EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0884

Sklep Sveta (SZVP) 2022/884 z dne 3. junija 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

ST/8676/2022/INIT

UL L 153, 3.6.2022, p. 128–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/884/oj

3.6.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/128


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/884

z dne 3. junija 2022

o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. julija 2014 sprejel Sklep 2014/512/SZVP (1).

(2)

Unija še vedno neomajno podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(3)

Predsednik Ruske federacije je 24. februarja 2022 napovedal vojaško operacijo v Ukrajini, ruske oborožene sile pa so začele napad na Ukrajino. Ta napad je očitna kršitev ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine.

(4)

Evropski svet je v sklepih z dne 24. februarja 2022 najostreje obsodil neizzvano in neupravičeno vojaško agresijo Ruske federacije proti Ukrajini. Rusija s svojimi nezakonitimi vojaškimi akcijami grobo krši mednarodno pravo in načela Ustanovne listine Združenih narodov ter spodkopava evropsko in svetovno varnost in stabilnost. Evropski svet je pozval k nujni pripravi in sprejetju dodatnega svežnja sankcij za posameznike in gospodarskih sankcij.

(5)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 24. marca 2022 izjavil, da je Unija še naprej pripravljena odpravljati vrzeli v že sprejetih omejevalnih ukrepih ter preprečevati dejansko in možno izogibanje že sprejetim omejevalnim ukrepom ter hitro ukrepati z dodatnimi usklajenimi strogimi sankcijami proti Rusiji in Belorusiji, da bi učinkovito zatrli ruske zmožnosti za nadaljnjo agresijo.

(6)

Glede na resnost razmer in v odziv na vojaško agresijo Rusije proti Ukrajini je primerno uvesti dodatne omejevalne ukrepe.

(7)

Primerno je prepovedati uvoz, nakup ali prenos surove nafte in nekaterih naftnih derivatov iz Rusije v države članice. Poleg tega je primerno prepovedati zavarovanje in pozavarovanje pomorskega prevoza takšnega blaga v tretje države. Potrebno bi bilo zagotoviti ustrezna prehodna obdobja.

(8)

Zaradi geografskega položaja nekaterih držav članic, ki so tako še posebej odvisne od surove nafte, uvožene iz Rusije po naftovodih, in kratkoročno nimajo drugih vzdržnih možnosti za oskrbo, se, dokler Svet ne odloči drugače, prepoved uvoza surove nafte iz Rusije začasno ne bi smela uporabljati za uvoz surove nafte iz Rusije v te države članice po naftovodih. Te države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za čimprejšnjo zagotovitev nadomestne oskrbe. Komisija bi morala spremljati napredek zadevnih držav članic pri zagotavljanju nadomestne oskrbe in ga olajševati. Ko država članica doseže zadosten napredek, bi moral visoki predstavnik ob podpori Komisije Svetu predlagati, naj odpravi to začasno izjemo v zvezi z zadevno državo članico.

(9)

Evropski svet se je na zasedanju 30. in 31. maja 2022 dogovoril, da bo čim prej ponovno obravnaval vprašanje navedene začasne izjeme za surovo nafto, dobavljeno po naftovodih.

(10)

Treba je prepovedati nadaljnji prenos, prevoz ali prodajo surove nafte iz Rusije, dobavljene v državo članico po naftovodih, v druge države članice ali tretje države ter po osemmesečnem prehodnem obdobju nadaljnji prenos, prevoz ali prodajo naftnih derivatov, pridobljenih iz take surove nafte, v druge države članice. Zaradi posebne odvisnosti Češke od takih naftnih derivatov bi ji bilo treba omogočiti dodatno obdobje desetih mesecev za pridobitev alternativnih dobav.

(11)

Zaradi specifične geografske izpostavljenosti Bolgarije bi bilo treba za omejeno obdobje določiti posebno odstopanje od prepovedi uvoza surove nafte prek morskega prevoza (v nadaljnjem besedilu: surova nafta, ki se prevaža po morju), in naftnih derivatov. Zaradi specifičnega položaja Hrvaške, povezanega s potrebo, da si njene rafinerije za svoje delovanje zagotovijo redno oskrbo z vakuumskim plinskim oljem, bi moral imeti pristojni nacionalni organ možnost, da pod določenimi pogoji za določeno obdobje odobri nakup, uvoz ali prenos ruskega vakuumskega plinskega olja.

