EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D1476

Sklep št. 1/2022 Pridružitvenega sveta EU-Jordanija z dne 15. marca 2022 o spremembi Protokola 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2022/1476]

ST/3304/2021/INIT

OJ L 232, 7.9.2022, p. 37–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1476/oj

7.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 232/37


SKLEP št. 1/2022 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU-JORDANIJA

z dne 15. marca 2022

o spremembi Protokola 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2022/1476]

PRIDRUŽITVENI SVET EU-JORDANIJA JE –

ob upoštevanju Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi in zlasti člena 4 Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 28 Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se nanaša na Protokol 3 k Sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: Protokol 3), ki določa pravila o poreklu.

(2)

Člen 4 Protokola 3 določa, da lahko Pridružitveni svet, ustanovljen s členom 89 Sporazuma, sklene, da bo spremenil določbe Protokola 3.

(3)

Pridružitveni svet je po sprejetju Sklepa Sveta (EU) 2020/2067 (1) o stališču, ki se v imenu Unije zastopa v Pridružitvenem svetu glede spremembe Sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3, sprejel Sklep št. 1/2021 (2), s katerim se Protokol 3 nadomesti z novim besedilom.

(4)

Protokol 3 vsebuje na eni strani dinamično sklicevanje na Regionalno konvencijo o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (3) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija PEM), zaradi česar se Konvencija PEM uporablja med Unijo in Jordanijo, na drugi strani pa prehodna pravila, ki so se od 1. septembra 2021 uporabljala kot alternativen sklop pravil o poreklu glede na tista iz sedanje Konvencije PEM.

(5)

Kot del podpore Unije Jordaniji v okviru sirske begunske krize sta se Unija in Jordanija julija 2016 dogovorili o začasni omilitvi pravil o poreklu, ki se uporabljajo za izvoz jordanskih proizvodov v Unijo v okviru Sporazuma.

(6)

Posledično je Pridružitveni odbor EU-Jordanija sprejel Sklep št. 1/2016 (4) zaradi spremembe določb Protokola 3 glede opredelitve pojma „izdelki s poreklom“ ter dopolnil seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko nekatere kategorije izdelkov, proizvedenih na ozemlju Jordanije ter povezanih z ustvarjanjem delovnih mest za sirske begunce in Jordance, pridobijo status blaga s poreklom.

(7)

Jordanija je decembra 2017 predstavila prvo letno poročilo o izvajanju sheme pravil o poreklu, vzpostavljene s Sklepom št. 1/2016, in večkrat zaprosila za nadaljnjo omilitev sheme. Svet je decembra 2018 po obravnavi zahtevkov Jordanije v imenu Unije menil, da so zahteve upravičene, in se strinjal z nadaljnjo omilitvijo določenih zahtev sheme pravil o poreklu, na primer z opustitvijo zahteve glede območja, določitvijo zahteve, da mora biti za vsak proizvodni obrat delež sirske delovne sile 15 % celotne delovne sile, in s podaljšanjem trajanja sheme do 31. decembra 2030.

(8)

Pridružitveni odbor EU-Jordanija je sprejel Sklep št. 1/2018 (5) zaradi spremembe določb Protokola 3 z nadaljnjo omilitvijo sheme pravil o poreklu in podaljšanjem trajanja sheme, vzpostavljene s Sklepom št. 1/2016, do 31. decembra 2030. Sklep št. 1/2018 je začel veljati 4. decembra 2018.

(9)

S Sklepom št. 1/2021 niso ohranjeni ukrepi odstopanja, uvedeni s sklepoma št. 1/2016 in št. 1/2018, v zvezi z začasno omilitvijo pravil o poreklu, ki se uporabljajo za izvoz jordanskih izdelkov v Unijo v okviru Sporazuma.

(10)

Da se zagotovi nadaljnja uporaba sklepov št. 1/2016 in št. 1/2018, ju je treba povezati s prehodnimi pravili, ki se uporabljajo od 1. septembra 2021.

(11)

Potrebna je sprememba Protokola 3, da bi se shema pravil o poreklu, vzpostavljena s Sklepom št. 1/2016, ohranila s povezovanjem s prehodnimi pravili iz Protokola 3, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom št. 1/2021.

(12)

Protokol 3 bi bilo treba zato spremeniti, s tem da se doda Dodatek B, ki vsebuje dodatni seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko izdelki, proizvedeni v Jordaniji, pridobijo status blaga s poreklom.

(13)

Uporaba Dodatka B k Protokolu 3 bi morala biti dopolnjena z ustreznimi obveznostmi spremljanja in poročanja. Poleg tega bi moralo biti mogoče začasno zadržati uporabo Dodatka B k Protokolu 3, če pogoji za njegovo uporabo niso več izpolnjeni ali če so izpolnjeni pogoji za zaščitne ukrepe.

(14)

Da se zagotovi nadaljnja uporaba sklepov št. 1/2016 in št. 1/2018, vključno z odstopanji iz navedenih sklepov, ter se tako pooblaščenim izvoznikom omogoči, da preprečijo nastale ekonomske izgube na podlagi Sklepa št. 1/2016, je primerno, da se ta sklep uporablja retroaktivno od 1. septembra 2021 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Protokol 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: Protokol 3) se spremeni, s tem da se doda Dodatek B k navedenemu sporazumu, ki vsebuje pogoje za uporabo navedenega dodatka B in seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko izdelki, proizvedeni v Jordaniji, pridobijo status blaga s poreklom, kadar je proizvodnja teh izdelkov vključevala zaposlovanje sirskih beguncev, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

2.   Dodatek B k Protokolu 3 se uporablja do 31. decembra 2030.

Člen 2

Za namene uporabe tega sklepa se lahko dokazila o poreklu za izvoz, opravljen med 1. septembrom 2021 in datumom začetka veljavnosti tega sklepa, izdajo naknadno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. septembra 2021.

