EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/092A/01

Razpis javnega natečaja — EPSO/AD/301/15 — Upravni uslužbenci (AD 5)

OJ C 92A , 19.3.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 92/1


RAZPIS JAVNEGA NATEČAJA

EPSO/AD/301/15 — UPRAVNI USLUŽBENCI (AD 5)

(2015/C 092 A/01)

Rok za prijavo: 21. april 2015 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javni natečaj, s katerim bo na podlagi preverjanj sestavil rezervni seznam 149 uspešnih kandidatov . Ta seznam bodo institucije Evropske unije uporabile za zaposlovanje novih članov javne službe kot „ upravnih uslužbencev “ (funkcionalna skupina AD).

Ta razpis natečaja skupaj s Splošnimi pravili za javne natečaje, objavljenimi v  Uradnem listu Evropske unije C 70 A, z dne 27. februarja 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC), predstavlja pravno zavezujoč okvir za ta izbirni postopek.

NALOGE UPRAVNIH USLUŽBENCEV

Splošna naloga upravnih uslužbencev je pomagati nosilcem odločanja pri izvajanju nalog njihove institucije ali organa.

Razred AD 5 je tisti, v katerem večina diplomantov in mladih strokovnjakov začne poklicno pot upravnih uslužbencev v evropskih institucijah.

Kandidati, ki bodo zaposleni v tem razredu na podlagi tega natečaja, bodo kot člani ekipe v institucijah EU opravljali tri glavne vrste delovnih nalog:

1.

oblikovanje politik;

2.

operativno izvajanje;

3.

upravljanje virov.

V PRILOGI I najdete več informacij o nalogah, ki jih običajno opravljajo upravni uslužbenci.

POGOJI ZA PRIPUSTITEV K NATEČAJU

Kandidati morajo ob potrditvi prijave izpolnjevati VSE naslednje pogoje:

Splošni pogoji

Uživati vse pravice kot državljani države članice EU.

Imeti izpolnjene vse nacionalne zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka.

Biti moralno primerni za opravljanje nalog, opisanih v natečaju.

Posebni pogoji:

jeziki

Jezik 1: znanje enega izmed 24 uradnih jezikov EU na stopnji C1 ali višji.

Jezik 2: znanje angleščine, francoščine ali nemščine na stopnji B2 ali višji. Jezik 2 ne sme biti isti kot jezik 1.

Za več informacij o stopnjah jezikovnega znanja glej skupni evropski referenčni okvir za jezike ( https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr).

Posebni pogoji:

kvalifikacije in delovne izkušnje

Vsaj triletni z diplomo potrjeni zaključeni univerzitetni študij (kandidati morajo diplomirati najpozneje 31. julija 2015).

Za več informacij o diplomah glej Prilogo I k Splošnim pravilom za javne natečaje ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC).

Delovne izkušnje niso zahtevane.

Drugi izbrani jezik mora biti angleščina, francoščina ali nemščina . To so glavni delovni jeziki institucij EU in v interesu službe morajo biti novo zaposleni uslužbenci sposobni nemudoma začeti opravljati delo ter se pri vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati v vsaj enem od njih.

V PRILOGI II najdete dodatne informacije o jezikovni ureditvi na natečajih EU.

IZBIRNI POSTOPEK

1.    Predizbor: računalniško podprti testi izbirnega tipa

Kandidati, ki svojo prijavo potrdijo v roku, bodo povabljeni na opravljanje niza računalniško podprtih testov izbirnega tipa v enem od pooblaščenih centrov urada EPSO.

Testi

Jezik

Vprašanja

Trajanje

Najmanjše zahtevano število točk

verbalno razumevanje

jezik 1

10 vprašanj

18 minut

5/10

numerično razumevanje

jezik 1

10 vprašanj

20 minut

5/10

abstraktno razmišljanje

jezik 1

20 vprašanj

20 minut

10/20

situacijski test

jezik 2

20 vprašanj

30 minut

24/40

Rezultati testov verbalnega in numeričnega razumevanja se ne bodo upoštevali pri izračunu skupne ocene na tej predizborni stopnji, vendar morajo kandidati doseči najmanjše zahtevano število točk pri vseh testih, da se uvrstijo v naslednjo stopnjo natečaja.

