EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0464

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2022/464 z dne 21. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU glede dovoljenja, podeljenega Republiki Sloveniji, da še naprej uporablja posebni ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

ST/6436/2022/INIT

UL L 94, 23.3.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/464/oj

23.3.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 94/4


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2022/464

z dne 21. marca 2022

o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU glede dovoljenja, podeljenega Republiki Sloveniji, da še naprej uporablja posebni ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 287, točka 15, Direktive 2006/112/ES Sloveniji omogoča, da tiste davčne zavezance, katerih letni promet ne presega 25 000 EUR, oprosti davka na dodano vrednost (DDV).

(2)

Z Izvedbenim sklepom Sveta 2013/54/EU (2) se je Sloveniji dovolila oprostitev, da lahko do 31. decembra 2015 uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 287, točka 15, Direktive 2006/112/ES, in tako davčne zavezance, katerih letni promet ne presega 50 000 EUR, oprosti DDV (v nadaljnjem besedilu: posebni ukrep). Uporaba posebnega ukrepa je bila dvakrat podaljšana, nazadnje z Izvedbenim sklepom Sveta (EU) 2018/1700 (3), in sicer do 31. decembra 2021.

(3)

Slovenija je z dopisom, ki ga je Komisija evidentirala 27. oktobra 2021, zaprosila za nadaljnje dovoljenje, da še naprej uporablja posebni ukrep do 31. decembra 2024, tj. datuma, do katerega morajo države članice prenesti Direktivo Sveta (EU) 2020/285 (4). Iz navedene direktive izhaja, da bodo lahko države članice od 1. januarja 2025 dobave blaga in storitev, ki jih opravijo davčni zavezanci, katerih letni promet v določeni državi članici ne presega praga 85 000 EUR ali protivrednosti v nacionalni valuti, oprostile DDV.

(4)

Na podlagi člena 395(2), drugi pododstavek, Direktive 2006/112/ES je Komisija z dopisom z dne 15. novembra 2021 posredovala zahtevo Slovenije drugim državam članicam. Z dopisom z dne 16. novembra 2021 je Komisija uradno obvestila Slovenijo, da ima na voljo vse informacije, potrebne za presojo zahteve.

(5)

Posebni ukrep je v skladu z Direktivo (EU) 2020/285, katere namen je zmanjšati regulativno breme malih podjetij in preprečiti izkrivljanje konkurence na notranjem trgu.

(6)

Posebni ukrep bo za davčne zavezance ostal neobvezen, saj se lahko še vedno odločijo za splošno ureditev DDV na podlagi člena 290 Direktive 2006/112/ES.

(7)

Na podlagi informacij, ki jih je predložila Slovenija, bo imel posebni ukrep le zanemarljiv učinek na skupni znesek davčnih prihodkov Slovenije, pobranih na ravni končne potrošnje.

(8)

Po začetku veljavnosti Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2021/769 (5) Slovenija ne bo izračunavala nadomestil od poročila o osnovi za lastna sredstva iz naslova DDV za proračunsko leto 2021 in dalje.

(9)

Glede na to, da ima posebni ukrep pozitiven učinek na poenostavitev obveznosti v zvezi z DDV, saj zmanjšuje upravno breme in stroške upoštevanja predpisov za mala podjetja in davčne organe, ter glede na odsotnost vsakršnega večjega vpliva na skupne prihodke iz DDV bi bilo treba Sloveniji dovoliti, da še naprej uporablja posebni ukrep.

(10)

Uporaba posebnega ukrepa bi morala biti časovno omejena. Rok bi moral zadostovati, da Komisija oceni učinkovitost in ustreznost trenutnega praga. Poleg tega morajo države članice na podlagi člena 3(1) Direktive (EU) 2020/285 do 31. decembra 2024 sprejeti in objaviti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 1 navedene direktive, ki spreminja Direktivo 2006/112/ES, in jih uporabljati od 1. januarja 2025. Zato je primerno Sloveniji dovoliti, da posebni ukrep uporablja do 31. decembra 2024.

(11)

Da bi se izognili motnjam, bi bilo treba Sloveniji dovoliti, da nadaljuje z uporabo posebnega ukrepa brez prekinitve. Zahtevano dovoljenje bi bilo zato treba podeliti z učinkom od 1. januarja 2022, da se neprekinjeno sledi prejšnjim ureditvam na podlagi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU.

(12)

Izvedbeni sklep 2013/54/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 2 Izvedbenega sklepa 2013/54/EU se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2024.“

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati z dnem uradne obvestitve.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Republiko Slovenijo.

V Bruslju, 21. marca 2022

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 22, 25.1.2013, str. 15).

(3)  Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1700 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 285, 13.11.2018, str. 78).

(4)  Direktiva Sveta (EU) 2020/285 z dne 18. februarja 2020 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja in Uredbe (EU) št. 904/2010 glede upravnega sodelovanja in izmenjave informacij za namene spremljanja pravilne uporabe posebne ureditve za mala podjetja (UL L 62, 2.3.2020, str. 13).

(5)  Uredba Sveta (EU, Euratom) 2021/769 z dne 30. aprila 2021 o spremembi Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (UL L 165, 11.5.2021, str. 9).


Top