EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/150A/01

Razpis javnega natečaja — EPSO/AD/303/15 — Razvojno sodelovanje in upravljanje pomoči za države nečlanice EU (AD 7)

OJ C 150A , 7.5.2015, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 150/1


RAZPIS JAVNEGA NATEČAJA — EPSO/AD/303/15

Razvojno sodelovanje in upravljanje pomoči za države nečlanice EU (AD 7)

(2015/C 150 A/01)

Rok za prijavo: 9. junij 2015 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javni natečaj, s katerim bo na podlagi kvalifikacij in preverjanj sestavil rezervni seznam 60 uspešnih kandidatov . Ta seznam bo uporabila Evropska komisija za zaposlovanje novih javnih uslužbencev na delovna mesta „ upravnih uslužbencev “ (funkcionalna skupina AD).

Ta razpis natečaja skupaj s Splošnimi pravili za javne natečaje, objavljenimi v  Uradnem listu Evropske unije C 70 A z dne 27. februarja 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A070A%3ATOC), predstavlja pravno zavezujoč okvir za ta izbirni postopek.

NALOGE UPRAVNIH USLUŽBENCEV

Upravni uslužbenci večinoma pomagajo nosilcem odločanja v institucijah Evropske unije, kjer so zaposleni. Ta natečaj za razred AD 7 se osredotoča na razvojno sodelovanje in upravljanje pomoči za države nečlanice EU.

Kandidati, ki se bodo zaposlili na podlagi tega natečaja, bodo kot člani ekipe opravljali pet glavnih vrst delovnih nalog:

1.

analizo razvojnih vprašanj in politik;

2.

oblikovanje nacionalnih in regionalnih razvojnih politik;

3.

opredelitev, razvoj in upravljanje projektov in programov razvojnega sodelovanja;

4.

upravljanje programov proračunske podpore;

5.

vodenje ekip.

Poleg tega lahko ti upravni uslužbenci pričakujejo, da bodo del svoje kariere preživeli na delegaciji EU v državah, v katerih so življenjske razmere lahko težke.

V PRILOGI I najdete več informacij o nalogah, ki jih običajno opravljajo upravni uslužbenci.

POGOJI ZA PRIPUSTITEV K NATEČAJU

Kandidati morajo ob potrditvi prijave izpolnjevati VSE naslednje pogoje:

Splošni pogoji

uživati vse pravice kot državljani države članice EU,

imeti izpolnjene vse nacionalne zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka,

biti moralno primerni za opravljanje predvidenih nalog.

Posebni pogoji: jeziki

1. jezik: znanje enega izmed 24 uradnih jezikov EU vsaj na stopnji C1,

2. jezik: znanje angleščine, francoščine ali nemščine vsaj na stopnji B2; 2. jezik ne sme biti isti kot 1. jezik.

Za več informacij o stopnjah jezikovnega znanja glej skupni evropski referenčni okvir za jezike ( https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr).

Posebni pogoji: kvalifikacije in delovne izkušnje

z diplomo potrjeni vsaj štiriletni zaključeni univerzitetni študij, ki mu sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj na področju razpisa,

ali

z diplomo potrjeni vsaj triletni zaključeni univerzitetni študij, ki mu sledi vsaj 7 let delovnih izkušenj na področju razpisa.

Za več informacij o diplomah glej Prilogo I k Splošnim pravilom za javne natečaje ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A070A%3ATOC).

Drugi izbrani jezik mora biti angleščina, francoščina ali nemščina . To so glavni delovni jeziki institucij EU in v interesu službe morajo biti novozaposleni uslužbenci sposobni nemudoma začeti opravljati delo ter se pri vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati v vsaj enem od njih.

V PRILOGI II najdete dodatne informacije o jezikovni ureditvi na natečajih EU.

IZBIRNI POSTOPEK

1.    Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa

Če bo število prijavljenih kandidatov preseglo prag , ki ga bo določil urad EPSO v vlogi organa za imenovanja, bodo vsi kandidati, ki so svojo prijavo potrdili v roku, povabljeni na opravljanje niza računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa v enem od pooblaščenih centrov urada EPSO.

