Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/460A/01

Generalni direktorat za konkurenco (GD COMP) – Objava prostega delovnega mesta glavnega svetovalca/glavne svetovalke (razred AD 14) (člen 29(2) kadrovskih predpisov) – COM/2018/10382

OJ C 460A , 21.12.2018, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 460/1


Generalni direktorat za konkurenco (GD COMP)

Objava prostega delovnega mesta glavnega svetovalca/glavne svetovalke (razred AD 14)

(člen 29(2) kadrovskih predpisov)

COM/2018/10382

(2018/C 460 A/01)

 

Predstavitev delodajalca

Evropska komisija skupaj z nacionalnimi uradi za konkurenco neposredno izvršuje pravila EU na področju konkurence, da bi vsem podjetjem omogočila, da med seboj konkurirajo pod enakimi in pravičnimi pogoji glede na dosežke, in tako zagotovila boljše delovanje trgov. To prinaša koristi potrošnikom, podjetjem in celotnemu evropskemu gospodarstvu.

Znotraj Evropske komisije je za neposredno izvrševanje pravil konkurence pristojen predvsem Generalni direktorat za konkurenco (GD COMP).

Operativni direktorati v GD COMP so del matrične strukture, v kateri se različni instrumenti konkurence (protimonopolna pravila, združevanje podjetij in državna pomoč) upravljajo v okviru ključnih gospodarskih sektorjev.

Glavnemu svetovalcu oziroma svetovalki pomagata dva sodelavca (upravni uslužbenec oz. upravna uslužbenka in (nižji) referent oz. (nižja) referentka), ki delujeta pod neposredno pristojnostjo generalnega direktorja oziroma direktorice. Odvisno od teme dejavnosti lahko opravlja tudi naloge na zahtevo zadevnega namestnika oziroma namestnice generalnega direktorja oziroma direktorice.

Delovno mesto

Generalni direktorat za konkurenco s 1. aprilom 2019 išče novega glavnega svetovalca oziroma svetovalko.

Delovni program glavnega svetovalca oziroma svetovalke bo pripravljen v sodelovanju z generalnim direktorjem oziroma direktorico, ki ga bo letno odobril oziroma odobrila.

Glavne naloge glavnega svetovalca oziroma svetovalke so:

usklajuje naknadno ocenjevanje politike konkurence in izvrševanja pravil konkurence. Poleg tega lahko prispeva k razvoju zanesljivih metodologij, ki se oblikujejo v ta namen. Na zahtevo generalnega direktorja oziroma direktorice lahko opravlja tudi druge naloge v zvezi z vplivom politik konkurence in regulativnih politik;

prispeva k v prihodnost usmerjeni analizi pričakovanega prihodnjega razvoja in raziskavam na področju orodij in politik za izvajanje pravil konkurence;

izvaja ciljno usmerjene raziskave in namenske študije o izbranih vprašanjih, pomembnih za naknadno ocenjevanje in analizo pričakovanega prihodnjega razvoja politike konkurence in izvrševanja pravil konkurence. Opravi temeljit pregled literature o naknadnem ocenjevanju in analizi pričakovanega prihodnjega razvoja politike konkurence in izvrševanja pravil konkurence ter opredeli vrzeli in pomanjkljivosti v obstoječih raziskavah. Na podlagi tega predlaga program raziskav in z njim povezane namenske študije;

ima vlogo kontaktne točke z akademsko skupnostjo o vprašanjih v zvezi z naknadnim ocenjevanjem in analizo pričakovanega prihodnjega razvoja politike konkurence in izvrševanja pravil konkurence ter organizira delavnice in seminarje o teh temah. V sodelovanju z akademsko skupnostjo si prizadeva spodbujati akademske raziskave na področjih posebnega interesa za GD COMP;

sodeluje z nacionalnimi organi za konkurenco in ustreznimi mednarodnimi organizacijami za izmenjavo najboljših praks na področju naknadnega ocenjevanja in analize pričakovanega prihodnjega razvoja politike konkurence in izvrševanja pravil konkurence;

