EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0119

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/119 z dne 9. novembra 2022 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/692 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (Besedilo velja za EGP)

C/2022/7913

OJ L 16, 18.1.2023, p. 5–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/119/oj

18.1.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/119

z dne 9. novembra 2022

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/692 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (v nadaljnjem besedilu: Pravila o zdravju živali) (1) ter zlasti členov 3(5), 234(2), 237(4) in 239(2) navedene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 (2) dopolnjuje pravila o zdravju živali iz Uredbe (EU) 2016/429 glede vstopa pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu.

(2)

Uporaba pravil iz Delegirane uredbe (EU) 2020/692 o vodnih živalih in njihovih proizvodih je pokazala, da je potrebna večja jasnost glede tega, katero blago je izključeno s področja uporabe navedene delegirane uredbe. Zlasti bi bilo treba pojasniti, da so s področja uporabe navedene uredbe izključeni divje vodne živali in proizvodi živalskega izvora iz divjih vodnih živali, ki so iztovorjene z ribiških plovil in ki vstopajo v prehransko verigo, namenjeno za neposredno prehrano ljudi. Poleg tega bi bilo treba pojasniti, da so s področja uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692 izključeni proizvodi živalskega izvora iz vodnih živali, razen živih vodnih živali, ki niso namenjeni nadaljnji predelavi v Uniji. Člen 1(6) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(3)

Več držav članic in deležnikov je navedlo, da bi morala opredelitev „skupin za zbiranje zarodkov“ iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 po nedavnem razvoju in specializaciji v sektorju zarodnega materiala vključevati tudi skupine, ki zbirajo samo neoplojene oocite in ravnajo z njimi. Zato bi bilo treba to opredelitev spremeniti, da bi vključevala tudi take skupine.

(4)

Poleg tega je za namene posebnih zahtev za enoprste kopitarje v zvezi z afriško konjsko kugo in venezuelskim encefalomielitisom enoprstih kopitarjev iz točk 2.1 in 2.2 Priloge XI k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 treba v členu 2 navedene delegirane uredbe določiti opredelitev izraza „pred vektorji zaščiteni obrat“. V členu 2 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689 (3) že obstaja opredelitev izraza „pred vektorji zaščiteni obrat“ v okviru okužbe z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24). Zato bi morala biti opredelitev izraza „pred vektorji zaščiteni obrat“ iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 za namene afriške konjske kuge in venezuelskega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev skladna z opredelitvijo izraza „pred vektorji zaščiteni obrat“ iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2020/689. Člen 2 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Člen 3(5) Uredbe (EU) 2016/429 določa, da morajo biti pri premikih hišnih živali, razen pri netrgovskih premikih, izpolnjene zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, določene v delih IV in V navedene uredbe. Člen 3(5) navedene uredbe na Komisijo tudi prenaša pooblastilo, da lahko določi pravila v zvezi s prilagoditvami, ki so potrebne za zagotovitev pravilne uporabe delov IV in V za hišne živali, zlasti zaradi upoštevanja dejstva, da so hišne živali nastanjene v gospodinjstvih skrbnikov. Zato je treba splošne zahteve glede prevoznih sredstev kopenskih živali iz člena 17 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 in zahteve za premike kopenskih živali in ravnanje z njimi po njihovem vstopu v Unijo, določene v členu 19 navedene delegirane uredbe, prilagoditi hišnim živalim, nastanjenim v gospodinjstvih. Člena 17 in 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Člen 21(1), točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2020/692 določa, da smejo pošiljke kopitarjev, ki niso enoprsti kopitarji, vstopiti v Unijo samo, če so bile živali iz pošiljke pred odpremo iz obrata izvora individualno identificirane s fizičnimi sredstvi za identifikacijo, na katerih je med drugim vidno, čitljivo in neizbrisno prikazana koda države izvoza v skladu s standardom ISO 3166 v obliki dvočrkovne oznake. Določiti je treba odstopanje od navedene zahteve, da lahko države članice dovolijo vstop v Unijo tistih kopitarjev, identificiranih s fizičnim sredstvom za identifikacijo, ki prikazuje kodo države izvoza, ki se razlikuje od kode, skladne s standardom ISO 3166. Tako odstopanje bi lahko odobrila le Komisija in na zahtevo zadevne tretje države ali ozemlja.

(7)

Člen 38(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 določa, da se po izbruhu visokopatogene aviarne influence v tretji državi ali na ozemlju ali njenem/njegovem območju, za katero se je prej štelo, da je prosto te bolezni, navedena tretja država ali ozemlje ali njeno/njegovo območje znova šteje kot prosto visokopatogene aviarne influence, če je pristojni organ tretje države ali ozemlja po izvedbi politike pokončanja in uničenja ter po ustreznem čiščenju in razkuževanju v vseh predhodno okuženih obratih v obdobju vsaj treh mesecev po zaključku politike pokončanja in uničenja ter čiščenja in razkuževanja izvedel program spremljanja. Vendar navedeni časovni okvir ni skladen s časovnim okvirom, ki se uporablja po izbruhih visokopatogene aviarne influence v državi članici. Člen 38(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 bi bilo torej treba ustrezno spremeniti.

(8)

Člen 53, točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2020/692 določa, da smejo pošiljke ptic v ujetništvu vstopiti v Unijo samo, če so živali v pošiljki identificirane z individualno identifikacijsko številko, ki med drugim vsebuje kodo tretje države ali ozemlja izvora v skladu s standardom ISO 3166 v obliki dvočrkovne oznake. Ker so nekatere ptice veljavno identificirane v tretjih državah ali na ozemljih, ki niso tretje države ali ozemlja, iz katerih ptice vstopajo v Unijo, ali z individualno identifikacijsko številko, vključno s kodo tretje države ali ozemlja izvora v obliki tričrkovne oznake v skladu s standardom ISO 3166, bi bilo treba Delegirano uredbo (EU) 2020/692 ustrezno spremeniti.

(9)

Člen 73 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 določa zahteve glede odpreme psov, mačk in belih dihurjev v Unijo. Ne določa obveznosti odobritve zavetišč, iz katerih se pošiljke psov, mačk in belih dihurjev odpremijo v Unijo, Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 (4) pa določa tako obveznost odobritve za premike znotraj Unije. Zato bi bilo treba Delegirano uredbo (EU) 2020/692 v zvezi s tem uskladiti z Delegirano uredbo (EU) 2020/688, člen 73 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 pa ustrezno spremeniti.

(10)

Člen 79 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 določa, da smejo pošiljke semena, oocitov in zarodkov goveda, prašičev, ovac, koz in enoprstih kopitarjev vstopiti v Unijo samo, če so bili seme, oociti in zarodki odvzeti živalim, ki prihajajo iz tretjih držav ali z ozemelj, ki izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali iz člena 22 navedene uredbe. Člen 22 navedene delegirane uredbe določa, da smejo take pošiljke vstopiti v Unijo samo, če med drugim izpolnjujejo zahteve glede prepovedi cepljenja živali darovalk iz vrst goveda, prašičev, ovac in koz, med drugim proti slinavki in parkljevki. Vendar Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/686 (5) in ustrezni mednarodni standardi Svetovne organizacije za zdravje živali (WOAH) pod nekaterimi pogoji dovoljujejo cepljenje goveda, prašičev, ovac in koz proti slinavki in parkljevki. Zato bi bilo treba člen 79 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 spremeniti, da se določi odstopanje glede takega cepljenja in da se navedeni člen uskladi s primerljivimi pravili, ki se uporabljajo v Uniji, ter z mednarodnimi standardi.

