EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2278

Uredba Sveta (EU) 2021/2278 z dne 20. decembra 2021 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1387/2013

ST/14387/2021/INIT

UL L 466, 29.12.2021, p. 1–217 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj

29.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 466/1


UREDBA SVETA (EU) 2021/2278

z dne 20. decembra 2021

o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1387/2013

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Proizvodnja nekaterih kmetijskih in industrijskih proizvodov v Uniji za zadovoljevanje posebnih potreb uporabniških industrij v Uniji trenutno ni zadostna ali pa ne obstaja. Oskrba Unije s temi proizvodi je zato odvisna od uvoza iz tretjih držav. V interesu Unije je torej, da se za te proizvode odobri delna ali popolna opustitev dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

(2)

Zaradi upoštevanja interesa Unije, tehničnega razvoja proizvodov, sprememb okoliščin in gospodarskih trendov na trgu bi lahko bilo treba nekatere opustitve odpraviti. Zato je treba predvideti pregledovanje opustitev dajatev skupne carinske tarife za proizvode, navedene v tej uredbi.

(3)

Zaradi spodbujanja integrirane proizvodnje baterij v Uniji bi moral biti datum za obvezni pregled določenih opustitev dajatev skupne carinske tarife za proizvode, navedene v tej uredbi, 31. december 2022, da bi se pri tem pregledu upošteval razvoj sektorja baterij v Uniji.

(4)

Statistični podatki za nekatere proizvode, navedene v tej uredbi, so pogosto izraženi v kosih, kvadratnih metrih ali dodatnih enotah in ne s težo. Za nekatere proizvode pa v kombinirani nomenklaturi iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2) (v nadaljnjem besedilu: kombinirana nomenklatura) ni določena dodatna enota. Zato je treba pri uvozu zadevnih proizvodov zagotoviti, da se v carinski deklaraciji za sprostitev v prosti promet navedejo ne le teža v kilogramih ali tonah, temveč tudi ustrezne dodatne enote.

(5)

Pojasniti je treba, da bi bilo treba vse mešanice, pripravke ali proizvode iz različnih sestavin, ki vsebujejo proizvode, za katere velja opustitev dajatev skupne carinske tarife, izključiti iz področja uporabe te uredbe, saj se opustitev uporablja samo za proizvode, kakor so opisani v tej uredbi.

(6)

Uredba Sveta (EU) št. 1387/2013 (3) je bila večkrat spremenjena. Ker so bile šifrske oznake kombinirane nomenklature posodobljene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1832 (4), bi bilo poleg tega potrebno veliko število sprememb Uredbe (EU) št. 1387/2013. Zato bi bilo treba zaradi jasnosti in preglednosti navedeno uredbo v celoti nadomestiti.

(7)

V skladu z načelom sorazmernosti je za dosego osnovnega cilja izboljšanja konkurenčnosti industrije Unije, kar bo industriji Unije omogočalo, da ohrani ali ustvari delovna mesta in posodobi svoje strukture, potrebno in primerno določiti pravila za opustitev dajatev skupne carinske tarife za kmetijske in industrijske proizvode, navedene v tej uredbi. V skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje zastavljenih ciljev.

(8)

Da bi se izognili morebitnim prekinitvam pri uporabi sheme avtonomnih tarifnih opustitev in da bi upoštevali smernice iz Sporočila Komisije z dne 13. decembra 2011 o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah, bi bilo treba opustitve dajatev skupne carinske tarife za proizvode, navedene v tej uredbi, uporabljati od 1. januarja 2022. Ta uredba bi morala zato začeti veljati nemudoma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za kmetijske in industrijske proizvode, navedene v Prilogi k tej uredbi, se opustijo dajatve skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za mešanice, pripravke ali proizvode, izdelane iz različnih sestavin, ki vsebujejo proizvode, navedene v Prilogi.

Člen 2

1.   Komisija lahko opustitve za proizvode, navedene v Prilogi, pregleda:

(a)

na lastno pobudo, ali

(b)

na zahtevo držav članic.

2.   Komisija pregleda opustitve za proizvode, navedene v Prilogi, v letu pred datumom, predvidenim za obvezni pregled iz Priloge.

Člen 3

Kadar se za proizvode, za katere so bile v Prilogi predvidene dodatne enote, vloži carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet, se v tej deklaraciji z uporabo dodatne enote iz Priloge navede točna količina uvoženih proizvodov.

