EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0490

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/490 z dne 25. marca 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 glede nekaterih rastlin za saditev Juglans regia L., Nerium oleander L. in Robinia pseudoacacia L. s poreklom iz Turčije ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1213 glede fitosanitarnih ukrepov za vnos navedenih rastlin za saditev na ozemlje Unije

C/2022/1750

UL L 100, 28.3.2022, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/490/oj

28.3.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/490

z dne 25. marca 2022

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 glede nekaterih rastlin za saditev Juglans regia L., Nerium oleander L. in Robinia pseudoacacia L. s poreklom iz Turčije ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1213 glede fitosanitarnih ukrepov za vnos navedenih rastlin za saditev na ozemlje Unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 42(4), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/2019 (2) je bil na podlagi predhodne ocene določen seznam zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2018 (3) določa posebna pravila v zvezi s postopkom, ki ga je treba upoštevati za izvedbo ocene tveganja iz člena 42(4) Uredbe (EU) 2016/2031 za zelo tvegane rastline, rastlinske proizvode in druge predmete.

(3)

Po predhodni oceni je bilo v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019 vključenih 34 rodov in ena vrsta rastlin za saditev s poreklom iz vseh tretjih držav kot zelo tveganih rastlin, med katerimi so tudi rastline iz rodov Juglans L., Nerium L. in Robinia L.

(4)

V skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 velja, da mora Komisija, kadar se na podlagi ocene tveganja ugotovi, da rastlina, rastlinski proizvod ali drug predmet s poreklom iz tretje države, skupine tretjih držav ali z določenega območja zadevne tretje države predstavlja nesprejemljivo tveganje v zvezi s škodljivimi organizmi, vendar se navedeno tveganje lahko zmanjša na sprejemljivo raven z uporabo nekaterih ukrepov, navedeno rastlino, rastlinski proizvod ali drug predmet črtati s seznama, določenega s Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019, in jo/ga dodati na seznam iz člena 41(2) Uredbe (EU) 2016/2031.

(5)

Navedeni seznam je določen z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1213 (4).

(6)

Turčija je 9. avgusta 2019 Komisiji predložila zahtevek za izvoz v Unijo dveletnih cepljenih rastlin za saditev Juglans regia L. z golimi koreninami in brez listov ter z največjim premerom 2 cm na spodnjem delu stebla. Navedenemu zahtevku je bila priložena zadevna tehnična dokumentacija.

(7)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 19. maja 2021 sprejela znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline za saditev Juglans regia L. iz Turčije (5). Agencija je opredelila Anoplophora chinensis, Euzophera semifuneralis, Garella musculana, Lasiodiplodia pseudotheobromae in Lopholeucaspis japonica kot škodljive organizme za navedene rastline za saditev, ovrednotila ukrepe za zmanjšanje tveganja, opisane v dokumentaciji za navedene škodljive organizme, in ocenila verjetnost odsotnosti navedenih škodljivih organizmov.

(8)

Turčija je 27. novembra 2019 Komisiji predložila zahtevek za izvoz v Unijo eno- do štiriletnih rastlin za saditev z rastnim substratom Nerium oleander L. Navedenemu zahtevku je bila priložena zadevna tehnična dokumentacija.

(9)

Agencija je 25. marca 2021 sprejela znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline za saditev Nerium oleander L. iz Turčije (6). Agencija je opredelila Phenacoccus solenopsis kot škodljivi organizem za navedene rastline za saditev, ovrednotila ukrepe za zmanjšanje tveganja, opisane v dokumentaciji za navedeni škodljivi organizem, in ocenila verjetnost odsotnosti navedenega škodljivega organizma.

(10)

Turčija je 27. novembra 2019 Komisiji predložila zahtevek za izvoz v Unijo tri- do sedemletnih rastlin za saditev z golimi koreninami in rastlin z rastnim substratom Robinia pseudoacacia L. Navedenemu zahtevku je bila priložena zadevna tehnična dokumentacija.

(11)

Agencija je 25. marca 2021 sprejela znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline iz vrste Robinia pseudoacacia L. iz Turčije (7). Agencija je opredelila Anoplophora chinensis, Lopholeucapsis japonica in Pochazia shantungensis kot škodljive organizme za navedene rastline za saditev, ovrednotila ukrepe za zmanjšanje tveganja, opisane v dokumentaciji za navedene škodljive organizme, in ocenila verjetnost odsotnosti navedenih škodljivih organizmov.

(12)

Na podlagi navedenih mnenj bi bilo treba sprejeti potrebne ukrepe za obravnavo tveganja v zvezi z zadevnimi škodljivimi organizmi kot fitosanitarne uvozne zahteve, da se zagotovi zmanjšanje fitosanitarnega tveganja pri vnosu zadevnih rastlin v Unijo na sprejemljivo raven.