(11)

Člen 117 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 določa zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop pošiljk zarodnega materiala nekaterih živali, namenjenih v zaprte obrate, v Unijo. Od datuma začetka uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692 je več držav članic in deležnikov podvomilo v sorazmernost navedenih zahtev glede na posebnosti navedenih pošiljk in razlike v povezanih tveganjih za zdravje živali. Zato je primerno spremeniti navedeni člen, da se državam članicam zagotovi večja prožnost pri obvladovanju tveganj v njihovih posebnih okoliščinah in glede na zadevno živalsko vrsto, ob upoštevanju seznamov Unije z odobrenimi tretjimi državami, njihovimi ozemlji ali območji, določenimi v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/404 (6).

(12)

Člen 124, točka (c)(i), Delegirane uredbe (EU) 2020/692 določa, da smejo pošiljke svežega mesa gojenih živali, razen tistih, ki se gojijo kot gojena divjad, ki je bila usmrčena na kraju samem, vstopiti v Unijo samo, če je bilo sveže meso iz pošiljke pridobljeno iz gojenih živali, ki med prevozom v klavnico niso potovale skozi tretjo državo ali ozemlje ali njeno/njegovo območje, ki ni uvrščeno na seznam za vstop določene vrste in kategorije svežega mesa v Unijo. Kar zadeva pošiljke perutnine, bi izpolnjevanje te zahteve v nekaterih primerih zahtevalo uporabo manj direktnih cest, kar bi nesorazmerno vplivalo na običajne vzorce trgovanja in podaljšalo čas potovanja. Za rešitev tega vprašanja in da se hkrati zagotovi uporaba ukrepov za zmanjšanje tveganja in posledično preprečevanje širjenja bolezni, bi bilo treba v Delegirano uredbo (EU) 2020/692 pod določenimi pogoji uvesti odstopanje od navedene zahteve.

(13)

Člen 150 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 določa zahteve za vstop pošiljk mesnih proizvodov v Unijo, kar zadeva obrate izvora živali, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, uporabljeno za proizvodnjo navedenih mesnih proizvodov. Navedeno določbo bi bilo treba spremeniti tako, da bi se nanašala na datum zakola ali usmrtitve živali in ne na odpremo pošiljke v Unijo, s čimer bi se bolje povezala morebitna tveganja za zdravje živali s posameznimi proizvodi v pošiljki.

(14)

Člen 156 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 določa zahteve za vstop pošiljk mlečnih proizvodov, za katere se ne izvaja obdelava za zmanjšanje tveganja in so proizvedeni samo iz surovega mleka, v Unijo. Navedeno določbo bi bilo treba spremeniti, da se dovoli vstop mlečnih proizvodov, proizvedenih iz mlečnih proizvodov, za katere se ne izvaja obdelava za zmanjšanje tveganja, v Unijo, če so izpolnjeni nekateri pogoji, saj je tveganje podobno.

(15)

Člen 163 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 odstopa od člena 3, točki (a)(i) in (c)(i), navedene uredbe in določa posebne zahteve za trajne sestavljene proizvode. Navedeno določbo bi bilo treba spremeniti, da se omogoči pridobivanje mlečnih proizvodov iz držav članic in obdelanih mlečnih proizvodov iz tretjih držav ali z njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop surovega mleka za proizvodnjo trajnih sestavljenih proizvodov v Unijo. Poleg tega bi bilo treba pojasniti zahteve glede trajnih sestavljenih proizvodov iz člena 163(3).

(16)

Člen 12(2) Uredbe (EU) 2016/429 določa, da lahko strokovnjaki za zdravje vodnih živali izvajajo dejavnosti, ki naj bi jih sicer v skladu z navedeno uredbo opravljali veterinarji, če jih za to pooblasti zadevna država članica na podlagi nacionalnega prava. V nekaterih tretjih državah in na ozemljih so klinične preglede vodnih živali pred izvozom v Unijo v preteklosti poleg veterinarjev izvajali tudi strokovnjaki za zdravje vodnih živali. Zato je primerno spremeniti člen 166 Delegirane uredbe (EU) 2020/692, da se strokovnjakom za zdravje vodnih živali omogoči izvajanje kliničnih pregledov pred izvozom v Unijo, če so za to pooblaščeni v skladu z zakonodajo tretje države ali ozemlja izvoza.

(17)

Nekatere vodne živali so pakirane in označene za prehrano ljudi v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (7), preden vstopijo v Unijo. Take vodne živali pomenijo manjše tveganje za širjenje bolezni kot druge vodne živali, ki vstopajo v Unijo ter niso pakirane in označene na enak način. Zato je primerno spremeniti člen 167, točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2020/692, da se žive vodne živali iz člena 172, točke (d), (e) in (f), navedene uredbe izvzamejo iz zahteve, da se odpremijo neposredno iz kraja izvora v Unijo. Ta sprememba bi omogočila shranjevanje takega blaga v odobreni hladilnici, na primer na poti od kraja izvora v tretji državi ali na ozemlju do namembnega kraja v Uniji. Podobna izjema bi se morala uporabljati tudi za člen 174(1), točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2020/692 v zvezi z ravnanjem z nekaterimi proizvodi živalskega izvora iz vodnih živali, razen živih vodnih živali, po vstopu v Unijo. Navedena člena bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(18)

Pošiljke vodnih živali iz člena 172, točke (d), (e) in (f), Delegirane uredbe (EU) 2020/692 bi bilo treba izvzeti iz zahteve, da se jim ob vstopu v Unijo priloži deklaracija, ki jo podpiše kapitan plovila, v katerem so se take pošiljke prevažale, tudi zaradi manjšega tveganja za širjenje bolezni, povezanega z navedenim blagom. Člen 168 navedene uredbe bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(19)

Uredba (EU) 2016/429 določa, da lahko države članice pod določenimi pogoji sprejmejo nacionalne ukrepe v zvezi z boleznijo, ki ni bolezen s seznama iz člena 9(1), točka (d), Uredbe (EU) 2016/429. Kadar se taki ukrepi nanašajo na premike vodnih živali in proizvodov živalskega izvora iz vodnih živali med državami članicami, jih je treba odobriti v skladu s členom 226(3) navedene uredbe. Taki ukrepi se lahko uporabljajo za bolezni s seznama, ki spadajo med bolezni kategorije E, kot so opredeljene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/1882 (8), in za bolezni, ki niso na seznamu. Naslov 2 dela V Delegirane uredbe (EU) 2020/692 bi bilo zato treba spremeniti, da se pojasni, da se nacionalni ukrepi, odobreni v skladu s členom 226(3) Uredbe (EU) 2016/429, uporabljajo ne le za bolezni, ki niso na seznamu, temveč tudi za bolezni kategorije E.

