EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022A0411(01)

sporazum med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo o spremembi Sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov

ST/13446/2018/INIT

OJ L 113, 11.4.2022, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/583/oj

Related Council decision

11.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 113/3


SPORAZUM

med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo o spremembi Sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov

EVROPSKA UNIJA

na eni strani ter

FEDERATIVNA REPUBLIKA BRAZILIJA, v nadaljnjem besedilu: Brazilija,

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu skupaj: pogodbenici, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ki je začel veljati 1. aprila 2011;

GLEDE NA TO, da uporaba Sporazuma koristi državljanom pogodbenic, ki so imetniki diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov;

OB UPOŠTEVANJU, da opredelitev kratkoročnega bivanja v Sporazumu (tri mesece v obdobju šestih mesecev od datuma prvega vstopa) ni dovolj natančna in da lahko zlasti zaradi pojma „datum prvega vstopa“ prihaja do dvomov in vprašanj;

OB UPOŠTEVANJU, da je Uredba (EU) št. 610/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) uvedla horizontalne spremembe pravnega reda Evropske unije na področju vizumov in meja ter opredelila kratkoročno bivanje kot „90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju“;

OB UPOŠTEVANJU, da sistem vstopa/izstopa, ki ga bo vzpostavila Evropska unija, zahteva uporabo enotne in jasne opredelitve kratkoročnega bivanja, ki se uporablja za vse državljane tretjih držav;

V ŽELJI, da se zagotovi nemoten pretok potnikov na mejnih prehodih pogodbenic;

OB UPOŠTEVANJU Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice ter Protokola o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, ki sta priložena Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter s potrditvijo, da se določbe tega sporazuma o spremembi ne uporabljajo za Združeno kraljestvo in za Irsko –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Sporazum se spremeni:

(1)

v členu 1 se besedilo „tri mesece bivanja v obdobju šestih mesecev“ nadomesti z besedilom „90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju“;

(2)

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„1.

Državljani Unije, ki so imetniki veljavnega diplomatskega, službenega ali uradnega potnega lista, lahko na ozemlju Brazilije bivajo največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

2.

Državljani Brazilije, ki so imetniki veljavnega diplomatskega službenega ali uradnega potnega lista, lahko na ozemlju držav članic, ki v celoti uporabljajo schengenski pravni red, bivajo največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Pri izračunu navedenega obdobja se ne upošteva nobeno bivanje v državi članici, ki schengenskega pravnega reda še ne uporablja v celoti.

Državljani Brazilije, ki so imetniki veljavnega diplomatskega, službenega ali uradnega potnega lista, lahko na ozemlju vsake države članice, ki schengenskega pravnega reda še ne uporablja v celoti, bivajo največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, neodvisno od obdobja bivanja na ozemlju držav članic, ki v celoti uporabljajo schengenski pravni red.“;

(b)

v odstavku 3 se besedi „treh mesecev“ nadomestita z besedama „90 dni“.;

(3)

v členu 8(4) se zadnji stavek nadomesti z naslednjim:

„Pogodbenica, ki je začasno prenehala izvajati ta sporazum, nemudoma obvesti drugo pogodbenico, ko razlogi za navedeno začasno prenehanje izvajanja ne obstajajo več, in ta sporazum ponovno začne izvajati.“

Člen 2

Pogodbenici v skladu s svojimi postopki ratificirata ali odobrita ta sporazum o spremembi, ki začne veljati prvi dan šestega meseca po datumu, ko zadnja pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico o zaključku zgoraj navedenih postopkov.

V dvojniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми септември две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne dvacátého sedmého září dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende september to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta septembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of September in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre deux mille vingt et un.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog rujna godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada divdesmit septītajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų rugsėjo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év szeptember havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Settembru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig september tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego września roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte septembrie două mii douăzeci și unu.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho septembra dvetisícdvadsaťjeden.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega septembra leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde september år tjugohundratjugoett.

Image 1


(1)  UL EU L 66, 12.3.2011, str. 2.

(2)  Uredba (EU) št. 610/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, uredb Sveta (ES) št. 1683/95 in (ES) št. 539/2001 ter uredb (ES) št. 767/2008 in (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL EU L 182, 29.6.2013, str. 1).


SKUPNA IZJAVA GLEDE ISLANDIJE, NORVEŠKE, ŠVICE IN LIHTENŠTAJNA

Zaželeno je, da organi Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna na eni strani ter organi Brazilije na drugi strani brez odlašanja spremenijo obstoječe dvostranske sporazume o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov v skladu z določbami tega sporazuma.


SKUPNA IZJAVA O RAZLAGI OBDOBJA 90 DNI V KATEREM KOLI 180-DNEVNEM OBDOBJU

Pogodbenici soglašata, da obdobje največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju iz člena 4 tega sporazuma pomeni neprekinjen obisk ali več zaporednih obiskov, katerih skupno trajanje ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

Pojem „kateri koli“ se nanaša na gibljivo 180-dnevno referenčno obdobje, pri preverjanju, ali je zahteva v zvezi z 90 dnevi v katerem koli 180-dnevnem obdobju še vedno izpolnjena, pa se upošteva vsak dan bivanja v obdobju zadnjih 180 dni. To med drugim pomeni, da odsotnost v neprekinjenem obdobju 90 dni omogoča novo bivanje do 90 dni.


Top