Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/201A/01

Razpis javnih natečajev — EPSO/AD/310/15 — 1. Kustos (AD 7) — 2. Muzejski pedagog (AD 7) — 3. Konservator – Vodja konserviranja in upravljanja zbirke (AD 7) — EPSO/AST/136/15 — 1. Pomočnik kustosa (AST 3) — 2. Pomočnik na področju konserviranja in upravljanja zbirke (AST 3)

OJ C 201A , 18.6.2015, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 201/1


RAZPIS JAVNIH NATEČAJEV

EPSO/AD/310/15

1.

Kustos (AD 7)

2.

Muzejski pedagog (AD 7)

3.

Konservator – Vodja konserviranja in upravljanja zbirke (AD 7)

EPSO/AST/136/15

1.

Pomočnik kustosa (AST 3)

2.

Pomočnik na področju konserviranja in upravljanja zbirke (AST 3)

(2015/C 201 A/01)

Rok za prijavo: 23. julij 2015 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javna natečaja, s katerima bo na podlagi kvalifikacij in preverjanj sestavil rezervne sezname uspešnih kandidatov. Te sezname bo Evropski parlament uporabil za zaposlovanje novih javnih uslužbencev na delovna mesta „upravnih uslužbencev“ (funkcionalna skupina AD) in „strokovno-tehničnih uslužbencev“ (funkcionalna skupina AST) v Hiši evropske zgodovine.

Želeno število uspešnih kandidatov na natečaj in profil:

Kustos (AD 7): 20

Muzejski pedagog (AD 7): 15

Konservator (vodja konserviranja in upravljanja zbirke) (AD 7): 5

Pomočnik kustosa (AST 3): 10

Pomočnik na področju konserviranja in upravljanja zbirke (AST 3): 5

Ta razpis natečajev skupaj s Splošnimi pravili za javne natečaje, objavljenimi v  Uradnem listu Evropske unije C 70 A z dne 27. februarja 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC), predstavlja pravno zavezujoč okvir za ta izbirna postopka.

Ta razpis se nanaša na dva natečaja, pri čemer vsak natečaj vključuje več profilov. Kandidati se lahko prijavijo samo za en profil na natečaj. Izberejo ga ob elektronski prijavi. Ko prijavo potrdijo, izbire ne morejo več spremeniti.

NALOGE KUSTOSOV, POMOČNIKOV KUSTOSA, MUZEJSKIH PEDAGOGOV, KONSERVATORJEV IN POMOČNIKOV NA PODROČJU KONSERVIRANJA IN UPRAVLJANJA ZBIRKE

Kustosi bodo odgovorni za razvoj muzejskih razstav, zlasti začasnih in potujočih razstav, za posodabljanje stalne razstave, preučevanje vsebine in predmetov, dopolnjevanje muzejske zbirke in pisanje povezanih publikacij. Poleg tega bodo predstavljali Hišo evropske zgodovine zunanjim deležnikom. Pomočniki kustosa bodo pomagali kustosu(-om) pri nekaterih zgoraj omenjenih nalogah.

Muzejski pedagogi bodo odgovorni za razvoj in izvajanje izobraževalne strategije ter izobraževalnih programov, povezanih z razstavami. Skrbeli bodo za zagotavljanje zanimive in raznolike izobraževalne ponudbe za vse ciljne skupine. Povezovali se bodo tudi s šolami in izvajali delavnice.

Konservatorji bodo odgovorni za ohranjanje zbirke Hiše evropske zgodovine in posojenih predmetov: skrbeli bodo za spremljanje hrambe in razstavnih prostorov, vodili konservatorsko dokumentacijo, ugotavljali stanje predmetov, predlagali konservatorska in restavratorska dela ter ocenjevali stroške takih del. Nadzorovali bodo tudi pogodbe z zunanjimi izvajalci. Pomočniki na področju konserviranja in upravljanja zbirke bodo pomagali konservatorju(-em) pri nekaterih nalogah zgoraj omenjenega ohranjanja zbirke.