V Bruslju, 15. marca 2022

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Sklep Sveta (EU) 2020/2067 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja (UL L 424, 15.12.2020, str. 37).

(2)  Sklep št. 1/2021 Pridružitvenega sveta EU-Jordanija z dne 15. aprila 2021 o spremembi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2021/742] (UL L 164, 10.5.2021, str. 1).

(3)  Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (UL L 54, 26.2.2013, str. 4).

(4)  Sklep št. 1/2016 Pridružitvenega odbora EU-Jordanija z dne 19. julija 2016 o spremembi Protokola 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ ter seznamu obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko nekatere kategorije izdelkov, proizvedene na posebnih razvojnih in industrijskih območjih ter v povezavi z ustvarjanjem delovnih mest za sirske begunce in Jordance, pridobijo status blaga s poreklom [2016/1436] (UL L 233, 30.8.2016, str. 6).

(5)  Sklep št. 1/2018 Pridružitvenega odbora EU-Jordanija z dne 4. decembra 2018 o spremembi Protokola 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ ter seznamu obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko nekatere kategorije izdelkov, proizvedenih na posebnih razvojnih in industrijskih območjih ter v povezavi z ustvarjanjem delovnih mest za sirske begunce in Jordance, pridobijo status blaga s poreklom [2019/42] (UL L 9, 11.1.2019, str. 147).


PRILOGA

Dodatek B

DODATEK K SEZNAMU OBDELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA LAHKO IZDELKI, PROIZVEDENI V JORDANIJI, PRIDOBIJO STATUS BLAGA S POREKLOM

Člen 1

Skupne določbe

A.   Opredelitev porekla

1.

Za izdelke iz člena 2 tega dodatka se lahko namesto pravil iz Priloge II k Dodatku I k Regionalni konvenciji o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu iz člena 1(1) Protokola 3 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija PEM) uporabljajo tudi naslednja pravila, če taki izdelki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

obdelava ali predelava, ki jo je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko tak izdelek pridobi status blaga s poreklom, se opravi v proizvodnih obratih, ki se nahajajo na ozemlju Jordanije, ter

(b)

delež sirskih beguncev v vsakem proizvodnem obratu, ki se nahaja na ozemlju Jordanije, v katerem so taki izdelki obdelani ali predelani, znaša najmanj 15 % celotne delovne sile (izračunano posamično za vsak proizvodni obrat).

2.

Zadevni delež se na podlagi točke (b) odstavka 1 izračuna kadar koli po začetku veljavnosti tega dodatka, potem pa na letni osnovi ob upoštevanju števila sirskih beguncev, ki so zaposleni na uradnih in dostojnih delovnih mestih v ekvivalentu polnega delovnega časa ter imajo delovno dovoljenje, ki je veljavno za obdobje najmanj 12 mesecev v skladu z veljavno jordansko zakonodajo.

3.

Pristojni organi Jordanije spremljajo, da upravičeni proizvodni obrati izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1, in proizvodnim obratom, ki izpolnjujejo take pogoje, izdajo številko dovoljenja ter tako dovoljenje nemudoma umaknejo, če proizvodni obrati takih pogojev ne izpolnjujejo več.

B.   Dokazilo o poreklu

4.

Dokazilo o poreklu, sestavljeno na podlagi tega dodatka, vsebuje naslednjo navedbo v angleščini:

„Odstopanje – Dodatek B k Protokolu 3 – [številka dovoljenja, ki jo dodelijo pristojni organi Jordanije]“.

C.   Upravno sodelovanje

5.

Kadar v skladu s členom 32(5) Dodatka I h Konvenciji PEM carinski organi Jordanije obvestijo Evropsko komisijo ali carinske organe držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice), ki so zahtevali preverjanje, o rezultatih preverjanja, navedejo, da izdelki iz člena 2 tega dodatka izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1 tega člena.

6.

Kadar postopek preverjanja ali katera koli druga razpoložljiva informacija kaže, da pogoji iz odstavka 1 tega člen niso izpolnjeni, Jordanija na lastno pobudo ali na zahtevo Evropske komisije ali carinskih organov držav članic opravi ustrezne poizvedbe ali zagotovi, da se te poizvedbe opravijo s potrebno nujnostjo, da se take kršitve ugotovijo in preprečijo. V ta namen lahko pri poizvedbah sodelujejo Evropska komisija ali carinski organi držav članic.

D.   Poročila, spremljanje in pregled

7.

