EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0611

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/611 z dne 17. marca 2023 o spremembi Uredbe (ES) št. 88/97 o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi

C/2023/1684

OJ L 80, 20.3.2023, p. 67–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/611/oj

20.3.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/67


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/611

z dne 17. marca 2023

o spremembi Uredbe (ES) št. 88/97 o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 71/97 z dne 10. januarja 1997 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (EGS) št. 2474/93 na kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih delov za kolesa iz Ljudske republike Kitajske in o obračunavanju razširjene dajatve na takšen uvoz, registriran po Uredbi (ES) št. 703/96 (2), ter zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Trenutno se za uvoz glavnih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: LRK) v Unijo uporablja protidampinška dajatev (v nadaljnjem besedilu: razširjena dajatev) na podlagi razširitve, uvedene z Uredbo (ES) št. 71/97.

(2)

V skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 71/97 bi bilo treba vzpostaviti shemo izvzetij, da se odobri izvzetje za uvoz glavnih delov za kolesa, pri katerem ni izogibanja protidampinški dajatvi (v nadaljnjem besedilu: shema izvzetij). Shemo izvzetij ureja člen 13(4) osnovne uredbe. Shema izvzetij sestavljalcem, za katere se ugotovi, da niso vpleteni v prakse izogibanja protidampinškemu ukrepu za kolesa, omogoča uvoz kitajskih delov za kolesa brez protidampinške dajatve.

(3)

Pravni okvir za upravljanje sheme izvzetij je bil določen v Uredbi Komisije (ES) št. 88/97 (3) (v nadaljnjem besedilu: uredba o izvzetju), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 512/2013 (4), Izvedbeno uredbo (EU) 2015/831 (5) in Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1296 (6).

(4)

Komisija v skladu z uvodno izjavo 44 Uredbe (ES) št. 71/97 stalno pregleduje sistem izvzetij, da bi se po potrebi lahko prilagodil in bi se v njem upoštevale izkušnje, pridobljene pri njegovi uporabi.

(5)

Namen te izvedbene uredbe Komisije o spremembi uredbe o izvzetju je prilagoditi in izboljšati uredbo o izvzetju na podlagi najnovejših izkušenj in razvoja od zadnje spremembe z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1296.

(6)

Za večjo pravno varnost in preglednost bi bilo treba dodati opredelitev „sestavljalca“ in uvesti druge formalne prilagoditve, da se poenostavi besedilo uredbe o izvzetju in posodobijo sklicevanja na druge akte Unije v njihovi najnovejši različici, vključno s strukturo TARIC iz Priloge III.

(7)

Poleg tega bi bilo treba posodobiti Prilogo I, v kateri so naštete stranke v pregledu v skladu s členom 6 uredbe o izvzetju, in Prilogo II, v kateri so naštete izvzete stranke v skladu s členom 7 uredbe o izvzetju. Vendar se v času sprejetja te uredbe dovoljenje za izvzetje, ki je bilo odobreno strankam, navedenim pod dodatnimi oznakami TARIC 8605, A576 in C009, ponovno ocenjuje. Rezultat te ponovne ocene bo predmet ločenega pravnega akta.

(8)

V skladu s shemo izvzetij iz člena 5(2) uredbe o izvzetju lahko pristojni organi držav članic določijo, da se za oprostitev plačila razširjene dajatve zahteva predložitev zavarovanja za razširjeno dajatev. Vendar predložitev zavarovanja ni obvezno in na podlagi izkušenj, pridobljenih z izvajanjem sheme izvzetij, Komisija ugotavlja, da to lahko povzroči težave zaradi diskriminacije in vrzeli pri izvrševanju določb uredbe o izvzetju.

(9)

Glede na navedeno Komisija meni, da je treba uvesti obvezno predložitev zavarovanja v primeru, da se odobri oprostitev, kar bo zagotavljalo enako obravnavo in ustrezno izvrševanje.

(10)

Poleg tega razširjene dajatve, ki je predmet oprostitve, morda ni mogoče izterjati, če vložnik umakne zahtevo za izvzetje (v nadaljnjem besedilu: zahteva) oziroma se zahteva pozneje razglasi za nesprejemljivo ali se zavrne. V uredbi o izvzetju, kakor je bila spremenjena, zlasti niso posebej urejeni učinki umika zahteve. Komisija meni, da bi morala obvezna predložitev zavarovanja zagotoviti izterjavo razširjene dajatve tudi v primerih poznejše razglasitve nesprejemljivosti, zavrnitve in umika zahteve.

(11)

Komisija tudi meni, da je primerno izrecno urediti učinke umika zahteve. Zato bi bilo treba v primeru umika šteti, da zahteva ni bila vložena, oprostitev plačila razširjene dajatve pa bi bilo treba odpraviti. Ta pristop bi bil podoben tistemu iz člena 5(8) osnovne uredbe.

(12)

V povezavi s tem Komisija nadalje meni, da je primerno poudariti začasne učinke oprostitve v primerjavi z dolgoročnimi učinki izvzetja. V ta namen bi bilo treba sklicevanja na izvzetje po potrebi povezati ali nadomestiti s sklicevanji na oprostitev.

(13)

Komisija po pregledu izkušenj, pridobljenih na podlagi delovanja sheme izvzetij, meni, da je treba uvesti nekatere spremembe za zagotovitev pravilnega delovanja in izvrševanja sheme.

(14)

Prvič, Komisija navaja, da uredba o izvzetju določa možnost ponovne vložitve zahteve za shemo izvzetij 12 mesecev po zavrnitvi zahteve ali preklicu izvzetja. To časovno obdobje ni dovolj dolgo, da bi se montažna dejavnost uskladila s pogoji za upravičenost do sheme izvzetij, zlasti tistimi iz členov 4, 5 in 8.

(15)

Zato bi morala uredba o izvzetju določati daljše časovno obdobje, preden lahko vlagatelj ponovno vloži zahtevo za izvzetje, in sicer vsaj 36 mesecev. Poleg tega bi se moralo 36-mesečno obdobje izključitve uporabljati tudi za zahteve, ki so bile zavrnjene v fazi preverjanja sprejemljivosti.

(16)

Komisija tudi ugotavlja, da je nujno predvideti možnost, da se preveri, ali izvzete strani izpolnjujejo pravila proti izogibanju v zvezi z uvozom glavnih delov za kolesa.