Člen 4

Uredba (EU) št. 1387/2013 se razveljavi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2021

Za Svet

predsednik

A. VIZJAK


(1)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 1387/2013 z dne 17. decembra 2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1344/2011 (UL L 354, 28.12.2013, str. 201).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1832 z dne 12. oktobra 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 385, 29.10.2021, str. 1).


PRILOGA

Serijska številka

Oznaka KN

TARIC

Opis

Stopnja avtonomne dajatve

Dodatna enota

Datum, predviden za obvezni pregled

0.6748

ex 0709 53 00

10

Sveže ali ohlajene lisičke, namenjene za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje za prodajo na drobno (1)  (2)

0 %

-

31.12.2025

0.3348

ex 0710 21 00

10

Stročji grah vrste Pisum sativum , podvrste Hortense axiphium, zamrznjen, debeline ne več kot 6 mm, ki se uporablja skupaj s stroki v proizvodnji pripravljenih jedi (1)  (2)

0 %

-

31.12.2023

0.3349

ex 0710 80 95

50

Bambusovi poganjki, zamrznjeni, ki niso pripravljeni za prodajo na drobno

0 %

-

31.12.2023

0.2829

ex 0711 59 00

11

Gobe, razen gob iz rodu Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum in Tricholoma, začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje, vendar takšne neprimerne za takojšnjo porabo, za potrebe konzervne industrije (1)

0 %

-

31.12.2026

0.2463

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 34 00

ex 0712 39 00

10

10

31

31

Gobe, razen gob iz rodu Agaricus, sušene, cele ali v prepoznavnih rezinah ali kosih, namenjene za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje za prodajo na drobno (1)  (2)

0 %

-

31.12.2023

0.3347

ex 0804 10 00

30

Dateljni, sveži ali suhi, za proizvodnjo proizvodov živilske industrije in industrije pijač (razen pakiranja) (1)

0 %

-

31.12.2023

0.2411

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

70

Sadje iz rodu Vaccinium, nekuhano ali kuhano v vreli vodi ali sopari, zamrznjeno, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

0 %

-

31.12.2023

0.3228

ex 0811 90 95

20

Robide sorte Boysen, zamrznjene, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, ki niso namenjene za prodajo na drobno

0 %

-

31.12.2023

0.2409

ex 0811 90 95

30

Ananas (Ananas comosus), v kosih, zamrznjen

0 %

-

31.12.2023

0.2408

ex 0811 90 95

40

Šipek, nekuhan ali kuhan v vreli vodi ali sopari, zamrznjen, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

0 %

-

31.12.2023

0.2864

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmovo olje, olje kokosovega oreha (kopre), olje iz palmovih jeder (koščic) za proizvodnjo:

industrijskih monokarboksilnih maščobnih kislin iz tarifne oznake 3823 19 10 ,

metilnih estrov maščobnih kislin iz tarifnih številk 2915 ali 2916 ,

maščobnih alkoholov iz tarifnih podštevilk 2905 17 , 2905 19 in 3823 70 , ki se uporabljajo za proizvodnjo kozmetike, izdelkov za pranje ali farmacevtskih izdelkov,

maščobnih alkoholov iz tarifne podštevilke 2905 16 , čistih ali mešanih, ki se uporabljajo za proizvodnjo kozmetike, izdelkov za pranje ali farmacevtskih izdelkov,

stearinske kisline iz tarifne oznake 3823 11 00 ,

izdelkov iz tarifne številke 3401 ali

maščobnih kislin visoke čistosti iz tarifne številke 2915  (1)

0 %

-

31.12.2022

0.6789

ex 1512 19 10

10

Rafinirano olje iz semen žafranike (CAS RN 8001-23-8) za uporabo pri proizvodnji

konjugirane linolne kisline iz tarifne številke 3823 ali

etilnih oziroma metilnih estrov linolne kisline iz tarifne številke 2916  (1)

0 %

-

31.12.2022

0.3341

ex 1515 90 99

92

Rastlinsko olje, rafinirano ali delno rafinirano, ki vsebuje 35 mas. % ali več, vendar največ 57 mas. % arahidonske kisline ali 35 mas. % ali več, vendar največ 50 mas. % dokozaheksaenojske kisline

0 %

-

31.12.2023

0.7686

1516 20 10

 

Hidrogenirano ricinusovo olje, tako imenovani „opalni vosek“

0 %

-

31.12.2023

0.4708

ex 1516 20 96

20

Jojoba olje, hidrogenirano in interesterificirano, ki ni nadalje kemično modificirano niti obdelano s postopkom teksturizacije