Če bo število prijavljenih kandidatov pod določenim pragom , se bodo ti testi opravljali v ocenjevalnem centru (glej točko 3).

Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa bodo organizirani, kot sledi:

Testi

Jezik

Vprašanja

Trajanje

Najmanjše zahtevano število točk

Verbalno razumevanje

1. jezik

20 vprašanj

35 minut

10/20

Numerično razumevanje

1. jezik

10 vprašanj

20 minut

numerično razumevanje in abstraktno razmišljanje skupaj: 10/20

Abstraktno razmišljanje

1. jezik

10 vprašanj

10 minut

Ti testi so izločilni, vendar se njihove ocene ne prištejejo k ocenam drugih testov, ki se opravljajo v ocenjevalnem centru.

2.    Izbor na podlagi kvalifikacij

Najprej se bo na podlagi podatkov iz kandidatove elektronske prijave preverilo izpolnjevanje pogojev za pripustitev k natečaju. Obstajata dve možnosti:

če bodo računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa organizirani predhodno , se bo glede izpolnjevanja pogojev dokumentacija kandidatov preverila po padajočem vrstnem redu števila dobljenih točk, dokler število upravičenih kandidatov ne bo doseglo praga iz točke 1. Ostala dokumentacija se ne bo preverjala,

če računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa ne bodo organizirani predhodno , se bo glede izpolnjevanja pogojev preverila dokumentacija vseh kandidatov.

Nato se bo samo za upravičene kandidate , izbrane po zgoraj opisanem postopku, opravil izbor na podlagi kvalifikacij, in sicer na podlagi informacij, ki so jih kandidati navedli v prijavi pod zavihkom „Preverjanje dodatnih sposobnosti“ („évaluateur de talent/talent screener/Talentfilter“). Natečajna komisija bo za vsako merilo za izbor določila ponder (od 1 do 3), ki odraža pomembnost posameznega merila, ter vsak odgovor kandidatov točkovala od 0 do 4.

Natečajna komisija bo nato točke pomnožila s ponderjem za posamezno merilo in jih seštela, da bi opredelila kandidate, katerih profili najbolj ustrezajo nalogam iz tega razpisa.

Seznam meril je v PRILOGI III.

3.    Ocenjevalni center

V ocenjevalni center bo povabljenih največ 3-krat več kandidatov od želenega števila uspešnih kandidatov. Kandidati, ki bodo pri izboru na podlagi kvalifikacij dosegli eno najvišjih skupnih ocen , bodo povabljeni na eno- ali dvodnevno preverjanje v ocenjevalnem centru, najverjetneje v  Bruslju , kjer bodo opravljali teste v  2. jeziku .

Če računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa iz točke 1 niso bili organizirani predhodno , se bodo opravljali v ocenjevalnem centru.

V ocenjevalnem centru se bo preverjalo osem splošnih kompetenc in posebne kompetence, zahtevane za ta natečaj, in sicer na podlagi štirih testov (razgovorov za ugotavljanje splošnih in posebnih kompetenc, skupinske vaje in študije primera), kot je opisano v nadaljevanju:

Kompetenca

Testi

1.

Analitično mišljenje in reševanje problemov

skupinska vaja

študija primera

2.

Komunikacija

študija primera

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

3.

Kakovost in učinkovitost

študija primera

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

4.

Učenje in razvoj

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

5.

Razporeditev in organizacija dela

skupinska vaja

študija primera

6.

Vzdržljivost

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

7.

Skupinsko delo

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

8.

Vodstvene sposobnosti

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

Najmanjše zahtevano število točk

3/10 na kompetenco in 40/80 skupaj

Ponderiranje splošnih kompetenc

40 % končne ocene


Kompetenca

Test

Posebne kompetence

razgovor za ugotavljanje posebnih kompetenc

Najmanjše zahtevano število točk

50/100

Ponderiranje posebnih kompetenc

60 % končne ocene

4.    Rezervni seznam

Natečajna komisija bo po preverjanju dokazil kandidatov sestavila rezervni seznam upravičenih kandidatov, ki bodo imeli po ocenjevalnem centru najvišje ocene, dokler ne bo doseženo želeno število uspešnih kandidatov. Seznam bo sestavljen po abecednem redu.