(17)

Zato bi morala uredba o izvzetju obvezovati izvzete stranke ali stranke v pregledu, da hranijo evidenco o glavnih delih za kolesa, ki so jim bili dobavljeni, in o njihovi uporabi dlje kot tri leta, kot je določeno zdaj, in sicer vsaj pet let. Ta časovni okvir bi zajemal trajanje preiskav proti izogibanju in drugih postopkov na različnih področjih politike, kot so carinski postopki ali postopki za boj proti goljufijam.

(18)

V zvezi z izvrševanjem Komisija navaja, da v primeru začetka pregleda izvzete stranke izvzetje ostane veljavno v času postopka pregleda. Če se izvzetje prekliče, razširjene dajatve, ki ni bila plačana v obdobju pregleda, ni mogoče izterjati.

(19)

Zato bi morala uredba o izvzetju v takem primeru določati, da bi bilo treba uvoz glavnih delov za kolesa, ki ga opravijo stranke v pregledu v obdobju preiskave v zvezi s pregledom, registrirati, dokler niso znani rezultati navedenega pregleda, da se zagotovi, da se lahko od datuma take registracije proti navedenemu uvozu uporabijo ukrepi, če pregled privede do preklica izvzetja.

(20)

Komisija nadalje navaja, da kadar se ugotovi, da izvzeta stranka nepravilno deklarira kitajsko poreklo izdelkov, to neposredno vpliva na izpolnjevanje obveznosti izvzetih strank, zlasti obveznosti iz člena 8 uredbe o izvzetju.

(21)

Zato bi morala shema izvzetij v takih primerih določati, da se začne pregled izvzetja, odobrenega stranki, za katero se ugotovi, da je nepravilno deklarirala kitajsko poreklo uvoženih delov za kolesa.

(22)

Poleg tega bi se moralo izvzetje preklicati, če izvzeta stranka večkrat nepravilno deklarira katere koli dele za kolesa.

(23)

Izvzetje bi bilo treba prav tako preklicati, če se ugotovi, da izvzeta stranka uporablja prakse izogibanja razširjeni dajatvi, med drugim tako, da uvaža znatne količine, ki slabijo popravljalne učinke dajatve. Člen 14(c) uredbe o izvzetju določa, da so popravljalni učinki dajatve oslabljeni, če stranka deklarira za prosti promet 300 ali več enot na tip glavnih delov za kolesa ali ji je toliko enot dobavljenih.

(24)

Za zagotovitev pravne varnosti in preglednosti bi bilo treba ta prag v uredbi o izvzetju izrecno navesti.

(25)

Komisija nadalje meni, da je primerno pojasniti razlago praga iz člena 14(c). Prag manj kot 300 enot na tip glavnih delov za kolesa mesečno bi se moral nanašati na mesečno povprečje enot na tip glavnih delov za kolesa v 12-mesečnih obdobjih, ki se začnejo na dan začetka veljavnosti zadevnega dovoljenja za posebno uporabo. V nobenem primeru skupno obdobje ali obdobja ne smejo biti daljša od obdobja veljavnosti zadevnega dovoljenja za posebno uporabo.

(26)

V zvezi z dovoljenji za posebno uporabo, ki jih izdajo ustrezni organi držav članic, Komisija navaja, da bi izvzeta stranka, ki ne dosega praga za uporabo zgoraj navedene sheme izvzetij, še vedno bila upravičena do odobrenega izvzetja, čeprav ne bi izpolnjevala enega od pogojev za sprejemljivost zahteve.

(27)

Zato bi morala uredba o izvzetju omogočati, da se izvzetja strank, katerih uvoz je pod pragom iz člena 14(c) uredbe o izvzetju, prekličejo.

(28)

Poleg tega lahko stranka v pregledu v skladu z veljavnimi pravili zaprosi za dovoljenje za posebno uporabo in je upravičena do obeh statusov, čeprav se orodji medsebojno izključujeta.

(29)

Zato bi morala biti iz kategorije strank, upravičenih do dovoljenja za posebno uporabo, v okviru sheme izvzetij izključena tako izvzeta stranka kot tudi stranka v pregledu.

(30)

Komisija nadalje meni, da je koristno opozoriti, da je bilo v Uredbi (EU) št. 512/2013, kot je navedena v uvodni izjavi 3, pojasnjeno, da deli za kolesa, ki se uporabljajo za sestavljanje koles s pomožnim motorjem, niso predmet protidampinške dajatve niti razširjene protidampinške dajatve, zato dejavnosti sestavljanja takih koles ne spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 71/97 in posledično uredbe o izvzetju.

(31)

Zaradi pravne varnosti in v skladu s postopki, ki urejajo izvedbene akte, vključno s postopki trgovinske zaščite, bi morala uredba o izvzetju določati, da bi morala biti odločitev, s katero se zaključi preiskava v zvezi s pregledom, uredba Komisije, sprejeta v skladu s postopkom pregleda iz člena 5 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(32)

V skladu z načelom dobrega upravljanja se morajo spremembe uredbe o izvzetju, določene v tej uredbi, začeti uporabljati čim prej za vse nove preiskave in preiskave, ki potekajo.

(33)

Uredbo (ES) št. 88/97 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(34)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 88/97 se spremeni:

(1)

v členu 1 se opredelitve pojmov „razširjena dajatev“, „montažna dejavnost“ in „izvzeta stranka“ nadomestijo z naslednjim:

„—

‚razširjena dajatev‘ pomeni protidampinško dajatev, uvedeno z Uredbo (EGS) št. 2474/93, kakor je bila razširjena s členom 2 Uredbe (ES) št. 71/97 (v nadaljnjem besedilu: Referenčna uredba) in kakor je bila ohranjena s poznejšimi uredbami,“;

„—

‚montažna dejavnost‘ pomeni dejavnost, pri kateri se uporabijo glavni deli za kolesa, da se sestavijo ali dopolnijo kolesa ali deli za kolesa,“;

„—

‚izvzeta stranka‘ pomeni vsako stranko, za katero je bilo ugotovljeno, da njena montažna dejavnost ne spada v področje uporabe člena 13(2) Uredbe (EU) 2016/1036 (*1) in ki je bila izvzeta na podlagi člena 7 ali 12 te uredbe,