V PRILOGI I najdete več informacij o običajnih nalogah za posamezni natečaj in profil.

POGOJI ZA PRIPUSTITEV K NATEČAJU

Kandidati morajo ob potrditvi prijave izpolnjevati VSE naslednje pogoje:

Splošni pogoji

uživati vse pravice kot državljani države članice EU,

imeti izpolnjene vse nacionalne zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka,

biti moralno primerni za opravljanje predvidenih nalog.

Posebni pogoji: jeziki

1. jezik: znanje enega izmed 24 uradnih jezikov EU vsaj na stopnji C1,

2. jezik: znanje angleščine, francoščine ali nemščine vsaj na stopnji B2; 2. jezik ne sme biti isti kot 1. jezik.

Za več informacij o stopnjah jezikovnega znanja glej skupni evropski referenčni okvir za jezike ( https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr).

Posebni pogoji: kvalifikacije in delovne izkušnje

V PRILOGI II najdete informacije o posebnih kvalifikacijah in delovnih izkušnjah, ki se zahtevajo za posamezni natečaj in profil.

Za več informacij o diplomah oz. spričevalih glej Prilogo I k Splošnim pravilom za javne natečaje ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC).

Drugi izbrani jezik mora biti angleščina, francoščina ali nemščina . To so glavni delovni jeziki institucij EU in v interesu službe morajo biti novozaposleni uslužbenci sposobni takoj začeti opravljati delo ter se pri vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati v vsaj enem od njih.

V PRILOGI III najdete dodatne informacije o jezikovni ureditvi na natečajih EU.

IZBIRNI POSTOPEK

1.    Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa

Če bo število prijavljenih kandidatov za posamezni natečaj in profil preseglo prag , ki ga bo določil urad EPSO v vlogi organa za imenovanja, bodo vsi kandidati, ki so svojo prijavo potrdili v roku, povabljeni na opravljanje računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa v enem od pooblaščenih centrov urada EPSO.

Če bo število prijavljenih kandidatov pod določenim pragom , se bodo ti testi opravljali v ocenjevalnem centru (glej točko 3).

Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa bodo organizirani, kot sledi:

Test

Jezik

Vprašanja

Trajanje

Najmanjše zahtevano število točk

Verbalno razumevanje

1. jezik

20 vprašanj

35 min

10/20

Numerično razumevanje

1. jezik

10 vprašanj

20 min

numerično razumevanje in abstraktno razmišljanje skupaj: 10/20

Abstraktno razmišljanje

1. jezik

10 vprašanj

10 min

Ti testi so izločilni, vendar se njihovi rezultati ne prištejejo k rezultatom drugih testov, ki se opravljajo v ocenjevalnem centru.

2.    Izbor na podlagi kvalifikacij

Najprej se bo na podlagi podatkov iz elektronskih prijav kandidatov preverilo izpolnjevanje pogojev za pripustitev k natečaju. Obstajata dve možnosti:

če bodo predhodno organizirani računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa, se bo glede izpolnjevanja pogojev dokumentacija kandidatov preverila po padajočem vrstnem redu števila zbranih točk, dokler število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju, ne bo doseglo praga iz točke 1. Dokumentacija ostalih kandidatov se ne bo preverjala,

če računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa ne bodo organizirani predhodno , se bo glede izpolnjevanja pogojev preverila dokumentacija vseh kandidatov.

Nato se bo samo za kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju in so izbrani po zgoraj opisanem postopku, opravil izbor na podlagi kvalifikacij, in sicer na podlagi informacij, ki so jih kandidati navedli v prijavi pod zavihkom „Preverjanje dodatnih sposobnosti“ („évaluateur de talent/talent screener/Talentfilter“). Natečajna komisija bo za vsako merilo za izbor določila ponder (od 1 do 3), ki bo odražal pomembnost posameznega merila, in vsak odgovor kandidatov točkovala s točkami od 0 do 4.

Natečajna komisija bo nato točke pomnožila s ponderjem za posamezno merilo in jih seštela, da bi opredelila kandidate, katerih profil najbolj ustreza nalogam iz tega razpisa.