(20)

V členu 170(1), točka (a)(iv), Delegirane uredbe (EU) 2020/692 je bila odkrita napaka pri navzkrižnem sklicevanju. Navedeni člen bi bilo zato treba popraviti tako, da se črta sklicevanje na člen 176 in nadomesti s sklicevanjem na člen 175 navedene uredbe.

(21)

Člen 178 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 določa posebne zahteve za vstop kopitarjev, perutnine in vodnih živali, ki izvirajo iz Unije in se vračajo vanjo, ker je tretja država ali ozemlje zavrnilo njihov vstop, v Unijo. Člen 179 navedene uredbe določa posebne zahteve za vstop živali, razen kopitarjev, perutnine in vodnih živali, ki izvirajo iz Unije in se vračajo vanjo, ker je tretja država ali ozemlje zavrnilo njihov vstop, v Unijo. Vendar pa je tveganje vnosa živalskih bolezni v Unijo pri pticah v ujetništvu podobno tveganju pri perutnini. Zato bi se morale posebne zahteve iz člena 178 uporabljati tudi za ptice v ujetništvu. Člena 178 in 179 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(22)

Točka 4 Priloge VIII k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 določa najkrajša obdobja brez prijavljenega primera ali izbruha nekaterih bolezni v obratu izvora enoprstih kopitarjev. V navedeni točki je izpuščena možnost, v skladu s katero lahko pristojni organ odpravi omejitve premikov, če je preteklo 30-dnevno obdobje po tem, ko je bila zadnja žival vrste s seznama v obratu bodisi usmrčena in uničena bodisi zaklana, prostori v obratu pa so bili očiščeni in razkuženi. Navedena možnost je na voljo v primeru premikov enoprstih kopitarjev med državami članicami v skladu s členom 22 Delegirane uredbe (EU) 2020/688 za obrate, v katerih je bila prijavljena surra, durina ali infekciozna anemija enoprstih kopitarjev. Hkrati vzorci veterinarskih spričeval iz poglavij 12 do 18 Priloge II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/403 (9) že vključujejo navedeno možnost 30-dnevnega obdobja brez prijavljenega primera surre, durine ali infekciozne anemije enoprstih kopitarjev v obratu izvora enoprstih kopitarjev. Zato je treba uskladiti točko 4 Priloge VIII k Delegirani uredbi (EU) 2020/692. Prilogo VIII k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 bi bilo treba ustrezno uskladiti.

(23)

Točka 1 Priloge X k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 določa posebne zahteve za vstop ovac v Unijo v zvezi z okužbo z Brucella, kot je navedeno v členu 24(5) navedene delegirane uredbe. Zahteve glede obdobja nastanitve v obratu izvora bi bilo treba uskladiti z zahtevami iz člena 11, točka (b)(iii), navedene delegirane uredbe in ustreznim vnosom v zvezi z ovcami v preglednici iz Priloge III k navedeni delegirani uredbi. Prilogo X k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(24)

Točka 2.1 Priloge XI k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 določa posebne zahteve za afriško konjsko kugo, ki jih morajo izpolnjevati enoprsti kopitarji, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav ali z ozemelj ali njihovih območij, uvrščenih v sanitarno skupino E ali F. Za živali se zahteva, da so bile določeno obdobje v osamitvi v pred vektorji zaščitenih objektih. Izraz „pred vektorji zaščiteni objekt“, rezerviran za zaprti obrat iz člena 34 Delegirane uredbe (EU) 2020/692, je treba uskladiti z izrazom „pred vektorji zaščiteni obrat“, opredeljen v členu 2 navedene delegirane uredbe. Prilogo XI k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(25)

Točka 2.2 Priloge XI k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 določa posebne zahteve za venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev, ki jih morajo izpolnjevati enoprsti kopitarji, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav ali z ozemelj ali njihovih območij, uvrščenih v sanitarno skupino C ali D. Za živali se zahteva, da so bile določeno obdobje v pred vektorji zaščiteni karanteni. Izraz „pred vektorji zaščitena karantena“ je treba uskladiti z izrazom „pred vektorji zaščiteni obrat“, opredeljen v členu 2 navedene delegirane uredbe. Prilogo XI k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(26)

Poleg tega bi bilo treba določiti minimalna merila, na podlagi katerih lahko pristojni organ odobri status pred vektorji zaščitenega obrata. Zato je treba navedena merila določiti v Prilogi XI k Delegirani uredbi (EU) 2020/692. Navedena merila bi morala biti skladna z merili iz Priloge V, del II, poglavje 3, k Delegirani uredbi (EU) 2020/689 in iz člena 12.1.10, točka 1, Kodeksa za zdravje kopenskih živali Svetovne organizacije za zdravje živali (WOAH). Prilogo XI k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(27)

V točki 2(b) Priloge XXI k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 je določen časovni okvir, v katerem je treba opraviti zdravljenje proti infestaciji s trakuljo Echinoccocus multilocularis. Izkazalo se je, da je ta časovni okvir težko upoštevati. Zagotovi se lahko določena stopnja prožnosti, brez povečanja tveganj za javno zdravje ali zdravje živali. Prilogo XXI k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2020/692

Delegirana uredba (EU) 2020/692 se spremeni:

1.

v členu 1 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Del V določa zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop vodnih živali na vseh razvojnih stopnjah in proizvodov živalskega izvora iz njih, razen proizvodov živalskega izvora, ki niso žive vodne živali, ki niso namenjeni za nadaljnjo predelavo v Uniji, in divjih vodnih živali in proizvodov živalskega izvora iz teh divjih vodnih živali, iztovorjenih z ribiških ladij za neposredno prehrano ljudi, v Unijo ter njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu in odstopanja od teh zahtev za naslednje vrste:

(a)

ribe vrst s seznama, ki spadajo v nadrazred Agnatha ter v razrede Chondrichthyes, Sarcopterygii in Actinopterygii;

(b)

vodni mehkužci vrst s seznama iz debla Mollusca;

(c)

vodni raki vrst s seznama iz poddebla Crustacea;

(d)

vodne živali vrst s seznama v Prilogi XXIX k tej uredbi, ki so dovzetne za bolezni vodnih živali in za katere imajo nekatere države članice nacionalne ukrepe, odobrene v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/260 (*1).

(*1)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/260 z dne 11. februarja 2021 o odobritvi nacionalnih ukrepov za omejitev učinka nekaterih bolezni vodnih živali v skladu s členom 226(3) Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2010/221/EU (UL L 59, 19.2.2021, str. 1).“;"

2.