PRIJAVA

Kandidati se morajo prijaviti elektronsko na spletišču urada EPSO http://jobs.eu-careers.eu do:

9. junija 2015 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času.


PRILOGA I

NALOGE

Upravni uslužbenci EU na področju razvojnega sodelovanja bodo morali opravljati naslednje okvirne naloge:

prispevati k analizi razvojnih vprašanj in politik, pripravi nacionalnih in regionalnih razvojnih politik, tudi sektorskih, ter političnemu dialogu z zadevnimi partnerji in deležniki,

sodelovati pri opredeljevanju in oblikovanju projektov in programov razvojnega sodelovanja, vključno s pripravo predlogov za financiranje in sporazumov o financiranju,

sodelovati pri operativnem vodenju projektov in programov razvojnega sodelovanja, vključno s pripravo razpisnih zahtev, organizacijo razpisov, sklepanjem pogodb in nadzorom njihovega izvajanja (revizija, odobritev poročil, plačila in zaključevanje pogodb),

sodelovati pri operativnem upravljanju programov proračunske podpore za razvojno sodelovanje,

spremljati in ocenjevati projekte in programe razvojnega sodelovanja,

sodelovati z vsemi zadevnimi akterji, kot so pristojne vladne službe, mednarodne in regionalne organizacije, države članice in civilna družba na področju razvojnega sodelovanja,

voditi ekipo strokovnjakov.

Kandidat se s potrditvijo prijave strinja, da sprejme obveznost službovanja na delegaciji Evropske unije (zlasti v državah v razvoju).

Kandidati, ki se zaposlijo, morajo biti pripravljeni sprejeti prvo delovno mesto na delegaciji v državi, v kateri so življenjske razmere lahko težke.

Delegacije so v državah, v katerih se največ govorijo naslednji jeziki: francoščina, angleščina, portugalščina in španščina.

Konec PRILOGE I, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA II

JEZIKOVNA UREDITEV

V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije (veliki senat) Italija/Komisija (C-566/10 P, EU:C:2012:752) želijo institucije EU navesti razloge za omejitev izbire drugega jezika na tem natečaju na nekaj uradnih jezikov EU.

Kandidate obveščamo, da so bile možnosti izbire drugega jezika na tem natečaju določene v skladu z interesom službe, na podlagi katerega morajo biti novozaposleni uslužbenci sposobni nemudoma začeti opravljati delo ter se pri vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati. V nasprotnem primeru bi bilo učinkovito delovanje institucij resno ogroženo.

Glede na dolgoletno prakso institucij EU se za notranje komuniciranje ter zunanje komuniciranje in obravnavo dokumentov najpogosteje uporabljajo angleščina, francoščina in nemščina. Poleg tega so angleščina, francoščina in nemščina najbolj razširjeni drugi jeziki v Evropski uniji, pa tudi največ ljudi se jih uči kot drugi jezik. To potrjuje trenutne izobrazbene in strokovne standarde, po katerih je treba za delovno mesto v institucijah EU obvladati vsaj enega od teh jezikov. Zato je legitimno, da se preverjanja organizirajo v teh treh jezikih, saj si prizadevamo uravnotežiti interes in potrebe službe ter sposobnosti kandidatov ter pri tem upoštevati posebno področje tega natečaja. S tem se skušamo prepričati, da vsi kandidati ne glede na izbiro prvega uradnega jezika vsaj enega od teh treh uradnih jezikov obvladajo tako dobro, da bodo lahko opravljali svoje delo. Z oceno posebnih kompetenc lahko tako institucije EU v razmerah, ki so podobne dejanskemu delovnemu okolju, preverijo, ali so kandidati sposobni nemudoma začeti opravljati delo.