0 %

-

31.12.2024

0.4080

ex 1517 90 99

10

Rastlinsko olje, rafinirano, ki vsebuje 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % arahidonske kisline ali 12 mas. % ali več, vendar ne več kot 65 mas. % dokozaheksanojske kisline, in standardizirano s sončničnim oljem z visoko vsebnostjo oleinske kisline (HOSO)

0 %

-

31.12.2026

0.6182

ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Preparat v prahu, ki vsebuje:

najmanj 15 mas. % in največ 35 mas. % maltodekstrina, pridobljenega iz pšenice,

najmanj 15 mas. % in največ 35 mas. % sirotke (mlečnega seruma),

najmanj 10 mas. % in največ 30 mas. % rafiniranega, beljenega, razdišavljenega in nehidrogeniziranega sončničnega olja,

najmanj 10 mas. % in največ 30 mas. % mešanega, staranega sira, posušenega z razprševanjem,

najmanj 5 mas. % in največ 15 mas. % pinjenca in

najmanj 0,1 mas. % in največ 10 mas. % natrijevega kazeinata, dinatrijevega fosfata, mlečne kisline

0 %

-

31.12.2023

0.2423

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Prosojni rezanci, narezani na kose, dobljeni iz fižola (Vigna radiata (L.) Wilczek), ki niso pripravljeni za prodajo na drobno

0 %

-

31.12.2023

0.2866

ex 2005 91 00

10

Bambusovi vršički, pripravljeni ali konzervirani, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 5 kg

0 %

-

31.12.2023

0.5884

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrat mangovega pireja, dobljen s toplotno obdelavo:

iz rodu Mangifera spp.,

z vsebnostjo sladkorja do vključno 30 mas. %,

za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač (1)

6 % (3)

-

31.12.2022

0.5875

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Koncentrat pireja papaje, dobljen s toplotno obdelavo:

iz rodu Carica spp.,

z vsebnostjo sladkorja 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %,

za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač (1)

7,8 % (3)

-

31.12.2022

0.5867

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Koncentrat pireja guave, dobljen s toplotno obdelavo:

iz rodu Psidium spp.,

z vsebnostjo sladkorja 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %,

za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač (1)

6 % (3)

-

31.12.2022

0.4716

ex 2008 93 91

20

Sladkane suhe brusnice, razen pakiranja v smislu predelave, za proizvodnjo proizvodov v živilsko-predelovalni industriji (4)

0 %

-

31.12.2022

0.5004

ex 2008 99 48

94

Mangov pire:

ne iz koncentrata,

iz rodu Mangifera,

z Brix vrednostjo 14 ali več, vendar ne več kot 20

za uporabo v proizvodnji proizvodov industrije pijač (1)

6 %

-

31.12.2022

0.4709

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Pire iz neosemenjenih robid sorte Boysen brez dodanega alkohola, ki vsebuje dodan sladkor ali ne

0 %

-

31.12.2025

0.5587

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanširani listi vinske trte roda Karakishmish v slanici, ki:

vsebuje več kot 6 mas. % koncentracije soli,

vsebuje 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 1,4 mas. % kislosti, izražene kot monohidrat citronske kisline, in

ne vsebuje natrijevega benzoata ali ga vsebuje, vendar ne več kot 2 000 mg/kg, v skladu s standardom CODEX STAN 192-1995

za pripravo listov vinske trte, polnjenih z rižem (1)

0 %

-

31.12.2022

0.6723

ex 2008 99 91

20

Kitajski vodni kostanj (Eleocharis dulcis ali Eleocharis tuberosa) olupljen, opran, blanširan, ohlajen in posamezno hitro zamrznjen za pripravo izdelkov v prehrambni industriji, namenjen za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje za prodajo na drobno (1)  (2)

0 % (3)

-

31.12.2025

0.7767

ex 2008 99 99

35

Zamrznjena pulpa iz jagod acai:

hidrirana in pasterizirana,

ločena od pečk z dodajanjem vode,

z Brix vrednostjo najmanj 6 ter

vsebnostjo sladkorja, manjšo od 5,6 %

0 %

-

31.12.2024

0.4992

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananasov sok:

ne iz koncentrata,

iz rodu Ananas,

z Brix vrednostjo 11 ali več, vendar ne več kot 16,

za uporabo v proizvodnji pijač (1)

8 %

-

31.12.2025

0.4664

ex 2009 49 30

91

Ananasov sok, razen v prahu:

z brix vrednostjo 20 ali več, vendar ne več kot 67,

z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase,

ki vsebuje dodan sladkor

za uporabo v proizvodnji proizvodov živilske industrije ali industrije pijač (1)