člen 2 se spremeni:

(a)

točka (36) se nadomesti z naslednjim:

„(36)

‚skupina za zbiranje zarodkov‘ pomeni obrat z zarodnim materialom, ki ga sestavlja skupina strokovnjakov, ali strukturo, ki jo je pristojni organ odobril za zbiranje, pripravo, shranjevanje in prevoz oocitov ali zarodkov, pridobljenih in vivo, za vstop v Unijo;“

;

(b)

dodata se naslednji točki:

„(50)

‚zavetišče za živali‘ pomeni obrat, v katerem so nastanjene nekdanje potepuške, divje, izgubljene, zapuščene ali odvzete kopenske živali, katerih zdravstveni status ob prihodu v obrat morda ni vedno znan;

(51)

‚pred vektorji zaščiteni obrat‘ pomeni del objektov ali vse objekte obrata, ki so zaščiteni pred napadi živali iz vrst Culicoides spp. ali družine Culicidae, kot je ustrezno, z ustreznimi fizičnimi in upravljavskimi sredstvi, pri čemer status pred vektorji zaščitenega obrata odobri pristojni organ, obrat pa mora izpolnjevati merila iz točke 3 Priloge XI.“

;

3.

v členu 17 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Odstavek 1 se ne uporablja za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, ki so nastanjeni kot hišne živali v gospodinjstvih, v državo članico iz tretje države ali z ozemlja, kadar takih netrgovskih premikov ni mogoče izvesti v skladu s pogoji iz člena 245(2) ali člena 246(1) in (2) Uredbe (EU) 2016/429.“

;

4.

v členu 19 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, ki so nastanjeni kot hišne živali v gospodinjstvih, v državo članico iz tretje države ali z ozemlja, kadar takih netrgovskih premikov ni mogoče izvesti v skladu s pogoji iz člena 245(2) ali člena 246(1) in (2) Uredbe (EU) 2016/429.“

;

5.

v členu 21 se doda naslednji odstavek 5:

„5.   Z odstopanjem od odstavka 1, točka (b), se lahko na podlagi zahteve tretje države ali ozemlja izvora, naslovljene na Komisijo, in na podlagi njenega soglasja koda države izvoza iz odstavka 1, točka (b), nadomesti z drugačno kodo v obliki dvočrkovne oznake.“

;

6.

v členu 38(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

v obdobju vsaj 30 dni po zaključku politike pokončanja in uničenja ter čiščenja in razkuževanja iz točk (a) in (b) je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvedel program spremljanja, s katerim je bila za dokazovanje odsotnosti okužbe zagotovljena stopnja zaupanja vsaj z naključno izbranim reprezentativnim vzorcem ogroženih populacij, pri čemer so bile upoštevane posebne epidemiološke okoliščine v zvezi z izbruhi, do katerih je prišlo, rezultat pa je bil negativen.“

;

7.

v členu 53 se uvodni stavek in točka (a) nadomestita z naslednjim:

„Pošiljke ptic v ujetništvu smejo vstopiti v Unijo samo, če so živali v pošiljki identificirane z individualno identifikacijsko številko, in sicer z edinstvenim označenim zaprtim obročkom, pritrjenim vsaj na eni nogi živali, z vidnim, čitljivim in neizbrisnim prikazom črkovno-številčne kode, ali injicirnim transponderjem s čitljivim in neizbrisnim prikazom črkovno-številčne kode, ki vsebuje vsaj naslednje informacije:

(a)

kodo tretje države ali ozemlja, na katerem so bile prvotno identificirane v skladu s standardom ISO 3166 v obliki dvočrkovne ali tričrkovne oznake;“

;

8.

v členu 73 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Pošiljke psov, mačk in belih dihurjev, ki izvirajo iz zavetišča za živali, smejo vstopiti v Unijo samo, če je bila taka pošiljka odpremljena iz zavetišča za živali:

(a)

ki ga je pristojni organ tretje države ali ozemlja odobril v skladu z zahtevami, ki so najmanj enako stroge kot zahteve iz člena 11 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035;

(b)

ki ima edinstveno številko odobritve, ki mu jo je dodelil pristojni organ tretje države ali ozemlja;

(c)

ki ga je pristojni organ tretje države ali ozemlja odpreme za ta namen uvrstil na seznam, vključno z informacijami iz člena 21 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.“

;

9.

člen 79 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 79

Tretja država ali ozemlje izvora ali njeno/njegovo območje

1.   Pošiljke semena, oocitov in zarodkov goveda, prašičev, ovac, koz in enoprstih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili seme, oociti in zarodki odvzeti ali pridobljeni od živali v tretjih državah ali na ozemljih ali njihovih območjih, ki izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali iz člena 22.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena se lahko v zvezi z zahtevo za zdravstveno varstvo živali iz člena 22(4), točka (a), pošiljkam semena, oocitov in zarodkov goveda, prašičev, ovac in koz dovoli vstop v Unijo, če so bili seme, oociti in zarodki odvzeti ali pridobljeni v tretjih državah ali na ozemljih, kjer je bilo izvedeno cepljenje proti slinavki in parkljevki, če so bili odvzeti živalim v skladu z zahtevami za zdravstveno varstvo živali iz Priloge II, del 5, poglavje I, točka 3 ali 4, k Delegirani uredbi (EU) 2020/686.“

;

10.

v delu III se naslov NASLOVA 3 nadomesti z naslednjim:

„NASLOV 3

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA ZARODNI MATERIAL ŽIVALI, KI NISO NAVEDENE V ČLENU 1(4), TOČKI (A) IN (B), NAMENJEN V ZAPRTE OBRATE“

;

11.

člen 117 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 117

Zahteve za vstop pošiljk zarodnega materiala živali, ki niso navedene v členu 1(4), točki (a) in (b), namenjenih v zaprte obrate, v Unijo

Pošiljkam semena, oocitov in zarodkov živali, ki niso navedene v členu 1(4), točki (a) in (b), namenjenim v zaprti obrat v Uniji, se lahko dovoli vstop v Unijo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

pristojni organ namembne države članice je opravil oceno tveganja za zdravje živali, ki ga vstop tega zarodnega materiala lahko predstavlja za Unijo;

(b)

živali darovalke tega zarodnega materiala izvirajo iz tretje države ali z ozemlja ali njenega/njegovega območja, s katerega je dovoljen vstop določene vrste in kategorije živali v Unijo na podlagi dovoljenja namembne države članice v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/404 (*2) ali v skladu s členom 230(2) Uredbe (EU) 2016/429, odvisno od zadevne vrste;

(c)

živali darovalke tega zarodnega materiala izvirajo iz obrata v tretji državi izvora ali na ozemlju ali njenem/njegovem območju, ki je uvrščeno na seznam pristojnega organa namembne države članice, iz katerega se lahko dovoli vstop živali določene vrste v Unijo;

(d)

zarodni material je namenjen v zaprti obrat v Uniji, ki je odobren v skladu s členom 95 Uredbe (EU) 2016/429;

(e)

zarodni material se prepelje neposredno v zaprti obrat iz točke (d).

