EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1310

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1310 z dne 26. julija 2022 o začetku preiskave glede morebitnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1408 na uvoz nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indonezije, z uvozom nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla, poslanih iz Turčije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Turčije ali ne, ter o registraciji takega uvoza

C/2022/5191

UL L 198, 27.7.2022, p. 8–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2023; razveljavil 32023R0825

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1310/oj

27.7.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1310

z dne 26. julija 2022

o začetku preiskave glede morebitnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1408 na uvoz nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indonezije, z uvozom nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla, poslanih iz Turčije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Turčije ali ne, ter o registraciji takega uvoza

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1), ter zlasti členov 13(3) in 14(5) Uredbe,

potem ko je obvestila države članice,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAHTEVEK

(1)

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je prejela zahtevek v skladu s členoma 13(3) in 14(5) Uredbe (EU) 2016/1036 (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), da razišče morebitno izogibanje protidampinškim ukrepom, uvedenim na uvoz nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indonezije, Ljudske republike Kitajske in Tajvana, ter da uvede registracijo uvoza nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla, poslanih iz Turčije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Turčije ali ne.

(2)

Zahtevek je 17. junija 2022 vložilo Evropsko jeklarsko združenje „EUROFER“ (v nadaljnjem besedilu: vložnik).

B.   IZDELEK

(3)

Izdelek, ki ga zadeva morebitno izogibanje, so ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, v kolobarjih ali ne (vključno z razrezanimi izdelki in ozkimi trakovi), vroče valjani, brez nadaljnje obdelave, razen izdelkov, ki niso v kolobarjih, širine 600 mm ali več in debeline več kot 10 mm, na datum začetka veljavnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1408 (2) uvrščeni pod oznake HS 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 in 7220 12 ter s poreklom iz Indonezije (v nadaljnjem besedilu: zadevni izdelek). Za ta izdelek se uporabljajo trenutno veljavni ukrepi.

(4)

Izdelek v preiskavi je enak izdelku, opredeljenem v prejšnji uvodni izjavi, ki se trenutno uvršča pod oznake HS 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 in 7220 12, le da je poslan iz Turčije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Turčije ali ne (oznake TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010 in 7220120010) (v nadaljnjem besedilu: izdelek v preiskavi).

C.   VELJAVNI UKREPI

(5)

Trenutno veljavni ukrepi, ki so predmet morebitnega izogibanja, so protidampinški ukrepi, uvedeni z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1408 (v nadaljnjem besedilu: veljavni ukrepi).

D.   RAZLOGI

(6)

Zahtevek vsebuje zadostne dokaze, da se obstoječim protidampinškim ukrepom na uvoz zadevnega izdelka izogiba z uvozom izdelka v preiskavi.

(7)

Iz dokazov v zahtevku je razvidno naslednje.

(8)

Po uvedbi ukrepov za zadevni izdelek se je spremenil vzorec trgovanja, kar zadeva izvoz iz Indonezije in Turčije v Unijo. Podatki iz zahtevka so pokazali znatno spremembo vzorca trgovanja, ki vključuje znatno povečanje izvoza plošč iz nerjavnega jekla, ki so glavna surovina za proizvodnjo izdelka v preiskavi, iz Indonezije v Turčijo in znatno povečanje izvoza izdelka v preiskavi iz Turčije v Unijo.

(9)

Zdi se, da je ta sprememba posledica pošiljanja zadevnega izdelka prek Turčije v Unijo, potem ko se izdelek sestavi ali dokonča v Turčiji. Dokazi, ki jih je predložil vložnik, kažejo, da se je tako sestavljanje ali dokončanje začelo ob začetku protidampinške preiskave, ki je privedla do veljavnih ukrepov, ter da za očitno spremembo vzorca trgovanja ni ustreznega vzroka ali gospodarske upravičenosti, razen uvedbe dajatve.

(10)

Plošče iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indonezije predstavljajo več kot 60 % skupne vrednosti sestavljenega izdelka, dodana vrednost med sestavljanjem ali dokončanjem pa je nižja od 25 % proizvodnih stroškov. Poleg tega je vložnik predložil dokaze, ki kažejo, da se izdelek v preiskavi v Turčiji ne proizvaja, temveč se plošče iz nerjavnega jekla, uvožene iz Indonezije, le nadalje plemenitijo.

(11)

Dokazi tudi kažejo, da so zaradi zgoraj opisanih praks popravljalni učinki obstoječih protidampinških ukrepov za zadevni izdelek oslabljeni v smislu količine in cene. Zdi se, da so bile na trg EU vnesene znatne količine uvoza izdelka v preiskavi. Obstajajo tudi zadostni dokazi, ki kažejo, da so cene uvoza izdelka v preiskavi nižje od neškodljive cene, določene v preiskavi, ki je privedla do veljavnih ukrepov.

(12)

Poleg tega dokazi kažejo, da so cene izdelka v preiskavi dampinške v primerjavi z normalno vrednostjo, ki je bila predhodno določena za zadevni izdelek.