(*1)  Uredba (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL L 176, 30.6.2016, str. 21).“;"

(2)

v členu 1 se doda opredelitev pojma „sestavljalec“:

„—

‚sestavljalec‘ pomeni vsako osebo, ki opravlja montažno dejavnost,“;

(3)

v členu 1 se doda opredelitev pojma „popravljalni učinki ukrepov“:

„—

‚popravljalni učinki dajatve so oslabljeni‘, kot je navedeno v členu 13(2)(c) Uredbe (EU) 2016/1036, v smislu količin pomeni, da prodaja izdelkov, pridobljenih z montažno dejavnostjo, mesečno presega 299 koles ali 299 enot enega tipa glavnih delov za kolesa.“;

(4)

naslov člena 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Izvzetje in oprostitev plačila razširjene dajatve za uvoz“;

(5)

člen 2(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Uvoz glavnih delov za kolesa se oprosti plačila razširjene dajatve, če ga za prosti promet deklarira stranka v pregledu ali kdo drug v njenem imenu.“

;

(6)

naslov iz člena 3(1) se nadomesti z naslednjim:

„European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G Trade Defence

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-naslov: trade-bicycle-parts@ec.europa.eu“;

(7)

člen 3(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija potrdi prejem zahteve takoj, ko jo prejme.“

;

(8)

člen 4(1)(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

zagotavlja dokaze prima facie, da montažna dejavnost vlagatelja ne spada v področje uporabe člena 13(2) Uredbe (EU) 2016/1036, in“;

(9)

člen 4(1)(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

vlagatelju 36 mesecev pred zahtevo ni bilo zavrnjeno dovoljenje za izvzetje na podlagi tega člena ali člena 7(3) ali (4) oziroma njegovo izvzetje ni bilo preklicano na podlagi člena 10.“;

(10)

člen 4(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Če se zahteva razglasi za nesprejemljivo, se zavrne s sklepom v skladu s postopkom iz člena 13(4) Uredbe (EU) 2016/1036.“

;

(11)

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Oprostitev plačila dajatev

1.   Od dneva prejema zahteve, ki je bila razglašena za sprejemljivo na podlagi člena 4, in do odločitve glede njene ustreznosti v skladu s členoma 6 in 7 se plačilo carinskega dolga v zvezi z razširjeno dajatvijo na podlagi člena 2(1) Referenčne uredbe oprosti za vsak uvoz glavnih delov za kolesa, ki ga stranka v pregledu deklarira za prosti promet. Za ugotavljanje skladnosti prima facie s pogoji iz člena 4(1) in (2) se upošteva obdobje najmanj 6 mesecev pred prejemom zahteve.

2.   Pristojni organi držav članic lahko določijo, da se za oprostitev plačila razširjene dajatve zahteva predložitev zavarovanja za razširjeno dajatev v skladu z naslovom III, poglavje 2, carinskega zakonika Unije (*2) za primer, da se zahteva pozneje razglasi za nesprejemljivo na podlagi člena 4(4), umakne na podlagi člena 7(5) ali zavrne na podlagi člena 7(3) ali (4).

(*2)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).“;"

(12)

člen 6(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Vsaka stranka v pregledu zagotovi, da se lahko glavni deli za kolesa, ki jih deklarira za prosti promet, kadar koli bodisi uporabijo pri njeni montažni dejavnosti ali pri montaži drugih izdelkov bodisi uničijo ali ponovno izvozijo. Taka stranka vodi evidenco o glavnih delih za kolesa, ki so ji bili dobavljeni, in o njihovi uporabi. Te evidence se hranijo 5 let od datuma oprostitve. Evidence in vsi potrebni dodatni dokazi ter informacije se na zahtevo predložijo Komisiji.“

;

(13)

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Odločba

1.   Če dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da montažna dejavnost vlagatelja ne spada v področje uporabe člena 13(2) Uredbe (EU) 2016/1036, se vlagatelju v skladu s postopkom iz člena 13(4) Uredbe (EU) 2016/1036 izda dovoljenje za izvzetje iz razširjene dajatve.

2.   Sklep velja za nazaj od dneva prejema primerno utemeljene zahteve iz člena 4(1). Carinski dolg vlagatelja na podlagi člena 2(1) Referenčne uredbe se od tega dne dalje šteje za ničnega.

3.   Če merila za izvzetje niso izpolnjena, se zahteva v skladu s postopkom iz člena 13(4) Uredbe (EU) 2016/1036 zavrne, oprostitev plačila razširjene dajatve iz člena 5 pa odpravi.

4.   Kakršna koli kršitev obveznosti iz člena 6(2) ali kakršna koli napačna izjava v zvezi s sklepom lahko pomeni razlog za zavrnitev zahteve.

5.   Če se zahteva za izvzetje umakne, se šteje, da ni bila vložena, oprostitev plačila razširjene dajatve iz člena 5 pa se odpravi.“;

(14)

člen 8(1)(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

da njena montažna dejavnost ostaja zunaj področja uporabe člena 13(2) Uredbe (EU) 2016/1036;“;

(15)

člen 8(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Izvzeta stranka vodi evidenco o glavnih delih za kolesa, ki so ji bili dobavljeni, in o njihovi uporabi. Te evidence in ustrezne dodatne dokaze hrani 5 let. Evidence na zahtevo predloži Komisiji.“

;

(16)

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Pregled

1.   Komisija lahko na lastno pobudo pregleda položaj izvzete stranke, da preveri, ali izpolnjuje svoje obveznosti iz člena 8, vključno z vsemi povezanimi vprašanji.

2.   Pregled zajema preučitev obdobja, ki je lahko krajše od šestih mesecev.

3.   Pregled se začne z uredbo Komisije po obvestitvi držav članic. Uvoz stranke v pregledu se od datuma začetka pregleda registrira v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe, da se zagotovi, da se lahko od datuma take registracije proti navedenemu uvozu uporabijo ukrepi, če pregled privede do preklica izvzetja.

4.   Če izvzeta stranka predloži nepravilne carinske deklaracije za glavne dele za kolesa kitajskega porekla, Komisija lahko začne pregled v smislu prvega odstavka.