(12)

Če je dobava surove nafte v neobalno državo članico po naftovodih iz Rusije prekinjena iz razlogov, na katere zadevna država članica nima vpliva, bi bilo treba z izrednim začasnim odstopanjem dovoliti uvoz surove nafte iz Rusije, ki se prevaža po morju v to državo članico, dokler dobava po naftovodih ni znova vzpostavljena ali dokler Svet ne odloči, da se za to državo članico uporablja prepoved uvoza surove nafte po naftovodih.

(13)

V skladu z načelom prostega tranzita prepovedi nakupa, uvoza ali prenosa surove nafte, ki se prevaža po morju, in nekaterih naftnih derivatov iz Rusije ne bi smele vplivati na nakup, uvoz ali prenos takšnega blaga, ki izvira iz tretje države in je le v tranzitu preko Rusije. Te prepovedi se zlasti ne bi smele uporabljati v primeru, ko je Rusija v carinskih deklaracijah opredeljena kot država izvoznica, če je v navedenih deklaracijah kot država porekla surove nafte in drugih naftnih derivatov opredeljena tretja država.

(14)

Primerno je prepovedati zagotavljanje računovodskih ali revizijskih storitev, vključno z obvezno revizijo, knjigovodskih storitev ali davčnih svetovalnih storitev ali storitev poslovnega in podjetniškega svetovanja ali storitev v zvezi z odnosi z javnostmi Rusiji. Primerna je tudi sprememba prepovedi v zvezi z depoziti, podjetji za cestni prevoz s sedežem v Rusiji oziroma skrbniškimi storitvami. Nazadnje je primerno dodati nekatere vnose na sezname pravnih oseb, subjektov in organov iz Prilog k Sklepu 2014/512/SZVP.

(15)

Za zagotavljanje nemotenega izvajanja člena 1j sklepa 2014/512/SZVP je primerno, da se rok za prenehanje dejavnosti iz odstavkov 2 in 3 navedenega člena prestavi z 10. maja 2022 na 5. julij 2022.

(16)

Primerno je, da se pojasni, da ta sklep ne preprečuje, da bi pravna oseba, subjekt ali organ, ki je registriran ali ustanovljen v skladu z zakonodajo države članice, od svojega ruskega partnerja prejemal plačila na podlagi pogodb v zvezi z blagom in tehnologijo iz člena 4c Sklepa 2014/512/SZVP, sklenjenih pred 26. februarjem 2022 in izvedenih pred 27. majem 2022.

(17)

Ruska federacija izvaja sistematično mednarodno kampanjo medijske manipulacije in izkrivljanja dejstev, da bi okrepila strategijo destabilizacije njenih sosednjih držav ter Unije in njenih držav članic. Propaganda je bila zlasti pogosto in dosledno usmerjena na evropske politične stranke, še posebej v volilnih obdobjih, usmerjena pa je tudi na civilno družbo, prosilce za azil, ruske etnične manjšine, spolne manjšine ter na delovanje demokratičnih institucij v Uniji in njenih državah članicah.

(18)

Da bi Ruska federacija upravičila in podprla svojo agresijo proti Ukrajini, izvaja stalne in usklajene propagandne dejavnosti, usmerjene na civilno družbo v Uniji in sosednjih državah, pri čemer močno izkrivlja dejstva in z njimi manipulira.

(19)

Te propagandne dejavnosti se izvajajo prek več medijskih hiš, ki so pod stalnim neposrednim ali posrednim nadzorom vodstva Ruske federacije. Take dejavnosti pomenijo znatno in neposredno grožnjo javnemu redu in varnosti Unije. Zadevne medijske hiše imajo bistveno in ključno vlogo pri spodbujanju in podpiranju agresije proti Ukrajini ter pri destabilizaciji njenih sosednjih držav.

(20)

Glede na resnost razmer in v odgovor na delovanje Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je v skladu s temeljnimi pravicami in svoboščinami, ki jih priznava Listina o temeljnih pravicah, zlasti s pravico svobode izražanja in obveščanja, kakor je priznana v členu 11 Listine, potrebno uvesti dodatne omejevalne ukrepe, da se začasno prekinejo dejavnosti radiodifuzije takih medijskih hiš v Uniji ali tovrstne dejavnosti, usmerjene na Unijo. Ukrepe bi bilo treba ohraniti, dokler se agresija proti Ukrajini ne konča in dokler Ruska federacija in z njo povezane medijske hiše ne prenehajo izvajati propagandnih dejavnosti proti Uniji in njenim državam članicam.