(13)

Če se med preiskavo poleg navedene prakse ugotovijo še druge prakse izogibanja iz člena 13 osnovne uredbe, lahko preiskava zajame tudi te prakse.

E.   POSTOPEK

(14)

Glede na navedeno je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek preiskave v skladu s členom 13(3) osnovne uredbe ter registracijo uvoza izdelka v preiskavi v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe.

(15)

Za pridobitev informacij, ki so potrebne za to preiskavo, bi morale vse zainteresirane strani čim prej stopiti v stik s Komisijo, najpozneje pa v roku iz člena 3(2) te uredbe. Rok iz člena 3(2) te uredbe se uporablja za vse zainteresirane strani. Informacije se lahko po potrebi zahtevajo tudi od industrije Unije.

(16)

Organi Turčije in Indonezije bodo obveščeni o začetku preiskave.

(a)   Navodila za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

(17)

Za informacije, ki se predložijo Komisiji za namen preiskav trgovinske zaščite, ni mogoče uveljavljati avtorskih pravic. Preden zainteresirane strani Komisiji predložijo informacije in/ali podatke, za katere veljajo avtorske pravice tretje osebe, morajo imetnika avtorskih pravic zaprositi za posebno dovoljenje, s katerim ta Komisiji izrecno dovoli (a) uporabo informacij in podatkov za namen tega postopka trgovinske zaščite in (b) predložitev informacij in/ali podatkov zainteresiranim stranem v tej preiskavi v obliki, ki jim omogoča, da uveljavljajo svojo pravico do obrambe.

(18)

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva ta uredba, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo s „Sensitive“ (3). Zainteresirane strani, ki bodo predložile informacije v tej preiskavi, so pozvane, naj obrazložijo svoj zahtevek za zaupno obravnavo.

(19)

Če strani predložijo informacije z oznako „Sensitive“, jim morajo v skladu s členom 19(2) Uredbe (EU) 2016/1036 priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da dovoljujejo smiselno razumevanje vsebine informacij, predloženih v zaupni obliki.

(20)

Če zainteresirana stran, ki je predložila zaupne informacije, ne utemelji svojega zahtevka za zaupno obravnavo ali ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in zahtevane kakovosti, lahko Komisija zanemari take informacije, razen če je mogoče na podlagi ustreznega vira zadovoljivo dokazati, da so informacije pravilne.

(21)

Zainteresirane strani so pozvane, naj prek platforme TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) pošljejo vsa stališča in zahtevke, tudi zahtevke za registracijo kot zainteresirane strani ter skenirane kopije pooblastil in potrdil.

(22)

Za dostop do platforme TRON.tdi zainteresirane strani potrebujejo račun EU Login. Podrobna navodila za registracijo in uporabo platforme TRON.tdi so na voljo na https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(23)

Če zainteresirane strani uporabijo platformo TRON.tdi ali elektronsko pošto, pomeni, da se strinjajo s pravili, ki veljajo za elektronsko pošiljanje, kot so navedena v dokumentu „KORESPONDENCA Z EVROPSKO KOMISIJO V ZADEVAH GLEDE TRGOVINSKE ZAŠČITE“, ki je objavljen na spletišču Generalnega direktorata za trgovino: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

(24)

Zainteresirane strani morajo v sporočilu navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko in veljaven elektronski naslov ter zagotoviti, da gre za uraden in delujoč poslovni elektronski naslov podjetja, ki se pregleduje vsak dan. Komisija bo po prejemu kontaktnih podatkov z zainteresiranimi stranmi komunicirala zgolj po elektronski pošti, razen če te izrecno zaprosijo za prejemanje vseh dokumentov Komisije po drugi poti ali če vrsta dokumenta zahteva uporabo priporočene pošte. Zainteresirane strani lahko nadaljnja pravila in informacije v zvezi s korespondenco s Komisijo, vključno z veljavnimi načeli za predložitev stališč po elektronski pošti, najdejo v zgoraj navedenih navodilih za komuniciranje z zainteresiranimi stranmi.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-naslov: TRADE-R778-SSHR-AC@ec.europa.eu

(b)   Zbiranje informacij in zaslišanja

(25)

Vse zainteresirane strani, vključno z industrijo Unije, uvozniki in vsemi zadevnimi združenji, so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča in zagotovijo ustrezna dokazila, pod pogojem, da so predložena v roku iz člena 3(2). Poleg tega lahko Komisija zainteresirane strani zasliši, če te vložijo pisni zahtevek, v katerem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

(c)   Zahtevki za izvzetje

(26)

V skladu s členom 13(4) osnovne uredbe je lahko uvoz izdelka v preiskavi izvzet iz ukrepov, če pri uvozu ne gre za izogibanje.