0 %

-

31.12.2024

0.4623

ex 2009 81 31

10

Koncentrat soka iz brusnic:

z brix vrednostjo 40 ali več, vendar ne več kot 66,

v izvirni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več

0 %

l

31.12.2024

0.6356

ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Sok iz pasijonke in koncentrat soka iz pasijonke, zamrznjen ali ne:

z vrednostjobrix 13,7 ali več, toda ne več kot 55,

vrednosti več kot 30 EUR na 100 kg neto teže,

v izvirni embalaži po 50 litrov ali več ter

z dodanim sladkorjem

za uporabo v proizvodnji izdelkov živilske industrije (1)

0 %

l

31.12.2024

0.4159

ex 2009 89 79

20

Zamrznjeni koncentrat soka iz robide sorte Boysen z Brix vrednostjo 61 ali več, vendar ne več kot 67, v izvirni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več

0 %

l

31.12.2023

0.6050

ex 2009 89 79

30

Zamrznjeni koncentrat soka antilske češnje (Acerola):

z vrednostjo Brix več kot 48, vendar ne več kot 67,

v izvirni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več

0 %

l

31.12.2023

0.5206

ex 2009 89 79

85

Koncentrat soka acai jagod:

vrste Euterpe oleracea,

zamrznjen,

nesladkan,

ne v prahu,

z Brix vrednostjo 23 ali več, vendar ne več kot 32,

v izvirnih pakiranjih z vsebino 10 kg ali več

0 %

-

31.12.2026

0.6365

ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Sok iz pasijonke in koncentrat soka iz pasijonke, zamrznjen ali ne:

z vrednostjo brix 10 ali več, toda ne več kot 13,7,

vrednosti več kot 30 EUR na 100 kg neto teže,

v izvirni embalaži po 50 litrov ali več ter

brez dodanega sladkorja

za uporabo v proizvodnji izdelkov živilske industrije (1)

0 %

l

31.12.2024

0.4157

ex 2009 89 99

96

Kokosova voda

nefermentirana,

brez dodanega alkohola ali sladkorja in

v izvirni embalaži, ki vsebuje 20 litrov ali več (2)

0 %

l

31.12.2026

0.6152

ex 2106 10 20

20

Sojin beljakovinski koncentrat z vsebnostjo beljakovin kot suhe snovi najmanj 65 mas. % in največ 90 mas. %, v prahu ali v teksturirani obliki

0 %

-

31.12.2023

0.3340

ex 2106 10 20

30

Pripravek na osnovi beljakovinskega izolata iz soje, ki vsebuje 6,6 mas. % ali več, vendar ne več kot 8,6 mas. % kalcijevega fosfata

0 %

-

31.12.2023

0.7284

ex 2106 90 92

50

Hidrolizat beljakovin kazeina, ki vsebuje:

20 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % prostih aminokislin, in

peptone, pri čemer jih ima več kot 90 mas. % molekularno maso ne več kot 2 000 Da

0 %

-

31.12.2022

0.7435

ex 2106 90 98

47

Preparat z vsebnostjo vlage 1 ali več, vendar ne več kot 4 %, in z vsebnostjo:

15 ali več, vendar ne več kot 35 mas. % pinjenca,

20 mas. % (± 10 mas. %) laktoze,

20 mas. % (± 10 mas. %) koncentrata proteinov iz sirotke,

15 mas. % (± 10 mas. %) sira »cheddar«,

3 mas. % (± 2 mas. %) soli,

0,1 ali več, vendar ne več kot 10 mas. % mlečne kisline E270,

0,1 ali več, vendar ne več kot 10 mas. % arabskega gumija E414

za uporabo v proizvodnji hrane in pijač (1)

0 %

-

31.12.2022

0.5246

ex 2519 90 10

10

Taljeni magnezijev oksid s čistoto 94 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.6330

ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Mešanica izomerov ksilenola in izomerov etil fenola s skupno vsebnostjo ksilenola najmanj 62 mas. % in največ 95 mas. %

0 %

-

31.12.2024

0.6168

ex 2707 99 99

10

Težka in srednja olja, pri katerih vsebnost aromatskih spojin presega vsebnost nearomatskih spojin in ki se uporabljajo kot rafinerijske surovine, kjer bodo obdelane v enem od procesov, opisanih v dodatni opombi 5 k poglavju 27 (1)

0 %

-

31.12.2023

0.8144

ex 2710 12 25

20

Mešanica C6 alifatskih ogljikovodikov (CAS RN 92112-69-1), ki vsebuje 60 mas. % ali več, vendar največ 80 mas. % n-heksana (CAS RN 110-54-3):

s specifično težo 0,666 ali več, vendar največ 0,686,

s skupno vrednostjo karbonilnih spojin manj kot 1 ppm,

s skupno vrednostjo acetilenskih spojin manj kot 2 ppm.

