EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0675

Sklep Sveta (EU) 2022/675 z dne 11. aprila 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 57. zasedanju strokovnega odbora za prevoz nevarnega blaga Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet v zvezi z določenimi spremembami Dodatka C h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu

ST/7309/2022/INIT

OJ L 122, 25.4.2022, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/675/oj

25.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 122/33


SKLEP SVETA (EU) 2022/675

z dne 11. aprila 2022

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 57. zasedanju strokovnega odbora za prevoz nevarnega blaga Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet v zvezi z določenimi spremembami Dodatka C h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999 (COTIF), pristopila s Sklepom Sveta 2013/103/EU (1).

(2)

V skladu s členom 6 COTIF mednarodni železniški promet in sprejem železniškega materiala v mednarodnem prometu urejajo pravila iz navedega člena, zlasti „Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID)“, ki je Dodatek C k COTIF.

(3)

Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa zahteve za prevoz nevarnega blaga po cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh znotraj držav članic ali med njimi, pri čemer se sklicuje na RID.

(4)

Na podlagi člena 13(1), točka (d), in člena 33(5) COTIF lahko strokovni odbor za prevoz nevarnega blaga (v nadaljnjem besedilu: strokovni odbor RID) Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) sprejme spremembe Priloge k RID.

(5)

Strokovni odbor RID bo na svojem 57. zasedanju 24. maja 2022 sprejel spremembe za prilagoditev Priloge k RID tehničnemu in znanstvenemu napredku.

(6)

Primerno je, da se določi stališče, ki se v imenu Unije zastopa v strokovnem odboru RID, saj bodo spremembe RID za Unijo zavezujoče.

(7)

Cilj predvidenih sprememb je zagotoviti varen in učinkovit prevoz nevarnega blaga ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega napredka v sektorju ter razvoja novih snovi in izdelkov, ki bi lahko predstavljali nevarnost med prevozom.

(8)

Predvidene spremembe veljajo za primerne za zagotavljanje varnega prevoza nevarnega blaga na stroškovno učinkovit način in se zato lahko podprejo.

(9)

Morda se bo potrebno sporazumeti o manjših spremembah dokumentov iz Priloge na tehnični ravni na 14. zasedanju stalne delovne skupine strokovnega odbora RID 23. maja 2022, vključno na podlagi priporočil skupnega sestanka strokovnega odbora RID in delovne skupine za prevoz nevarnega blaga v okviru Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa na 57. zasedanju strokovnega odbora za prevoz nevarnega blaga (v nadaljnjem besedilu: strokovni odbor RID) Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet v okviru Konvencije o mednarodnem železniškem prometu z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999, je, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Predstavniki Unije v strokovnem odboru RID se lahko sporazumejo o manjših spremembah dokumentov iz Priloge brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 2

Sklepi strokovnega odbora RID se po sprejetju objavijo v Uradnem listu Evropske unije, vključno z navedbo datuma začetka veljavnosti.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 11. aprila 2022

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Sklep Sveta 2013/103/EU z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pristopu Evropske unije h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999 (UL L 51, 23.2.2013, str. 1).

(2)  Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (UL L 260, 30.9.2008, str. 13).


PRILOGA

Predlog

Referenčni dokument

Zadeva

Opombe

Stališče EU

1.

OTIF/RID/CE/GTP/2021/2

Uskladitev med Sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti, sklenjenim v Ženevi 30. septembra 1957 (ADR), in RID, da se v vzorec poročila o nesreči vključijo nove vrste embalaže

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini strokovnega odbora RID, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno

Se strinja

2.

OTIF/RID/CE/GTP/2021/3 in OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.3

Uskladitev med ADR in RID glede zahtev v zvezi s prikazanimi informacijami

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini strokovnega odbora RID, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno

Se strinja

3.

OTIF/RID/CE/GTP/2021/4

Namestitev varnostnih ventilov na rezervoarje za vnetljive utekočinjene pline

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini strokovnega odbora RID, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno

Se strinja

4.

OTIF/RID/CE/GTP/2021/5

Prečiščena besedila, ki so bila sprejeta na skupnem zasedanju v letih 2020 in 2021 ter s strani stalne delovne skupine strokovnega odbora RID novembra 2020

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini strokovnega odbora RID, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno

Se strinja

5.

OTIF/RID/CE/GTP/2021/6

Uskladitev med ADR in RID, med drugim glede zasnove, konstrukcije ter začetnega pregleda in preizkusa tlačnih posod, ki niso odobrene s strani ZN in so zasnovane, konstruirane in preizkušene v skladu z referenčnimi standardi

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini strokovnega odbora RID, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno

Se strinja

6.

OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.4

Prehodni ukrep v zvezi s točko 6.8.2.4.6 (postopki, ki jih pristojni organ uporablja za odobritev strokovnjakov, izvajanje pregledov vagonov cistern in vzajemno priznavanje takih pregledov)

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini strokovnega odbora RID, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno

Se strinja

7.

OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.11

Predlogi za prilagoditev poglavja 6.8 RID, da se upoštevajo zelo velike cisterne-zabojniki

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini strokovnega odbora RID, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno

Se strinja

Vsi navedeni dokumenti so na voljo na spletni strani OTIF (http://otif.org/en/?page_id=1119) in šteje se, da zajemajo spremembe, obravnavane v stalni delovni skupini strokovnega odbora RID novembra 2021 in upoštevane v Prilogi I k dokumentu OTIF/RID/CE/GTP/2021-A (Končno poročilo 13. zasedanja stalne delovne skupine strokovnega odbora RID – Ženeva/hibridno zasedanje, od 15. do 18. novembra 2021), prav tako na voljo na spletni strani OTIF (http://otif.org/en/?page_id=254).


Top