Seznam meril za posamezni natečaj in profil je v PRILOGI II.

3.    Ocenjevalni center

V ocenjevalni center bo povabljenih največ 3-krat toliko kandidatov, kot je želeno število uspešnih kandidatov za posamezni natečaj in profil. Kandidati, ki bodo pri izboru na podlagi kvalifikacij dosegli najvišje skupne ocene , bodo povabljeni na eno- ali dvodnevno preverjanje v ocenjevalnem centru, najverjetneje v  Bruslju , kjer bodo opravljali teste v  2. jeziku .

Če računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa iz točke 1 niso bili organizirani predhodno , se bodo opravljali v ocenjevalnem centru.

V ocenjevalnem centru se bo preverjalo sedem splošnih kompetenc za natečaj AST in osem splošnih kompetenc za natečaj AD ter posebne kompetence, zahtevane za vsak natečaj in profil, in sicer na podlagi štirih testov (razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc, razgovor za ugotavljanje posebnih kompetenc, skupinska vaja in študija primera), kot je opisano v nadaljevanju:

Kompetenca

Testi

1.

Analitično mišljenje in reševanje problemov

študija primera

skupinska vaja

2.

Sporazumevanje

študija primera

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

3.

Kakovost in učinkovitost

študija primera

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

4.

Učenje in razvoj

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

5.

Prednostno razporejanje in organizacija dela

študija primera

skupinska vaja

6.

Vzdržljivost

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

7.

Skupinsko delo

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

8.

Vodstvene sposobnosti (samo za natečaj AD)

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

Najmanjše zahtevano število točk za natečaj AST

3/10 na kompetenco in 35/70 skupaj

Najmanjše zahtevano število točk za natečaj AD

3/10 na kompetenco in 40/80 skupaj

Ponderiranje splošnih kompetenc

45 % končne ocene


Kompetenca

Test

Posebne kompetence za zadevno področje

razgovor za ugotavljanje posebnih kompetenc

Najmanjše zahtevano število točk (za AST in AD)

50/100

Ponderiranje posebnih Kompetenc

55 % končne ocene

4.    Rezervni seznam

Natečajna komisija bo po preverjanju dokazil kandidatov za vsak natečaj in profil sestavila rezervni seznam kandidatov, ki dejansko izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju in bodo imeli po ocenjevalnem centru najvišje ocene, dokler ne bo doseženo želeno število uspešnih kandidatov. Seznam bo sestavljen po abecednem redu.

PRIJAVA

Kandidati se morajo prijaviti elektronsko na spletišču urada EPSO http://jobs.eu-careers.eu do:

23. julija 2015 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času.


PRILOGA I

NALOGE

EPSO/AD/310/15

1.   Kustos (AD 7)

Kustosi bodo odgovorni za razvoj muzejskih razstav, zlasti začasnih in potujočih razstav. Zadolženi bodo za preučevanje vsebine in razstavnih predmetov za te razstave ter za pripravo in razvoj teh razstav v sodelovanju z oblikovalci razstav. Hkrati bodo odgovorni za posodabljanje stalne razstave in dopolnjevanje muzejske zbirke.

Naloge kustosa bodo:

priprava začasnih in potujočih muzejskih razstav v skladu z najvišjimi muzeološkimi standardi,

posodabljanje in obnavljanje stalne razstave,

iskanje predmetov, slik, filmov in drugega gradiva za razstave,

preučevanje in bogatitev delov muzejske zbirke,

pisanje besedil in publikacij v zvezi z razstavo za širšo javnost in v skladu z akademskimi standardi,

sodelovanje z drugimi muzeji in deležniki na njegovem področju pristojnosti,

predstavljanje Hiše evropske zgodovine pred specializiranimi akademskimi in muzejskimi skupinami,

koordiniranje ekipe pomočnikov kustosa.

