Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010IP0047

SOLVIT Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o mreži Solvit (2009/2138(INI))

OJ C 349E , 22.12.2010, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 349/10


Torek, 9. marec 2010
SOLVIT

P7_TA(2010)0047

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o mreži Solvit (2009/2138(INI))

2010/C 349 E/02

Evropski parlament,

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o učinkovitem reševanju problemov na notranjem trgu (Solvit) (1),

ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 7. decembra 2001 o načelih za uporabo mreže Solvit za reševanje problemov notranjega trga (2),

ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 1. marca 2002, v katerih je Svet potrdil zavezo držav članic k učinkovitemu delovanju sistema Solvit in njegovih načel,

ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 12. julija 2004 o prenosu v nacionalno zakonodajo direktiv, ki vplivajo na notranji trg (3),

ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 20. julija 2005 o akcijskem načrtu Komisije za boljše sporočanje Evrope (4), med drugim s posredovanjem informacij in mrež za pomoč, ki jih podpira Komisija,

ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 8. maja 2008 o akcijskem načrtu za integriran pristop k zagotavljanju podpornih storitev za notranji trg državljanom in podjetjem (5),

ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o indeksu notranjega trga št. 19 (6),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. septembra 2007 o reviziji enotnega trga ter premagovanju ovir in neučinkovitosti z boljšim izvajanjem in uveljavljanjem (7),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. septembra 2008 o pregledu notranjega trga (8),

ob upoštevanju poročila mreže Solvit 2008 o njenem razvoju in uspešnosti za leto 2008 (9),

ob upoštevanju priporočila Komisije z 29. junija 2009 o ukrepih za izboljšanje delovanja enotnega trga (10),

ob upoštevanju zaključkov Sveta (konkurenčnost – notranji trg, industrija in raziskave) z dne 24. septembra 2009 o izboljšanju delovanja notranjega trga (11),

ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o dejavnostih za izboljšanje delovanja enotnega trga (12),

ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o upravnem sodelovanju na notranjem trgu (13),

ob upoštevanju člena 119(2) svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov ter mnenja Odbora za peticije (A7-0027/2010),

A.

ker si morajo Komisija, Parlament, Evropski varuh človekovih pravic in države članice bolj prizadevati za opredelitev pravic državljanov, jih o njih obveščati ter jim jih pomagati uveljavljati, saj bo zaradi tega notranji trg bolje deloval,

B.

ker je za čezmejno odpravljanje ovir in uveljavljanje pravic prostega gibanja bistvena večja preglednost,

C.

ker morajo Komisija in države članice občutno izboljšati svoja prizadevanja, da bi izboljšale ozaveščenost o možnostih, ki jih ponuja notranji trg državljanom in podjetjem,

D.

ker je bil na notranjem trgu dosežen precejšen napredek, vendar še vedno obstajajo ovire za njegovo popolno delovanje,

E.

ker mora biti v primeru napačno uporabljenih pravil notranjega trga na voljo hiter dostop do pravnega varstva tudi brez sodnih postopkov,

F.

ker bo lahko mreža Solvit, ko bo v celoti delovala, preprečila prekomerno sprožanje postopkov pred sodišči, kjer so postopki mnogokrat zapleteni in mehanizmi za zagotavljanje pravne zaščite posameznikov pogosto ovirajo dostop do pravnega varstva,

G.

ker so usposabljanje in čezmejne izmenjave, tudi prek elektronskih mrež, ki jih je vzpostavila Komisija, bistveni za boljšo uporabo pravnega reda Skupnosti s področja notranjega trga,

H.

ker se državljani in podjetja zanašajo na učinkovito izvajanje predpisov o notranjem trgu, da bi lahko v celoti izkoristili možnosti, ki jih ta trg nudi,

I.

ker bi morale države članice s podporo Komisije izboljšati zmogljivosti svojih mehanizmov za reševanje problemov, da bi pomagale državljanom uveljavljati njihove pravice,

J.

ker so Komisija in države članice leta 2002 ustvarile mrežo Solvit za reševanje problemov, s katerimi se državljani in podjetja srečujejo zaradi napačne uporabe zakonodaje o notranjem trgu,

K.

ker je Solvit spletna mreža za reševanje problemov, v kateri države članice (pa tudi Norveška, Islandija in Lihtenštajn) sodelujejo pri nesodnemu reševanju težav, na katere naletijo državljani in podjetja, ker javni organi napačno uporabljajo zakonodajo o notranjem trgu,

L.

ker velja Solvit za sorazmerno uspešen sistem za zagotavljanje pravnega varstva brez uradnih postopkov v povprečju desetih tednov, pri čemer bi bilo lahko reševanje problemov notranjega trga prek mreže Solvit zgled dobre prakse tudi za druge podporne storitve notranjega trga,

M.