Jordanija vsako leto po začetku veljavnosti tega dodatka Evropski komisiji predloži poročilo o uporabi in učinkih tega dodatka, vključno s proizvodno in izvozno statistiko na 8-mestni ravni ali na najvišji razpoložljivi ravni podrobnosti za izdelke, ki so zajeti v shemi. Jordanija predloži tudi seznam svojih proizvodnih obratov z navedbo odstotka sirskih beguncev, zaposlenih v posameznem proizvodnem obratu, za vsako leto posebej. Jordanija prav tako vsako četrtletje poroča o skupnem številu aktivnih delovnih dovoljenj ali drugih izmerljivih sredstev, ki ustrezajo zakonitemu in aktivnemu zaposlovanju ter jih opredeli Pridružitveni odbor. Pogodbenici skupaj pregledata ta poročila ter kakršna koli vprašanja v zvezi z izvajanjem in spremljanjem tega dodatka v organih, vzpostavljenih s Pridružitvenim sporazumom, zlasti pa v pododboru za industrijo, trgovino in storitve. Poleg tega pogodbenici zagotovita, da se v proces spremljanja vključijo ustrezne mednarodne organizacije, kot sta Mednarodna organizacija dela in Svetovna banka.

8.

Potem ko Jordanija doseže cilj večje udeležbe sirskih beguncev na uradnem trgu dela z izdajo najmanj 60 000 aktivnih delovnih dovoljenj ali drugih izmerljivih sredstev, ki ustrezajo zakonitemu in aktivnemu zaposlovanju in jih opredeli Pridružitveni odbor, pogodbenici uporabita določbe tega dodatka za vse izdelke, ki jih zajema ta dodatek, brez zahteve po izpolnjevanju posebnih pogojev iz točke (b) odstavka 1 tega člena.

9.

Če Evropska unija meni, da ni zadostnih dokazov o tem, da Jordanija izpolnjuje pogoje iz odstavka 8, lahko Evropska unija zadevo predloži Pridružitvenemu odboru. Če Pridružitveni odbor v 90 dneh po predložitvi zadeve ne izjavi, da so pogoji iz odstavka 8 izpolnjeni, ali ne spremeni tega dodatka, lahko Evropska unija odloči, da se uporabijo posebni pogoji iz točke (b) odstavka 1.

E.   Začasno zadržanje

10.

 

(a)

Evropska unija lahko brez poseganja v odstavka 8 in 9 zadevo predloži Pridružitvenemu odboru, če meni, da ni dovolj dokazov, da Jordanija ali določen proizvodni obrat izpolnjuje pogoje iz odstavkov 1, 2 in 3. Pri tem navede, ali je neizpolnjevanje pogojev iz odstavka 1 mogoče pripisati Jordaniji ali določenemu proizvodnemu obratu.

(b)

Če Pridružitveni odbor v 90 dneh po predložitvi zadeve ne izjavi, da so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni, ali ne spremeni tega dodatka, se uporaba tega dodatka začasno zadrži. Trajanje zadržanja navede Evropska unija pri posredovanju zadeve Pridružitvenemu odboru.

(c)

Pridružitveni odbor se lahko odloči tudi za podaljšanje 90-dnevnega obdobja. V tem primeru začne zadržanje veljati, če Pridružitveni svet v podaljšanem roku ne sprejme nobenega od ukrepov, opredeljenih v točki (b).

(d)

Ta dodatek se lahko spet začne uporabljati s sklepom Pridružitvenega odbora.

(e)

V primeru zadržanja se ta dodatek še štiri mesece uporablja za izdelke, ki so na dan začasnega zadržanja Dodatka bodisi v tranzitu bodisi v začasni hrambi v carinskem skladišču ali v prosti coni v Evropski uniji ter za katere je bilo dokazilo o poreklu pravilno sestavljeno v skladu z določbami tega dodatka in pred datumom začasnega zadržanja.

F.   Zaščitni mehanizem

11.

Kadar se izdelek iz člena 2, ki ima koristi od uporabe tega dodatka ter se v skladu s členoma 24 in 26 Sporazuma uvaža v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da povzroča ali bi lahko povzročil resno škodo proizvajalcem Evropske unije, ki proizvajajo podobne ali neposredno konkurenčne izdelke na celotnem ozemlju Evropske unije ali na njegovem delu, ali resne motnje v katerem koli gospodarskem sektorju Evropske unije, lahko Evropska unija zadevo posreduje v obravnavo Pridružitvenemu odboru. Če Pridružitveni odbor v 90 dneh od posredovanja zadeve ne sprejme sklepa, s katerim bi odpravil takšno resno škodo ali nevarnost takšne škode ali resne motnje, ali če ni bila dosežena nobena druga zadovoljiva rešitev, se uporaba tega dodatka za zadevni izdelek zadrži, dokler Pridružitveni odbor ne sprejme sklepa, v katerem izjavi, da so bile navedena škoda ali njena nevarnost ali motnje odpravljene, ali dokler pogodbenici ne sprejmeta zadovoljive rešitve in jo sporočita Pridružitvenemu odboru.

G.   Začetek veljavnosti in uporaba

12.

Ta dodatek se uporablja od datuma začetka uporabe sklepa Pridružitvenega sveta, ki mu je priložena, in do 31. decembra 2030.

Člen 2

Seznam izdelkov ter zahtevana obdelava in predelava

Seznam izdelkov, za katere se uporablja ta dodatek, ter pravila o obdelavi in predelavi, ki se lahko uporabijo kot alternativa tistim iz Priloge II k Dodatku I h Konvenciji PEM so navedeni spodaj.