K opravljanju testa na naslednji stopnji bo povabljenih približno 10-krat, vendar ne več kot 11-krat več kandidatov od želenega števila uspešnih kandidatov.

2.    Test na naslednji stopnji: e-simulacija nalog

Kandidati, ki bodo zbrali najmanjše zahtevano število točk pri vseh računalniško podprtih testih ter dosegli eno najvišjih skupnih ocen pri testu abstraktnega razmišljanja in situacijskem testu, bodo povabljeni k opravljanju e-simulacije nalog v  jeziku 2 v enem od pooblaščenih centrov urada EPSO.

E-simulacija nalog zajema 15 do 20 vprašanj, pri čemer se bodo ocenjevale štiri splošne kompetence v skladu s spodnjo predlogo. Vsaka kompetenca se bo točkovala od 0 do 10 točk. Kandidati morajo pri tem testu doseči eno najvišjih skupnih ocen , da se uvrstijo v naslednjo stopnjo natečaja.

K opravljanju testov v ocenjevalnem centru bo povabljenih približno 2-krat, vendar ne več kot 2,5-krat več kandidatov od želenega števila uspešnih kandidatov.

3.    Ocenjevalni center

Kandidati, ki bodo glede na podatke v elektronski prijavi izpolnjevali pogoje za pripustitev k natečaju ter bodo dosegli eno najvišjih skupnih ocen pri e-simulaciji nalog, bodo povabljeni na enodnevno preverjanje v ocenjevalnem centru, najverjetneje v  Bruslju , kjer bodo opravljali teste v  jeziku 2 .

V ocenjevalnem centru se bo preverjalo osem splošnih kompetenc na podlagi štirih testov (študija primera, ustna predstavitev, kompetenčni razgovor in skupinska vaja). Točke, dosežene pri teh testih, se bodo skupaj s točkami, doseženimi pri e-simulaciji nalog, združile v končno oceno, pri čemer bo mogoče zbrati največ 80 točk v skladu s spodnjo predlogo.

Kompetenca

Testi

1.

analitično mišljenje in reševanje problemov

ustna predstavitev

e-simulacija nalog

2.

komunikacija

ustna predstavitev

študija primera

3.

kakovost in učinkovitost

študija primera

e-simulacija nalog

4.

učenje in razvoj

skupinska vaja

kompetenčni razgovor

5.

razporeditev in organizacija dela

skupinska vaja

e-simulacija nalog

6.

vzdržljivost

ustna predstavitev

kompetenčni razgovor

7.

skupinsko delo

skupinska vaja

e-simulacija nalog

8.

vodstvene sposobnosti

skupinska vaja

kompetenčni razgovor

Najmanjše zahtevano število točk

3/10 na kompetenco in 50/80 skupaj

4.    Rezervni seznam

Natečajna komisija bo po preverjanju dokazil kandidatov sestavila rezervni seznam upravičenih kandidatov, ki so dosegli najvišje ocene po ocenjevalnem centru, dokler ne bo doseženo želeno število uspešnih kandidatov. Seznam bo sestavljen po abecednem redu.

PRIJAVA

Kandidati se prijavijo elektronsko na spletišču urada EPSO http://jobs.eu-careers.eu do:

21. aprila 2015 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času.


PRILOGA I

NALOGE

Uspešni kandidati, ki bodo zaposleni na podlagi tega natečaja, bodo opravljali zlasti naslednje naloge, ki se lahko med institucijami razlikujejo:

1.   Oblikovanje in razvoj politik

izvajanje analiz in oblikovanje politik na področjih ukrepanja EU,

spremljanje izvajanja posameznih sektorskih politik in dejavno sodelovanje pri tem izvajanju, priprava osnutkov za analizo politik in informativnih povzetkov,

pomoč nosilcem odločanja v obliki pisnih ali ustnih prispevkov.