0 %

-

31.12.2025

0.7823

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

30

50

Katalitsko hidroizomerizirano in razvoskano bazno olje hidrogeniranih, visoko izoprafiniranih ogljikovodikov, ki vsebujejo:

90 mas. % ali več nasičenih ogljikovodikov in

ne vsebujejo več kot 0,03 mas. % žvepla,

in z

indeksom viskoznosti 80 ali več, vendar manj kot 120, in

kinematično viskoznostjo manj kot 5,0 ali več kot 13,0 cSt pri 100 °C

0 %

-

31.12.2023

0.7822

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

40

60

Katalitsko hidroizomerizirano in razvoskano bazno olje hidrogeniranih, visoko izoprafiniranih ogljikovodikov, ki vsebujejo:

90 mas. % ali več nasičenih ogljikovodikov in

ne vsebujejo več kot 0,03 mas. % žvepla,

z indeksom viskoznosti 120 ali več

0 %

-

31.12.2024

0.6495

ex 2710 19 99

20

Katalitsko razvoskano bazično olje, sintetizirano iz plinastih ogljikovodikov, čemur sledi proces pretvorbe težkih parafinov (HPC), ki:

vsebuje največ 1 mg/kg žvepla;

vsebuje več kot 99 mas. % nasičenih ogljikovodikov;

vsebuje več kot 75 mas. % n- in izoparafinskih ogljikovodikov z dolžino ogljikove verige 18 ali več, vendar največ 50; ter

ima kinematično viskoznost večjo od 6,5 mm2/s pri 40°C ali

ima kinematično viskoznost večjo od 11 mm2/s pri 40°C, z indeksom viskoznosti 120 ali več

0 %

-

31.12.2024

0.7393

ex 2712 90 99

10

Mešanica 1-alkenov, ki vsebuje 90 mas. % ali več 1-alkenov z ogljikovo verigo, dolgo 24 atomov ali več, vendar ne več kot 1 % 1-alkenov z ogljikovo verigo, dolgo več kot 70 atomov

0 %

-

31.12.2022

0.4531

ex 2804 50 90

40

Telur (CAS RN 13494-80-9), s čistoto 99,99 mas. % ali več, vendar ne več kot 99,999 mas. %, na podlagi nečistot kovin, izmerjenih z ICP analizo

0 %

-

31.12.2023

0.8021

2804 70 10

 

Rdeči fosfor

0 %

-

31.12.2022

0.8022

2804 70 90

 

Fosfor, razen rdečega fosforja

0 %

-

31.12.2023

0.6658

ex 2805 12 00

10

Kalcij s čistoto 98 mas. % ali več, v obliki prahu ali žice (CAS RN 7440-70-2)

0 %

-

31.12.2025

0.5609

ex 2805 19 90

20

Litijeva kovina (CAS RN 7439-93-2) s čistoto 98,8 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2022

0.2559

ex 2805 30 10

10

Zlitina cerija in drugih redkih zemeljskih kovin, ki vsebuje 47 mas. % ali več cerija

0 %

-

31.12.2023

0.497

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

 

Redke zemeljske kovine, skandij in itrij, s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.7769

ex 2809 20 00

10

Vodna raztopina fosforjeve kisline (CAS RN 7664-38-2), ki vsebuje 85 mas. % ali več fosforjeve kisline

0 %

-

31.12.2024

0.2407

ex 2811 22 00

10

Silicijev dioksid (CAS RN 7631-86-9) v obliki prahu, namenjen za uporabo v proizvodnji kolon za visoko ločljivo tekočinsko kromatografijo (HPLC) in kartuš "cartridge" za pripravo vzorcev (1)