5.   Preiskave izvaja Komisija. Komisiji lahko pomagajo carinski organi, preiskava pa se zaključi z uredbo Komisije v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(3) Uredbe (EU) 2016/1036.“;

(17)

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Preklic izvzetja

Izvzetje se prekliče v skladu s postopkom iz člena 13(4) Uredbe (EU) 2016/1036 po tem, ko je imela izvzeta stranka možnost predložiti pripombe:

če je pregled pokazal, da montažna dejavnost izvzete stranke spada v področje uporabe člena 13(2) Uredbe (EU) 2016/1036, ali

če izvzeta stranka ne uporablja glavnih delov za kolesa pri montažni dejavnosti v količinah, ki presegajo prag iz člena 14(c), vključno s primeri, v katerih je bila stranka likvidirana ali je drugače prenehala opravljati montažno dejavnost, ali

vsekakor v primeru predložitve več nepravilnih carinskih deklaracij za kateri koli del za kolesa ali

če stranka krši obveznosti na podlagi člena 8 ali

v primeru nesodelovanja po sprejetju sklepa o izvzetju.“;

(18)

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Postopkovne določbe

Ustrezne določbe Uredbe (EU) 2016/1036 o:

vodenju preiskav (člen 6(2), (3), (4) in (5)),

obiskih zaradi preveritve (člen 16),

nesodelovanju (člen 18) in

zaupnosti (člen 19)

se uporabljajo za preglede na podlagi te uredbe.“

;

(19)

prvi odstavek člena 14 se nadomesti z naslednjim:

„Če uvoz glavnih delov za kolesa deklarira za prosti promet oseba, ki ni izvzeta stranka ali stranka v pregledu v skladu s členom 5, je ta uvoz od dneva začetka veljavnosti Referenčne uredbe izvzet iz uporabe razširjene dajatve, če je deklariran v skladu s strukturo TARIC iz Priloge III, ob upoštevanju pogojev iz člena 254 carinskega zakonika Unije, ki se smiselno uporabljajo, če:“;

(20)

člen 14(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

se glavni deli za kolesa dobavijo drugemu imetniku dovoljenja za postopek posebne uporabe v smislu člena 254 carinskega zakonika Unije ali“;

(21)

prvi stavek člena 14(c) se nadomesti z naslednjim:

„stranka mesečno bodisi deklarira za prosti promet bodisi ji je dobavljenih v povprečju manj kot 300 enot na tip glavnih delov za kolesa. Časovni okvir za izračun tega povprečja ne presega 12 mesecev, pri čemer se prvo obdobje začne na dan začetka veljavnosti zadevnega dovoljenja za posebno uporabo, v nobenem primeru pa ne presega obdobja veljavnosti zadevnega dovoljenja za posebno uporabo.“;

(22)

člen 15(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Če se ugotovi, da so stranke iz odstavka 1 deklarirale za prosti promet ali prejele pošiljke glavnih delov za kolesa v količinah, ki presegajo prag iz člena 14(c), ali če pri pregledu ne sodelujejo, se ne šteje več, da ne spadajo v področje uporabe člena 13(2) Uredbe (EU) 2016/1036, vsakršno dovoljenje za izvzetje, odobreno takim strankam, pa se prekliče za nazaj. Po tem, ko je bila stranki dana možnost podati pripombe, se o navedenih ugotovitvah obvestijo pristojni organi držav članic.“

;

(23)

v členu 15(3) se besedi „sme zahtevati“ nadomestita z besedo „zahteva“;

(24)

v členu 18 se besedi „Evropskih skupnosti“ nadomestita z besedama „Evropske unije“;

(25)

priloge I, II in III se nadomestijo s prilogami I, II in III k tej uredbi;

(26)

Priloga IV se razveljavi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od začetka veljavnosti za vse izvzete stranke. V izogib dvomom se obveznosti, uvedene na podlagi člena 1(15), za evidence, ki jih hranijo predhodno izvzete stranke, uporabljajo šele 24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  UL L 16, 18.1.1997, str. 55.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 88/97 z dne 20. januarja 1997 o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi (UL L 17, 21.1.1997, str. 17).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 512/2013 z dne 4. junija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 88/97 o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi (UL L 152, 5.6.2013, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/831 z dne 28. maja 2015 o posodobitvi seznama strank, ki so oproščene plačila razširjene protidampinške dajatve na nekatere dele za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97 po preverjanju, uvedenem z Obvestilom Komisije 2014/C 299/08 (UL L 132, 29.5.2015, str. 32).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1296 z dne 16. septembra 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 88/97 o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi (UL L 303, 17.9.2020, str. 20).

(7)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).


PRILOGA I

Stranke v pregledu

Dodatna oznaka TARIC

Naziv

Naslov

Datum začetka učinkovanja

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19,

02600 Villarrobledo, Španija

30. 3. 2022

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39,

88267 Vogt, Nemčija

1. 7. 2021

C860

Profil Bicycles CZ s.r.o.

Hněvotín 31,

783 47 Hněvotín, Češka

20. 2. 2022

C863

Decathlon Sp. Z.o.o.

ul. Geodezyjna 76,

03-290 Warszawa, Poljska

21. 3. 2022


PRILOGA II

Posodobljen seznam izvzetih strank

Dodatna oznaka TARIC

Naziv

Naslov

Datum začetka učinkovanja

8005

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15,

47521 Cesena (FO), Italija

27. 2. 1998

8062

Nikos Maniatopoulos S.A.

Kosti Palama & Solonos,

26504 Agios Vasileios-Patras, Grčija

22. 1. 1997

8065

Arcade Cycles

78 Impasse Philippe Gozola ZA Acti Est Parc Eco,

85000 La Roche-sur-Yon, Francija

27. 1. 1997

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere (VE), Italija

30. 1. 1997

8069

Orbea S. Coop Ltd.

Poligono Industrial Goitondo s/n,

48269 Mallabia-Bizkaia, Španija

31. 1. 1997

8071

Yakari S.p.A.

Via Kennedy 44,

25028 Verolanuova (BS), Italija

6. 2. 1997

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24,

9100 Sint-Niklaas, Belgija

11. 2. 1997

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. s.a.s.

Via Archimede 485,

47521 Cesena (FO), Italija

13. 2. 1997

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11,

4631SR Hoogerheide, Nizozemska

19. 2. 1997

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.A.