obvešča višje vodstvo GD COMP v obliki informativnih poročil ali predstavitev nedavnih akademskih dognanj, publikacij in razprav, ki so posebnega pomena za politiko konkurence;

na zahtevo svetuje in izdaja mnenja o področju uporabe in metodologiji posameznih naknadnih ocenjevanj ter o pridobljenih izkušnjah. Pri zagotavljanju takega svetovanja se opira zlasti na izkušnje, pridobljene na podlagi akademskih raziskav na področju, ki se nanaša na politiko konkurence.

Profil kandidata/kandidatke (merila za izbor)

Od kandidata ali kandidatke pričakujemo vrhunsko in dinamično strokovnost ter izpolnjevanje naslednjih meril za izbor:

(a)

Tehnično znanje in izkušnje ter zlasti:

odlično poznavanje politike konkurence in izvrševanja pravil konkurence ter njunih temeljnih gospodarskih in pravnih načel;

poglobljene izkušnje na področju politike konkurence in izvrševanja pravil konkurence ter zlasti pri obravnavi zadev v zvezi s konkurenco na področju protimonopolnih pravil, združevanja podjetij ali državne pomoči;

zmožnost zagotavljanja svetovanja in izdajanja mnenj o področju uporabe in metodologiji posameznih naknadnih ocenjevanj in analiz pričakovanega prihodnjega razvoja;

dobro razumevanje delovnih metod Evropske komisije.

(b)

Komunikacijske/analitične in druge spretnosti ter zlasti:

zelo dobre analitične sposobnosti;

odlične medosebne veščine in veščine v navezovanju stikov, ki so potrebne za vzpostavitev stikov in učinkovito povezovanje v okviru GD COMP ter služb Komisije, akademske skupnosti in zunanjih deležnikov;

zelo dobre sposobnosti sporazumevanja, tako ustne kot tudi pisne.

(c)

Vodstvene/svetovalne izkušnje in zlasti:

sposobnost dobre presoje in dobre sposobnosti za sprejemanje odločitev; sposobnost določanja ciljev in prednostnih nalog ter zagotavljanja njihovega učinkovitega izvajanja;

sposobnost za oblikovanje strategij in njihov prenos v konkretne predloge za ukrepanje.

Pogoji za prijavo

V fazi izbora bodo upoštevani tisti kandidati in kandidatke, ki bodo do roka za prijavo izpolnjevali naslednje formalne pogoje:

Državljanstvo: imeti morajo državljanstvo države članice Evropske unije.

Visokošolska izobrazba ali diploma: imeti morajo:

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu visokošolskemu študiju, če ta običajno traja štiri leta ali več;

ali raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu visokošolskemu študiju, ter ustrezne vsaj enoletne delovne izkušnje, če visokošolski študij običajno traja vsaj tri leta (te enoletne delovne izkušnje se ne štejejo v izkušnje po pridobitvi diplome, ki se zahtevajo v nadaljevanju).

Delovne izkušnje: imeti morajo vsaj 15 let podiplomskih delovnih izkušenj na ravni, za katero so usposobljeni po zgoraj navedeni izobrazbi. Vsaj 5 let navedenih delovnih izkušenj mora biti na visoki svetovalni funkciji (1).

Jeziki: temeljito morajo obvladati enega od uradnih jezikov Evropske unije (2) in zadovoljivo obvladati še enega od teh uradnih jezikov. Izbirne komisije bodo med razgovori preverile, ali kandidati in kandidatke izpolnjujejo zahtevo po zadovoljivem znanju drugega uradnega jezika EU. To pomeni, da lahko razgovor (del razgovora) poteka v tem drugem jeziku.

Starostna omejitev: biti morajo mlajši od običajne upokojitvene starosti, ki jo uradniki Evropske unije dosežejo zadnji dan meseca, v katerem dopolnijo starost 66 let (glej člen 52(a) kadrovskih predpisov (3)).

