EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1057

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1057 z dne 26. maja 2023 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

C/2023/3578

OJ L 142, 1.6.2023, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1057/oj

1.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1057

z dne 26. maja 2023

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 2023

Za Komisijo

v imenu predsednice

Gerassimos THOMAS

generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)   UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (Oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Pravokotni izdelek („hladilna podloga“), ki meri približno 50 cm × 40 cm × 1 cm ali 90 cm × 50 cm × 1 cm, sestavljen iz mehke, poliuretanske plošče celičaste strukture, impregnirane z gelom, ki sestoji iz vode in 1,6 mas. % karboksimetilceluloze.

Hladilna podloga je prekrita z nepremočljivim tekstilnim materialom iz sintetičnih vlaken (poliester), ki je na notranji strani prevlečen s plastično maso.

Hladilna podloga ima zaradi gela hladilni učinek, npr. na žival, ki leži na njej.

Hladilna podloga je pripravljena za prodajo na drobno in je namenjena za uporabo za pse ali mačke, lahko pa jo uporabljajo tudi ljudje.

(Glej sliko.) (*1)

3926 90 97

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 3926 , 3926 90 in 3926 90 97 .

Uvrstitev pod tarifno številko 9404 kot polnjena posteljnina in podobna posteljna oprema je izključena, ker je hladilna podloga namenjena predvsem zagotavljanju hladilnega učinka.. Zato njena funkcija ni primerljiva s funkcijo polnjene posteljnine in podobne posteljne opreme iz tarifne številke 9404 .

Hladilna podloga je sestavljeni izdelek v smislu splošnega pravila 3(b) za razlago kombinirane nomenklature, sestavljen iz prevleke iz tekstilnega materiala, plošče iz plastične mase celičaste strukture in gela, ki vsebuje karboksimetilcelulozo.

Gel daje izdelku njegov bistveni značaj; plošča iz plastične mase celičaste strukture ima samo nosilno funkcijo, medtem ko nepremočljiv tekstilni material služi le kot prevleka (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 3926 , točka (9)). Podloga, ki vsebuje gel, je izdelek iz materialov iz tarifne številke 3912 .

Hladilno podlogo je zato treba uvrstiti pod oznako KN 3926 90 97 kot drug proizvod iz drugih materialov iz tarifnih številk 3901 do 3914 .

Image 1L1422023SL2910120230525SL0005.0001311333OSNUTEKSKLEP št. …/2023 SPECIALIZIRANEGA ODBORA ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI, USTANOVLJENEGA S ČLENOM 8(1), TOČKA (p), SPORAZUMA O TRGOVINI IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO IN EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO NA ENI STRANI TER ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA NA DRUGI STRANI,z dne …glede imenovanja finančne institucije, ki se uporablja kot referenca za določitev obrestne mere za zamujena plačila in menjalnega tečaja za pretvorbe valut, ter določitve datuma, ki se upošteva pri določanju menjalnih tečajevSPECIALIZIRANI ODBOR ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI JE –ob upoštevanju Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi straniUL L 149, 30.4.2021, str. 10. ter zlasti členov SSCI.53(2) in SSCI.73 njegovega Protokola o koordinaciji sistemov socialne varnosti,ob upoštevanju naslednjega:(1)Na podlagi člena SSCI.53(2) Protokola o koordinaciji sistemov socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: protokol) k Sporazumu o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o trgovini in sodelovanju) se obresti za zamujena plačila izračunajo na podlagi referenčne obrestne mere, ki jo za svoje operacije glavnega refinanciranja uporablja finančna institucija, ki jo v ta namen imenuje Specializirani odbor za koordinacijo sistemov socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: specializirani odbor).(2)Številne določbe, kot so členi SSC.6, točka (a), SSC.19(1), SSC.26, SSC.47 in SSC.64, SSCI.22(4) in (5), SSCI.23(7), SSCI.56, SSCI.57, SSCI.62 in SSCI.64 protokola, vsebujejo primere, v katerih je treba za namene plačila, izračuna ali ponovnega izračuna dajatve, prispevka ali povračila ali za namene kompenzacije in postopkov izterjave določiti menjalni tečaj.(3)Na podlagi člena SSCI.73 protokola je za namene protokola in njegove Priloge SSC-7 menjalni tečaj med dvema valutama referenčni tečaj, ki ga objavi finančna institucija, ki jo v ta namen imenuje specializirani odbor. Datum, ki se upošteva pri določanju menjalnega tečaja, določi specializirani odbor.(4)Specializirani odbor ugotavlja, da so pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti, določena v Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijoUL L 29, 31.1.2020, str. 7., sicer pravno ločena od pravil iz Sporazuma o trgovini in sodelovanju, vendar bi bila uporaba iste finančne institucije za oba sporazuma in istega datuma, ki se upošteva pri določitvi menjalnega tečaja, primernejša, saj bi se s tem izognili zapletom za nosilce socialne varnosti pri izvajanju navedenih sporazumov in zmanjšali tveganje napak –SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:Člen 1Evropska centralna banka je finančna institucija, imenovana za namene členov SSCI.53(2) in SSCI.73.Člen 2V tem sklepu se menjalni tečaj razume kot dnevni menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka.Člen 3Menjalni tečaj je tečaj, objavljen na dan, ko nosilec izvede operacijo, razen če je v tem sklepu določeno drugače.Člen 4Nosilec države, ki mora za določitev upravičenosti in prvi izračun dajatve pretvoriti znesek, uporabi:(a)kadar nosilec v skladu z nacionalno zakonodajo ali protokolom upošteva zneske, kot so zaslužki ali dajatve, v nekem obdobju pred datumom, za katerega se dajatev izračuna, menjalni tečaj, objavljen na zadnji dan navedenega obdobja;(b)kadar nosilec v skladu z nacionalno zakonodajo ali protokolom za izračun dajatve upošteva en znesek, menjalni tečaj, objavljen na prvi dan meseca neposredno pred mesecem, ko je treba določbo uporabiti.Člen 5Člen 4 se smiselno uporablja, kadar mora nosilec države za ponoven izračun dajatve zaradi sprememb dejanskega ali pravnega položaja zadevne osebe pretvoriti znesek.Člen 6Kadar nosilec države izplačuje dajatev, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo redno indeksirana, in kadar zneski v drugi valuti vplivajo na navedeno dajatev, se pri njenem ponovnem izračunu uporabi menjalni tečaj, objavljen na prvi dan meseca pred mesecem nastopa indeksacije, razen če je v nacionalni zakonodaji določeno drugače.Člen 7Za namene člena SSCI.73 protokola je datum, ki se upošteva za določitev veljavnega menjalnega tečaja med dvema valutama:(a)v primeru zahtevka za kompenzacijo z zaostalimi/tekočimi plačili, delovni dan neposredno pred dnem, na katerega je subjekt prosilec poslal končni zahtevek za kompenzacijo z zaostalimi/tekočimi plačili, ali(b)v primeru zahtevka za izterjavo, delovni dan neposredno pred dnem, na katerega je subjekt prosilec poslal prvi zahtevek za izterjavo.Za namene tega člena se delovni dan nanaša na delovni dan Evropske centralne banke, na katerega ta objavi dnevni referenčni menjalni tečaj.Člen 8Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.V […], dne […].Za Specializirani odbor za koordinacijo sistemov socialne varnostisopredsednika


(*1)  Slika je samo informativne narave.


Top