2.   Operativno izvajanje

oblikovanje, izvajanje, spremljanje ter preverjanje programov in akcijskih načrtov,

upravljanje odnosov z državami članicami in zunanjimi interesnimi skupinami,

spremljanje usklajevanja in posvetovanja med službami in institucijami na področju evropskih politik,

usklajevanje delovnih skupin, ki jih ustanovijo države članice, institucije in drugi zunanji deležniki,

priprava pogodb, razpisov za zbiranje predlogov in povabil k oddaji ponudb ter sodelovanje pri spremljanju predlogov in projektov,

prispevanje k zunanjemu komuniciranju ter notranjemu poročanju in komuniciranju.

3.   Upravljanje virov

upravljanje virov, vključno z osebjem, financami in opremo,

spremljanje administrativnih, finančnih in proračunskih postopkov,

sodelovanje pri pripravi ocene proračuna ter sestavljanje letnih poročil in računovodskih izkazov,

upravljanje operativnih, strateških, socialnih in proračunskih tveganj.

Konec PRILOGE I, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA II

JEZIKOVNA UREDITEV

V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije (veliki senat) v zadevi Italijanska republika proti Komisiji, C-566/10 P, želijo institucije Unije navesti razloge za omejitev izbire drugega jezika na tem javnem natečaju na omejeno število uradnih jezikov Unije.

Kandidate obveščamo, da so bile možnosti izbire drugega jezika na tem natečaju določene v skladu z interesom službe, saj morajo biti novo zaposleni uslužbenci sposobni nemudoma začeti opravljati delo ter se pri vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati. V nasprotnem primeru bi bilo učinkovito delovanje institucij resno ogroženo.

Glede na dolgoletno prakso institucij Unije v zvezi z jeziki, ki se uporabljajo za notranje komuniciranje, ter ob upoštevanju potreb služb glede zunanjega komuniciranja in obravnave dokumentov so najpogosteje uporabljeni jeziki še vedno angleščina, francoščina in nemščina. Poleg tega so angleščina, francoščina in nemščina najbolj razširjeni drugi jeziki v Evropski uniji, pa tudi največ ljudi se jih uči kot drugi jezik. To potrjuje trenutne izobraževalne in strokovne standarde, po katerih se šteje, da je treba za delovno mesto v institucijah Unije obvladati vsaj enega od teh jezikov. Zato skušamo uravnotežiti interes službe ter potrebe in sposobnosti kandidatov ter pri tem upoštevati posebno področje tega natečaja. V tem smislu je legitimno, da se preverjanja organizirajo v teh treh jezikih. S tem skušamo zagotoviti, da kandidati ne glede na izbiro prvega uradnega jezika vsaj enega od teh treh uradnih jezikov obvladajo tako dobro, da lahko opravljajo svoje delo. Ocena posebnih kompetenc tako institucijam Unije omogoča, da v okolju, ki je podobno dejanskemu delovnemu okolju, ocenijo, ali so kandidati sposobni nemudoma začeti opravljati svoje delo.

Iz istih razlogov je omejena izbira jezika za komuniciranje med kandidati in institucijo ter jezika, v katerem se pripravi prijava. Prav tako ta zahteva omogoča enotno primerjavo kandidatov in preverjanje navedb v njihovih prijavah.

Poleg tega morajo zaradi enake obravnave vsi kandidati, vključno s tistimi, ki enega od teh treh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, nekatera preverjanja opraviti v svojem drugem jeziku, ki ga izberejo med temi tremi jeziki.

Zgoraj navedeno ne vpliva na poznejše jezikovno usposabljanje, katerega namen je pridobiti sposobnost opravljanja dela v tretjem jeziku v skladu s členom 45(2) kadrovskih predpisov.

Konec PRILOGE II, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


Top