Via delle Battaglie 5,

24047 Treviglio (BG), Italija

20. 2. 1997

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l’industrie,

01470 Serrières de Briord, Francija

5. 3. 1997

8081

Scout s.n.c

Via Pogliano 36,

20020 Lainate (MI), Italija

6. 3. 1997

8082

Órbita-Bicicletas

Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, Povoa da Carvalha,

3750-720 Recardães, Portugalska

12. 3. 1997

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées,

88200 Saint-les-Remiremont, Francija

13. 3. 1997

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44,

80020 Frattaminore (NA), Italija

14. 3. 1997

8085

Decathlon Produzione Italia S.r.l.

Via Buonarroti 39,

20145 Milano, Italija

3. 4. 1997

8088

Denver S.r.l.

Via Primo Maggio 32,

12025 Dronero (CN), Italija

28. 2. 1997

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a,

7903AG Hoogeveen, Nizozemska

30. 6. 1997

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell’industria 6,

35020 Arzergrande (PD), Italija

18. 2. 1998

8296

Inter bike - Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132,

3840 385 Vagos, Portugalska

17. 6. 1998

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66,

8218 Lelystad, Nizozemska

10. 7. 1997

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38,

3583 Paal-Beringen, Belgija

9. 7. 1997

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4,

26135 Oldenburg, Nemčija

6. 1. 1998

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7,

95679 Waldershof, Nemčija

16. 3. 1998

8491

Thompson

Lessensestraat 110,

9500 Geraardsbergen, Belgija

22. 4. 1998

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1,

9550 Herzele, Belgija

30. 9. 1997

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3,

95652 Waldsassen, Nemčija

19. 9. 1997

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14,

33607 Bielefeld, Nemčija

22. 9. 1997

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A,

36065 Mussolente (VI), Italija

27. 11. 2003

8605

Cicli Elios S.r.l. (*)

Via G. Ferraris 996/1030,

45021 Badia Polesine (RO), Italija

15. 10. 1998

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8,

6951BP Dieren, Nizozemska

29. 6. 2005

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22,

61029 Canavaccio di Urbino (PU), Italija

13. 1. 1999

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2,

6716WB Ede, Nizozemska

12. 3. 1999

8748

All Bike’ s S.r.l.

Via Caduti sul Don 15,

12020 Villar S. Costanzo (CN), Italija

28. 10. 1997

8749

Bikkel Bikes Group B.V.

Magnesiumstraat 45,

6031RV Nederweert, Nizozemska

18. 11. 1997

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7,

3070 Kortenberg, Belgija

24. 11. 1997

8767

Planet’Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique,

17180 Périgny, Francija

12. 2. 1998

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotaurou 16,

54627 Thessaloniki, Grčija

9. 2. 1998

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56,

53424 Remagen, Nemčija

24. 1. 1997

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Roef 15,

9206AK Drachten, Nizozemska

5. 2. 1997

8981

Olmo Giuseppe S.p.A.

Via Poggi 22,

17015 Celle Ligure (SV), Italija

6. 7. 1998

8983

Mandelli s.r.l.

Via Tommaso Grossi 5,

20841 Carate Brianza (MB), Italija

12. 2. 1997

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22,

6971 Hard, Avstrija

29. 9. 1999

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17

30014 Cavarzere (VE), Italija

10. 8. 2005

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13,

61122 Pesaro (PS), Italija

14. 12. 1999

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170,

7602KE Almelo, Nizozemska

10. 12. 1999

A162

Fratelli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27,

20010 Arluno (MI), Italija

7. 3. 2000

A163

Speedcross s.r.l.

Corso Italia 20,

20020 Vanzaghello (MI), Italija

30. 3. 2000

A167

Cicli Olympia S.r.l.

Via Galileo Galilei 12/A,

35028 Piove di Sacco (PD), Italija

30. 5. 2000

A168

EGC s.r.l.

Corso Ventidue Marzo 32/1,

20135 Milano (MI), Italija

19. 5. 2000

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5,

33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italija

3. 5. 2000

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani,

41500 Larissa, Grčija

3. 7. 2000

A221

GTA My Bicycle s.a.a.

Via Borgo Rossi 22,

35028 Piove di Sacco (PD), Italija

5. 12. 2001

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72,

83064 Raubling, Nemčija

7. 9. 2000

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7,

61022 fraz. Montecchio, Vallefoglia (PS), Italija

13. 12. 2000

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva,

62010 Treia (MC), Italija

3. 1. 2001

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell’Artigianato 284,

47521 Cesena (FO), Italija

1. 1. 2000

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinkuhle 2,

48341 Altenberge, Nemčija

15. 1. 2001

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale,

02015 Cittaducale (RI), Italija

22. 2. 2001

A271

Cicli Lombardo S.p.A.

Via Roma 223,

91012 Buseto Palizollo (TP), Italija

23. 5. 2001

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114,

70372 Stuttgart, Nemčija

27. 4. 2000

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia,

4475-023 Maia, Portugalska

22. 5. 2001

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23,

44020 fraz. San Giuseppe, Comacchio (FE), Italija

1. 1. 2002

A327

Dino Bikes S.p.A.

Via Cuneo 11,

12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italija

1. 1. 2002

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1,

09232 Hartmannsdorf, Nemčija

1. 9. 2001

A359

Biciclasse C.S. S.r.l.

Localita’ Staglioni Area Industriale SNC,

84020 Oliveto Citra (SA), Italija

1. 3. 2002

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione,

94011 Agira (EN), Italija

18. 3. 2002

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11,

31037 Loria (TV), Italija

23. 4. 2002

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90, Poligono Industrial de Toledo

45007 Toledo, Španija

7. 5. 2002

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. s.a.s.