Za spodnji seznam se smiselno uporablja Priloga II k Dodatku I h Konvenciji PEM, ki vsebuje uvodne opombe k seznamu v Prilogi II k Dodatku I h Konvenciji PEM, ob upoštevanju naslednjih sprememb:

Opomba 5.2, v drugem pododstavku se dodajo naslednji osnovni materiali:

„–

steklena vlakna,

kovinska vlakna.“

Opomba 7.3, besedilo se nadomesti z naslednjim:

„Za namene tarifnih številk ex 2707 in 2713 se poreklo ne pridobi na podlagi preprostih operacij, kot so čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebnosti žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebnostjo žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije.“

Za namene tega dodatka se uporablja naslednji seznam:

„ex Poglavje 25

Sol; žveplo; zemljine in kamen; mavčni materiali, apno in cement, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih kontejnerjih, in magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen taljenega magnezijevega oksida ali mrtvopečenega (sintranega) magnezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporablja naravni magnezijev karbonat (magnezit).

ex Poglavje 27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2707

Olja, pri katerih teža aromatskih sestavin presega težo nearomatskih, podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, pri katerih se 65 % ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250 °C (vključno mešanice naftnih olj in benzena), za uporabo kot pogonska goriva ali kurilna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko kot izdelek. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko kot izdelek. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

2711

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko kot izdelek. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

2712

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko kot izdelek. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

2713

Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko kot izdelek. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 28

Anorganski kemijski proizvodi; organske ali anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin, radioaktivnih elementov ali izotopov, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraboratnega pentahidrata

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2843

Plemenite kovine v koloidnem stanju, anorganske in organske spojine plemenitih kovin, kemično opredeljene ali neopredeljene; amalgami plemenitih kovin

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 2843 .

ex 2852

Živosrebrove spojine notranjih etrov in njihovih halogenskih, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivatov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

 

Živosrebrove spojine nukleinskih kislin in njihovih soli, kemično določenih ali nedoločenih; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2852 , 2932 , 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 29

Organski kemijski proizvodi, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2905

Alkoholati kovin iz alkoholov iz te tarifne številke in etanola, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 2905 . Lahko pa se uporabijo alkoholati kovin iz te tarifne številke, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2905 43 2905 44 2905 45

Manitol, D-glucitol (sorbitol), glicerol

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne podštevilke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto podtarifno številko pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2915 in 2916 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2932

Notranji etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

 

Ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2932 in 2933 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2934

Nukleinske kisline in njihove soli, kemično opredeljene ali neopredeljene; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2932 , 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 31

Gnojila

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barvila, pigmenti in druge barvilne snovi; barve in laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno ekstrakti z organskim topilom (Essences concretes) in iz njih pridobljeni ekstrakti z absolutnim alkoholom (Essences absolutes); rezinoidi; ekstrahirane oljne smole; koncentrati eteričnih olj v masteh, nehlapnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z enfleražo ali z maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z materiali iz druge ‚skupine‘ (3) v tej tarifni številki. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto skupino, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 34

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in „zobarski voski“ ter zobarski preparati na osnovi mavca, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3404

Umetni voski in pripravljeni voski:

na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stiskanega parafina ali parafina z odstranjenim oljem

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

Poglavje 35

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 37

Proizvodi za fotografske in kinematografske namene

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 38

Razni kemijski proizvodi, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3803

Rafinirano tal-olje

Rafiniranje surovega tal-olja

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja, prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

3806 30

Smolni estri

Izdelava iz smolnih kislin

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska smola)

Destilacija lesnega katrana

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

3809 10

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranja barvil ter drugi proizvodi (npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu: na osnovi škrobnih snovi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

3823

Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kislinska olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3823

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

3824 60

Sorbitol, razen sorbitola iz tarifne podštevilke 2905.44

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne podštevilke, razen iz tarifne podštevilke izdelka in razen iz materialov iz tarifne podštevilke 2905.44. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto podtarifno številko pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 39

Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3907

Kopolimer, narejen iz polikarbonata in kopolimera akrilonitril-butadien-stirena (ABS)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna (4)

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poliester

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava iz polikarbonata tetrabromo-(bisfenol A)

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3920

Folije ali filmi iz ionomerov

Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline, delno nevtralizirane z ioni kovine, predvsem cinka in natrija

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3921

Folije iz plastičnih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov (5)

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 40

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

4012

Protektirane ali rabljene pnevmatike, iz gume; polne pnevmatike in pnevmatike z zračnimi komorami, zamenljive tekalne plasti in obodni trakovi platišč:

 

 

Protektirane pnevmatike, polne pnevmatike in pnevmatike z zračnimi komorami, iz gume

Protektiranje rabljenih pnevmatik.

 

Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifnih številk 4011 in 4012 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 41

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

4101 do 4103

Surove kože govedi (vključno z bivoli) ali kopitarjev (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene niti pergamentno obdelane niti nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene; surove kože ovac ali jagnjet (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene, pergamentno neobdelane in tudi ne kako drugače naprej obdelane), z volno ali brez nje, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1(c) k Poglavju 41; druge surove kože (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene in pergamentno neobdelane ali nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1(b) ali (c) k Poglavju 41

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

4104 do 4106

Strojene ali „crust“ kože živali, brez dlake ali volne, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane

Ponovno strojenje strojenih ali predhodno strojenih kož iz tarifnih podštevilk 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21, 4106.31 ali 4106.91

ali

izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

4107 , 4112 , 4113

Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali ‚crust‘ obdelavi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Vendar se lahko materiali iz tarifnih podštevilk 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 in 4106.92 uporabijo samo, če gre za ponovno strojenje strojenih ali ‚crust‘ kož v suhem stanju.

