imenovani za delovanje v svojem imenu. Dati bodo morali izjavo o neodvisnem delovanju v javnem interesu in izjavo o kakršnih koli interesih, ki bi lahko negativno vplivali na njihovo neodvisnost. V skladu z načeli neodvisnosti delovanja odbora morajo kandidati na obrazcu za prijavo zato navesti, ali so v kakršnem koli neposrednem ali posrednem razmerju, ki bi bil lahko po njihovem mnenju pomemben za poslanstvo agencije.

Udeležba na zasedanjih odbora

Člani bodo morali dejavno sodelovati na zasedanjih upravnega odbora. Na obrazcu za prijavo morajo zato navesti, ali imajo možnost, da se dejavno posvetijo sodelovanju v upravnem odboru. Upravni odbor naj bi imel svoja zasedanja predvidoma od štirikrat do šestkrat na leto. Člani odbora ne prejemajo plačila, vendar jim bodo povrnjeni potni stroški in stroški bivanja. Prejemali bodo tudi nadomestila za vsak dan zasedanja, in sicer v skladu s členom 15 poslovnika upravnega odbora EFSA, ki določa, da bodo člani upravnega odbora EFSA, razen predstavnika Komisije in tistih, ki so zaposleni v javnem nacionalnem organu ali ustanovi, prejemali dnevno nadomestilo 300 EUR za vsako zasedanje odbora, ki se ga bodo udeležili.

Člani upravnega odbora, ki izhajajo iz organizacij, ki zastopajo potrošnike in druge interese v živilski verigi

Kandidati morajo navesti, ali je njihovo prijavo mogoče šteti kot prijavo za mesto v tej skupini članov odbora; v tem primeru navedejo podrobnosti o svojem položaju v organizaciji, ki zastopa potrošnike in druge interese v živilski verigi.

Mandat

Razen predstavnika Komisije, ki ga imenuje Komisija, člane upravnega odbora imenuje Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom z izbiro med osebami na seznamu, ki ga na podlagi razpisa za zbiranje prijav sestavi Komisija. Mandat za delovno mesto, ki je predmet te objave, poteče 30. junija 2008, ko poteče mandat člana, ki je odstopil. Mandat je obnovljiv. Kandidati so seznanjeni, da bo seznam Komisije javen. Posamezni kandidati na seznamu Komisije, ki na razpisu niso izbrani, se lahko uvrstijo na rezervni seznam in nato po potrebi zamenjajo druge člane upravnega odbora EFSA, ki bi morda zapustili odbor pred koncem svojega mandata.

Komisija se je odločila, da ne bo izhajala iz prejšnjega razpisa, ampak bo objavila nov razpis, da bo lažje dosegla cilj najširše možne geografske porazdelitve“, kar bo še olajšano z „rotacijo članov iz različnih držav izvora“.

Opozoriti je treba, da so med šestimi člani, ki jim mandat poteče 30. junija 2008, državljani Finske, Irske, Italije, Nemčije, Portugalske in Združenega kraljestva in da so med člani odbora, ki so imenovani do 30. junija 2010, državljani Belgije, Danske, Francije, Grčije, Madžarske, Nizozemske in Švedske. Med člani upravnega odbora doslej še ni bilo državljanov Cipra, Češke, Estonije, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Poljske, Slovaške ali Slovenije.

Poleg tega je v trenutni sestavi upravnega odbora en sam član, ki je dokazal, da je sposobnosti, znanja in izkušnje pridobil pri organizaciji potrošnikov, medtem ko so številni drugi člani del svojih sposobnosti, znanja in izkušenj pridobili pri organizacijah, ki so povezane z drugimi interesi živilske verige.

Vzrok temu je pomanjkanje kandidatov, ki bi izpolnjevali zahtevana merila za sposobnosti, znanja in izkušnje in bi prihajali iz organizacij, ki so dejavne na področju zaščite potrošnikov.

Spodbuja se torej kandidature, s katerimi bi se izboljšala reprezentativnost upravnega odbora.

Na razpis se lahko prijavijo državljani katere koli države članice EU. Kandidati morajo biti državljani ene izmed držav članic EU.

Enake možnosti

Evropska unija se skuša izogniti kakršni koli diskriminaciji in dejavno podpira prijave žensk.

Postopek prijave in rok za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje zahteve; v nasprotnem primeru prijave ne bodo upoštevane:

(1)

Za prijavo je treba uporabiti obrazec, ki ga je mogoče prenesti s spletne strani Generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnikov: http://europa.eu.int./comm/food/efsa/efsa_board_en.htm

(2)

Prijava mora biti popolna. Vsebovati mora prijavo iz odstavka 3 spodaj.

(3)

Prijava mora vsebovati:

a)

pisno prijavo (podpisano);

b)

izpolnjen obrazec za prijavo (podpisan);

c)

življenjepis, dolg najmanj 1,5 strani;

(4)

Pisna prijava, obrazec za prijavo, življenjepis in spremna dokumentacija morajo biti napisani v enem od uradnih jezikov Evropske skupnosti. Zaradi lažje izvedbe postopka izbire pa je zaželeno, da so v prijavo vključeni tudi povzetek delovnih izkušenj in drugi ustrezni podatki v angleščini. Vse prijave bodo obravnavane zaupno. Spremno dokumentacijo je treba predložiti pozneje, če se to zahteva.

(5)

Zadnji rok za oddajo prijav je 15. oktobta 2006.

(6)

Popolne prijave je treba, po možnosti priporočeno, poslati najpozneje do 15. oktobra 2006 (veljaven je datum na poštnem žigu) na naslednji naslov:

European Commission

Health and Consumer Protection Directorate-General

Unit 03 — Science and Stakeholder relations

For the attention of Mr R. Vanhoorde („Application for the Management Board“)

F-101 04/168

B-1049 Bruxelles

(7)

Z oddajo prijave kandidati sprejmejo postopke in pogoje, kakor so opisani v tem razpisu in referenčnih dokumentih. Pri izpolnjevanju svojih prijav se kandidati nikakor ne smejo sklicevati na kakršne koli dokumente, ki so jih oddali ob prejšnjih prijavah. Vsako napačno prikazovanje zahtevanih informacij lahko pomeni izključitev iz razpisnega postopka.


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 575/2006 (UL L 100, 8.4.2006, str. 3).

(2)  UL C 179, 27.7.2002, str. 9.

(3)  UL L 189, 12.7.2006, str. 7.

(4)  Ekologija, zaščita biotske raznovrstnosti.


Top