EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0442

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/442 z dne 28. februarja 2023 o začetku pregleda v zvezi z „novim izvoznikom“ v okviru Izvedbene uredbe (EU) 2017/1171 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz melamina s poreklom iz Ljudske republike Kitajske za enega kitajskega proizvajalca izvoznika, odpravi dajatve na uvoz navedenega proizvajalca izvoznika in uvedbi registracije takšnega uvoza

C/2023/1306

UL L 64, 1.3.2023, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/442/oj

1.3.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/442

z dne 28. februarja 2023

o začetku pregleda v zvezi z „novim izvoznikom“ v okviru Izvedbene uredbe (EU) 2017/1171 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz melamina s poreklom iz Ljudske republike Kitajske za enega kitajskega proizvajalca izvoznika, odpravi dajatve na uvoz navedenega proizvajalca izvoznika in uvedbi registracije takšnega uvoza

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), ter zlasti členov 11(4) in 14(5) Uredbe,

potem ko je obvestila države članice,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   ZAHTEVEK

(1)

Komisija je 26. aprila 2022 prejela zahtevek za pregled v zvezi z „novim izvoznikom“ v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe. Zahtevek je bil posodobljen 14. oktobra 2022.

(2)

Zahtevek je vložila družba Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd (v nadaljnjem besedilu: vložnik), tj. proizvajalec izvoznik melamina iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: LRK).

2.   IZDELEK, KI SE PREGLEDUJE

(3)

Izdelek, ki se pregleduje, je melamin, ki je trenutno uvrščen pod oznako KN 2933 61 00, s poreklom iz LRK.

(4)

Melamin je bel kristalinični prah, pridobljen iz sečnine. Večinoma se uporablja pri laminatih, prahu za oblikovanje, lesnih ploščah in premaznih smolah.

3.   OBSTOJEČI UKREPI

(5)

Trenutno veljavni ukrep je dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 457/2011 (2), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1171 (3). Dajatev je bila uvedena v obliki minimalne uvozne cene za sodelujoče proizvajalce izvoznike in fiksne dajatve na tono za vse druge proizvajalce izvoznike.

(6)

Komisija je 1. julija 2022 na podlagi zahtevka za pregled v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe (4) začela preiskavo v zvezi s pregledom zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz melamina s poreklom iz LRK.

4.   RAZLOGI ZA PREGLED

(7)

Vložnik je predložil zadostne dokaze, da v obdobju preiskave, na katerem so temeljili protidampinški ukrepi (od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009), izdelka, ki se pregleduje, ni izvažal v Unijo.

(8)

Vložnik je predložil zadostne dokaze, da ni povezan s proizvajalci izvozniki izdelka, ki se pregleduje, za katere se uporabljajo veljavne protidampinške dajatve.

(9)

Vložnik je predložil zadostne dokaze, da je začel izvažati izdelek, ki se pregleduje, na koncu obdobja prvotne preiskave, na kateri temeljijo protidampinški ukrepi.

5.   POSTOPEK

5.1   Začetek

(10)

Komisija je po proučitvi razpoložljivih dokazov ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek pregleda v zvezi z „novim izvoznikom“ v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe, da se določi individualna stopnja dampinga za vložnika. Če bo ugotovljen damping, bo Komisija določila stopnjo dajatve, ki bi morala veljati za uvoz izdelka, ki se pregleduje in ki ga proizvaja vložnik.

(11)

V skladu s členom 11(3) in (4) osnovne uredbe se normalna vrednost za vložnika določi na podlagi metodologije iz člena 2(1) do člena (6a) osnovne uredbe, saj se je zadnji pregled zaradi izteka ukrepov začel po 20. decembru 2017.

(12)

Proizvajalci Unije, za katere je znano, da jih to zadeva, so bili 2. decembra 2022 obveščeni o zahtevku za pregled in so imeli možnost predložiti pripombe do 15. decembra 2022.

(13)

Komisija opozarja strani tudi na to, da je bilo po izbruhu pandemije COVID-19 objavljeno obvestilo (5) o posledicah izbruha COVID-19 na protidampinške in protisubvencijske preiskave, ki bi se lahko uporabilo v tem postopku.