Poglavje 42

Usnjeni izdelki; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz svilenega katguta)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 43

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

4301

Surovo nestrojeno krzno (vključno z glavami, repi, tacami in drugimi kosi ali odrezki, primernimi za krznarsko rabo), razen surovih kož, ki se uvrščajo pod tarifno številko 4101 , 4102 ali 4103

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno, sestavljeno:

 

 

Plošče, križi in podobne oblike

Beljenje ali barvanje, poleg rezanja in sestavljanja nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna.

 

Drugo

Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna.

4303

Oblačila, oblačilni dodatki in drugi krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna iz tarifne številke 4302 .

ex Poglavje 44

Les in lesni izdelki; oglje, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s spajanjem na koncih.

ex 4408

Listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem laminiranega lesa) in za vezan les, debeline do vključno 6 mm, prstasto spojen, ter drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline do vključno 6 mm, skobljan, brušen ali na koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali lepljenje s spajanjem na koncih.

ex 4410 do ex 4413

Profiliran les (pero in utori) in okrasne letve, skupaj z oblikovanimi robovi in drugimi oblikovanimi deskami

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve.

ex 4415

Zaboji, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane na določeno velikost.

ex 4418

Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo celičaste lesene plošče, skodle in opaži.

 

Profiliran les (pero in utori) in okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve.

ex 4421

Trščice za vžigalice; lesne kljukice ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katerekoli tarifne številke, razen lesene žice iz tarifne številke 4409 .

ex Poglavje 51

Volna, fina ali groba živalska dlaka, preja in tkanine iz konjske žime, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5106 do 5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime

Predenje naravnih vlaken ali ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja predenje (6).

5111 do 5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime

Tkanje (6)

ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 52

Bombaž, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5204 do 5207

Bombažna preja

Predenje naravnih vlaken ali ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje (6).

5208 do 5212

Bombažne tkanine

Tkanje (6)

ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 53

Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5306 do 5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja

Predenje naravnih vlaken ali ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje (6).

5309 do 5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje

Tkanje (6),

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

5401 do 5406

Preja, monofilament in sukanec iz umetnih ali sintetičnih filamentov

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje ali predenje naravnih vlaken (6).

5407 in 5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov

Tkanje (6)

ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

5501 do 5507

Umetna rezana vlakna

Ekstrudiranje umetnih vlaken.

5508 do 5511

Preja in sukanec za šivanje iz umetnih rezanih vlaken

Predenje naravnih vlaken ali ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje (6).

5512 do 5516

Tkanine iz rezanih umetnih ali sintetičnih vlaken

Tkanje (6)

ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 56

Vata, klobučevina in netkan tekstil; specialne preje; dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli ter iz njih izdelani proizvodi, razen:

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje ali predenje naravnih vlaken

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje (6).

5602

Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano:

 

 

Iglana klobučevina

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja oblikovanje materiala.

Vendar se:

polipropilenski filamenti iz tarifne številke 5402 ,

polipropilenska vlakna iz tarifnih številk 5503 ali 5506 ali

filamentni trakovi iz polipropilena iz tarifne številke 5501 ,

pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 deciteksov, lahko uporabijo pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,

ali

zgolj oblikovanje materiala v primeru klobučevine, izdelane iz naravnih vlaken (6).

 

Drugo

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja oblikovanje materiala

ali

zgolj oblikovanje materiala v primeru druge klobučevine, izdelane iz naravnih vlaken (6).

5603

Netkan tekstil, vključno impregniran, prevlečen, prekrit ali laminiran

Kakršen koli postopek brez tkanja, vključno s prebadanjem z iglo.

5604

Gumijasta nit in kord, prekrita s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tarifne številke 5404 ali 5405 , impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso

 

 

Gumijasta nit in kord, prekrita s tekstilnim materialom

Izdelava iz gumijastih niti ali korda, ki niso prekriti s tekstilnim materialom.

 

Drugo

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje ali predenje naravnih vlaken (6).

5605

Metalizirana preja, vključno z ovito prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih oblik iz tarifne številke 5404 ali 5405 , kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevlečenih s kovino

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje ali predenje naravnih in/ali umetnih rezanih vlaken (6).

5606

Ovita preja, trakovi in podobne oblike iz tarifne številke 5404 ali 5405 (razen proizvodov iz tarifne številke 5605 in ovite preje iz konjske žime); ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno vozličasta preja

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje ali predenje naravnih vlaken,

ali

predenje, ki ga spremlja kosmičenje,

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje (6).

Poglavje 57

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala

Predenje naravnih in/ali umetnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja tkanje,

ali

izdelava iz preje iz kokosovega vlakna ali sisala ali jute

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje,

ali

taftanje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje.

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremljajo tehnike brez tkanja, vključno s prebadanjem z iglo (6).