ker bi bilo treba povečati zmogljivosti mreže Solvit, da bi preprečili težave zaradi pomanjkanja osebja, zlasti glede na morebitno prihodnje oglaševanje, če bodo posamezne članice menile, da je to potrebno,

N.

ker mreža Solvit vendarle ne bi smela biti nadomestilo za pravno obravnavanje kršitev, kar je naloga Komisije, niti izgovor za manjše prizadevanje v državah članicah za pravilen in pravočasen prenos direktiv EU,

O.

ker veliko državljanov, ki se soočajo s težavami na notranjem trgu, težave pa spadajo v pristojnost mreže Solvit, te mreže ne pozna in pomoč zato išče pri evropskem varuhu človekovih pravic,

Uvod

1.

pozdravlja pobudo Komisije iz julija 2002, da bi vzpostavila Solvitovo mrežo nacionalnih uprav prek interaktivne spletne zbirke podatkov, kar je uspešno orodje, ki je povečalo preglednost in ustvarilo skupni pritisk za hitrejše reševanje problemov;

2.

poziva Komisijo, naj uporabi vse svoje pristojnosti, da zagotovi učinkovito uporabo pravil notranjega trga, da bi zmanjšala upravno breme za državljane in podjetja;

Učinkovito reševanje težav na notranjem trgu

3.

poudarja, da so težave, povezane z izvajanjem pravil notranjega trga, pogosto ugotovljene prek mreže Solvit;

4.

poudarja, da bi bilo treba izkušnje mreže Solvit upoštevati pri oblikovanju nacionalnih politik in politik EU, kar bi lahko po potrebi privedlo do strukturnih in regulativnih sprememb;

5.

poziva Komisijo, naj v indeksa notranjega trga in potrošniškega trga sistematično vključuje podrobnejše informacije o uporabi in uveljavljanju zakonodaje o notranjem trgu, da bi povečali preglednost, pa tudi kot koristno orodje za osebje mreže Solvit;

6.

poziva k letni in sočasni objavi indeksa notranjega trga, poročila mreže Solvit, Kažipota za državljane in indeksa potrošniškega trga (brez spreminjanja pogostosti njihove objave), da bi dobili splošen pregled nad razvojem notranjega trga in bolje uskladili delo, ki je bilo opravljeno na teh področjih, hkrati pa ohranili posebno naravo teh instrumentov; poziva Komisijo, naj preuči možnost vključitve podrobnega opisa napredka, dosežkov in pomanjkljivosti mreže Solvit v indeks potrošniškega trga; poziva Komisijo, naj nemudoma ukrepa in reši pogoste težave, ki so bile odkrite prek mreže Solvit;

Horizontalni problemi, ugotovljeni na nacionalni ravni

7.

ugotavlja, da imajo nekateri centri Solvit premalo osebja in da se je leta 2008 število rešenih primerov zmanjšalo, povprečno število dni, potrebno za njihovo rešitev, pa povečalo; poziva vse centre Solvit, naj zaposlijo osebje z ustreznimi kvalifikacijami in izkušnjami, potrebnimi za delovna mesta, ki jih bodo zasedli; meni, da je treba za osebje mreže Solvit organizirati več usposabljanja; pozdravlja delo, ki ga opravlja mreža Solvit, predvsem število rešenih primerov, ki je kljub povečani količini dela v letu 2008 (22-odstotno povečanje na 1 000 primerov) in kljub temu, da imajo nekateri centri Solvit kadrovske težave, še vedno visoko (83 %);

8.

ugotavlja, da številni državljani in mala podjetja pogosto ne poznajo dela te mreže in da podjetja, v primerih, ko bi mrežo Solvit lahko uporabili v svojo korist, lahko izkoristila, pomoč iščejo pri pravnih podjetjih ali se celo podredijo podobnim zahtevam držav članic, čeprav te niso v skladu s pravnim redom Skupnosti na področju notranjega trga; pozdravlja dejstvo, da so evropski državljani in podjetja leta 2008 zaradi dejavnosti mreže Solvit prihranili pri stroških približno 32,6 milijonov EUR;

9.

ugotavlja, da lahko delovna področja ministrstva, ki gosti nacionalni center Solvit, vplivajo na javno poznavanje vrste dela, ki ga Solvit v tej državi izvaja, in da je raven uspešnega reševanja in odprave primerov odvisna od pripravljenosti in zmožnosti držav članic, da tesno sodelujejo s centri Solvit;

10.

poziva države članice, naj svojim centrom Solvit zagotovi močno politično podporo, da bi ta lahko pripravil organe, na katere se nanašajo pritožbe, do dejavnega sodelovanja v okviru Solvitovega postopka in ustreznih rokov;

11.

meni, da bodo morale države članice spodbuditi učinkovito sodelovanje med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi ter mrežo Solvit; meni tudi, da bi države članice morale začeti pogosteje in na širši ravni izmenjevati dobre prakse;