2.   Muzejski pedagog (AD 7)

Muzejski pedagogi bodo skrbeli, da bo obisk razstave za različne ciljne skupine in individualne obiskovalce najboljša možna izobraževalna izkušnja.

Naloge muzejskega pedagoga bodo:

razvoj učne in izobraževalne strategije ter izobraževalnih programov,

organizacija izvajanja teh programov,

sodelovanje pri razvoju izobraževalne komponente začasnih in potujočih razstav,

razvoj izobraževalnih virov za posredovanje muzejskih vsebin različnim ciljnim skupinam,

sodelovanje z učitelji, šolami, kolegi in ponudniki storitev,

upravljanje različnih pogodb za izvajanje storitev,

vodenje ekipe pomočnikov muzejskega pedagoga,

sodelovanje pri razvoju vsebine razstav in sodelovanje v multidisciplinarni ekipi,

organizacija obiskov in delavnic za različne ciljne skupine.

3.   Konservator – vodja konserviranja in upravljanja zbirke (AD 7)

Konservator bo odgovoren za ohranjanje muzejske zbirke in posojenih predmetov. Zahteva se splošno poznavanje konservatorskih tehnik na različnih materialih.

Naloge konservatorja bodo:

upravljanje muzejske zbirke in pretoka muzejskih predmetov,

nadzor nad izvajanjem strategije zbirke Hiše evropske zgodovine,

priprava odločitev o vprašanjih, povezanih z zbirko, kot so pridobivanje predmetov, odprt dostop do zbirk in vprašanja v zvezi z avtorskimi pravicami,

nadzorovanje, spremljanje in kontroliranje okolja, v katerem bo zbirka shranjena ali razstavljena,

pregled stanja predmetov,

vodenje popolne konservatorske dokumentacije o stanju predmetov, vključno z vizualno dokumentacijo,

izvajanje preventivne konservacije na predmetih,

nadzorovanje konservacije, ki jo izvajajo zunanji izvajalci,

predlaganje restavratorskih del in ocena njihovih stroškov,

razvoj in vzdrževanje ustreznih standardov; spremljanje najnovejših standardov upravljanja zbirk ter konservatorskih tehnik in praks s pomočjo raziskav in usposabljanja,

vodenje ekipe pomočnikov konservatorja.

EPSO/AST/136/15

1.   Pomočnik kustosa (AST 3)

Pomočniki kustosa bodo pomagali kustosu(-om), pristojnemu(-nim) za posamezna področja stalne razstave. Na svojem področju pristojnosti bodo preučevali vsebino in predmete za razstave in muzejsko zbirko ter pomagali pri pripravi in organizaciji začasnih in potujočih razstav.

Naloge pomočnika kustosa bodo:

pomoč kustosom pri preučevanju vsebine in zbirke,

pomoč pri preučevanju vsebine,

pomoč pri iskanju predmetov, slik, filmov in drugega gradiva za razstave,

zagotavljanje organizacijske podpore pri razvoju začasnih in potujočih razstav,

pomoč pri pisanju besedil in publikacij v zvezi z razstavo za širšo javnost in v skladu z akademskimi standardi,

sodelovanje z drugimi muzeji in deležniki na njegovem področju pristojnosti.

2.   Pomočnik na področju konserviranja in upravljanja zbirke (AST 3)

Pomočniki na področju konserviranja in upravljanja zbirke bodo pomagali vodji konserviranja in upravljanja zbirke pri ohranjanju in upravljanju muzejske zbirke in posojenih predmetov. Odgovorni bodo za ravnanje s predmeti, preverjanje njihovega stanja, konservacijo, prevoz predmetov in povezane zadeve.