Vendar se lahko uporabijo:

polipropilenski filamenti iz tarifne številke 5402 ,

polipropilenska vlakna iz tarifnih številk 5503 ali 5506 ali

filamentni trakovi iz polipropilena iz tarifne številke 5501 ,

pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna manjša od 9 deciteksov, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Kot podloga se lahko uporablja tkanina iz jute.

ex Poglavje 58

Specialne tkanine; taftani tekstilni materiali; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine, razen:

Tkanje (6)

ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

5805

Ročno tkane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais in podobne in ročno izdelane tapiserije (npr. z majhnim vbodom in križnim vbodom), dokončane ali nedokončane

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5810

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

5901

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig ali podobne namene; tkanine za prerisovanje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno platno in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali kosmičenje ali premazanje,

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje.

5902

Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje visoke trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali viskoznega rajona

 

 

z vsebnostjo do vključno 90 mas. % tekstilnih materialov

Tkanje.

 

Drugo

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja tkanje.

5903

Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s plastičnimi masami, razen tistih iz tarifne številke 5902

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje,

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

5904

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje (6).

5905

Zidne tapete iz tekstilnih materialov

 

 

Impregnirane, prevlečene, prekrite ali laminirane z gumo, plastičnimi masami ali drugimi materiali

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje.

 

Drugo

Predenje naravnih in/ali umetnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja tkanje,

ali

tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje,

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna (6).

5906

Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tarifne številke 5902

 

 

Pleteni ali kvačkani materiali

Predenje naravnih in/ali umetnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja pletenje,

ali

pletenje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje,

ali

barvanje preje iz naravnih vlaken, ki ga spremlja pletenje (6).

 

Druge tkanine iz sintetične filamentne preje z vsebnostjo več kot 90 mas. % tekstilnih materialov

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja tkanje.

 

Drugo

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje,

ali

barvanje preje iz naravnih vlaken, ki ga spremlja tkanje.

5907

Tekstilni materiali, drugače impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali kosmičenje ali premazanje,

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje,

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

5908

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče ipd.; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali za plinske svetilke, impregnirani ali neimpregnirani

 

 

Žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih plinskih mrežic.

 

Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5909 do 5911

Tekstilni izdelki za industrijsko uporabo:

 

 

Koluti ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tarifne številke 5911

Tkanje.

 

Tkanine, ki se uporabljajo pri proizvodnji papirja ali za druge tehnične namene, klobučevinaste ali ne, impregnirane ali ne, premazane ali prevlečene ali ne, cevaste ali brezkončne, z eno ali več osnovami in/ali votki ali ravno tkane z več osnovami in/ali votki iz tarifne številke 5911

Tkanje (6).

 

Drugo

Ekstrudiranje preje iz umetnih filamentov ali predenje naravnih ali umetnih rezanih vlaken, ki ga spremlja tkanje (6),

ali

tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje.

Poglavje 60

Pleteni ali kvačkani materiali

Predenje naravnih in/ali umetnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja pletenje,

ali

pletenje, ki ga spremlja barvanje ali kosmičenje ali premazanje,

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje,

ali

barvanje preje iz naravnih vlaken, ki ga spremlja pletenje,

ali

sukanje ali teksturiranje, ki ga spremlja pletenje, pod pogojem da vrednost uporabljenih nesukanih/neteksturiranih prej ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 61

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani

 

 

Dobljeni s šivanjem ali drugim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali neposredno pridobljena v določeno obliko

Izdelava iz tkanin.

 

Drugo

Predenje naravnih in/ali umetnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja pletenje (izdelki, spleteni v določeno obliko),

ali

barvanje preje iz naravnih vlaken, ki ga spremlja pletenje (izdelki, spleteni v določeno obliko) (6).

ex Poglavje 62

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, nepleteni ali nekvačkani, razen:

Izdelava iz tkanin.

6213 in 6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki

 

 

Vezeni

Tkanje, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem),

ali

izdelava iz nevezenih tkanin, pod pogojem, da vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (7),

ali

sestavljanje po tiskanju, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna (6)  (7).

 

Drugo

Tkanje, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem),

ali

sestavljanje, ki mu sledi tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna (6)  (7).

6217

Drugi gotovi oblačilni dodatki; deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih iz tarifne številke 6212

 

 

Vezeni

Tkanje, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem),

ali

izdelava iz nevezenih tkanin, pod pogojem, da vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (7).

 

Ognjevarna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra

Tkanje, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem),

ali

premazanje, pod pogojem, da vrednost uporabljene nepremazane tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, ki ga spremlja izdelava (vključno z rezanjem) (7).

 

Medvloge za ovratnike in manšete, urezane

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 63

Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

6301 do 6304

Odeje, potovalne odeje, posteljno perilo itd., zavese itd., drugi izdelki za notranjo opremo:

 

 

Iz klobučevine, iz netkanih tekstilij

Kakršen koli postopek brez tkanja, vključno s prebadanjem z iglo, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem).

 

Drugo:

 

 

– –

vezeno

Tkanje ali pletenje, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem),

ali

izdelava iz nevezenih tkanin, pod pogojem, da vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (7)  (8).

 

– –

drugo

Tkanje ali pletenje, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem).

6305

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

Tkanje ali pletenje in sestavljanje (vključno z rezanjem) (6).

6306

Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende); šotori; jadra (za plovila, jadralne deske ali kopenska plovila); izdelki za taborjenje

 

 

Iz netkanega tekstila

Kakršen koli postopek brez tkanja, vključno s prebadanjem z iglo, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem).

 

Drugo

Tkanje, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem) (6)  (7),

ali

premazanje, pod pogojem, da vrednost uporabljene nepremazane tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem).