12.

poudarja pomen izmenjave informacij med centri Solvit in zato priporoča, naj se centri držav članic redno srečujejo, da bi omogočili izmenjavo informacij in primerov dobrih praks in sistemov;

Ukrepi, ki jih je treba predvideti

13.

poziva države članice, naj promovirajo Solvit v vseh medijih in zagotovijo, da bodo državljane in podjetja dosegle zlasti informacije o tem, kako lahko uveljavljajo svoje pravice, in naj dodelijo dovolj sredstev, da bo ta promocija učinkovitejša; poleg tega poziva Komisijo in države članice, naj v okviru mreže Solvit spodbujajo alternativne sisteme za reševanje sporov na spletu; prav tako poziva države članice, naj Solvit promovirajo v svojih volilnih enotah;

14.

poziva vsako državo članico, naj z nacionalnimi informacijskimi kampanjami promovira Solvit kot alternativni mehanizem za reševanje sporov;

15.

poziva države članice in Komisijo, naj promovirajo mrežo Solvit na internetu; poziva Komisijo, naj omogoči uporabo enega spletnega naslova za vse centre Solvit (www.solvit.eu), da bi državljanom olajšali dostop pred ponovnim zagonom portala Tvoja Evropa, ki bo v prihodnosti združeval vse podporne storitve enotnega trga, tudi Solvit;

16.

poziva države članice, naj vzpostavijo spletne strani s povezavami na evropski portal mreže Solvit, kjer bodo predstavljeni uspešno rešeni primeri in dobre prakse v zvezi z reševanjem sporov prek tega mehanizma;

17.

poziva države članice, naj povečajo učinkovitost centrov Solvit, tako da zagotovijo uradnike iz ustreznih služb, da bi zagotovili reševanje primerov, ki so zunaj pristojnosti mreže Solvit (Solvit+), in zagotovijo, da bodo centri Solvit imeli ustrezen dostop do pravnega strokovnega znanja v domači upravi; poziva Komisijo, naj centrom Solvit hitreje posreduje neuradne pravne ocene;

18.

poziva države članice, naj v javnih službah za zagotovitev boljšega sodelovanja imenujejo uradnika za povezavo s Solvitom, ki se bo ukvarjal z izvajanjem pravil notranjega trga;

19.

poziva države članice, naj na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni organizirajo informacijske kampanje o mreži Solvit, namenjene posebnim ciljnim skupinam, kot so mala in srednja podjetja, ki še niso ustrezno seznanjena s to mrežo, in spodbuja države članice, naj sodelujejo in izmenjujejo dobre prakse, tako da bo promocija mreže Solvit čim učinkovitejša; poudarja, da Odbor Evropskega parlamenta za peticije vzporedno z lastnimi postopki naslavlja predlagatelje peticij na Solvit, kadar meni, da je mogoče rešitev v posameznih primerih hitreje doseči po tej poti;

20.

priznava učinkovitost mreže Solvit kot mreže za sodelovanje pri neuradnem reševanju težav, s katerimi se državljani in podjetja v EU srečujejo, kadar javni organi napačno uporabljajo zakonodajo s področja notranjega trga;

21.

ugotavlja, da je v letnem poročilu Solvit za leto 2008 zapisano, da je mreža zaposlena z velikim številom primerov, ki niso v njeni pristojnosti, kar upočasnjuje obravnavo ustreznih pritožb v centrih Solvit;

22.

ugotavlja, da obstajajo različni subjekti, na katere se lahko državljani EU obrnejo s svojimi težavami, vključno z Odborom Parlamenta za peticije, mrežo Solvit, Evropsko komisijo in Evropskim varuhom človekovih pravic;

23.

poziva mrežo Solvit, naj primere napačne uporabe zakonodaje EU, katerih reševanje je zanjo preveč zapleteno, preda Komisiji ali Odboru Evropskega parlamenta za peticije;

24.

opozarja, da obravnava peticij poteka na odprt in pregleden način v tesnem sodelovanju s pristojnimi zakonodajnimi odbori, Evropsko komisijo in ustreznimi organi držav članic;

25.

meni, da peticije lahko pozitivno prispevajo k boljši pripravi zakonodaje; opozarja, da se bodo pooblastila Parlamenta za dejavno in neposredno oblikovanje, pregled in izboljšavo zakonodaje EU po začetku veljave Lizbonske pogodbe zelo povečala; opozarja tudi, da je treba upoštevati okrepitev vloge nacionalnih parlamentov;

26.

ugotavlja, da ni enega samega subjekta, ki bi bil odgovoren za spremljanje pritožb državljanov od začetka do konca, saj so te vložene prek različnih kanalov; poziva k večji usklajenosti med različnimi subjekti, ki sodelujejo pri sprejemanju in obravnavanju pritožb državljanov;