0 %

-

31.12.2023

0.6836

ex 2811 22 00

15

Amorfni silicijev dioksid (CAS RN 60676-86-0)

v obliki praška

čistosti 99,0 mas. % ali več

povprečne velikosti zrnc 0,7 μm ali več, vendar manj kot 2,1 μm

pri čemer ima 70 % delcev premer največ 3 μm

0 %

-

31.12.2022

0.7292

ex 2811 29 90

10

Telurjev dioksid (CAS RN 7446-07-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3308

ex 2812 90 00

10

Dušikov trifluorid (CAS RN 7783-54-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5747

ex 2816 40 00

10

Barijev hidroksid (CAS RN 17194-00-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7594

ex 2818 10 11

10

Sol-gel korund (CAS RN 1302-74-5), ki vsebuje 99,6 mas % ali več aluminijevega oksida, z mikrokristalno strukturo, v obliki paličic z aspektnim razmerjem 1,3 ali več, vendar ne več kot 6,0

0 %

-

31.12.2023

0.5110

ex 2818 10 91

20

Sintirani korund z mikrokristalno strukturo, ki sestoji predvsem iz α-aluminijevega oksida (CAS RN 1344-28-1), vsebuje pa tudi magnezijev aluminat (CAS RN 12068-51-8) in redke zemlje – aluminate itrija, lantana in neodima (izračunane kot okside) – v naslednjih masnih deležih:

94 mas. % ali več, vendar manj kot 98,5 mas. % aluminijevega oksida

2 % (±1,5 %) magnezijevega aluminata,

1 % (±0,6 %) itrijevega oksida,

ter

2 % (±1,2 %) lantanovega oksida ali

2 % (±1,2 %) lantanovega oksida in neodimovega oksida,

pri katerem manj kot 50 % skupne mase predstavljajo delci s premerom več kot 10 mm

0 %

-

31.12.2025

0.4640

ex 2818 20 00

10

Aktiviran aluminijev oksid s specifično površino vsaj 350 m2/g

0 %

-

31.12.2024

0.6837

ex 2818 30 00

20

Aluminijev hidroksid (CAS RN 21645-51-2)

v obliki praška

čistote 99,5 mas. % ali več

s točko razgraditve pri 263 °C ali več

z velikostjo delcev 4 μm (±1 μm)

s skupno vsebnostjo Na2O največ 0,06 mas. %

0 %

-

31.12.2025

0.3306

ex 2818 30 00

30

Aluminijev oksihidroksid v obliki bemita ali psevdo-bemita (CAS RN 1318-23-6)

0 %

-

31.12.2023

0.5369

ex 2819 90 90

10

Dikromov trioksid (CAS RN 1308-38-9) za uporabo v metalurgiji (1)

0 %

-

31.12.2026

0.5752

ex 2823 00 00

10

Titanov dioksid (CAS RN 13463-67-7):

čistote 99,9 mas. % ali več

s povprečno velikostjo zrn 0,7 μm ali več, vendar ne več kot 2,1 μm

0 %

-

31.12.2022

0.5576

ex 2825 10 00

10

Hidroksilamonijev klorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7897

ex 2825 20 00

10

Litijev hidroksid monohidrat (CAS RN 1310-66-3)

2,6 %

-

31.12.2022

0.3800

2825 30 00

 

Vanadijevi oksidi in hidroksidi

0 %

-

31.12.2026

0.3303

ex 2825 50 00

20

Bakrov (I ali II) oksid, ki vsebuje 78 mas. % ali več bakra in ne več kot 0,03 mas. % klorida

0 %

-

31.12.2023

0.6819

ex 2825 50 00

30

Bakrov (II) oksid (CAS RN 1317-38-0) z velikostjo delcev največ 100 nm

0 %

-

31.12.2025

0.5555

ex 2825 60 00

10

Cirkonijev dioksid (CAS RN 1314-23-4)

0 %

-

31.12.2022

0.6980

ex 2825 70 00

10

Molibdenov trioksid (CAS RN 1313-27-5)

0 %

-

31.12.2026

0.7193

ex 2825 70 00

20

Molibdenova kislina (CAS RN 7782-91-4)

0 %

-

31.12.2026

0.5055

ex 2826 19 90

10

Volframov heksafluorid (CAS RN 7783-82-6) s čistoto 99,9 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.2865

ex 2827 39 85

10

Bakrov monoklorid (CAS RN 7758-89-6) s čistoto 96 mas. % ali več, vendar ne več kot 99 mas. %

0 %

-

31.12.2023

0.4180

ex 2827 39 85

20

Antimonov pentaklorid (CAS RN 7647-18-9) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.6143

ex 2827 39 85

40

Barijev klorid dihidrat (CAS RN 10326-27-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4423

ex 2827 49 90

10

Hidriran cirkonijev diklorid oksid (CAS RN 7699-43-6)