(13)

Zato bi bilo treba iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019 črtati naslednje rastline: rastline za saditev Juglans regia L. s poreklom iz Turčije, stare največ dve leti, z golimi koreninami in brez listov ter z največjim premerom 2 cm na spodnjem delu stebla, rastline za saditev Nerium oleander L. s poreklom iz Turčije, stare največ štiri leta, in rastline za saditev Robinia pseudoacacia L. s poreklom iz Turčije, stare največ sedem let, z največjim premerom 25 cm. Navedene rastline za saditev bi bilo treba dodati v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1213 in po potrebi v Prilogi določiti potrebne fitosanitarne uvozne ukrepe.

(14)

Glede na negotovosti, ki jih je Agencija opredelila v navedeni dokumentaciji, zgolj uporaba ukrepov, ki jih je Turčija predlagala v dokumentaciji, ne more na sprejemljivo raven zmanjšati tveganja zaradi vnosa zadevnih rastlin v Unijo. Za zmanjšanje fitosanitarnega tveganja na takšno raven bi bilo treba poleg ukrepov, ki jih je Turčija že predlagala v dokumentaciji, zahtevati, da se navedene rastline gojijo na enotah pridelave, ki so proste škodljivih organizmov.

(15)

Anoplophora chinensis in Lopholeucaspis japonica sta navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2072 (8) kot karantenska škodljiva organizma za Unijo. Euzophera semifuneralis, Garella musculana, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Phenacoccus solenopsis in Pochazia shantungensis še niso vključeni na navedeni seznam, vendar lahko izpolnjujejo pogoje za vključitev po opravljeni popolni oceni tveganja.

(16)

V skladu s členom 42(5) Uredbe (EU) 2016/2031 se ocena tveganja izvede v razumnem roku. Vendar so glede na povpraševanje po uvozu začasni fitosanitarni ukrepi za Euzophera semifuneralis, Garella musculana, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Phenacoccus solenopsis in Pochazia shantungensis potrebni ter ustrezni do zaključka ocene tveganja.

(17)

Za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz Sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (9), bi bilo treba uvoz navedenega blaga v Unijo ponovno začeti v najkrajšem možnem času. Zato bi morala ta uredba začeti veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(18)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2020/1213

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1213 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2019 z dne 18. decembra 2018 o začasnem seznamu zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v smislu člena 42 Uredbe (EU) 2016/2031 in seznamu rastlin, za katere se pri vnosu v Unijo ne zahteva fitosanitarno spričevalo, v smislu člena 73 navedene uredbe (UL L 323, 19.12.2018, str. 10).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2018 z dne 18. decembra 2018 o določitvi posebnih pravil v zvezi s postopkom, ki ga je treba upoštevati za izvedbo ocene tveganja zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v smislu člena 42(1) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 323, 19.12.2018, str. 7).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1213 z dne 21. avgusta 2020 o fitosanitarnih ukrepih za vnos v Unijo nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so bili črtani iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019 (UL L 275, 24.8.2020, str. 5).

(5)  Odbor EFSA PLH (Odbor Evropske agencije za varnost hrane za zdravje rastlin), Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Juglans regia plants from Turkey (Znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline Juglans regia iz Turčije). EFSA Journal 2021;19(6):6665, 99 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6665.

(6)  Odbor EFSA PLH, Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Nerium oleander plants from Turkey (Znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline Nerium oleander iz Turčije). EFSA Journal 2021;19(5):6569, 34 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6569.

(7)  Odbor EFSA PLH, Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Robinia pseudoacacia plants from Turkey (Znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline Robinia pseudoacacia iz Turčije). EFSA Journal 2021;19(5):6568, 54 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6568.

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).

(9)  Sporazum Svetovne trgovinske organizacije o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (sprejet 15. aprila 1994, ki je začel veljati 1. januarja 1995), 1867 UNTS 493 (Sporazum SPS).


PRILOGA I

V točki 1 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019 se v preglednici drugi stolpec „Opis“ spremeni:

(1)

vnos „Juglans L.“ se nadomesti z naslednjim:

Juglans L., razen največ dve leti starih rastlin za saditev Juglans regia L. z golimi koreninami in brez listov ter z največjim premerom 2 cm na spodnjem delu stebla s poreklom iz Turčije“;

(2)

vnos „Nerium L.“ se nadomesti z naslednjim:

Nerium L., razen največ štiri leta starih rastlin za saditev Nerium oleander L. s poreklom iz Turčije“;

(3)

vnos „Robinia L., razen cepljenih rastlin za saditev z golimi koreninami v mirujočem stanju z največjim premerom 2,5 cm iz vrste Robinia pseudoacacia L. s poreklom iz Izraela“ se nadomesti z naslednjim:

Robinia L., razen cepljenih rastlin za saditev z golimi koreninami v mirujočem stanju z največjim premerom 2,5 cm iz vrste Robinia pseudoacacia L. s poreklom iz Izraela in razen največ sedem let starih rastlin za saditev Robinia pseudoacacia L. z največjim premerom 25 cm s poreklom iz Turčije“.