(*2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).“;"

12.

v členu 124 se doda točka (e):

„(e)

Z odstopanjem od točke (c)(i) lahko pošiljke perutnine med prevozom v klavnico potujejo skozi območje tretje države ali ozemlja, ki ni na seznamu za vstop svežega mesa perutnine razen tekačev v Unijo, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

(i)

obrat izvora perutnine, območje tretje države ali ozemlja, ki ni na seznamu za vstop v Unijo, in klavnica so v isti tretji državi ali na istem ozemlju;

(ii)

potovanje skozi navedeno območje tretje države ali ozemlja poteka brez ustavljanja ali raztovarjanja na navedenem območju;

(iii)

potovanje skozi navedeno območje tretje države ali ozemlja poteka z dajanjem prednosti glavnim avtocestam ali glavnim železniškim progam;

(iv)

potovanje skozi navedeno območje tretje države ali ozemlja poteka tako, da se izogne bližini obratov, ki gojijo živali vrst s seznama za relevantne bolezni perutnine;

(v)

potovanje skozi navedeno območje tretje države ali ozemlja poteka po depopulaciji ter čiščenju in razkuževanju obratov, ki so jih prizadeli izbruhi visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge;

(vi)

po potovanju skozi navedeno območje tretje države ali ozemlje je treba perutnino pripeljati neposredno v klavnico in jo zaklati v šestih urah od njenega prihoda v klavnico.

Če niso možne nobene ustrezne alternative in če so izpolnjeni vsi pogoji iz podtočk (i) do (vi) te točke, lahko perutnina, ki se prevaža v klavnico, potuje skozi več kot eno območje iz te točke.“

;

13.

člen 150 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 150

Obrat izvora živali, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso

Pošiljke mesnih proizvodov smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili proizvodi pripravljeni iz svežega mesa, ki izvira iz živali, ki prihajajo iz obrata oziroma, če gre za divje živali, iz kraja, v katerem in okrog katerega v krogu s polmerom 10 km, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, zadnjih 30 dni pred datumom zakola ali usmrtitve živali ni bila prijavljena nobena od bolezni s seznama, pomembnih za vrsto izvora mesnih proizvodov v skladu s seznamom iz Priloge I.“

;

14.

člen 156 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 156

Mlečni proizvodi, za katere se ne izvaja obdelava za zmanjšanje tveganja

Pošiljke mlečnih proizvodov, ki izvirajo iz tretje države ali z ozemlja ali njenega/njegovega območja, ki je na seznamu za vstop surovega mleka v Unijo, smejo vstopiti v Unijo, ne da bi bila pri njih izvedena posebna obdelava za zmanjšanje tveganja iz Priloge XXVII, če mlečni proizvodi iz pošiljke izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

surovo mleko ali mlečni proizvod iz njega, iz katerega so bili mlečni proizvodi pripravljeni, je bil pridobljen od živali vrst Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis in Camelus dromedarius;

(b)

surovo mleko ali mlečni proizvod iz njega, uporabljen za pripravo mlečnih proizvodov, je izpolnjeval ustrezne splošne zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop proizvodov živalskega izvora v Unijo iz členov 3 do 10 ter posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop surovega mleka v Unijo iz členov 153 in 154, zato je bil primeren za vstop v Unijo, izvira pa iz:

(i)

tretje države ali z ozemlja ali njenega/njegovega območja s seznama, na katerem so bili mlečni proizvodi pripravljeni;

(ii)

tretje države ali z ozemlja ali njenega/njegovega območja, ki ni tretja država ali ozemlje ali njeno/njegovo območje s seznama, na katerem so bili mlečni proizvodi pripravljeni, in s katerega je dovoljen vstop surovega mleka v Unijo, ali

(iii)

države članice.“

;

15.

člen 163 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 163

Posebne zahteve za trajne sestavljene proizvode

1.   Z odstopanjem od člena 3, točka (c)(i), pošiljke sestavljenih proizvodov, ki ne vsebujejo mesnih proizvodov, razen želatine in kolagena, ali proizvodov na osnovi kolostruma in ki so bili obdelani tako, da so postali trajni pri temperaturi okolice, smejo vstopiti v Unijo s priloženo deklaracijo, določeno v odstavku 2 tega člena, če vsebujejo:

(a)

mlečne proizvode, ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

(i)

niso bili predmet obdelave za zmanjšanje tveganja, določene v Prilogi XXVII, če so bili mlečni proizvodi pridobljeni v Uniji ali v tretji državi ali na ozemlju ali njenem/njegovem območju, ki je na seznamu za vstop mlečnih proizvodov v Unijo brez posebne obdelave za zmanjšanje tveganja v skladu s členom 156, in je tretja država ali ozemlje ali njeno/njegovo območje, kjer se sestavljeni proizvod proizvaja, če je drugačna oz. drugačno, tudi na seznamu za vstop navedenih proizvodov v Unijo brez zahteve po posebni obdelavi za zmanjšanje tveganja;

(ii)

bili so predmet obdelave za zmanjšanje tveganja, določene v stolpcu A ali B Priloge XXVII in relevantne za vrsto izvora mleka, če so bili pridobljeni v Uniji ali v tretji državi ali na ozemlju ali njenem/njegovem območju, ki je na seznamu za vstop mlečnih proizvodov v Unijo brez posebne obdelave za zmanjšanje tveganja v skladu s členom 156 ali mlečnih proizvodov, ki so bili predmet posebne obdelave za zmanjšanje tveganja v skladu s členom 157; in če je tretja država ali ozemlje ali njeno/njegovo območje, kjer se sestavljeni proizvod proizvaja, če je drugačna oz. drugačno, tudi na seznamu za vstop navedenih proizvodov v Unijo, če so bili predmet posebne obdelave za zmanjšanje tveganja;

(iii)

bili so predmet obdelave za zmanjšanje tveganja, ki je vsaj enakovredna tistim iz stolpca B Priloge XXVII, ne glede na vrsto izvora mleka, če mlečni proizvodi ne izpolnjujejo vseh zahtev iz podtočke (i) ali (ii) te točke ali so bili pridobljeni bodisi v Uniji bodisi v tretji državi ali na ozemlju ali njenem/njegovem območju, katerega sicer ni dovoljen vstop mlečnih proizvodov v Unijo, vendar je dovoljen vstop drugih proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu s to uredbo;

(b)

jajčne proizvode, ki so bili predmet obdelave za zmanjšanje tveganja, enakovredne tistim iz Priloge XXVIII.

2.   Deklaracija iz odstavka 1:

(a)

se priloži pošiljkam sestavljenih proizvodov samo takrat, ko je končni namembni kraj sestavljenih proizvodov v Uniji;

(b)

izda jo izvajalec dejavnosti, odgovoren za vstop pošiljke sestavljenih proizvodov v Unijo, s katero potrjuje, da sestavljeni proizvodi v pošiljki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1.