(21)

V skladu s temeljnimi pravicami in svoboščinami, ki jih priznava Listina o temeljnih pravicah, zlasti s pravico svobode izražanja in obveščanja, svobodo gospodarske pobude in lastninsko pravico, kakor so priznane v členih 11, 16 in 17 Listine, ti ukrepi ne preprečujejo tem medijskim hišam in njihovemu osebju izvajanja drugih dejavnosti v Uniji, ki niso dejavnosti radiodifuzije, kot so raziskave in intervjuji. Ti ukrepi zlasti ne spreminjajo obveznosti spoštovanja pravic, svoboščin in načel iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji, vključno z Listino o temeljnih pravicah, ter iz ustav držav članic, znotraj njihovih področij uporabe.

(22)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(23)

Sklep 2014/512/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2014/512/SZVP se spremeni:

(1)

člen 1aa se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za prejemanje plačil s strani pravnih oseb, subjektov ali organov iz navedenega odstavka v skladu s pogodbami, izvedenimi pred 15. majem 2022.“;

(b)

v odstavku 3 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

razen če je prepovedano v skladu s členom 4o ali 4p, transakcije, ki so nujno potrebne za neposreden ali posreden nakup, uvoz ali prevoz zemeljskega plina in nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi proizvodi, ter titana, aluminija, bakra, niklja, paladija in železove rude iz Rusije ali prek nje v Unijo, državo, ki je članica Evropskega gospodarskega prostora, Švico ali Zahodni Balkan;“

(c)

v členu 3 se dodata naslednji točki:

„(d)

transakcije, vključno s prodajo, ki so nujno potrebne, da do 5. septembra 2022 preneha delovati skupno podjetje ali podobna pravna ureditev, sklenjena pred 16. marcem 2022, ki vključuje pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1;

(e)

transakcije, povezane z zagotavljanjem elektronskih komunikacijskih storitev, storitev podatkovnih središč ter zagotavljanjem storitev in opreme, potrebnih za njihovo delovanje, vzdrževanje, varnost, tudi zagotavljanje požarnih zidov, ter storitev klicnih centrov pravni osebi, subjektu ali organu iz Priloge X.“

(2)

v členu 1b se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi odobrijo sprejem takega depozita ali zagotavljanje denarnice, bančne ali skrbniške storitve pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da je sprejem takega depozita ali zagotavljanje denarnice, bančne ali skrbniške storitve:

(a)

potreben za zadovoljevanje osnovnih potreb fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz odstavka 1 in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za hrano, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije ter stroške komunalnih storitev;

(b)

namenjen izključno za plačilo zmernih honorarjev ali povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjen izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov;

(d)

potreben za kritje izrednih izdatkov, če ustrezni pristojni organ vsaj dva tedna pred odobritvijo pristojnim organom drugih držav članic in Komisiji uradno sporoči razloge, na podlagi katerih meni, da bi bilo treba izdati posamezno odobritev, ali

(e)

potreben za uradne naloge diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi točk (a), (b), (c) ali (e) tega odstavka, v dveh tednih po odobritvi.“

(3)

v členu 1d se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Odstavek 1 se ne uporablja za državljane držav članic, držav članic Evropskega gospodarskega prostora ali Švice ali za fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici, v državi članici Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici.“;

(4)

člen 1e se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1e

1.   Pravnim osebam, subjektom ali organom s seznama iz Priloge VIII ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Rusiji, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge VIII, je prepovedano zagotavljati specializirane finančne komunikacijske storitve, ki se uporabljajo za izmenjavo finančnih podatkov.

2.   Za vsako pravno osebo, subjekt ali organ s seznama iz Priloge VIII se prepoved iz odstavka 1 uporablja od datuma, določenega v navedeni prilogi. Prepoved se od istega datuma uporablja za katero koli pravno osebo, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge VIII.“;

(5)

v členu 1h(2) se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

razen če je prepovedano v skladu s členom 4o ali 4p, nakup, uvoz ali prevoz zemeljskega plina in nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi proizvodi, ter titana, aluminija, bakra, niklja, paladija in železove rude iz Rusije ali preko nje v Unijo, ali“;

(6)

člen 1j se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1j

1.   Prepovedano je registrirati, zagotavljati registrirani sedež, poslovni ali upravni naslov ter upravljavske storitve za sklad ali katero koli podobno pravno ureditev, ki ima za skrbnika ali upravičenca:

(a)

ruske državljane ali fizične osebe, ki prebivajo v Rusiji;

(b)

pravne osebe, subjekte ali organe s sedežem v Rusiji;

(c)

pravne osebe, subjekte ali organe, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz točke (a) ali (b);

(d)

pravne osebe, subjekte ali organe, ki jih obvladuje fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz točke (a), (b) ali (c);

(e)

fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz točke (a), (b), (c) ali (d).