27.

poziva Solvit, naj na svoji spletni strani doda povezavo na Odbor Evropskega parlamenta za peticije ter na ustrezne odbore nacionalnih parlamentov, da se bodo državljani lahko seznanili s svojo pravico do naslavljanja peticij na Parlament kot načina za zagotavljanje izvensodnih sredstev in rešitev prek političnega in zakonodajnega postopka;

28.

nadalje podpira razvoj skupne spletne strani evropskih institucij, ki bi bila namenjena pomoči državljanom in bi jih usmerila neposredno k instituciji ali organu, ki je pristojen za obravnavanje njihove pritožbe;

29.

poziva svoje poslance, naj prevzamejo pobude za promoviranje mreže Solvit in si prizadevajo za ozaveščanje poslancev nacionalnih parlamentov o tej mreži, na primer s predstavitvijo dosežkov mreže Solvit na sejah COSAC; poudarja tudi potrebo po večjem sodelovanju nacionalnih vlad in parlamentov pri promoviranju mreže Solvit na nacionalni ravni; poziva Komisijo in države članice, naj uskladijo predstavitev centrov Solvit, da bi opredelili primere dobre prakse in obstoječe ovire za ustrezno delovanje centrov in tako izboljšali učinkovitost rednega upravnega in drugega dela;

30.

poziva države članice, naj povečajo število osebja v centrih Solvit s pomočjo vseh razpoložljivih sredstev, tudi z alternativnimi načini financiranja, da bodo povečale upravne zmogljivosti v ustreznih vladnih ministrstvih, tako da bodo ustrezale številu prebivalcev države in številu že obravnavanih primerov;

31.

poziva države članice in Komisijo, naj skupaj pregledajo in analizirajo razloge za nizko stopnjo uspešnosti nekaterih centrov Solvit in za njihovo sorazmerno dolgotrajno obravnavanje primerov, da bi zagotovile koristne informacije za oblikovanje boljše strategije reševanja problemov v korist državljanom in podjetjem na notranjem trgu;

32.

poziva Komisijo, naj mreži Solvit predloži letna poročila z bolj podrobnimi informacijami in statističnimi podatki, ki bi omogočila tudi oceno učinkovitosti vsakega nacionalnega centra, saj je drugače težko dolgoročno oceniti trende in predlagati posebne ciljno usmerjene ukrepe za izboljšanje stanja v posameznih državah članicah;

33.

poziva Komisijo, naj vzpostavi enotni spletni portal za vse centre Solvit na naslovu, ki ga bo čim bolj preprosto najti (www.solvit.eu); hkrati meni, da je občutno izboljšanje vidnosti mreže Solvit na internetu bistvenega pomena in da je v ta namen treba uporabiti družbena spletna mesta in spletne iskalnike;

34.

meni, da mora glede na veliko število primerov v zvezi s posamezniki in priznavanjem kvalifikacij ali socialnih pravic in pravic do bivanja mreža Solvit tesneje sodelovati ter razširiti svoje informacijske kampanje in vanje vključiti združenja izseljencev in konzulate držav članic;

35.

meni, da mora glede na veliko število primerov v zvezi s podjetniki mreža Solvit tesneje sodelovati ter razširiti svoje informacijske kampanje in vanje vključiti evropska in nacionalna poslovna združenja s posebnim poudarkom na malih in srednjih podjetjih;

36.

poziva Komisijo, naj prednostno zaključi projekt podpornih storitev enotnega trga za poenostavitev informacijskih, svetovalnih in podpornih storitev za reševanje težav ter njihovo večjo dostopnost in učinkovitost;

37.

poziva Evropskega varuha človekovih pravic, naj tesneje sodeluje s centri Solvit in vse prejete pritožbe, za katere ni pristojen, nemudoma in brez birokratskih postopkov posreduje centru Solvit, ki bi lahko bil zanje pristojen, če gre za pritožbe v zvezi z notranjim trgom in bi lahko spadale v pristojnost mreže Solvit; poziva Komisijo, naj uvede pospešen postopek za ugotavljanje kršitev, če nerešena pritožba v okviru mreže Solvit na prvi pogled kaže na kršitev zakonodaje Skupnosti;

*

* *

38.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  KOM(2001)0702.

(2)  UL L 331, 15.12.2001, str. 79.

(3)  UL L 98, 16.4.2005, str. 47.

(4)  SEC(2005)0985.

(5)  SEC(2008)1882.

(6)  SEC(2009)1007.

(7)  UL C 187 E, 24.7.2008, str. 80.

(8)  Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0421.

(9)  SEC(2009)0142.

(10)  UL L 176, 7.7.2009, str. 17.

(11)  Dokument Sveta št. 13024/09.

(12)  SEC(2009)0881.

(13)  SEC(2009)0882.


Top