Iz istih razlogov je omejena izbira jezika za komuniciranje med kandidati in institucijo, vključno z jezikom prijave. To omogoča tudi enotno primerjavo kandidatov in preverjanje navedb iz njihovih prijav.

Poleg tega morajo zaradi enakega obravnavanja vsi kandidati, tudi tisti, ki enega od teh treh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, nekatera preverjanja opraviti v svojem drugem jeziku, ki ga izberejo med temi tremi jeziki.

Navedeno ne vpliva na možnost poznejšega jezikovega usposabljanja, katerega namen je pridobiti sposobnost opravljanja dela v tretjem jeziku v skladu s členom 45(2) kadrovskih predpisov.

Konec PRILOGE II, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA III

MERILA ZA IZBOR

Natečajna komisija pri izboru na podlagi kvalifikacij upošteva naslednja merila:

1.

dokazano znanje enega ali več od naslednjih jezikov (ki lahko vključujejo glavni ali drugi jezik iz prijave kandidata): angleščina, francoščina, portugalščina ali španščina (najnižja zahtevana stopnja: B2 skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr));

2.

diploma ali potrdilo z enega ali več od naslednjih področij, kot so: inženirstvo, energetika, razvoj podeželja, agronomija, zdravje živali/živinoreja, ribištvo, prehranska varnost, zmanjševanje tveganja nesreč, gospodarjenje z gozdovi, okolje, naravni viri, podnebne spremembe, izobraževanje, zdravstvo, finance, ekonomija, poslovodenje, pravo, družbene vede, razvojne študije, politične vede in mednarodni odnosi;

3.

delovne izkušnje na sedežu mednarodne organizacije ali agencije/ministrstva za dvostransko pomoč;

4.

delovne izkušnje z vodenjem projektov ali programov razvojnega sodelovanja na terenu (v državi upravičenki);

5.

delovne izkušnje na predstavništvu bilateralne ali multilateralne organizacije v državi (kot so delegacija EU, veleposlaništvo/urad razvojne agencije države članice EU, regionalni urad ZN ali enakovredno);

6.

delovne izkušnje z ukvarjanjem z vprašanji, povezanimi z državami v kriznih razmerah ali nestabilnimi državami;

7.

delovne izkušnje z vodenjem ekip;

8.

delovne izkušnje z različnimi načini zagotavljanja pomoči, kot so projektni pristop, programi podpore sektorski politiki, proračunska podpora, kombiniranje nepovratnih sredstev in posojil ali drugih finančnih instrumentov;

9.

delovne izkušnje z analizo in razvojem politik ali političnim dialogom;

10.

delovne izkušnje s pripravo smernic za razvojno sodelovanje;

11.

delovne izkušnje s horizontalnimi vprašanji, kot so: demokracija, enakost spolov, okoljska trajnost in podnebne spremembe, dobro upravljanje in človekove pravice, otrokove pravice in pravice avtohtonega prebivalstva ali HIV/aids v okviru projektov in programov razvojnega sodelovanja;

12.

delovne izkušnje v enem ali več od naslednjih sektorjev, kot so: upravljanje, človekove pravice, volitve, parlamentarne zadeve, sodstvo, zdravstvo, izobraževanje, kultura, komuniciranje, socialna kohezija, enakost spolov, varstvo otrok, avtohtono prebivalstvo, decentralizacija in lokalne oblasti, makroekonomija, upravljanje javnih financ, reforma javnega sektorja, zasebni sektor, trgovina, regionalno povezovanje, okolje in naravni viri, podnebne spremembe, prehranska varnost, zmanjševanje tveganja nesreč, razvoj podeželja, kmetijstvo, zdravje živali/živinoreja, gozdarstvo, ribištvo, oskrba z vodo, energetika, infrastruktura, promet;

13.

delovne izkušnje na enem ali več od naslednjih področij: revizija, ocena tveganja, spremljanje in ocenjevanje projektov in programov razvojnega sodelovanja;

14.

delovne izkušnje s sodelovanjem z zasebnim sektorjem v okviru razvoja ali mednarodnimi razvojnimi bankami.

Konec PRILOGE III, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


Top