EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2480

Uredba (EU) 2022/2480 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 1025/2012 glede odločitev evropskih organizacij za standardizacijo v zvezi z evropskimi standardi in evropskimi standardizacijskimi dokumenti (Besedilo velja za EGP)

PE/58/2022/REV/1

OJ L 323, 19.12.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2480/oj

19.12.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/1


UREDBA (EU) 2022/2480 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. decembra 2022

o spremembi Uredbe (EU) št. 1025/2012 glede odločitev evropskih organizacij za standardizacijo v zvezi z evropskimi standardi in evropskimi standardizacijskimi dokumenti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa pravila v zvezi z določitvijo evropskih standardov in evropskih standardizacijskih dokumentov za proizvode in storitve v podporo zakonodaji in politikam Unije.

(2)

Komisija lahko v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1025/2012 pri eni ali več evropskih organizacijah za standardizacijo zahteva pripravo evropskega standarda ali evropskega standardizacijskega dokumenta.

(3)

Evropski standardi in evropski standardizacijski dokumenti imajo pomembno vlogo na notranjem trgu in pri varstvu potrošnikov. Standardi ne le določajo tehnične vidike proizvodov in storitev, temveč imajo pomembno vlogo tudi za delavce, potrošnike in okolje. Na podlagi harmoniziranih standardov se lahko na primer domneva, da so proizvodi, ki so dani na trg, skladni z bistvenimi zahtevami, določenimi v ustrezni harmonizacijski zakonodaji Unije za te proizvode, in da ti standardi zagotavljajo kakovost in varnost proizvodov in storitev za potrošnike in varstvo okolja.

(4)

Evropske organizacije za standardizacijo so spremenile svoje pretekle prakse notranjega upravljanja in postopkov odločanja. Zaradi teh sprememb se je okrepilo tudi sodelovanje z mednarodnimi in evropskimi deležniki. To sodelovanje je dobrodošlo, saj prispeva k preglednemu, odprtemu in nepristranskemu procesu standardizacije, ki temelji na konsenzu. Kadar evropske organizacije za standardizacijo izvajajo zahteve za standardizacijo v podporo zakonodaji in politikam Unije, pa je vendarle bistveno, da se pri njihovih notranjih odločitvah upoštevajo interesi, cilji politike in vrednote Unije ter javni interesi na splošno.

(5)

V skladu s členoma 5 in 6 Uredbe (EU) št. 1025/2012 so zanesljivi postopki in uravnotežena zastopanost interesov ustreznih deležnikov, vključno s tistimi deležniki, ki med drugim zastopajo mala in srednja podjetja, ter okoljske, socialne in potrošniške interese, bistveni in jih je zato treba zagotoviti. V evropskih organizacijah za standardizacijo bi bilo treba upoštevati stališča in prispevke vseh ustreznih deležnikov. Poleg tega bi bilo treba pri sprejemanju odločitev o evropskih standardih in evropskih standardizacijskih dokumentih, ki se zahtevajo na podlagi člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1025/2012, upoštevati stališča, izražena v nacionalnih posvetovanjih, ki jih izvedejo nacionalni organi za standardizacijo.

(6)

Nacionalni organi za standardizacijo imajo bistveno vlogo v standardizacijskem sistemu na ravni Unije, v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012, in na ravni držav članic. Zato so nacionalni organi za standardizacijo najprimernejši za zagotavljanje, da se interesi, cilji politike in vrednote Unije ter javni interesi na splošno ustrezno upoštevajo v evropskih organizacijah za standardizacijo. Posledično je treba okrepiti njihovo vlogo v organih odločanja evropskih organizacij za standardizacijo, kadar ti organi sprejemajo odločitve v zvezi z evropskimi standardi in evropskimi standardizacijskimi dokumenti, ki jih zahteva Komisija na podlagi člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1025/2012, ne da bi to vplivalo na pomembno vlogo širše baze deležnikov pri pripravi učinkovitih standardov, ki ustrezajo javnemu interesu in potrebam trga.