0 %

-

31.12.2023

0.6463

ex 2827 60 00

10

Natrijev jodid (CAS RN 7681-82-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7596

ex 2828 10 00

10

Kalcijev hipoklorit (CAS RN 7778-54-3) z vsebnostjo aktivnega klora 65 % ali več

0 %

-

31.12.2023

0.3302

ex 2830 10 00

10

Dinatrijev tetrasulfid (CAS RN 12034-39-8), ki vsebuje 38 mas. % ali manj natrija, računano na suho maso

0 %

-

31.12.2023

0.3859

ex 2833 29 80

20

Manganov sulfat monohidrat (CAS RN 10034-96-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5090

ex 2833 29 80

30

Cirkonijev sulfat (CAS RN 14644-61-2)

0 %

-

31.12.2022

0.4338

ex 2835 10 00

10

Natrijev hipofosfit monohidrat (CAS RN 10039-56-2)

0 %

-

31.12.2022

0.6144

ex 2835 10 00

20

Natrijev hipofosfit (CAS RN 7681-53-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7452

ex 2835 10 00

30

Aluminijev fosfinat (CAS RN 7784-22-7)

0 %

-

31.12.2023

0.2524

ex 2836 91 00

20

Litijev karbonat, ki vsebuje eno ali več od naslednjih nečistoč, v podanih koncentracijah:

2 mg/kg ali več arzena;

200 mg/kg ali več kalcija;

200 mg/kg ali več klorida;

20 mg/kg ali več železa;

150 mg/kg ali več magnezija;

20 mg/kg ali več težkih kovin;

300 mg/kg ali več kalija;

300 mg/kg ali več natrija,

200 mg/kg ali več sulfatov,

določenih z metodami, ki so opisane v Evropski farmakopeji

0 %

-

31.12.2023

0.2863

ex 2836 99 17

30

Cirkonijev (IV) bazični karbonat (CAS RN 57219-64-4 ali 37356-18-6) s čistoto 96 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2023

0.3300

ex 2837 19 00

20

Bakrov cianid (CAS RN 544-92-3)

0 %

-

31.12.2023

0.4078

ex 2837 20 00

10

Tetranatrijev heksacianoferat (II) (CAS RN 13601-19-9)

0 %

-

31.12.2026

0.4339

ex 2839 19 00

10

Dinatrijev disilikat (CAS RN 13870-28-5)

0 %

-

31.12.2022

0.2861

ex 2839 90 00

20

Kalcijev silikat (CAS RN 1344-95-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6632

ex 2840 20 90

10

Cinkov borat (CAS RN 12767-90-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7288

ex 2841 50 00

11

Kalijev dikromat (CAS RN 7778-50-9) s čistoto 99 mas. % ali več, ki se uporablja kot vmesni produkt v proizvodnji kroma (1)

2 %

-

31.12.2025

0.6142

ex 2841 70 00

10

Diamonijev tetraoksomolibdat(2-) (CAS RN 13106-76-8)

0 %

-

31.12.2023

0.6482

ex 2841 70 00

30

Heksamonijev heptamolibdat, brezvodni (CAS RN 12027-67-7) ali kot tetrahidrat (CAS RN 12054-85-2)

0 %

-

31.12.2024

0.6981

ex 2841 70 00

40

Diamonijev dimolibdat (CAS RN 27546-07-2)

0 %

-

31.12.2026

0.4323

ex 2841 80 00

10

Diamonijev volframat (amonijev paravolframat) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

-

31.12.2022

0.7301

ex 2841 90 30

10

Kalijev metavanadat (CAS RN 13769-43-2)

0 %

-

31.12.2022

0.4222

ex 2841 90 85

10

Litij-kobaltov(III) oksid (CAS RN 12190-79-3) z vsebnostjo kobalta vsaj 59 mas. %

2,7 %

-

31.12.2022

0.5936

ex 2841 90 85

20

Kalij-titanov oksid (CAS RN 12056-51-8) v prahu s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2023

0.4416

ex 2842 10 00

10

Sintetični beta zeolit v prahu

0 %

-

31.12.2023

0.4588

ex 2842 10 00

20

Sintetični habazit zeolit v prahu

0 %

-

31.12.2024

0.7397

ex 2842 10 00

50

Fluorflogopit (CAS RN 12003-38-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7097

ex 2842 10 00

60

Aluminosilikat (CAS RN 1318-02-1)

s čistoto 94 mas. % ali več,

z zeolitno strukturo aluminofosfata-osemnajst (AEI) in

s fazno čistoto 90 % ali več

za uporabo v proizvodnji bakrovega zeolita (1)