6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

6308

Kompleti, ki so sestavljeni iz tkanin in preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov ali serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljeni v pakiranjih za prodajo na drobno

Vsak sestavni del ali izdelek v kompletu mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v kompletu. Izdelki brez porekla pa so lahko del kompleta, če njihova skupna vrednost ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; deli teh izdelkov, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke razen kompletov zgornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge dele podplatov iz tarifne številke 6406 .

6406

Deli obutve (vključno zgornji deli, ki so pritrjeni na podplat ali ne, razen na zunanji podplat); zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki; gamaše, dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

Poglavje 65

Pokrivala in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ex Poglavje 68

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, azbesta, sljude ali podobnih materialov, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812

Izdelki iz azbesta; izdelki iz mešanic na osnovi azbesta ali mešanic na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

ex 6814

Izdelki iz sljude, vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo, na podlagi iz papirja, kartona ali drugih materialov.

Izdelava iz obdelane sljude (vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo).

Poglavje 69

Keramični izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 70

Steklo in stekleni izdelki, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

7006

Steklo iz tarifne številke 7003 , 7004 ali 7005 , upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano

 

 

Podlage iz steklene plošče, prevlečene s tanko izolacijsko plastjo polprevodniške vrste v skladu s standardi SEMII (9)

Izdelava iz neprevlečene podlage iz steklene plošče iz tarifne številke 7006 .

 

Drugo

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001 .

7010

Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

rezanje steklovine, pod pogojem, da skupna vrednost nerazrezane steklovine ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

7013

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo pri mizi, v kuhinji, v sanitarijah, v pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tarifne številke 7010 ali 7018 )

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

rezanje steklovine, pod pogojem, da skupna vrednost nerazrezane steklovine ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,

ali

ročno okraševanje (razen sitotiska) ročno pihanih steklenih izdelkov pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih ročno pihanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen preje)

Izdelava iz:

nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga, preje ali rezanih niti, ali

steklene volne.

ex Poglavje 71

Naravni ali kultivirani biseri, dragi ali poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in iz njih narejeni izdelki; imitacije nakita; kovanci razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

7106 , 7108 in 7110

Plemenite kovine:

 

 

Neobdelane

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz številk 7106 , 7108 in 7110 ,

ali

elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin iz tarifnih številk 7106 , 7108 ali 7110

ali

zlitje in/ali legiranje plemenitih kovin iz tarifnih številk 7106 , 7108 ali 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami.

 

V obliki polizdelkov ali prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin.

ex 7107 , ex 7109 in ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z neobdelanimi plemenitimi kovinami.

7115

Drugi predmeti iz plemenitih kovin ali iz kovin, platiranih s slojem plemenite kovine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

7117

Imitacije nakita

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava iz delov iz navadnih kovin, neprekritih in neprevlečenih s plemenitimi kovinami, pod pogojem, da vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 73

Izdelki iz železa in jekla, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7207 .

7302

Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla: tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206 .

7304 , 7305 in 7306

Cevi in votli profili, iz železa (razen litega železa) ali jekla

Izdelava iz materialov iz tarifnih številk 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 ali 7224 .

ex 7307

Pribor (fitingi) za cevi iz nerjavnega jekla

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in peskanje kovanih polizdelkov, pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih kovanih izdelkov ne presega 35 % cene izdelka franko tovarna.

7308

Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tarifne številke 9406 ) in deli konstrukcij (npr. mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Ne smejo pa se uporabiti zvarjeni kotniki in profili iz tarifne številke 7301 .

ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 7315 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 74

Baker in bakreni izdelki, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

7403

Prečiščen baker in bakrove zlitine, surovi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

ex Poglavje 76

Aluminij in aluminijasti izdelki, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

7601

Aluminij, surov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

7607

Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih materialov), debeline do vključno 0,20 mm (merjeno brez podlage)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 7606 .

ex Poglavje 78

Svinec in svinčeni izdelki, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

7801

Surovi svinec:

 

 

Prečiščen svinec

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

 

Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Ne smejo pa se uporabiti odpadki in ostanki iz tarifne številke 7802 .

Poglavje 80

Kositer in kositrni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ex Poglavje 82

Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8206

Orodje iz dveh ali več tarifnih številk 8202 do 8205 v garniturah za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifnih številk 8202 do 8205 . Orodje iz tarifnih številk od 8202 do 8205 pa se lahko vključi v garnituro, če njegova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna.

8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tarifne številke 8208 in rezil zanje

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo rezila in ročaji iz navadnih kovin.

8214

Drugi nožarski izdelki (npr. stroji za striženje, mesarske ali kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); kompleti in priprave za manikiranje in pedikiranje (vključno pilice za nohte)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin.