(7)

V organih odločanja evropskih organizacij za standardizacijo lahko poleg nacionalnih organov za standardizacijo med drugimi sodelujejo tudi nacionalne organizacije za standardizacijo držav pristopnic, držav kandidatk in drugih držav, ki so uradno postale članice teh evropskih organizacij za standardizacijo in so z Unijo sklenile sporazum, s katerim se zagotovi regulativno zbliževanje. Da se prepreči izključitev teh organizacij iz sodelovanja pri delu zadevnih organov odločanja, je treba le določiti, da odločitve v teh organih v zvezi z evropskimi standardi in evropskimi standardizacijskimi dokumenti, ki se zahtevajo na podlagi člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1025/2012, sprejemajo izključno predstavniki nacionalnih organov za standardizacijo, brez nalaganja katerih koli drugih zahtev glede dela organov odločanja v evropskih organizacijah za standardizacijo. Sodelovanje nacionalnih organizacij za standardizacijo tretjih držav pri delu evropskih organizacij za standardizacijo ne bi smelo preprečiti sprejetja katere koli odločitve v zvezi z evropskimi standardi in evropskimi standardizacijskimi dokumenti, ki jo zahteva Komisija, kadar to odločitev podpirajo nacionalni organi za standardizacijo samo iz držav članic in držav EGP.

(8)

Za učinkovito zahtevo, da odločitve v organih odločanja evropskih organizacij za standardizacijo v zvezi z evropskimi standardi in evropskimi standardizacijskimi dokumenti, ki jih Komisija zahteva na podlagi člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1025/2012, sprejemajo izključno predstavniki nacionalnih organov za standardizacijo, je treba določiti, da bi morala Komisija take zahteve vložiti le pri evropski organizaciji za standardizacijo, ki izpolnjuje ta pogoj.

(9)

Postopki standardizacije vključujejo odločitve, ki zahtevajo posebne delovne tokove, ki bi jih bilo treba obravnavati kot ločene projekte. Taki projekti se začnejo z namenom razvijanja novega ali dopolnjevanja, združevanja, spreminjanja ali popravljanja obstoječega evropskega standarda ali evropskega standardizacijskega dokumenta.

(10)

Uredbo (EU) št. 1025/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Da se evropskim organizacijam za standardizacijo omogoči, da svoje notranje poslovnike po potrebi prilagodijo zahtevam te uredbe, bi bilo treba njeno uporabo odložiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 10 Uredbe (EU) št. 1025/2012 se spremeni:

(1)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija lahko v okviru pristojnosti, določenih s Pogodbama, od ene ali več evropskih organizacij za standardizacijo zahteva pripravo evropskega standarda ali evropskega standardizacijskega dokumenta v določenem roku, če zadevna evropska organizacija za standardizacijo izpolnjuje zahtevo iz odstavka 2a. Evropski standardi in evropski standardizacijski dokumenti so tržno usmerjeni, upoštevajo javni interes ter cilje politike, ki so jasno navedeni v zahtevi Komisije, in temeljijo na konsenzu. Komisija določi zahteve glede vsebine, ki jih mora izpolnjevati zahtevani dokument, in rok za njegovo sprejetje.“

;

(2)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Brez poseganja v druga svetovalna mnenja vsaka evropska organizacija za standardizacijo zagotovi, da naslednje odločitve v zvezi z evropskimi standardi in evropskimi standardizacijskimi dokumenti iz odstavka 1 sprejemajo izključno predstavniki nacionalnih organov za standardizacijo v pristojnem organu odločanja te organizacije:

(a)

odločitve o sprejetju in zavrnitvi zahtev za standardizacijo;

(b)

odločitve o sprejetju novih projektov, ki so potrebni za izpolnitev zahteve za standardizacijo, in

(c)

odločitve o sprejetju, reviziji in umiku evropskih standardov ali evropskih standardizacijskih dokumentov.“

.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 9. julija 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 14. decembra 2022

Za Evropski parlament

predsednica

R. METSOLA

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  UL C 323, 26.8.2022, str. 43.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2022 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 8. decembra 2022.

(3)  Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).


Top