Via Umberto I 508,

45023 Costa Di Rovigo (RO), Italija

12. 1. 2002

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141,

12020 Roccabruna (CN), Italija

18. 7. 2002

A407

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado, Apartado 21,

3781-908 Sangalhos, Portugalska

15. 10. 2001

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108,

20900, Monza (MB), Italija

23. 9. 2002

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39,

2250 Olen, Belgija

24. 9. 2002

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3,

25746 Wesseln, Nemčija

7. 3. 2001

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55,

31010 fraz. Coste, Maser (TV), Italija

31. 1. 2003

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6,

30120 El Palmar (Murcia), Španija

11. 2. 2003

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402,

3750-353 Águeda, Portugalska

13. 5. 2003

A469

Kettler Alu-Rad GmbH

Longericher Straße 2,

50739 Köln, Nemčija

20. 6. 2003

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b,

90455 Nürnberg, Nemčija

4. 6. 2003

A487

IMACYCLES - Acessorios Para Bicicletas e Motociclos Lda

Zona Industrial de Oiã, Apartado 117 Lote 5, Oiã

3770 059 Oliveira do Bairro, Portugalska

25. 9. 2003

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5,

09001 Burgos, Španija

9. 10. 2003

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20,

71042, Cerignola (FG), Italija

22. 1. 2008

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1,

5091 Tószeg, Madžarska

1. 5. 2004

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295,

916 01 Stará Turá, Slovaška

4. 5. 2004

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2,

74221 Kopřivnice, Češka

1. 5. 2004

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2,

787 01 Šumperk, Češka

1. 5. 2004

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1,

34-425 Biały Dunajec, Poljska

1. 5. 2004

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2,

99-300 Kutno, Poljska

1. 5. 2004

A542

Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 6,

98-300 Wieluń, Poljska

1. 5. 2004

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46,

06-300 Przasnysz, Poljska

1. 5. 2004

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45,

2500 Esztergom, Madžarska

1. 5. 2004

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101,

772-11 Olomouc- Chválkovice, Češka

1. 5. 2004

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3,

78138 Śiauliai, Litva

1. 5. 2004

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29,

55-120 Oborniki Śląskie, Poljska

1. 5. 2004

A551

Kellys Bicycles s.r.o.

Slnečná cesta 374,

922 01 Veľké Orvište, Slovaška

1. 5. 2004

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2,

789 01 Zábřeh, Češka

1. 5. 2004

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20,

746 01 Předměstí Opava, Češka

1. 5. 2004

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4,

1164 Budapest, Madžarska

1. 5. 2004

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7,

1211 Budapest, Madžarska

1. 5. 2004

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B,

85-758 Bydgoszcz, Poljska

1. 5. 2004

A557

KENZEL s.r.o.

Novozámocká 182,

94701 Hurbanovo, Slovaška

1. 5. 2004

A558

4EVER s.r.o.

Moravská 842, Butovice,

742 13 Studénka, Češka

1. 5. 2004

A565

Romet Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C,

39-200 Dębica, Poljska

1. 6. 2005

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30,

49565, Bramsche, Nemčija

22. 6. 2004

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 76,

66-200 Świebodzin, Poljska

7. 6. 2004

A576

N.V. Race Productions (*)

Beverlosesteenweg 85,

3583 Beringen, Belgija

15. 9. 2004

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a,

87-811 Fabianki, Poljska

10. 9. 2004

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43,

905 01 Senica, Slovaška

8. 10. 2004

A605

Bohemia Bike a.s.

Pujmanové 1753/10a Nusle,

140 00 Praha 4, Češka

8. 11. 2004

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103,

6400 Kiskunhalas, Madžarska

8. 11. 2004

A630

CULT d.o.o.

Tržaška cesta 77,

1370 Logatec, Slovenija

24. 1. 2005

A662

CREDAT Holding a.s.

Priemyselný areál 3415,

946 03 Kolárovo, Slovaška

10. 2. 2005

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1,

700 30 Vitkovice, Ostrava, Češka

3. 1. 2005

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51,

49610 Quakenbrück, Nemčija

6. 4. 2005

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27,

7575DB Oldenzaal, Nizozemska

21. 6. 2005

A697

Artur Nowak Firma Wielobranż Mexller

ul. Romera 4/20,

42-215 Częstochowa, Poljska

22. 9. 2005

A726

Unibike OEM Factory S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C21, Oiã

3770 059 Oliveira do Barrio, Portugalska

10. 11. 2005

A730

Alubike - Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Aveiro Sul, lote 11,

Mamodeiro, Aveiro Concelho, Freguesia,

3810 783 Aveiro, Portugalska

12. 12. 2005

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16,

8830 Hooglede, Belgija

19. 1. 2006

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25,

9230 Wetteren, Belgija

16. 2. 2006

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78,

333 03 Skeppshult, Švedska

29. 3. 2005

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67,

21079 Hamburg, Nemčija

10. 5. 2006

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35,

22115 Hamburg, Nemčija

3. 7. 2006

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11,

787 01 Šumperk, Češka

20. 7. 2006

A777

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores,

3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugalska

9. 8. 2006

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11,

42489 Wülfrath, Nemčija

21. 8. 2006

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé,

58000 Nevers, Francija

14. 9. 2006

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10,

76185 Karlsruhe, Nemčija

6. 11. 2006

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1,

3400 Montana, Bolgarija

1. 1. 2007

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1,

5500 Lovech, Bolgarija

1. 1. 2007

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1,

4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bolgarija

1. 1. 2007

A813

Leader-96 Ltd

Sedyanka 19,

4003 Plovdiv, Bolgarija

1. 1. 2007

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120,

1612 Sofia, Bolgarija

1. 1. 2007

A815

Robifir Bike Ltd.

Kosta Bosilkov Street 3A,

2700 Blagoevgrad, Bolgarija

1. 1. 2007

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A,

330004 Judet Hunedoara Deva, Romunija

1. 1. 2007

A824

Fratelli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26,

80133 Napoli, Italija

31. 1. 2007

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22,

10960 Hanko Pohjoinen, Finska

29. 1. 2007

A826

Rijwielen en bromfietsen L’Avenir

Posthoornstraat 1,

2500 Lier, Belgija

21. 3. 2007

A838

KOVL spol. sro

Choceradská 3042/20,

14100 Praha 4, Češka

29. 3. 2007

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A,

61-324 Poznań, Poljska

6. 8. 2007

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf, Nemčija

25. 6. 2007

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12,

56073 Koblenz, Nemčija

4. 12. 2007

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6,

97526 Sennfeld, Nemčija

19. 1. 1997

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130,

300748 Timișoara, Timiș, Romunija

11. 8. 2008

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4,

46395 Bocholt, Nemčija

16. 9. 2008

A963

Wilier Triestina S.p.A.