Naloge pomočnika na področju konserviranja in upravljanja zbirke bodo:

spremljanje in kontroliranje okolja, v katerem bo zbirka shranjena ali razstavljena,

pregled stanja predmetov,

vodenje popolne konservatorske dokumentacije o stanju predmetov, vključno z vizualno dokumentacijo,

izvajanje preventivne konservacije na predmetih,

nadzorovanje konservacije, ki jo izvajajo zunanji izvajalci,

predlaganje restavratorskih del in ocena njihovih stroškov,

ravnanje z vhodnimi in izhodnimi predmeti ter nadzorovanje njihovega ustreznega pakiranja in prevoza; pregled stanja posojenih predmetov,

razvoj in vzdrževanje ustreznih standardov; spremljanje najnovejših konservatorskih tehnik in praks s pomočjo raziskav in usposabljanja,

pomoč pri organizaciji prevoza predmetov, vključno s kurirsko službo.

Konec PRILOGE I, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA II

KVALIFIKACIJE, DELOVNE IZKUŠNJE IN MERILA ZA IZBOR

EPSO/AD/310/15

Kustos (AD 7)

1.   Kvalifikacije in delovne izkušnje

Zaključen in z diplomo potrjen vsaj štiriletni univerzitetni študij zgodovine ali podobnega povezanega področja, ki mu sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj na področju, povezanem s profilom.

2.   Merila za izbor

Natečajna komisija pri izboru na podlagi kvalifikacij upošteva naslednja merila:

1.

doktorat iz zgodovine ali podobnega področja v povezavi z nalogami iz tega razpisa;

2.

podiplomsko usposabljanje, ki ni doktorat, na področju zgodovine, muzeologije ali drugem podobnem področju v povezavi z nalogami iz tega razpisa;

3.

delovne izkušnje s pripravo zgodovinskih razstav;

4.

delovne izkušnje s preučevanjem vsebine in/ali razstavnih predmetov različnih vrst, kot so predmeti, slike in/ali videoposnetki;

5.

delovne izkušnje s preučevanjem in/ali dopolnjevanjem muzejske zbirke;

6.

delovne izkušnje s pisanjem besedil za širšo javnost, zlasti besedil v zvezi z razstavo, člankov za kataloge in komentarjev za avdiovizualno gradivo;

7.

delovne izkušnje s pisanjem besedil v skladu z akademskimi standardi;

8.

delovne izkušnje z uporabo strokovnih standardov na muzejskem področju;

9.

sodelovanje v mednarodnih strokovnih mrežah in/ali na mednarodnih konferencah na področjih v povezavi z nalogami iz tega razpisa;

10.

delovne izkušnje z vodenjem ekipe;

11.

delovne izkušnje z delom v mednarodnem in/ali interdisciplinarnem okolju;

12.

delovne izkušnje s pisanjem besedil v angleščini, francoščini ali nemščini.

Muzejski pedagog (AD 7)

1.   Kvalifikacije in delovne izkušnje

Zaključen in z diplomo potrjen vsaj štiriletni univerzitetni študij muzejske pedagogike, muzeologije, zgodovine ali povezanega področja, ki mu sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj na področju, povezanem s profilom.

2.   Merila za izbor

Natečajna komisija pri izboru na podlagi kvalifikacij upošteva naslednja merila:

1.

delovne izkušnje z muzejskim načrtovanjem;

2.

delovne izkušnje z zasnovo in/ali izvajanjem izobraževalnih dejavnosti, kot so delavnice in/ali vodeni ogledi za različne ciljne skupine;

3.

delovne izkušnje z zasnovo učne komponente razstav (npr. praktičnega gradiva);

4.

delovne izkušnje z zasnovo in/ali pisanjem izobraževalnega gradiva, prilagojenega vsebini razstav in/ali ciljnim skupinam;

5.

delovne izkušnje z zasnovo javnomnenjskih anket in/ali vrednotenjem anket o zadovoljstvu obiskovalcev;

6.

delovne izkušnje z uporabo strokovnih standardov na muzejskem področju;

7.

sodelovanje v mednarodnih strokovnih mrežah in/ali na mednarodnih konferencah na področjih v povezavi z nalogami iz tega razpisa;

8.

delovne izkušnje z vodenjem projektov, vključno z vodenjem projektnih skupin;

9.

delovne izkušnje s postopki oddaje javnih naročil;

10.

delovne izkušnje z delom v mednarodnem in/ali interdisciplinarnem okolju;

11.

delovne izkušnje s pisanjem besedil v angleščini, francoščini ali nemščini.

