EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0493

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/493 z dne 21. marca 2022 o dokončni dodelitvi pomoči Unije po državah članicah za šolsko sadje in zelenjavo ter za šolsko mleko za obdobje od 1. avgusta 2022 do 31. julija 2023 in spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/462 (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 1580)

C/2022/1580

UL L 100, 28.3.2022, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/493/oj

28.3.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/55


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/493

z dne 21. marca 2022

o dokončni dodelitvi pomoči Unije po državah članicah za šolsko sadje in zelenjavo ter za šolsko mleko za obdobje od 1. avgusta 2022 do 31. julija 2023 in spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/462

(notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 1580)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (1) ter zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 (2) morajo države članice, ki želijo sodelovati v shemi pomoči Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov (šolska shema) s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom, vsako leto do 31. januarja Komisiji predložiti zahtevek za pomoč Unije za naslednje šolsko leto in po potrebi posodobiti zahtevek za pomoč Unije za tekoče šolsko leto.

(2)

Da bi zagotovili učinkovito izvajanje šolske sheme, je treba dodelitev pomoči Unije za šolsko sadje in zelenjavo ter šolsko mleko sodelujočim državam članicam določiti na podlagi zneskov, ki so jih navedene države članice navedle v zahtevku za pomoč Unije, ob upoštevanju prenosov med okvirnimi dodelitvami države članice iz člena 23a(4)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(3)

Vse države članice so Komisijo obvestile o svojem zahtevku za pomoč Unije za obdobje od 1. avgusta 2022 do 31. julija 2023, v katerem je opredeljen zahtevani znesek pomoči za šolsko sadje in zelenjavo ali za šolsko mleko oziroma za oba dela sheme. Kar zadeva Belgijo, Francijo, Ciper in Švedsko, se pri zahtevanih zneskih upoštevajo prenosi med okvirnimi dodelitvami.

(4)

Da bi čim bolje izkoristili polni potencial razpoložljivih sredstev, bi bilo treba prerazporediti nezahtevano pomoč Unije med države članice, ki sodelujejo v šolski shemi in ki v zahtevku za pomoč Unije sporočijo svojo pripravljenost, da v primeru razpoložljivih dodatnih sredstev uporabijo več kot svojo okvirno dodelitev.

(5)

Švedska je v zahtevku za pomoč Unije za obdobje od 1. avgusta 2022 do 31. julija 2023 zahtevala manjši znesek od okvirne dodelitve za šolsko sadje in zelenjavo. Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Španija, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Slovenija in Slovaška so sporočili svojo pripravljenost, da uporabijo več kot svojo okvirno dodelitev za šolsko sadje in zelenjavo. Nobena država članica ni zahtevala manjšega zneska od okvirne dodelitve za šolsko mleko.

(6)

Na podlagi sporočenih informacij držav članic bi bilo treba določiti dokončno dodelitev pomoči Unije za šolsko sadje in zelenjavo ter šolsko mleko za obdobje od 1. avgusta 2022 do 31. julija 2023.

(7)

Z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/462 (4) je bila določena dokončna dodelitev pomoči Unije za šolsko sadje in zelenjavo ter za šolsko mleko državam članicam z željo po sodelovanju v šolski shemi za obdobje od 1. avgusta 2021 do 31. julija 2022. Nekatere države članice so posodobile zahtevke za pomoč Unije za navedeno šolsko leto. Nemčija, Španija in Nizozemska so priglasile prenose med dokončno dodelitvijo za šolsko sadje in zelenjavo ter dokončno dodelitvijo za šolsko mleko. Belgija in Nizozemska sta zahtevali manjši znesek od dokončne dodelitve za šolsko sadje in zelenjavo in/ali šolsko mleko. Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Španija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Avstrija, Slovaška in Švedska so sporočili svojo pripravljenost, da uporabijo več kot svojo dokončno dodelitev za šolsko sadje in zelenjavo in/ali šolsko mleko.

(8)

Izvedbeni sklep (EU) 2021/462 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dokončna dodelitev pomoči Unije za šolsko sadje in zelenjavo ter šolsko mleko po državah članicah, ki sodelujejo v šolski shemi za obdobje od 1. avgusta 2022 do 31. julija 2023, je določena v Prilogi I.

Člen 2

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/462 se nadomesti z besedilom iz Priloge II k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 21. marca 2022

Za Komisijo

Janusz WOJCIECHOWSKI

član Komisije


(1)  UL L 346, 20.12.2013, str. 12.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/39 z dne 3. novembra 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (UL L 5, 10.1.2017, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/462 z dne 15. marca 2021 o dokončni dodelitvi pomoči Unije po državah članicah za šolsko sadje in zelenjavo ter za šolsko mleko za obdobje od 1. avgusta 2021 do 31. julija 2022 in spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/467 (UL L 92, 17.3.2021, str. 1).


PRILOGA I

Šolsko leto 2022/2023

Država članica

Dokončna dodelitev za šolsko sadje in zelenjavo

v EUR

Dokončna dodelitev za šolsko mleko

v EUR

Belgija

3 405 460

1 613 199

Bolgarija

2 145 826

1 020 451

Češka

3 209 788

1 600 707

Danska

1 855 060

1 460 645

Nemčija

20 253 868

9 404 154

Estonija

450 380

700 309

Irska

1 811 303

900 398

Grčija

3 218 885

1 550 685

Španija

13 292 411

6 302 784

Francija

17 990 469

17 123 194

Hrvaška

1 390 541

800 354

Italija

17 117 780

8 003 535

Ciper

390 044

400 177

Latvija

648 466

700 309

Litva

922 651

1 032 456

Luksemburg

295 111

193 000

Madžarska

3 099 021

1 756 776

Malta

293 504

193 000

Nizozemska

5 570 944

2 401 061

Avstrija

2 301 768

1 100 486

Poljska

11 941 071

10 204 507

Portugalska

3 283 397

2 220 981

Romunija

6 866 848

10 399 594

Slovenija

570 823

320 141

Slovaška

1 752 965

900 398

Finska

1 599 047

3 824 689

Švedska

0

8 998 717

Skupaj

125 677 429

95 126 707


PRILOGA II

„PRILOGA I

Šolsko leto 2021/2022

Država članica

Dokončna dodelitev za šolsko sadje in zelenjavo

v EUR

Dokončna dodelitev za šolsko mleko

v EUR

Belgija

3 230 459

1 203 200

Bolgarija

2 145 718

1 020 451

Češka

3 226 951

1 735 131

Danska

1 855 734

1 534 837

Nemčija

20 366 688

9 383 750

Estonija

452 595

717 717

Irska

1 821 202

982 594

Grčija

3 218 885

1 550 685

Španija

13 201 323

6 515 747

Francija

17 990 469

17 123 194

Hrvaška

1 390 733

800 354

Italija

17 125 311

8 003 535

Ciper

390 044

400 177

Latvija

651 270

723 117

Litva

926 264

1 065 344

Luksemburg

295 887

198 000

Madžarska

3 112 572

1 864 327

Malta

294 025

198 217

Nizozemska

6 050 424

1 520 849

Avstrija

2 312 457

1 100 486

Poljska

11 944 322

10 204 507

Portugalska

3 283 397

2 220 981

Romunija

6 866 848

10 399 594

Slovenija

570 670

320 141

Slovaška

1 760 660

967 713

Finska

1 599 047

3 824 689

Švedska

0

9 140 844

Skupaj

126 083 956

94 720 180


Top