Poleg tega morajo kandidati in kandidatke imeti izpolnjene vse obveznosti glede služenja vojaškega roka v skladu z zakonodajo, biti morajo moralno primerni in fizično sposobni za opravljanje nalog.

Izbor in imenovanje

Evropska komisija bo glavnega svetovalca oziroma svetovalko izbrala in imenovala v skladu s svojimi postopki za izbor in zaposlitev (glej: Compilation Document on Senior Officials Policy – dokument o politiki glede visokih uradnikov (4)).

V tem izbirnem postopku bo Evropska komisija ustanovila predizbirno komisijo. Ta komisija bo preučila vse prijave, opravila prvo preverjanje izpolnjevanja pogojev za prijavo in opredelila kandidate in kandidatke, katerih profil bo najbolj ustrezal navedenim merilom za izbor ter ki bodo lahko povabljeni na razgovor s predizbirno komisijo.

Na podlagi opravljenih razgovorov bo predizbirna komisija pripravila zaključke in predlagala seznam kandidatov in kandidatk, s katerimi bo lahko Posvetovalni odbor Evropske komisije za imenovanja nato opravil nadaljnji razgovor. Ta odbor bo ob upoštevanju zaključkov predizbirne komisije izbral kandidate in kandidatke, ki bodo povabljeni na razgovor.

Kandidati in kandidatke, ki bodo povabljeni na razgovor s Posvetovalnim odborom Evropske komisije za imenovanja, se bodo udeležili celodnevnega preverjanja vodstvenih sposobnosti v ocenjevalnem centru, ki ga vodijo zunanji kadrovski svetovalci in svetovalke, razen če so bili v zadnjih dveh letih pred datumom razgovora s Posvetovalnim odborom Evropske komisije za imenovanja že ocenjeni v ocenjevalnem centru, organiziranem na zahtevo Generalnega direktorata Evropske komisije za človeške vire in varnost, za delovno mesto na isti ravni kot je ta, za katero se trenutno prijavljajo. Posvetovalni odbor Evropske komisije za imenovanja bo ob upoštevanju rezultatov razgovora in poročila ocenjevalnega centra sestavil ožji seznam kandidatov in kandidatk, ki so po njegovem mnenju primerni za opravljanje funkcije glavnega svetovalca oziroma svetovalke.

S kandidati in kandidatkami z ožjega seznama Posvetovalnega odbora Evropske komisije za imenovanja bo razgovor opravil član oziroma članica Komisije, odgovorna za konkurenco (5).

Po teh razgovorih bo Evropska komisija sprejela odločitev o imenovanju.

Iz operativnih razlogov in zaradi čim hitrejšega dokončanja izbirnega postopka, kar je v interesu tako kandidatov in kandidatk kot institucije, bo izbirni postopek potekal samo v angleškem in/ali francoskem jeziku (6).

Enake možnosti

Evropska unija izvaja politiko enakih možnosti in nediskriminacije v skladu s členom 1d kadrovskih predpisov (7). Zaradi nizke zastopanosti žensk na vodstvenih funkcijah bi Komisija še posebej pozdravila prijave žensk.

Pogoji za zaposlitev

Plača in pogoji za zaposlitev so v skladu z določbami kadrovskih predpisov (8).

Uspešni kandidat ali kandidatka bo zaposlen kot uradnik ali uradnica razreda AD 14. Izbrani kandidat ali kandidatka se glede na obseg delovnih izkušenj razvrsti v stopnjo 1 ali 2 v navedenem razredu.

Izbrani kandidat ali kandidatka mora uspešno opraviti devetmesečno poskusno dobo, ki po kadrovskih predpisih velja za vse nove zaposlene.

Delovno mesto je v Bruslju. Pričakuje se, da izbrani kandidat oziroma kandidatka delovno mesto nastopi 1. aprila 2019.