PRILOGA II

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1213 se spremeni:

(1)

za vnosom „Jasminum polyanthum Franchet, neukoreninjeni podtaknjenci rastlin za saditev“, se vstavita naslednja vnosa:

Rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti

Oznaka KN

Tretja država porekla

Ukrepi

Juglans regia L., največ dve leti stare rastline za saditev z golimi koreninami in brez listov ter z največjim premerom 2 cm na spodnjem delu stebla

ex 0602 20 20

Turčija

(a)

Uradna izjava, da:

(i)

so rastline proste Euzophera semifuneralis, Garella musculana in Lasiodiplodia pseudotheobromae;

(ii)

je bilo v okviru uradnih pregledov, izvedenih ob ustreznih časih od začetka popolnega vegetacijskega cikla, ugotovljeno, da je enota pridelave prosta Euzophera semifuneralis, Garella musculana in Lasiodiplodia pseudotheobromae;

(iii)

je bil vzpostavljen sistem za zagotovitev, da so orodja za cepljenje in obrezovanje razkužena, tako da so prosta Lasiodiplodia pseudotheobromae pred vnosom na vsako enoto pridelave, cepljene ali obrezane rastline pa so bile ustrezno tretirane, da se prepreči vstop Lasiodiplodia pseudotheobromae prek lezij, ter

(iv)

je bil neposredno pred izvozom izveden uradni pregled pošiljk rastlin za odkrivanje navzočnosti Euzophera semifuneralis in Garella musculana, zlasti v steblih in vejah rastlin, s takšno velikostjo vzorca, da omogoča odkritje vsaj 1-odstotne stopnje napadenosti z 99-odstotno stopnjo zaupanja, in uradni pregled za odkrivanje navzočnosti Lasiodiplodia pseudotheobromae, vključno z naključnim vzorčenjem in testiranjem rastlin;

(b)

fitosanitarna spričevala za navedene rastline pod rubriko ‚Dopolnilna izjava‘ vključujejo:

(i)

naslednjo izjavo: ‚Pošiljka je v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1213.‘;

(ii)

specifikacijo registriranih enot pridelave.“

Nerium oleander L., do štiri leta stare rastline za saditev

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

Turčija

(a)

Uradna izjava, da:

(i)

so rastline proste Phenacoccus solenopsis;

(ii)

je bilo v okviru uradnih pregledov, izvedenih ob ustreznih časih od začetka vegetacijskega cikla rastlin, ugotovljeno, da je enota pridelave prosta Phenacoccus solenopsis, ter

(iii)

je bil neposredno pred izvozom izveden uradni pregled pošiljk rastlin za odkrivanje navzočnosti Phenacoccus solenopsis s takšno velikostjo vzorca, ki omogoča odkritje vsaj 1-odstotne stopnje napadenosti z 99-odstotno stopnjo zaupanja;

(b)

fitosanitarna spričevala za navedene rastline pod rubriko ‚Dopolnilna izjava‘ vključujejo:

(i)

naslednjo izjavo: ‚Pošiljka je v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1213.‘;

(ii)

specifikacijo registriranih enot pridelave.“;

(2)

za vnosom „Robinia pseudoacacia, cepljene rastline za saditev z golimi koreninami v stanju mirovanja z največjim premerom 2,5 cm“ se vstavi naslednji vnos:

Rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti

Oznaka KN

Tretja država porekla

Ukrepi

Robinia pseudoacacia L., največ sedem let stare rastline za saditev z največjim premerom 25 cm

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

Turčija

(a)

Uradna izjava, da:

(i)

so rastline proste Pochazia shantungensis;

(ii)

je bilo v okviru uradnih pregledov, izvedenih ob ustreznih časih od začetka vegetacijskega cikla rastlin, ugotovljeno, da je enota pridelave prosta Pochazia shantungensis, ter

(iii)

je bil neposredno pred izvozom izveden uradni pregled pošiljk rastlin za odkrivanje navzočnosti Pochazia shantungensis s takšno velikostjo vzorca, ki omogoča odkritje vsaj 1-odstotne stopnje napadenosti z 99-odstotno stopnjo zaupanja za vsak škodljivi organizem;

(b)

fitosanitarna spričevala za navedene rastline pod rubriko ‚Dopolnilna izjava‘ vključujejo:

(i)

naslednjo izjavo: ‚Pošiljka je v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1213.‘;

(ii)

specifikacijo registriranih enot pridelave.“.


Top