2.   Od 5. julija 2022 je prepovedano delovati kot skrbnik, pooblaščeni delničar, direktor, sekretar ali izvajati podoben položaj ali poskrbeti za to, da druga oseba deluje kot skrbnik, pooblaščeni delničar, direktor, sekretar ali izvaja podoben položaj za sklad ali podobno pravno ureditev iz odstavka 1.

3.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za posle, ki so nujno potrebni, da se do 5. julija 2022 prekinejo pogodbe, ki niso združljive s tem členom, sklenjene pred 9. aprilom 2022, ali pomožne pogodbe, potrebne za izvrševanje takih pogodb.

4.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, kadar je skrbnik ali upravičenec državljan države članice ali fizična oseba, ki ima dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici.

5.   Z odstopanjem od odstavka 2 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo, da se storitve iz odstavka 2 nadaljujejo tudi po 5. juliju 2022:

(a)

da se do 5. septembra 2022 dokončajo posli, ki so nujno potrebni za prekinitev pogodb iz odstavka 3, če so se taki posli začeli izvajati pred 11. majem 2022, ali

(b)

iz drugih razlogov, pod pogojem, da izvajalci storitev od oseb iz odstavka 1 niti neposredno niti posredno ne sprejemajo sredstev ali gospodarskih virov oziroma da tem osebam ne dajejo na voljo sredstev ali gospodarskih virov ali jim drugače zagotavljajo koristi od sredstev, vloženih v sklad.

6.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi dovolijo storitve iz navedenih odstavkov pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da je to potrebno za:

(a)

humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko opremo, hrano, prevozom humanitarnih delavcev in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacije, ali

(b)

dejavnosti civilne družbe, ki neposredno spodbujajo demokracijo, človekove pravice ali pravno državo v Rusiji,

(c)

delovanje skladov, katerih namen je upravljanje shem poklicnega pokojninskega zavarovanja, zavarovalnih polic ali delniške sheme za zaposlene, dobrodelnih organizacij, amaterskih športnih društev ter skladov za mladoletnike ali ranljive odrasle osebe.

7.   Zadevna država članica obvesti Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 5 ali 6, v dveh tednih po takšni odobritvi.“;

(7)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 1k

1.   Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljati računovodske ali revizijske storitve, vključno z obvezno revizijo, knjigovodske storitve ali davčne svetovalne storitve ali storitve poslovnega in podjetniškega svetovanja ali storitve v zvezi z odnosi z javnostmi:

(a)

vladi Rusije ali

(b)

pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za zagotavljanje storitev, ki so nujno potrebne, da se do 5. julija 2022 odstopi od pogodb, ki niso skladne s tem členom in so bile sklenjene pred 4. junijem 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja za opravljanje storitev, ki so nujno potrebne za uresničevanje pravice do obrambe v sodnih postopkih in pravice do učinkovitega pravnega sredstva.

4.   Odstavek 1 se ne uporablja za opravljanje storitev, namenjenih izključni uporabi s strani pravnih oseb, subjektov ali organov s sedežem v Rusiji, ki so v lasti ali pod izključnim ali skupnim nadzorom pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen v skladu z zakonodajo države članice.

5.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi dovolijo storitve iz navedenega odstavka pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da je to potrebno za:

(a)

humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko opremo, hrano, prevozom humanitarnih delavcev in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacije, ali

(b)

dejavnosti civilne družbe, ki neposredno spodbujajo demokracijo, človekove pravice ali pravno državo v Rusiji.“;

(8)

v členu 4( 3) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

prevoz zemeljskega plina in nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi proizvodi, razen če je prepovedan v skladu s členom 4o ali 4p, iz Rusije ali preko nje v Unijo, ali“;

(9)

v členu 4a(2), se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

je to potrebno za zagotovitev kritične oskrbe z energijo v Uniji, kot tudi za prevoz zemeljskega plina in nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi proizvodi, razen če je prepovedan v skladu s členom 4o ali 4p, iz Rusije ali preko nje v Unijo, ali“;

(10)

V členu 4g se doda naslednji odstavek:

„3.   Prepovedano je oglaševanje proizvodov ali storitev v kateri koli vsebini, ki jo ustvarijo ali oddajajo pravne osebe, subjekti ali organi iz Priloge IX, vključno s prenosom ali distribucijo na kakršen koli način iz odstavka 1.“;