Neodvisnost in izjava o interesih

Od glavnega svetovalca oziroma svetovalke se pred prevzemom dolžnosti zahteva izjava o neodvisnem delovanju v javnem interesu ter o kakršnih koli interesih, ki bi lahko vplivali na njegovo/njeno neodvisnost.

Prijavni postopek

Pred oddajo prijave morajo kandidati in kandidatke skrbno preveriti, ali izpolnjujejo vse pogoje za prijavo („Pogoji za prijavo“), zlasti glede zahtevane izobrazbe, delovnih izkušenj in znanja jezikov. Kandidati in kandidatke, ki ne bodo izpolnjevali katerega koli od pogojev za prijavo, bodo samodejno izločeni iz izbirnega postopka.

Kandidati in kandidatke se morajo prijaviti prek interneta na spodnjem spletnem mestu in slediti navodilom za posamezne stopnje postopka:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Za prijavo je potreben veljaven elektronski naslov, ki bo uporabljen za identifikacijo prijave in obveščanje na različnih stopnjah izbirnega postopka. Kandidate in kandidatke zato prosimo, da Evropski komisiji sporočijo morebitne spremembe elektronskega naslova.

Za popolno prijavo morajo kandidati in kandidatke naložiti življenjepis v obliki PDF in prek spleta izpolniti motivacijsko pismo (največ 8 000 znakov).

Po zaključku spletne prijave bodo prejeli elektronsko sporočilo s potrditvijo, da je bila njihova prijava zabeležena. Če kandidat oziroma kandidatka ne prejme elektronskega sporočila s potrditvijo, prijava ni bila uspešna.

Poteka prijave ni mogoče spremljati po spletu. O stanju prijave bo kandidate in kandidatke neposredno obveščala Evropska komisija.

Za več informacij in/ali pomoč pri tehničnih težavah se kandidati in kandidatke lahko po elektronski pošti obrnejo na: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Rok za prijavo

Rok za prijavo je 1. februar 2019 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času; po tem prijave ne bodo več mogoče.

Za pravočasno izpolnitev spletne prijave so odgovorni kandidati in kandidatke. Priporočamo, da s prijavo ne čakajo do zadnjih dni, saj lahko preobremenjenost internetnih povezav ali napaka pri internetni povezavi povzroči prekinitev postopka spletne prijave pred njenim dokončanjem, zaradi česar je treba celotni postopek ponoviti. Po izteku roka za prijavo ne bo več mogoče vnašati podatkov. Prijave, oddane po roku, se ne bodo upoštevale.

Pomembne informacije za kandidate in kandidatke

Kandidate in kandidatke opozarjamo, da je delo različnih izbirnih komisij zaupno. Kandidatkam in kandidatom je prepovedano vzpostaviti neposreden ali posreden stik s člani izbirnih komisij in prav tako je prepovedano, da to stori kdo drug v njihovem imenu. Vsa vprašanja je treba nasloviti na sekretariat ustrezne komisije.

Varstvo osebnih podatkov

Komisija bo zagotovila, da se osebni podatki kandidatk in kandidatov obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (9). To velja zlasti za zaupnost in varnost takih podatkov.


(1)  Kandidati in kandidatke morajo v življenjepisu za vsa leta, v katerih so pridobili svetovalne izkušnje na visoki ravni, navesti: (1) naziv in vlogo položajev; (2) število hierarhičnih ravni nad položajem in pod njim ter (3) število oseb s položajem na isti ravni.

(2)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=SL.

(3)  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SL:PDF

(4)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(5)  Razen če zadevni član ali članica Komisije v skladu s Sklepom Komisije z dne 5. decembra 2007 (PV(2007) 1811) to nalogo prenese na drugega člana ali članico Komisije.

(6)  Izbirna komisija bo zagotovila, da domači govorci in govorke teh jezikov ne bodo imeli neupravičene prednosti.

(7)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=SL.

(8)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=SL.

(9)  UL L 295, 21.11.2018, str. 39.


Top