5.2   Razveljavitev obstoječih ukrepov in registracija uvoza

(14)

V skladu s členom 11(4) osnovne uredbe bi bilo treba veljavno protidampinško dajatev razveljaviti za uvoz izdelka, ki se pregleduje in ki ga proizvaja vložnik. Hkrati bi bilo treba v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe za tak uvoz uvesti obvezno registracijo, s čimer bi se zagotovilo, da bi se lahko protidampinške dajatve obračunavale od datuma registracije tega uvoza, če bi se s pregledom ugotovilo, da je vložnik izvajal damping. Poleg tega Komisija opozarja, da na tej stopnji ni mogoče zagotoviti zanesljive ocene zneska morebitne prihodnje obveznosti brez poseganja v člen 9(4) osnovne uredbe. Če bo zahtevek umaknjen in pregled prekinjen, bo znesek obveznosti za registrirani uvoz še naprej temeljil na stopnji protidampinške dajatve, določeni z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1171 za „vse druge proizvajalce izvoznike“, ob upoštevanju rezultatov preiskave v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa iz uvodne izjave 6.

5.3   Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

(15)

Preiskava bo zajemala obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave v zvezi s pregledom). Vendar si Komisija pridržuje pravico, da preveri tudi, ali so se transakcije morebiti izvedle v poznejšem obdobju, in lahko glede na ugotovitve preiskave ustrezno spremeni obdobje preiskave v zvezi s pregledom.

5.4   Preiskava vložnika

(16)

Komisija je za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, za vložnika pripravila vprašalnik, ki je na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, in na spletišču Generalnega direktorata za trgovino: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2657. Vložnik mora predložiti izpolnjen vprašalnik v roku, določenem v členu 4(2) te uredbe.

5.5   Druga pisna stališča

(17)

Ob upoštevanju določb te uredbe so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v roku, določenem v členu 4(2) te uredbe, če ni določeno drugače.

5.6   Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

(18)

Vse zainteresirane strani lahko zaprosijo za zaslišanje s strani preiskovalnih služb Komisije v rokih, določenih v členu 4(3) te uredbe. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah z začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

5.7   Navodila za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

(19)

Za informacije, ki se predložijo Komisiji za namen preiskav trgovinske zaščite, ni mogoče uveljavljati avtorskih pravic. Preden strani Komisiji predložijo informacije in/ali podatke, za katere veljajo avtorske pravice tretje osebe, morajo imetnika avtorskih pravic zaprositi za posebno dovoljenje, s katerim ta Komisiji izrecno dovoli (a) uporabo informacij in podatkov za namen tega postopka trgovinske zaščite in (b) predložitev informacij in/ali podatkov zainteresiranim stranem v tej preiskavi v obliki, ki jim omogoča, da uveljavljajo svojo pravico do obrambe.

(20)

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva ta uredba, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo s „Sensitive“ (6). Zainteresirane strani, ki bodo predložile informacije v tej preiskavi, so pozvane, naj navedejo razloge svojega zahtevka za zaupno obravnavo.

(21)

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Sensitive“, jim morajo v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da dovoljujejo smiselno razumevanje vsebine informacij, predloženih v zaupni obliki.

(22)

Če zainteresirana stran, ki je predložila zaupne informacije, ne utemelji svojega zahtevka za zaupno obravnavo ali ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in zahtevane kakovosti, lahko Komisija zanemari take informacije, razen če je mogoče na podlagi ustreznega vira zadovoljivo dokazati, da so informacije pravilne.

(23)

Zainteresirane strani so pozvane, da prek spletne strani TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) pošljejo vsa stališča in zahtevke, tudi skenirane kopije pooblastil in potrdil.

(24)

Za dostop do spletne strani TRON.tdi zainteresirane strani potrebujejo račun EU Login. Podrobna navodila za registracijo in uporabo spletne strani TRON.tdi so na voljo na https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(25)

Če zainteresirane strani uporabijo spletno stran TRON.tdi ali elektronsko pošto, pomeni, da se strinjajo s pravili, ki veljajo za elektronsko pošiljanje, kot so navedena v dokumentu „KORESPONDENCA Z EVROPSKO KOMISIJO V ZADEVAH GLEDE TRGOVINSKE ZAŠČITE“, ki je objavljen na spletišču Generalnega direktorata za trgovino: https://europa.eu/!7tHpY3.