(27)

Ker do morebitnega izogibanja prihaja zunaj Unije, se v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe izvzetja lahko odobrijo proizvajalcem izdelka v preiskavi v Turčiji, ki lahko dokažejo, da ne sodelujejo v praksah izogibanja, kot so opredeljene v členu 13(1) in (2) osnovne uredbe. Proizvajalci, ki želijo pridobiti izvzetje, se morajo javiti v roku iz člena 3(1) te uredbe. Izvodi vprašalnika za proizvajalce izvoznike v Indoneziji, obrazec zahtevka za izvzetje za proizvajalce izvoznike v Turčiji in vprašalniki za uvoznike v Uniji so na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, in na spletišču GD za trgovino: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2621. Vprašalniki morajo biti predloženi v roku iz člena 3(2) te uredbe.

F.   REGISTRACIJA

(28)

V skladu s členom 14(5) osnovne uredbe se za uvoz izdelka v preiskavi uvede registracija, da se lahko od datuma uvedbe registracije takega uvoza v ustreznem znesku, ki ne presega dajatve „za vse druge družbe“ v Indoneziji, naložene v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1408 (17,3 %), obračunajo protidampinške dajatve, če se s preiskavo ugotovi izogibanje.

G.   ROKI

(29)

Zaradi dobrega upravljanja bi bilo treba določiti roke, v katerih:

se lahko zainteresirane strani javijo Komisiji, predložijo vprašalnike, pisno predstavijo svoja stališča ali druge informacije, ki jih je treba upoštevati med preiskavo,

lahko proizvajalci v Turčiji zahtevajo izvzetje iz registracije uvoza ali iz ukrepov,

lahko zainteresirane strani pisno zahtevajo zaslišanje pred Komisijo.

(30)

Opozoriti je treba, da je uveljavljanje procesnih pravic, določenih v osnovni uredbi, odvisno od tega, ali se strani javijo v rokih iz člena 3 te uredbe.

H.   NESODELOVANJE

(31)

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

(32)

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva v skladu s členom 18 osnovne uredbe.

(33)

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

I.   ČASOVNI OKVIR PREISKAVE

(34)

Preiskava se v skladu s členom 13(3) osnovne uredbe zaključi v devetih mesecih po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

J.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(35)

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obravnavani v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(36)

Obvestilo o varstvu podatkov, ki vse posameznike obvešča o obdelavi osebnih podatkov v okviru dejavnosti Komisije na področju trgovinske zaščite, je na voljo na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   POOBLAŠČENEC ZA ZASLIŠANJE

(37)

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in vse druge zahtevke v zvezi s pravico do obrambe zainteresiranih strani ter zahtevke tretjih oseb, ki se lahko vložijo med postopkom.

(38)

Pooblaščenec za zaslišanje lahko organizira zaslišanje ter nastopi kot posrednik med zainteresiranimi stranmi in službami Komisije, da se v celoti upoštevajo pravice zainteresiranih strani do obrambe. Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Pooblaščenec za zaslišanje preuči razloge za zahtevek. Tako zaslišanje bi se moralo izvesti le, če vprašanja še niso bila pravočasno urejena s službami Komisije.

(39)

Vsak zahtevek je treba predložiti pravočasno in hitro, da se ne ogrozi pravilno vodenje postopka. V ta namen bi morale zainteresirane strani zaprositi za posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v najkrajšem možnem času po nastanku dogodka, ki upravičuje tako posredovanje. Kadar so zahtevki za zaslišanja predloženi po ustreznih rokih, pooblaščenec za zaslišanje preuči tudi razloge za pozno prispele zahtevke, vrsto vprašanj in vpliv, ki ga imajo ta vprašanja na pravico do obrambe, in sicer ob ustreznem upoštevanju interesov dobrega upravljanja in pravočasnega zaključka preiskave.

(40)

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na podlagi člena 13(3) Uredbe (EU) 2016/1036 se začne preiskava, da se ugotovi, ali uvoz ploščatih valjanih izdelkov iz nerjavnega jekla, v kolobarjih ali ne (vključno z razrezanimi izdelki in ozkimi trakovi), vroče valjanih, brez nadaljnje obdelave, razen izdelkov, ki niso v kolobarjih, širine 600 mm ali več in debeline več kot 10 mm, ki se trenutno uvrščajo pod oznake HS 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 in 7220 12, poslanih iz Turčije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Turčije ali ne (oznake TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010 in 7220120010), pomeni izogibanje ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1408.

Člen 2

1.   Carinski organi držav članic v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) Uredbe (EU) 2016/1036 sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza iz člena 1 te uredbe.

2.   Obveznost registracije preneha devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 3

1.   Zainteresirane strani se morajo javiti Komisiji v 15 dneh od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2.   Če zainteresirane strani želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, jih morajo predstaviti v pisni obliki in predložiti izpolnjene vprašalnike, zahtevke za izvzetje ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od datuma objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

3.   Zainteresirane strani lahko v istem 37-dnevnem roku zaprosijo tudi za zaslišanje pred Komisijo. Za zaslišanja, ki se nanašajo na začetek preiskave, je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1408 z dne 6. oktobra 2020 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indonezije, Ljudske republike Kitajske in Tajvana (UL L 325, 7.10.2020, str. 26).

(3)  Dokument z oznako „Sensitive“ se šteje za zaupen dokument v skladu s členom 19 osnovne uredbe in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(4)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


Top