(11)

v členu 4ha(5) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

razen če je prepovedano v skladu s členom 4o ali 4p, nakup, uvoz ali prevoz zemeljskega plina in nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi proizvodi, ter titana, aluminija, bakra, niklja, paladija, železove rude ter nekaterih kemičnih izdelkov in izdelkov iz železa v Unijo;“;

(12)

člen 4n(4) se spremeni:

(a)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

razen če je prepovedano v skladu s členom 4o ali 4p, nakup, uvoz ali prevoz zemeljskega plina in nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi proizvodi, ter titana, aluminija, bakra, niklja, paladija, železove rude v Unijo;“

(b)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

delovanje diplomatskih in konzularnih predstavništev v Rusiji, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in misijami, ali mednarodnih organizacij v Rusiji, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, ali“;

(13)

vstavijo se naslednji členi:

„Člen 4o

1.   Prepovedano je neposredno ali posredno kupovati, uvažati ali prenašati surovo nafto ali naftne derivate, če ti izvirajo iz Rusije ali se izvažajo iz Rusije.

2.   Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč ali katere koli druge storitve, povezane s prepovedjo iz odstavka 1.

3.   Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo:

(a)

do 5. decembra 2022 za enkratne transakcije za kratkoročno dobavo, sklenjene in izvršene pred tem datumom, ali za izvrševanje pogodb o nakupu, uvozu ali prenosu surove nafte, sklenjenih pred 4. junijem 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb, pod pogojem, da so zadevne države članice o teh pogodbah Komisijo uradno obvestile do 24. junija 2022 in da zadevne države članice o enkratnih transakcijah za kratkoročno dobavo Komisijo uradno obvestijo v 10 dneh po njihovem zaključku;

(b)

do 5. februarja 2023 za enkratne transakcije za kratkoročno dobavo, sklenjene in izvršene pred tem datumom, ali za izvrševanje pogodb o nakupu, uvozu ali prenosu naftnih derivatov, sklenjenih pred 4. junijem 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb, pod pogojem, da so zadevne države članice o teh pogodbah Komisijo uradno obvestile do 24. junija 2022 in da zadevne države članice o enkratnih transakcijah za kratkoročno dobavo Komisijo uradno obvestijo v 10 dneh po njihovem zaključku;

(c)

za nakup, uvoz ali prenos surove nafte, ki se prevaža po morju, in naftnih derivatov, če to blago izvira iz tretje države in se v Rusiji zgolj natovarja, iz nje prevaža ali je preko nje v tranzitu, pod pogojem, da sta tako poreklo kot lastništvo takšnega blaga neruska.

(d)

za surovo nafto, ki se po naftovodu dobavlja iz Rusije v države članice, dokler Svet na predlog visokega predstavnika in ob podpori Komisije soglasno ne odloči, da se uporabljajo prepovedi iz odstavkov 1 in 2.

4.   Če je dobava surove nafte v neobalno državo članico po naftovodu iz Rusije prekinjena iz razlogov, na katere zadevna država članica nima vpliva, se lahko surova nafta iz Rusije, ki se prevaža po morju, uvozi v to državo članico z izrednim začasnim odstopanjem od odstavkov 1in 2, dokler dobava ni znova vzpostavljena ali do začetka uporabe sklepa Sveta iz odstavka 3(d) za to državo članico, kar koli od tega nastopi prej.

5.   Od 5. decembra 2022 in z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi Bolgarije odobrijo izvrševanje, do 31. decembra 2024, pogodb, sklenjenih pred 4. junijem 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb, za nakup, uvoz ali prenos surove nafte, ki se prevaža po morju, in naftnih derivatov, ki izvirajo iz Rusije ali so bili izvoženi iz Rusije.

6.   Od 5. februarja 2023 in z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi Hrvaške odobrijo, do 31 decembra 2023, nakup, uvoz ali prenos vakuumskega plinskega olja, ki zvira iz Rusije ali je bilo izvoženo iz Rusije pod pogojem da:

(a)

ni na voljo nobene alternativne oskrbe z vakuumskim plinskim oljem ter

(b)

Hrvaška je Komisijo vsaj dva tedna pred odobritvijo obvestila o razlogih, na podlagi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno dovoljenje, Komisija pa v tem času ni nasprotovala.

7.   Blago, uvoženo na podlagi odstopanja, ki ga je odobril pristojni organ iz odstavka 5 ali 6, se ne prodaja kupcem v drugi državi članici ali v tretji državi.