Konservator – vodja konserviranja in upravljanja zbirke (AD 7)

1.   Kvalifikacije in delovne izkušnje

Zaključen in z diplomo potrjen vsaj štiriletni univerzitetni študij konservatorstva, muzeologije ali povezanega področja, ki mu sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj na področju, povezanem s profilom.

2.   Merila za izbor

Natečajna komisija pri izboru na podlagi kvalifikacij upošteva naslednja merila:

1.

podiplomsko usposabljanje na področju konservatorstva, muzeologije ali drugem področju v povezavi z nalogami iz tega razpisa;

2.

delovne izkušnje z upravljanjem zbirk in/ali predmetov;

3.

delovne izkušnje z ocenjevanjem stanja predmetov in/ali z ocenjevanjem potrebe po restavratorskih delih in/ali stroškov teh del;

4.

delovne izkušnje s kontroliranjem klimatskih pogojev in pogojev razsvetljave v prostorih za hrambo, razstavnih prostorih in/ali vitrinah;

5.

delovne izkušnje z ravnanjem s predmeti;

6.

delovne izkušnje na področju dela s poročili o objektu (facility reports);

7.

delovne izkušnje s preventivno konservacijo na različnih predmetih ali materialih;

8.

delovne izkušnje z uporabo strokovnih standardov na muzejskem področju;

9.

sodelovanje v mednarodnih strokovnih mrežah in/ali na mednarodnih konferencah na področjih v povezavi z nalogami iz tega razpisa;

10.

delovne izkušnje z vodenjem ekipe;

11.

delovne izkušnje z delom v mednarodnem in/ali interdisciplinarnem okolju;

12.

delovne izkušnje s pisanjem besedil v angleščini, francoščini ali nemščini.

EPSO/AST/136/15

Pomočnik kustosa (AST 3)

1.   Kvalifikacije in delovne izkušnje

Z diplomo potrjena posrednješolska izobrazba s področja zgodovine ali povezanega področja, ki ji sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju muzejskih razstav,

ALI

s spričevalom potrjena srednješolska izobrazba, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni in ki ji sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj na področju, povezanem s profilom, od tega vsaj 3 leta na področju muzejskih razstav.

2.   Merila za izbor

Natečajna komisija pri izboru na podlagi kvalifikacij upošteva naslednja merila:

1.

podiplomsko usposabljanje na področju zgodovine, muzeologije ali drugem področju v povezavi z nalogami iz tega razpisa;

2.

delovne izkušnje s pripravo zgodovinskih razstav;

3.

delovne izkušnje s preučevanjem vsebine in/ali razstavnih predmetov različnih vrst, kot so predmeti, slike in/ali videoposnetki;

4.

delovne izkušnje s pisanjem besedil za širšo javnost, zlasti besedil v zvezi z razstavo, člankov za kataloge in/ali komentarjev za avdiovizualno gradivo;

5.

delovne izkušnje z uporabo strokovnih standardov na muzejskem področju;

6.

sodelovanje v mednarodnih strokovnih mrežah in/ali na mednarodnih konferencah na področju v povezavi z nalogami iz tega razpisa;

7.

delovne izkušnje z delom v mednarodnem in/ali interdisciplinarnem okolju;

8.

delovne izkušnje s pisanjem besedil v angleščini, francoščini ali nemščini.

Pomočnik na področju konserviranja in upravljanja zbirke (AST 3)

1.   Kvalifikacije in delovne izkušnje

Z diplomo potrjena posrednješolska izobrazba s področja konservatorstva, ki ji sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju, povezanem s profilom,

ALI

s spričevalom potrjena srednješolska izobrazba, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni in ki ji sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj na področju, povezanem s profilom.