Via Fratel M. Venzo 11,

36028 Rossano Veneto (VI), Italija

3. 11. 2009

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Brzezna 420,

33-386 Podegrodzie, Poljska

22. 1. 2010

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14,

422 43 Hisings Backa, Švedska

11. 1. 2010

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons,

59650 Villeneuve d’Ascq, Francija

18. 2. 2010

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7,

20847 Albiate (MB), Italija

22. 2. 2010

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. s.a.s.

Via Trento 68,

25030 Trenzano (BS), Italija

13. 4. 2010

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Nicolás Copérnico 4, Elche Parque Empresarial,

03203 Elche-Alicante, Španija

16. 7. 2010

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1,

4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bolgarija

15. 10. 2010

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331,

33609 Bielefeld, Nemčija

5. 7. 2011

B294

Etablissements Th. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13,

4000 Liège, Belgija

29. 5. 2012

B934

C2g-engineering GmbH

Schlesische Straße 27,

10997, Berlin, Nemčija

16. 12. 2013

B935

Longway Poland Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 4a,

05-800, Pruszków, Poljska

16. 12. 2013

B936

BBF Bike GmbH

Carena Allee 8,

15366, Hoppegarten, Nemčija

14. 1. 2014

B940

Solo International Oy

Komeetankatu 1,

02210 Espoo, Finska

26. 7. 2013

B960

In Cycles - Montagem e Comércio de Bicicletas Lda

Zona Industrial de Barrô Norte/Sul, N.o 976,

Fracçao A/B e D, AP. 52,

3750-353 Barrô Águeda, Portugalska

2. 5. 2014

B963

Panex Dinamic d.o.o.

Dr.Tome Bratkoviča 1,

40000 Čakovec, Hrvaška

13. 8. 2014

C001

Cicli Europa S.r.l.

34 Via Portella Bifuto,

93017 San Cataldo (CL), Italija

10. 11. 2014

C002

OLYMPIQUE SARL

ZA Les Epalits,

42610 Saint-Romain-le-Puy, Francija

28. 10. 2014

C003

Interbike Spólka z o.o.

ul. Śląska 6/5,

42-200 Częstochowa, Poljska

18. 12. 2014

C004

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4,

8444AR Heerenveen, Nizozemska

20. 4. 1996

C005

Cycles France Loire

Avenue de l’industrie,

42160 Saint-Cyprien, Francija

20. 4. 1996

C006

Cycles Lapierre

6-10 Rue Edmond Voisenet,

21000 Dijon Cedex, Francija

28. 1. 1997

C007

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri,

10100 Romilly-sur-Seine, Francija

20. 4. 1996

C008

Cycleurope Sverige AB (naveden kot Monrak Crescent)

c/o Monark AB,

432 82 Varberg, Švedska

19. 1. 1997

C009

Derby Cycle Werke GmbH (*)

Siemensstraße 1-3,

49661 Cloppenburg, Nemčija

19. 1. 1997

C010

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31,

49692 Cappeln, Nemčija

19. 1. 1997

C011

Esmaltina - Auto ciclos S.A.

Rua do Salgueiro 47,

3780-103 Sangalhos, Portugalska

27. 1. 1997

C012

Fratelli Masciaghi S.p.A.

Via Gramsci 10,

20900 Monza (MB), Italija

29. 1. 1997

C013

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13,

5230 Mattighofen, Avstrija

30. 1. 1997

C014

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière,

44270 Machecoul, Francija

20. 4. 1996

C015

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75,

47521 Cesena (FC), Italija

29. 1. 1997

C016

Montana S.r.l.

Via Domenico Rossi 70,

12060 Magliano Alpi (CN), Italija

30. 1. 1997

C017

Panther International GmbH

Alter Postweg 190,

32584 Löhne, Nemčija

20. 4. 1996

C018

Promiles

4 Boulevard de Mons,

59650 Villeneuve d’Ascq, Francija

20. 4. 1996

C019

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50,

33378 Rheda-Wiedenbrück, Nemčija

19. 1. 1997

C020

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61-63,

17180 Vilablareix (Girona), Španija

19. 1. 1997

C021

Kuisle & Kuisle GmbH

Gewerbe Straße 14,

87675 Stötten, Nemčija

17. 2. 2015

C053

Trans- Rower Roman Tylec

Dąbie 54d,

39-311 Zdziarzec, Poljska

1. 7. 2015

C102

Uno Bike B.V.

Bovendijk 213,

3045PD Rotterdam, Nizozemska

24. 11. 2015

C128

Slavomir Sladek Velosprint S

Trnavská 40,

949 01, Nitra, Slovaška

14. 4. 2016

C202

Vanmoof B.V.

Mauritskade 55,

1092AD Amsterdam, Nizozemska

1. 1. 2018

C307

Merida Polska Sp. Z o.o.

ul. M.C. Skłodowskiej 35,

41-800 Zabrze, Poljska

14. 6. 2017

C311

Juan Luna Cabrera

Calle Alhama 64,

14900 Lucena (Cordoba), Španija

4. 10. 2017

C481

FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda

Praça do Município 8, Sala 1D,

3750 111 Águeda, Portugalska

8. 5. 2018

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugalska

25. 9. 2020

C527

FIRMA ADAM Adam Ziętek

Muchy 56,

63-524 Czajków, Poljska

29. 8. 2019

C559

Northtec sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 15a,

43-502 Czechowice-Dziedzice, Poljska

27. 7. 2020

C560

Giant Gyártó Hungary Kft.