8215

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski ali namizni pribor

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin.

ex Poglavje 83

Razni izdelki iz navadnih kovin, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki za stavbarstvo ter avtomatična zapirala za vrata

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo tudi drugi materiali iz tarifne številke 8302 , če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih kovin

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo tudi drugi materiali iz tarifne številke 8306 , če njihova skupna vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 84

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8401

Jedrski reaktorji; gorilni elementi (polnjenja), neobsevani, za jedrske reaktorje; stroji in aparati za separacijo izotopov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8407

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8408

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motorji)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8427

Viličarji; druga vozila z napravami za dviganje ali manipulacijo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8482

Kotalni ležaji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 85

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8501 , 8502

Elektromotorji in električni generatorji; električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8503 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8513

Prenosne električne svetilke z lastnim virom energije (npr. suhe baterije, akumulatorji ali elektromagneti), razen opreme za razsvetljavo iz tarifne številke 8512

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8519

Aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8522 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8521

Aparati za snemanje ali reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner (TV – sprejemno enoto) ali ne

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8522 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8523

Pripravljeni neposneti nosilci za zvočna snemanja ali podobna snemanja drugih fenomenov, razen izdelkov iz poglavja 37

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8525

Oddajniki za radiodifuzijo ali televizijo, z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali ne; televizijske kamere, digitalni fotoaparati in druge video snemalne kamere

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8529 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8526

Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8529 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8527

Sprejemniki za radiodifuzijo, kombinirani ali ne v istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8529 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8528

Monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika; televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8529 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8535 do 8537

Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih; konektorji za optična vlakna, snope optičnih vlaken ali kable iz optičnih vlaken; table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8538 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8540 11 in 8540 12

Katodne cevi za televizijske sprejemnike, vključno katodne cevi za video monitorje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8542 31 do ex 8542 33 in ex 8542 39

Monolitna integrirana vezja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ali

postopek difuzije, pri čemer so integrirana vezja oblikovana na polprevodniški podlagi s selektivnim vnašanjem ustreznega topila (dopant), ne glede na to, ali je to vezje sestavljeno in/ali testirano v nepogodbenici.

8544

Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8546

Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8547

Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tarifne številke 8546 ; cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8548

Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne celice; iztrošene primarne baterije in iztrošeni električni akumulatorji; električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 86

Železniške in tramvajske lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanična (vključno elektromehanska) signalna oprema za promet vseh vrst

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 87

Vozila, razen železniških in tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor, razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8711

Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 90

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9002

Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnega koli materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen takih optičnih neobdelanih steklenih elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9033

Deli in pribori (ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje, naprave, instrumente ali aparate iz poglavja 90

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 91

Ure in njihovi deli

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 94

Pohištvo; medicinsko-kirurško pohištvo; posteljni vložki, posteljna dna, polnjena posteljnina in podobna posteljna oprema; svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 95

Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 9506

Palice za golf in druga oprema za golf

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Za izdelavo glav za palice za golf pa se lahko uporabijo grobo obdelani kosi.

ex Poglavje 96

Razni izdelki razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9601 in 9602

Slonova kost, kost, želvovina, rogovi, rogovi jelenov, korale, biserovina in drugi materiali živalskega izvora za rezljanje, obdelani, in izdelki iz teh materialov (vključno z izdelki, dobljenimi z oblikovanjem oziroma modeliranjem)

Obdelani materiali rastlinskega ali mineralnega izvora, za rezljanje, in izdelki iz teh materialov; izdelki, oblikovani ali izrezljani iz voska, stearina, naravne gume ali naravne smole ali iz mase za modeliranje, in drugi oblikovani ali rezljani izdelki, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; obdelana, neutrjena želatina (razen želatine, ki se uvršča pod tarifno številko 3503 ) in izdelki iz neutrjene želatine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

9603

Metle, ščetke (vključno ščetke, ki so deli strojev, aparatov ali vozil), ročne mehanične priprave za čiščenje podov, brez motorja; omela in pernata omela; pripravljeni šopi in snopi za izdelavo metel ali ščetk; soboslikarski vložki in valji; brisalniki za pod, okna ipd. (razen brisalnikov z valjem)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9605

Potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v kompletu mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v kompletu. Izdelki brez porekla pa so lahko del kompleta, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna.

9606

Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki se še oblačijo (prekrijejo), in drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava iz:

materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9608

Kemični svinčniki; flomastri in označevalci s konico iz polsti ali drugega poroznega materiala; nalivna peresa in podobna peresa; peresa za kopiranje; patentni svinčniki; peresniki, držala za svinčnike in podobna držala; deli (vključno kapice in ščipalke) navedenih izdelkov, razen tistih iz tarifne številke 9609

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Vendar se lahko uporabljajo peresa ali njihove konice iz tarifne številke izdelka.

9612

Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vključno s trakovi na kolesih ali v kasetah; blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje

Izdelava iz:

materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9613 20

Žepni plinski vžigalniki, ki se lahko ponovno polnijo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 9613 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

9614

Tobačne pipe (vključno glave za pipe) in ustniki za cigare ali cigarete ter njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.“


(1)  Za posebne pogoje v zvezi s „specifičnimi procesi“ glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.

(2)  Za posebne pogoje v zvezi s „specifičnimi procesi“ glej uvodno opombo 7.2.

(3)  „Skupina“ je kateri koli del tarifne številke in je od ostalega ločena s podpičjem.

(4)  Za izdelke, sestavljene iz materialov, ki so uvrščeni v tarifne številke 3901 do 3906 na eni strani in v tarifne številke 3907 do 3911 na drugi strani, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po teži.

(5)  Naslednje folije se štejejo za visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D 1003-16, t. i. Hazefactor) je manjša od 2 %.

(6)  Za posebne pogoje, ki se uporabljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, glej uvodno opombo 5.

(7)  Glej uvodno opombo 6.

(8)  Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (izrezanih ali neposredno spletenih), glej uvodno opombo 6.

(9)  SEMII – Registrirani inštitut za polprevodniško opremo in materiale.“.


Top