3.   Z odstopanjem od člena 3, točka (a)(i), sestavljeni proizvodi, ki vsebujejo mlečne proizvode iz odstavka 1, točka (a)(iii), tega člena, in sestavljeni proizvodi, ki vsebujejo jajčne proizvode, ki so bili obdelani tako, da so postali trajni pri temperaturi okolice, smejo vstopiti v Unijo, če prihajajo iz tretje države ali z ozemlja ali njenega/njegovega območja, ki ni posebej navedeno za vstop navedenih proizvodov živalskega izvora v Unijo, temveč je navedeno za vstop v Unijo bodisi:

(a)

mesnih proizvodov, mlečnih proizvodov ali jajčnih proizvodov bodisi

(b)

ribiških proizvodov v skladu s členom 127 Uredbe (EU) 2017/625.“

;

16.

v členu 166 se za uvodnim stavkom doda naslednji odstavek:

„Vendar lahko klinični pregled iz prvega odstavka opravi tudi strokovnjak za zdravje vodnih živali, če ima strokovnjak za zdravje vodnih živali dovoljenje zadevne tretje države ali ozemlja za opravljanje te dejavnosti v skladu z njeno/njegovo nacionalno zakonodajo.“

;

17.

v členu 167 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

v Unijo so bile odpremljene neposredno iz svojega kraja izvora, razen v primeru vodnih živali iz člena 172, točke (d), (e) in (f);“

;

18.

v členu 168 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Razen v primeru vodnih živali iz člena 172, točke (d), (e) in (f), velja, da če odprema pošiljk vodnih živali v Unijo vključuje prevoz s plovilom ali ladjo z bazeni, tudi samo deloma, smejo te pošiljke vodnih živali, ki se prevažajo v skladu s členom 167, vstopiti v Unijo samo, če vodne živali iz pošiljke spremlja deklaracija, priložena veterinarskemu spričevalu, ki jo je podpisal kapitan plovila na dan prihoda ladje v namembno pristanišče in ki vsebuje naslednje informacije:“

;

19.

v členu 169 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Proizvodi živalskega izvora iz vodnih živali, razen živih vodnih živali, ki vstopajo v Unijo z namenom nadaljnje predelave, izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

označeni morajo biti s čitljivo oznako na zunanji strani zabojnika, ki se sklicuje na spričevalo, izdano za to pošiljko;

(b)

čitljiva oznaka iz točke (a) mora vsebovati tudi naslednje navedbe, kakor je ustrezno:

(i)

‚proizvodi živalskega izvora iz rib, razen živih rib, namenjeni za nadaljnjo predelavo v Evropski uniji‘;

(ii)

‚proizvodi živalskega izvora iz mehkužcev, razen živih mehkužcev, namenjeni za nadaljnjo predelavo v Evropski uniji‘;

(iii)

‚proizvodi živalskega izvora iz rakov, razen živih rakov, namenjeni za nadaljnjo predelavo v Evropski uniji‘.“

;

20.

v členu 174 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Po vstopu v Unijo se:

(a)

pošiljke vodnih živali, razen tistih iz člena 172, točke (d), (e) in (f), prepeljejo neposredno v namembni kraj v Uniji;

(b)

s pošiljkami vodnih živali in proizvodov živalskega izvora iz vodnih živali ustrezno ravna, da se prepreči kontaminacija naravnih voda.“

;

21.

v delu V se naslov NASLOVA 2 nadomesti z naslednjim:

„NASLOV 2

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA OMEJITEV UČINKA NEKATERIH BOLEZNI, RAZEN TISTIH IZ ČLENA 9(1), TOČKA (D), UREDBE (EU) 2016/429“

;

22.

v členu 178 se naslov in uvodni stavek odstavka 1 nadomestita z naslednjim besedilom:

„Člen 178

Posebne zahteve za vstop kopitarjev, perutnine, ptic v ujetništvu in vodnih živali, ki izvirajo iz Unije in se vračajo vanjo, ker je tretja država ali ozemlje zavrnilo njihov vstop, v Unijo

1.   Pošiljke kopitarjev, perutnine, ptic v ujetništvu in vodnih živali, ki izvirajo iz Unije in se vračajo vanjo, ker je pristojni organ tretje države ali ozemlja zavrnil vstop, smejo znova vstopiti v Unijo samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:“

;

23.

v členu 179 se naslov in uvodni stavek odstavka 1 nadomestita z naslednjim besedilom:

„Člen 179

Posebne zahteve za vstop živali, razen kopitarjev, perutnine, ptic v ujetništvu in vodnih živali, ki izvirajo iz Unije in se vračajo vanjo, ker je tretja država ali ozemlje zavrnilo njihov vstop, v Unijo

1.   Pošiljke živali razen kopitarjev, perutnine, ptic v ujetništvu in vodnih živali, ki izvirajo iz Unije in se vračajo vanjo, ker je pristojni organ tretje države ali ozemlja zavrnil vstop, smejo znova vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke spremljajo naslednji dokumenti:“

;

24.

priloge VIII, X, XI in XXI k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Popravek Delegirane uredbe (EU) 2020/692

Delegirana uredba (EU) 2020/692 se popravi:

 

v členu 170(1) se točka (a)(iv) nadomesti z naslednjim:

„(iv)

bolezni, za katere so nekatere države članice sprejele nacionalne ukrepe iz člena 175 te uredbe, kadar pošiljka vsebuje ustrezne vrste iz Priloge XXIX k tej uredbi in je namenjena v državo članico, na območje ali v kompartment s seznama v Prilogi I ali II k Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) 2021/260 (*3)

;

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. novembra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (UL L 174, 3.6.2020, str. 211).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zdravstveno varstvo živali pri premikih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj Unije (UL L 174, 3.6.2020, str. 140).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/686 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede odobritve obratov z zarodnim materialom ter zahtev za sledljivost in zdravstveno varstvo živali pri premikih zarodnega materiala nekaterih gojenih kopenskih živali znotraj Unije (UL L 174, 3.6.2020, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).

(7)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 z dne 3. decembra 2018 o uporabi nekaterih pravil za preprečevanje in obvladovanje bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje navedenih bolezni s seznama (UL L 308, 4.12.2018, str. 21).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/403 z dne 24. marca 2021 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429 in (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorcev veterinarskih spričeval in vzorcev veterinarskih/uradnih spričeval za vstop pošiljk nekaterih kategorij kopenskih živali in njihovega zarodnega materiala v Unijo ter njihove premike med državami članicami, glede uradnega potrjevanja navedenih spričeval ter o razveljavitvi Sklepa 2010/470/EU (UL L 113, 31.3.2021, str. 1).


PRILOGA

Priloge VIII, X, XI in XXI k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 se spremenijo:

(1)

v Prilogi VIII se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

Najkrajša obdobja brez prijavljenega primera ali izbruha nekaterih bolezni s seznama v obratu izvora enoprstih kopitarjev v skladu s členom 23(1), točka (a)(ii):

 

Obdobje

Zahteve, ki jih je treba izpolniti, če je bil v obratu prej prijavljen primer ali je izbruhnila bolezen

Okužba z Burkholderia mallei (smrkavost)

6 mesecev

Če je bila okužba prijavljena v obratu do 3 leta pred datumom odpreme v Unijo, so za prizadeti obrat po zadnjem izbruhu veljale omejitve premikov, ki jih je uvedel pristojni organ, dokler:

okužene živali niso bile usmrčene in uničene ter

pri preostalih živalih ni bil opravljen test v skladu s točko 3.1 poglavja 3.6.11 Priročnika diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (WOAH) (različica, sprejeta leta 2018) z negativnim rezultatom, in sicer na vzorcih, odvzetih najmanj 6 mesecev od datuma, ko so bile okužene živali usmrčene in uničene, obrat pa očiščen in razkužen.

Venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev

6 mesecev

Če živali prihajajo iz obrata v tretji državi, z njenega ozemlja ali območja, kjer je bil do 2 let pred odpremo v Unijo prijavljen venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev, izpolnjujejo pogoje iz naslednje točke (i) in pogoje iz naslednje točke (ii) ali (iii):

(i)

najmanj zadnjih 21 dni pred datumom odpreme v Unijo so bile ves čas klinično zdrave, pri vsaki živali iz točke (ii) ali (iii), pri kateri se je pokazala povišana telesna temperatura ob vsakodnevnem merjenju, pa je bil opravljen diagnostični test za venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev z diagnostično metodo iz dela 10(1), točka (a), Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/688, pri katerem je bil rezultat negativen; in

(ii)

živali so bile v izolaciji v pred vektorji zaščitenem obratu najmanj 21 dni, tako da so bile zaščitene pred napadi insektnih vektorjev in

so bile cepljene proti venezuelskemu encefalomielitisu enoprstih kopitarjev v celotnem primarnem ciklu in ponovno cepljene v skladu s proizvajalčevimi priporočili najmanj 60 dni in največ 12 mesecev pred datumom odpreme v Unijo ali

je bil pri njih opravljen test za venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev z diagnostično metodo iz dela 10(1), točka (b), Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/688, pri katerem je bil rezultat negativen, in sicer na vzorcu, odvzetem najmanj 14 dni po datumu vstopa v pred vektorji zaščitene obrate;

(iii)

pri živalih je bil opravljen:

test za venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev z diagnostično metodo iz dela 10(1), točka (b), Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/688 brez povečanja titra protiteles, in sicer na parnih vzorcih, odvzetih dvakrat v razmiku 21 dni, pri čemer je bil drugi odvzet največ 10 dni pred datumom odpreme v Unijo, in

test za odkrivanje genoma virusa venezuelskega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev z diagnostično metodo iz dela 10(2) Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/688, pri katerem je bil rezultat negativen, in sicer na vzorcu, odvzetem zadnjih 48 ur pred datumom odpreme v Unijo, živali pa so bile po vzorčenju do take odpreme zaščitene pred napadi insektnih vektorjev.

Durina

6 mesecev

1.

Če je bila bolezen prijavljena v obratu do 2 leti pred datumom odpreme v Unijo, so za prizadeti obrat po zadnjem izbruhu veljale omejitve premikov, ki jih je uvedel pristojni organ, dokler:

okužene živali niso bile usmrčene in uničene ali zaklane ali dokler niso bili okuženi nekastrirani samci enoprstih kopitarjev kastrirani, in

ni bil pri preostalih enoprstih kopitarjih v obratu, razen kastriranih samcev enoprstih kopitarjev iz prve alinee te točke, ki so bili ločeni od samic enoprstih kopitarjev, opravljen test za durino z diagnostično metodo iz dela 8 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/688, pri katerem je bil rezultat negativen, in sicer na vzorcih, odvzetih najmanj 6 mesecev po zaključenih ukrepih iz prve alinee te točke.

2.

Z odstopanjem od točke 1, če je bila okužba prijavljena v obratu do 2 leti pred datumom odpreme v Unijo, so za obrat po zadnjem izbruhu veljale omejitve premikov, ki jih je pristojni organ uvedel vsaj 30 dni po tem, ko je bila zadnja žival vrste s seznama v obratu bodisi usmrčena in uničena bodisi zaklana, prostori v obratu pa so bili očiščeni in razkuženi.

Surra

(Trypanosoma evansi)

6 mesecev

1.

Če je bila okužba prijavljena v obratu do 2 leti pred datumom odpreme v Unijo, so za prizadeti obrat veljale omejitve premikov, ki jih je uvedel pristojni organ, dokler:

okužene živali niso bile umaknjene iz obrata in

ni bil pri preostalih živalih opravljen test za surro (Trypanosoma evansi) z eno od diagnostičnih metod iz dela 3 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/688, pri katerem je bil rezultat negativen, in sicer na vzorcih, odvzetih najmanj 6 mesecev po tem, ko je bila iz obrata odstranjena zadnja okužena žival.

2.

Z odstopanjem od točke 1, če je bila okužba prijavljena v obratu do 2 leti pred datumom odpreme v Unijo, so za obrat po zadnjem izbruhu veljale omejitve premikov, ki jih je pristojni organ uvedel vsaj 30 dni po tem, ko je bila zadnja žival vrste s seznama v obratu bodisi usmrčena in uničena bodisi zaklana, prostori v obratu pa so bili očiščeni in razkuženi.

Infekciozna anemija enoprstih kopitarjev

90 dni

1.

Če je bila bolezen prijavljena v obratu do 12 mesecev pred datumom odpreme v Unijo, so za prizadeti obrat po zadnjem izbruhu veljale omejitve premikov, ki jih je uvedel pristojni organ, dokler:

okužene živali niso bile usmrčene in uničene ali zaklane in

ni bil pri preostalih živalih v obratu opravljen test za infekciozno anemijo enoprstih kopitarjev z diagnostično metodo iz dela 9 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/688, pri katerem je bil rezultat negativen, in sicer na vzorcih, odvzetih dvakrat z razmikom najmanj treh mesecev po tem, ko so bili zaključeni ukrepi iz prve alinee te točke, obrat pa očiščen in razkužen.

2.

Z odstopanjem od točke 1, če je bila okužba prijavljena v obratu do 12 mesecev pred datumom odpreme v Unijo, so za obrat po zadnjem izbruhu veljale omejitve premikov, ki jih je pristojni organ uvedel vsaj 30 dni po tem, ko je bila zadnja žival vrste s seznama v obratu bodisi usmrčena in uničena bodisi zaklana, prostori v obratu pa so bili očiščeni in razkuženi.