8.   Prenos ali transport surove nafte, dobavljene po naftovodih v države članice, kot je navedeno v odstavku 3(d), v druge države članice ali v tretje države ali njena prodaja kupcem v drugih državah članicah ali v tretjih državah je prepovedana.

Vse pošiljke in zabojniki takšne surove nafte so jasno opremljeni z oznako „REBCO: izvoz prepovedan“.

Če je bila surova nafta v državo članico dobavljena po naftovodih, kot je navedeno v odstavku 3(d), je naftne derivate, ki so pridobljeni iz take surove nafte, od 5. februarja 2023 prepovedano prenašati ali prevažati v druge države članice ali v tretje države ali takšne naftne derivate prodajati kupcem v drugih državah članicah ali v tretjih državah.

Z začasnim odstopanjem se prepovedi iz tretjega pododstavka od 5. decembra 2023 uporabljajo za uvoz in prenos naftnih derivatov, pridobljenih iz surove nafte, ki je bila v drugo državo članico dobavljena po naftovodih, kot je navedeno v odstavku 3(d), na Češko ter za prodajo kupcem na Češkem. Če so Češki pred tem datumom na voljo alternativne dobave za takšne naftne derivate, Svet soglasno sprejme sklep o prekinitvi tega začasnega odstopanja. V obdobju do 5. decembra 2023 količina takih naftnih derivatov, ki se na Češko uvozijo iz drugih držav članic, ne presega povprečnih količin, ki so bile iz teh drugih držav članic na Češko uvožene v enakem obdobju v zadnjih petih letih.

9.   Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za nakupe surove nafte in naftnih proizvodov v Rusiji, ki so potrebni za zadovoljitev osnovnih potreb kupca v Rusiji ali humanitarnih projektov v Rusiji.

10.   Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev blaga, za katero se uporablja ta člen.“.

Člen 4p

1.   Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč ali katere koli druge storitve, povezane s prevozom, vključno s prevozi z ladje na ladjo, surove nafte ali naftnih derivatov, ki izvirajo iz Rusije ali so bili izvoženi iz Rusije, v tretje države.

2.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za:

(a)

izvrševanje, do 5. decembra 2022, pogodb, sklenjenih pred 4. junija 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb ali

(b)

za nakup, uvoz ali prenos surove nafte in naftnih derivatov, če to blago izvira iz tretje države in se v Rusiji zgolj natovarja, iz nje prevaža ali je preko nje v tranzitu, pod pogojem, da sta tako poreklo kot lastništvo takšnega blaga neruska.

(14)

Priloge se spremenijo v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Ta točka se uporablja za enega ali več subjektov iz točke (4) Priloge k temu sklepu od 25. junija 2022 in pod pogojem, da Svet po preučitvi zadevnih primerov tako odloči s soglasjem.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. junija 2022

Za Svet

predsednica

C. COLONNA


(1)  Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 13).


PRILOGA

(1)

V Prilogi IV k Sklepu 2014/512/SZVP se dodajo naslednji vnosi:

„46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron,JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz“

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise „Kant“

Scientific-Production Enterprise „Svyaz“

Scientific-Production Enterprise Almaz, JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut, JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok, JSC

Scientific-Research Institute „Argon“

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel“ By Name I.I.Toropov“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design“

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot“

Tactical Missile Company, PJSC „MBDB“„ISKRA“

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation“

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region“

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz“

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal“

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) „October“

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise“

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard““;

(2)

v Prilogi VII k Sklepu 2014/512/SZVP se vstavita naslednja vnosa:

„Združeno kraljestvo

Južna Koreja“;

(3)

Priloga VIII k Sklepu 2014/512/SZVP se nadomesti z naslednjo prilogo:

„PRILOGA VIII

SEZNAM PRAVNIH OSEB, SUBJEKTOV ALI ORGANOV IZ ČLENA 1e

Ime pravne osebe, organa ali subjekta

Datum

Bank Otkritie

12. marec 2022

Novikombank

12. marec 2022

Promsvyazbank

12. marec 2022

Bank Rossiya

12. marec 2022

Sovcombank

12. marec 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12. marec 2022

VTB BANK

12. marec 2022

Sberbank

14. junij 2022

Credit Bank of Moscow

14. junij 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14. junij 2022.

(4)

v Prilogi IX k Sklepu 2014/512/SZVP se dodajo naslednji vnosi:

„Rossiya RTR/RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International“.


Top