(26)

Zainteresirane strani morajo v sporočilu navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko in veljaven elektronski naslov ter zagotoviti, da gre za uraden in delujoč poslovni elektronski naslov podjetja, ki se pregleduje in uporablja vsak dan. Komisija bo po prejemu kontaktnih podatkov z zainteresiranimi stranmi komunicirala zgolj prek platforme TRON.tdi ali po elektronski pošti, razen če te izrecno zaprosijo za prejemanje vseh dokumentov Komisije po drugi poti ali če vrsta dokumenta zahteva uporabo priporočene pošte. Zainteresirane strani lahko nadaljnja pravila in informacije v zvezi s korespondenco s Komisijo, vključno z veljavnimi načeli za predložitev stališč prek platforme TRON.tdi in po elektronski pošti, najdejo v zgoraj navedenih navodilih za komuniciranje z zainteresiranimi stranmi.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-naslov: TRADE-R791-MELAMINE@ec.europa.eu

6.   NESODELOVANJE

(27)

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe sprejmejo ugotovitve na podlagi razpoložljivih dejstev, in sicer pozitivne ali negativne.

(28)

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva v skladu s členom 18 osnovne uredbe.

(29)

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

7.   POOBLAŠČENEC ZA ZASLIŠANJE

(30)

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in vse druge zahtevke v zvezi s pravico do obrambe zainteresiranih strani ter zahtevke tretjih oseb, ki se lahko vložijo med postopkom.

(31)

Pooblaščenec za zaslišanje lahko organizira zaslišanja ter nastopi kot posrednik med zainteresiranimi stranmi in službami Komisije, da se v celoti upoštevajo pravice zainteresiranih strani do obrambe. Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Pooblaščenec za zaslišanje preuči razloge za zahtevek. Tako zaslišanje bi se moralo izvesti le, če vprašanja še niso bila pravočasno urejena s službami Komisije.

(32)

Vsak zahtevek je treba predložiti pravočasno in hitro, da se ne ogrozi pravilno vodenje postopka. V ta namen bi morale zainteresirane strani zaprositi za posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v najkrajšem možnem času po nastanku dogodka, ki upravičuje tako posredovanje. Kadar so zahtevki za zaslišanja predloženi po ustreznih rokih, pooblaščenec za zaslišanje preuči tudi razloge za pozno prispele zahtevke, vrsto vprašanj in vpliv, ki ga imajo ta vprašanja na pravico do obrambe, in sicer ob ustreznem upoštevanju interesov dobrega upravljanja in pravočasnega zaključka preiskave.

(33)

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en.

8.   ČASOVNI OKVIR PREISKAVE

(34)

Preiskava se v skladu s členom 11(5) osnovne uredbe zaključi v devetih mesecih po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

9.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(35)

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(36)

Obvestilo o varstvu podatkov, ki vse posameznike obvešča o obdelavi osebnih podatkov v okviru dejavnosti Komisije na področju trgovinske zaščite, je na voljo na spletišču GD za trgovino: https://europa.eu/!vr4g9W –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 11(4) Uredbe (EU) 2016/1036 se začne pregled Izvedbene uredbe (EU) 2017/1171, da se ugotovi, ali bi bilo treba uvesti individualno protidampinško dajatev na uvoz melamina, ki se trenutno uvršča pod oznako KN 2933 61 00, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki ga za izvoz v Unijo proizvaja družba Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. (dodatna oznaka TARIC 899B).

Člen 2

Protidampinška dajatev, uvedena z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1171, se razveljavi za uvoz iz člena 1 te uredbe.

Člen 3

Nacionalni carinski organi v skladu s členom 11(4) in členom 14(5) Uredbe (EU) 2016/1036 sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza, kakor je opredeljen v členu 1 te uredbe.

Registracija se zaključi devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 4

1.   Zainteresirane strani se morajo javiti Komisiji v 15 dneh od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2.   Če zainteresirane strani želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, morajo pisno predstaviti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od datuma objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

3.   Zainteresirane strani lahko v istem 37-dnevnem roku zaprosijo tudi za zaslišanje pred Komisijo. Za zaslišanja o zadevah z začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. februarja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 457/2011 z dne 10. maja 2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz melamina s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 124, 13.5.2011, str. 2).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1171 z dne 30. junija 2017 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz melamina s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 170, 1.7.2017, str. 62).

(4)  Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz melamina s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL C 252, 1.7.2022, str. 6).

(5)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29

(6)  Dokument z oznako „Sensitive“ se šteje za zaupen dokument v skladu s členom 19 osnovne uredbe in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(7)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


Top