2.   Merila za izbor

Natečajna komisija pri izboru na podlagi kvalifikacij upošteva naslednja merila:

1.

usposabljanje na področju konservatorskih tehnik na različnih predmetih ali materialih;

2.

delovne izkušnje s konservatorskimi in/ali restavratorskimi tehnikami na različnih predmetih ali materialih;

3.

delovne izkušnje z ocenjevanjem stanja predmetov in/ali z ocenjevanjem potrebe po restavratorskih delih in/ali stroškov teh del;

4.

delovne izkušnje s kontroliranjem klimatskih pogojev in pogojev razsvetljave v prostorih za hrambo, razstavnih prostorih in/ali vitrinah ali delovne izkušnje na področju dela s poročili o objektu (facility reports);

5.

delovne izkušnje z vodenjem konservatorske dokumentacije o stanju predmetov, vključno z vizualno dokumentacijo;

6.

delovne izkušnje s preventivno konservacijo na različnih predmetih ali materialih;

7.

delovne izkušnje z ravnanjem z vhodnimi in/ali izhodnimi predmeti in/ali z nadzorovanjem njihovega ustreznega pakiranja in prevoza;

8.

delovne izkušnje z uporabo strokovnih standardov na muzejskem področju;

9.

sodelovanje v mednarodnih strokovnih mrežah in/ali na mednarodnih konferencah na področju v povezavi z nalogami iz tega razpisa;

10.

delovne izkušnje z delom v mednarodnem in/ali interdisciplinarnem okolju;

11.

delovne izkušnje s pisanjem besedil v angleščini, francoščini ali nemščini.

Konec PRILOGE II, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA III

JEZIKOVNA UREDITEV

V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije (veliki senat) Italija/Komisija (C-566/10 P, EU:C:2012:752) želijo institucije EU navesti razloge za omejitev izbire drugega jezika na tem natečaju na nekaj uradnih jezikov EU.

Kandidate obveščamo, da so bile možnosti izbire drugega jezika na tem natečaju določene v skladu z interesom službe, na podlagi katerega morajo biti novozaposleni uslužbenci sposobni takoj začeti opravljati delo ter se pri vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati. V nasprotnem primeru bi bilo učinkovito delovanje institucij resno ogroženo.

Glede na dolgoletno prakso se za notranje komuniciranje v institucijah EU, in zlasti komuniciranje v Hiši evropske zgodovine, ter zunanje komuniciranje in obravnavo dokumentov najpogosteje uporabljajo angleščina, francoščina in nemščina. Poleg tega so angleščina, francoščina in nemščina najbolj razširjeni drugi jeziki v Evropski uniji, pa tudi največ ljudi se jih uči kot drugi jezik. To potrjuje trenutne izobrazbene in strokovne standarde, po katerih je treba za delovno mesto v institucijah EU obvladati vsaj enega od teh jezikov. Zato je legitimno, da se preverjanja organizirajo v teh treh jezikih, saj si prizadevamo uravnotežiti interes in potrebe službe ter sposobnosti kandidatov ter pri tem upoštevati posebno področje tega natečaja. S tem se skušamo prepričati, da vsi kandidati ne glede na izbiro prvega uradnega jezika vsaj enega od teh treh uradnih jezikov obvladajo tako dobro, da bodo lahko opravljali svoje delo. Z oceno posebnih kompetenc lahko tako institucije EU v razmerah, ki so podobne dejanskemu delovnemu okolju, preverijo, ali so kandidati sposobni takoj začeti opravljati delo.

Iz istih razlogov je omejena izbira jezika za komuniciranje med kandidati in institucijo, vključno z jezikom prijave. To omogoča tudi enotno primerjavo kandidatov in preverjanje navedb iz njihovih prijav.

Poleg tega morajo zaradi enakega obravnavanja vsi kandidati, tudi tisti, ki enega od teh treh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, nekatera preverjanja opraviti v svojem drugem jeziku, ki ga izberejo med temi tremi jeziki.

Navedeno ne vpliva na možnost poznejšega jezikovnega usposabljanja, katerega namen je pridobiti sposobnost opravljanja dela v tretjem jeziku v skladu s členom 45(2) kadrovskih predpisov.

Konec PRILOGE III, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


Top