EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0394

Uredba Sveta (EU) 2022/394 z dne 9. marca 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

ST/6973/2022/INIT

UL L 81, 9.3.2022, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/394/oj

9.3.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/1


UREDBA SVETA (EU) 2022/394

z dne 9. marca 2022

o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2022/395 (1) z dne 9. marca 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini,

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. julija 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 833/2014 (2).

(2)

Uredba (EU) št. 833/2014 uveljavlja nekatere ukrepe, določene v Sklepu Sveta 2014/512/SZVP (3).

(3)

Svet je 9. marca 2022 sprejel Sklep (SZVP) 2022/395 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP in uvedbi nadaljnjih omejevalnih ukrepov v zvezi z izvozom pomorske navigacijske opreme in tehnologij.

(4)

S Sklepom (SZVP) 2022/395 se seznam pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejitve financiranja s posojili, prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, razširja na pomorski sektor. Čeprav se na splošno razume, da se posojila in krediti lahko zagotovijo na kakršen koli način, vključno s kriptosredstvi, je glede na njihovo posebno naravo primerno podrobneje opredeliti pojem „prenosljivi vrednostni papirji“ v zvezi s takimi sredstvi.

(5)

Poleg tega Sklep (SZVP) 2022/395 razširja izjemo v zvezi z depoziti na državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in na državljane Švice.

(6)

Za zagotovitev pravilnega izvajanja ukrepov iz Uredbe (EU) št. 833/2014 je treba pojasniti izjemo za zagotavljanje financiranja za mala in srednja podjetja ter nekatere določbe iz prilog v zvezi s prepovedanim blagom in tehnologijami.

(7)

Regulativno ukrepanje na ravni Unije je zato potrebno zlasti zaradi zagotovitve enotne uporabe navedenih ukrepov v vseh državah članicah.

(8)

Uredbo (EU) št. 833/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 833/2014 se spremeni:

(1)

v členu 1 se uvodne besede točke (f) nadomestijo z naslednjim:

„(f)

‚prenosljivi vrednostni papirji‘ pomeni naslednje razrede vrednostnih papirjev, vključno v obliki kriptosredstev, ki se lahko tržijo na kapitalskem trgu, razen plačilnih instrumentov, kot so:“;

(2)

v členu 2d se vstavi naslednji odstavek:

„3a.   Ko država članica izda dovoljenje v skladu s členi 2(4)(d), 2a(4)(d) in 3f(4) za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij, namenjenih za pomorsko varnost, o tem obvesti druge države članice in Komisijo v dveh tednih po izdaji dovoljenja.“;

(3)

v odstavku 2 člena 2e se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

zagotavljanje javnega financiranja ali javne finančne pomoči do skupne vrednosti 10 000 000 EUR na projekt v korist malih in srednjih podjetij s sedežem v Uniji ali“;

(4)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 3f

1.   Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije za pomorsko navigacijo s seznama v Prilogi XVI, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, za uporabo v Rusiji ali za namestitev na plovilo, ki pluje pod rusko zastavo.

2.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.“;

3.   Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali za s tem povezano zagotavljanje tehnične in finančne pomoči za nevojaško rabo in za nevojaške končne uporabnike, namenjenih za humanitarne namene, izredne zdravstvene razmere, nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje, ali v odziv na naravne nesreče.

4.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško uporabo in za nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovijo, da so tako blago ali tehnologija ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč namenjene za pomorsko varnost.“;

(5)

v členu 5a se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Prepovedane so vse transakcije, povezane z upravljanjem rezerv in sredstev ruske centralne banke, vključno s transakcijami s katero koli pravno osebo, subjektom ali organom, ki deluje v imenu ali po navodilih ruske centralne banke, kot je Ruski nacionalni premoženjski sklad. “

(6)

v členu 5b se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Odstavek 1 se ne uporablja za državljane države članice, države članice Evropskega gospodarskega prostora ali Švice ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici, v državi članici Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici.“;

(7)

Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(8)

Priloga IX se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

(9)

Priloga XIII se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi;

(10)

Besedilo iz Priloge IV k tej uredbi se doda kot Priloga XVI k Uredbi (EU) št. 833/2014.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. marca 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Glej stran 8 tega Uradnega lista.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (U L 229, 31.7.2014, str. 13).


PRILOGA I

Priloga VII k Uredbi (EU) št. 833/2014 se spremeni:

(1)

v uvodnem besedilu se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Brez poseganja v člen 12 te uredbe nenadzorovano blago, ki vsebuje eno ali več komponent iz te priloge, ni predmet nadzora iz členov 2a in 2b te uredbe.“;

(2)

v točki (c.) podskupine X.A.I.001 Skupine I – Elektronika, se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

razločljivost 12 bitov z izhodno hitrostjo več kot 105 mega vzorcev na sekundo (MSPS);“;

(3)

v točki (c.) podskupine X.B.I.001 Skupine I – Elektronika, se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

naprave za proizvodnjo kristalov z izvlekom s ‚shranjenim programiranim krmiljenjem‘, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a.

omogočajo ponovno polnjenje, ne da bi se zamenjal talilni lonec;

b.

lahko deluje pri tlakih nad 2,5 x 105 Pa, ali

c.

omogočajo izvlek kristalov s premerom več kot 100 mm;“;

(4)

v točki (i.) podskupine X.B.I.001 Skupine I – Elektronika, se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

‚oprema za „kemijsko naparjevanje‘, ki deluje pod 105 Pa, ali“;

(5)

v podskupini X.A.VII.001 Skupine VII – Zračna plovila in pogon, se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„X.A.VII.001

Dizelski motorji in traktorji ter posebej zanje zasnovane komponente, razen tistih, ki so določeni na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821:“;

(6)

v podskupini X.A.VII.002 Skupine VII – Zračna plovila in pogon, se točka (c.) nadomesti z naslednjim:

„c.

Zračni plinskoturbinski motorji ter posebej zanje zasnovane komponente.“.


PRILOGA II

Priloga IX k Uredbi (EU) št. 833/2014 se spremeni:

(1)

v vzorcu A se vsa sklicevanja na „Uredbo XXX/XXX“ nadomesti z „Uredbo (EU) št. 833/2014“;

(2)

v vzorcu B se vsa sklicevanja na „Uredbo XXX/XXX“ nadomesti z „Uredbo (EU) št. 833/2014“.


PRILOGA III

V Prilogi XIII k Uredbi (EU) št. 833/2014 se doda naslednji vnos v zvezi z naslednjim subjektom:

„Ruski ladijski register“.


PRILOGA IV

„PRILOGA XVI

SEZNAM BLAGA IN TEHNOLOGIJ IZ ČLENA 3F

Skupina VI – Pomorstvo

X.A.VI.001

Plovila, pomorski sistemi ali oprema in posebej zanje izdelane komponente, komponente in pribor:

(a)

oprema iz poglavja 4 (navigacijska oprema) veljavne izvedbene uredbe Komisije o zahtevah glede zasnove, konstrukcije in delovanja ter standardih preskušanja za pomorsko opremo, sprejetih v skladu s členom 35(2) Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi;

(b)

oprema iz poglavja 5 (naprave za radijske zveze) veljavne izvedbene uredbe Komisije o zahtevah glede zasnove, konstrukcije in delovanja ter standardih preskušanja za pomorsko opremo, sprejetih v skladu s členom 35(2) Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi;

“.

Top