Steklina

30 dni

Vranični prisad

15 dni

–“;

(2)

v Prilogi X se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

OVCE

Nekastrirani samci ovac, razen tistih, namenjenih za zakol v Uniji, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

(a)

najmanj 30 dni so se nepretrgoma nahajali v obratu, kjer zadnjih 12 mesecev pred datumom odpreme v Unijo ni bila prijavljena okužba z ovčjim epididimitisom (Brucella ovis);

(b)

pri njih je bil v zadnjih 30 dneh pred datumom odpreme v Unijo opravljen serološki test za odkrivanje ovčjega epididimitisa (Brucella ovis) z negativnim rezultatom.“;

(3)

Priloga XI se spremeni:

(a)

točka 2.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.1

Posebne zahteve za afriško konjsko kugo

Enoprsti kopitarji morajo izpolnjevati sklop zahtev iz ene od naslednjih točk:

(a)

živali so bile v osamitvi v pred vektorji zaščitenih obratih vsaj 30 dni pred datumom odpreme v Unijo in testirane s serološkim testom in testom za določanje povzročitelja afriške konjske kuge z negativnim rezultatom na vsakem vzorcu krvi, odvzetem najmanj 28 dni po datumu vstopa v pred vektorji zaščitene obrate in največ 10 dni pred datumom odpreme v Unijo;

(b)

živali so bile v osamitvi v pred vektorji zaščitenih obratih vsaj 40 dni pred datumom odpreme v Unijo in testirane s serološkimi testi za odkrivanje protiteles proti virusu afriške konjske kuge brez značilnega porasta titra protiteles na vzorcih krvi, odvzetih dvakrat v razmiku najmanj 21 dni, pri čemer je bil prvi vzorec odvzet najmanj 7 dni po vstopu v pred vektorji zaščitene obrate;

(c)

živali so bile v osamitvi v pred vektorji zaščitenih obratih vsaj 14 dni pred datumom odpreme v Unijo in testirane s testom za določanje povzročitelja afriške konjske kuge z negativnim rezultatom na vzorcu krvi, odvzetem najmanj 14 dni po datumu vstopa v pred vektorji zaščitene obrate in največ 72 ur pred časom odpreme v Unijo, stalno spremljanje zaščite pred vektorji pa je dokazalo odsotnost insektnih vektorjev v pred vektorji zaščitenih obratih;

(d)

živali so bile dokumentirano cepljene proti afriški konjski kugi v celotnem primarnem ciklu in ponovno cepljene po priporočilih proizvajalca z licenciranim cepivom proti vsem serotipom virusa afriške konjske kuge, prisotnim v izvorni populaciji, najmanj 40 dni pred vstopom v pred vektorji zaščitene obrate in živali so bile v osamitvi v pred vektorji zaščitenih obratih vsaj 40 dni pred datumom odpreme v Unijo;

(e)

živali so bile v osamitvi v pred vektorji zaščitenih obratih najmanj 30 dni pred datumom odpreme v Unijo in testirane s serološkim testom za odkrivanje protiteles proti virusu afriške konjske kuge, ki ga je izvedel isti laboratorij na isti dan na vzorcih krvi, odvzetih v času osamitve v pred vektorji zaščitenih obratih, in sicer dvakrat v razmiku 21–30 dni. Drugi vzorec je bil odvzet največ 10 dni pred datumom odpreme v Unijo, pri čemer je bil rezultat v obeh primerih negativen ali pa je bil pri drugem vzorcu rezultat testa za določanje virusa afriške konjske kuge negativen.“;

(b)

točka 2.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.2

Posebne zahteve za venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev

Enoprsti kopitarji morajo izpolnjevati vsaj eno od naslednjih zahtev:

(a)

živali so bile cepljene proti venezuelskemu encefalomielitisu enoprstih kopitarjev v celotnem primarnem ciklu in ponovno cepljene v skladu s proizvajalčevimi priporočili najmanj 60 dni in največ 12 mesecev pred datumom odpreme v Unijo ter so bile v izolaciji v pred vektorji zaščitenih obratih najmanj 21 dni pred datumom odpreme v Unijo, v tem obdobju pa so bile ves čas klinično zdrave in njihova telesna temperatura, merjena vsak dan, je bila ves čas v normalnem fiziološkem razponu.

Pri vseh drugih enoprstih kopitarjih v obratu, pri katerih je bila opažena povišana telesna temperatura, merjena vsak dan, je bil opravljen krvni test za izolacijo virusa venezuelskega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev z negativnim rezultatom;

(b)

živali niso bile cepljene proti venezuelskemu encefalomielitisu enoprstih kopitarjev in so bile v izolaciji v pred vektorji zaščitenih obratih najmanj 21 dni pred datumom odpreme v Unijo, v tem obdobju pa so bile ves čas klinično zdrave in njihova telesna temperatura, merjena vsak dan, je bila ves čas v normalnem fiziološkem razponu. Med izolacijo so bile testirane z diagnostičnim testom za venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev z negativnim rezultatom na vzorcu, odvzetem najmanj 14 dni po datumu začetka izolacije živali v pred vektorji zaščitenih obratih, in so bile ves čas do odpreme v Unijo zaščitene pred insektnimi vektorji.

Pri vseh drugih enoprstih kopitarjih v obratu, pri katerih je bila opažena povišana telesna temperatura, merjena vsak dan, je bil opravljen krvni test za izolacijo virusa venezuelskega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev z negativnim rezultatom;

(c)

pri živalih je bil opravljen test inhibicije hemaglutinacije za venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev, ki ga je izvedel isti laboratorij na isti dan na vzorcih, odvzetih dvakrat z razmikom 21 dni, pri čemer je bil drugi vzorec odvzet v zadnjih 10 dneh pred datumom odpreme v Unijo, brez povečanja titra protiteles, in test polimerazne verižne reakcije z reverzno transkriptazo (RT-PCR) za odkrivanje genoma virusa venezuelskega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev z negativnim rezultatom na vzorcu, odvzetem 48 ur pred datumom odpreme v Unijo, in so bile zaščitene pred napadi vektorjev od trenutka vzorčenja za RT-PCR do natovarjanja za odpremo, in sicer s kombinirano uporabo odobrenih repelentov za zaščito pred žuželkami in insekticidov na živalih ter dezinsekcijo hleva in sredstev, v katerih se prevažajo.“;

(c)

doda se naslednja točka 3:

„3.

PRED VEKTORJI ZAŠČITENI OBRAT

Minimalna merila za odobritev statusa pred vektorji zaščitenega obrata:

(a)

ima ustrezne fizične ovire na vstopnih in izstopnih točkah, na primer sistem vstopa/izstopa z dvojnimi vrati;

(b)

odprtine v pred vektorji zaščitenem obratu morajo biti zaščitene z mrežico, ki je ustrezne velikosti ter redno impregnirana z odobrenim insekticidom v skladu z navodili proizvajalca;

(c)

v pred vektorji zaščitenem obratu in njegovi okolici je treba izvajati spremljanje in nadzor vektorjev;

(d)

sprejeti je treba ukrepe za omejitev ali izkoreninjenje razmnoževališč vektorjev v bližini pred vektorji zaščitenega obrata;

(e)

izvajati je treba standardne operativne postopke, vključno z opisi varnostnih in alarmnih sistemov, za delovanje pred vektorji zaščitenega obrata in za prevoz živali iz navedenega obrata do kraja natovarjanja za odpremo v Unijo.“;

(4)

V Prilogi XXI se točka 2(b) nadomesti z:

„(b)

veterinar mora zdravilo dati v obdobju, ki začne teči največ 48 ur in se konča najmanj 24 ur pred časom odpreme v Unijo;“.


Top