Jedlik Ányos utca 1,

3200 Gyöngyös, Madžarska

15. 7. 2020


PRILOGA III

Struktura TARIC

8714 91 10

– – – okvirji:

 

– – – – barvani, anodizirani, polirani in/ali lakirani:

 

– – – – – s poreklom ali dobavljeni iz Kitajske:  (1)

v količinah pod 300 enotami na mesec ali namenjeni stranki v količinah pod 300 enotami na mesec ali

namenjeni drugemu imetniku dovoljenja za posebno uporabo ali izvzetim strankam  (2)

8714911021

– – – – – – izdelani iz ogljikovih vlaken in umetnih smol, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z e-kolesi)

8714911025

– – – – – – okvir, izdelan iz aluminija ali aluminija, ogljikovih vlaken in umetne smole, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi)

8714911029

– – – – – – drugi

 

– – – – – drugi  (2)  (3)

8714911031

– – – – – – izdelani iz ogljikovih vlaken in umetnih smol, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z e-kolesi)

8714911035

– – – – – – okvir, izdelan iz aluminija ali aluminija in ogljikovih vlaken, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z e-kolesi)

8714911039

– – – – – – drugi

 

– – – – drugi

8714911070

– – – – – okvir, izdelan iz aluminija ali aluminija in ogljikovih vlaken, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z e-kolesi)

8714911075

– – – – – izdelani iz ogljikovih vlaken in umetnih smol, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z e-kolesi)

8714911089

– – – – – drugi

8714 91 30

– – – sprednje vilice:

 

– – – – barvane, anodizirane, polirane in/ali lakirane:

 

– – – – – s poreklom ali dobavljene iz Kitajske:  (1)

v količinah pod 300 enotami na mesec ali namenjene stranki v količinah pod 300 enotami na mesec ali

namenjene drugemu imetniku dovoljenja za posebno uporabo ali izvzetim strankam  (2)

8714913025

– – – – – – sprednje vilice, razen togih (neteleskopskih) sprednjih vilic, izdelanih v celoti iz jekla, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi)

8714913029

– – – – – – drugi

 

– – – – – drugi  (2)  (3)

8714913035

– – – – – – sprednje vilice, razen togih (neteleskopskih) sprednjih vilic, izdelanih v celoti iz jekla, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi)

8714913039

– – – – – – drugi

 

– – – – drugi

8714913072

– – – – – sprednje vilice, razen togih (neteleskopskih) sprednjih vilic, izdelanih v celoti iz jekla, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi)

8714913089

– – – – – druge

 

– – – prosta verižna kolesa:

8714930011

– – – – s poreklom ali dobavljena iz Kitajske:  (1)

v količinah pod 300 enotami na mesec ali namenjena stranki v količinah pod 300 enotami na mesec ali

namenjena drugemu imetniku dovoljenja za posebno uporabo ali izvzetim strankam  (2)

8714930019

– – – – druga  (2)  (3)

 

– – – – druge zavore:

8714942091

– – – – – s poreklom ali dobavljene iz Kitajske:  (1)

v količinah pod 300 enotami na mesec ali namenjene stranki v količinah pod 300 enotami na mesec ali

namenjene drugemu imetniku dovoljenja za posebno uporabo ali izvzetim strankam  (2)

8714942099

– – – – – druge  (2)  (3)

8714 94 90

– – – deli:

 

– – – – zavorne ročice:

8714949011

– – – – – s poreklom ali dobavljene iz Kitajske:  (1)

v količinah pod 300 enotami na mesec ali namenjene stranki v količinah pod 300 enotami na mesec ali

namenjene drugemu imetniku dovoljenja za posebno uporabo ali izvzetim strankam  (2)

8714949019

– – – – – drugi  (2)  (3)

8714949090

– – – – drugi

8714 96 30

– – – pogonske garniture:

8714963010

– – – – s poreklom ali dobavljene iz Kitajske:  (1)

v količinah pod 300 enotami na mesec ali namenjene stranki v količinah pod 300 enotami na mesec ali

namenjene drugemu imetniku dovoljenja za posebno uporabo ali izvzetim strankam  (2)

8714963090

– – – – druge  (2)  (3)

8714 99 10

– – – balance:

 

– – – – s poreklom ali dobavljene iz Kitajske:  (1)

v količinah pod 300 enotami na mesec ali namenjene stranki v količinah pod 300 enotami na mesec ali

namenjene drugemu imetniku dovoljenja za posebno uporabo ali izvzetim strankam  (2)

8714991020

– – – – – krmila za kolo:

z integriranim nosilcem krmila ali brez njega,

izdelana iz ogljikovih vlaken in umetne smole ali iz aluminija, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi)

8714991029

– – – – – druge

 

– – – –druge  (2)  (3)

8714991089

– – – – – krmila za kolo:

z integriranim nosilcem krmila ali brez njega,

izdelana iz ogljikovih vlaken in umetne smole ali iz aluminija, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi)

8714991099

– – – – – druge

8714 99 50

– – – prednje in zadnje verižne prestave („derailleur“ menjalniki):

 

– – – – s poreklom ali dobavljene iz Kitajske:  (1)

v količinah pod 300 enotami na mesec ali namenjene stranki v količinah pod 300 enotami na mesec ali

namenjene drugemu imetniku dovoljenja za posebno uporabo ali izvzetim strankam  (2)

8714995011

– – – – – verižne prestave („derailleur“ menjalniki), ki sestojijo iz:

zadnjega menjalnika in pritrdilnih členov,

s sprednjim menjalnikom ali brez njega, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi)

8714995019

– – – – – druge

 

– – – – druge  (2)  (3)

8714995091

– – – – – verižne prestave („derailleur“ menjalniki), ki sestojijo iz:

zadnjega menjalnika in pritrdilnih členov,

s sprednjim menjalnikom ali brez njega, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi)

8714995099

– – – – – druge

8714 99 90

– – – drugo; deli:

 

– – – – kompletna kolesa z zračnicami, plašči in zobniki ali brez njih:

8714999011

– – – – – s poreklom ali dobavljena iz Kitajske:  (1)

v količinah pod 300 enotami na mesec ali namenjena stranki v količinah pod 300 enotami na mesec ali

namenjena drugemu imetniku dovoljenja za posebno uporabo ali izvzetim strankam  (2)

8714999019

– – – – – druga  (2)  (3)

8714999030

– – – – stebrički za sedeže za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi)

8714999040

– – – – os krmila za kolo za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi)

8714999089

– – – – drugo


(1)  Smiselno se uporabljajo pravila o posebni uporabi (člen 254 Uredbe št. 952/2013).

(2)  Izvzete stranke, katerih montažna dejavnost ne pomeni izogibanja, ker ne spadajo v področje uporabe člena 13(2) Uredbe (EU) 2016/1036, so naslednje: (glej Prilogo II).

(3)  Stranke v pregledu glede meril iz člena 13(2) Uredbe (EU) 2016/1036, za katere je plačilo protidampinške dajatve odloženo do sklepa Komisije in od katerih lahko pristojni organi držav članic zahtevajo zavarovanje, so naslednje: (glej Prilogo I).


Top