0 %

-

31.12.2026

0.4642

ex 2842 90 10

10

Natrijev selenat (CAS RN 13410-01-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7400

ex 2842 90 80

30

Aluminij-trititanov dodekaklorid (CAS RN 12003-13-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3295

2845 10 00

 

Težka voda (devterijev oksid) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

-

31.12.2023

0.4189

2845 40 00

 

Helij-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

-

31.12.2026

0.3297

2845 90 10

 

Devterij in njegove spojine; vodik in njegove spojine; obogaten z devterijem; mešanice in raztopine, ki vsebujejo te proizvode (Euratom)

0 %

-

31.12.2023

0.4191

ex 2845 90 90

20

Voda, obogatena z 95 mas. % ali več kisika-18 (CAS RN 14314-42-2)

0 %

-

31.12.2023

0.4190

ex 2845 90 90

30

(13C)Ogljikov monoksid (CAS RN 1641-69-6)

0 %

-

31.12.2026

0.2859

ex 2846 10 00

ex 3824 99 96

10

53

Koncentrat redkih zemljin, ki vsebuje 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 95 mas. % oksidov redkih zemljin in ne več kot 1 mas. % cirkonijevega oksida, aluminijevega oksida ali železovega oksida, z izgubo pri sežigu 5 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2023

0.3296

ex 2846 10 00

20

Dicerijev trikarbonat (CAS RN 537-01-9) , hidriran ali ne

0 %

-

31.12.2023

0.3420

ex 2846 10 00

30

Cerijev lantanov karbonat, hidriran ali ne

0 %

-

31.12.2023

0.3227

2846 90 10

2846 90 20

2846 90 30

2846 90 90

 

Anorganske ali organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin, razen tistih iz tarifne oznake 2846 10 00

0 %

-

31.12.2023

0.3418

ex 2850 00 20

10

Silan (CAS RN 7803-62-5)

0 %

-

31.12.2023

0.4332

ex 2850 00 20

30

Titanov nitrid (CAS RN 25583-20-4) z velikostjo delcev ne več kot 250 nm

0 %

-

31.12.2022

0.5497

ex 2850 00 20

40

Germanijev tetrahidrid (CAS RN 7782-65-2)

0 %

-

31.12.2026

0.7302

ex 2850 00 20

60

Disilan (CAS RN 1590-87-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7555

ex 2850 00 20

70

Kubični borov nitrid (CAS RN 10043-11-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arzin (CAS RN 7784-42-1) s čistoto 99,999 vol. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.4492

ex 2850 00 60

10

Natrijev azid (CAS RN 26628-22-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3421

ex 2853 90 90

20

Fosfin (CAS RN 7803-51-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6633

2903 42 00

 

Difluorometan (CAS RN 75-10-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6007

ex 2903 44 00

10

Pentafluoroetan (CAS RN 354-33-6)

0 %

-

31.12.2024

0.3674

ex 2903 45 00

30

1,1,1,2-tetrafluoroetan (CAS RN 811-97-2), ki ustreza naslednjim zahtevam:

ne več kot 600 mas. ppm HFC-134 (1,1,2,2-tetrafluoroetan),

ne več kot 5 mas. ppm HFC-143a (1,1,1-trifluoroetan),

ne več kot 2 mas. ppm HFC-125 (pentafluoroetan),

ne več kot 100 mas. ppm HCFC-124 (1-kloro-1,2,2,2-tetrafluoroetan),

ne več kot 30 mas. ppm CFC-114 (1,2-diklorotetrafluoroetan),

ne več kot 50 mas. ppm CFC-114a (1,1-diklorotetrafluoroetan),

ne več kot 250 mas. ppm HCFC-133a (1-kloro-2,2,2-trifluoroetan),

ne več kot 2 mas. ppm HCFC-22 (klorodifluorometan),

ne več kot 2 mas. ppm CFC-115 (kloropentafluoroetan),

ne več kot 2 mas. ppm CFC-12 (diklorodifluorometan),

0 %

-

31.12.2024

 

 

 

ne več kot 20 mas. ppm HCC-40 (metil klorid),

ne več kot 20 mas. ppm HFC-245cb (1,1,1,2,2-pentafluoropropan),

ne več kot 20 mas. ppm H-12B1 (klorodifluorobromometan),

ne več kot 20 mas. ppm HFC-32 (difluorometan),

ne več kot 15 mas. ppm HCFC-31 (klorofluorometan),

ne več kot 10 mas. ppm HFC-152a (1,1-difluoroetan),

ne več kot 20 mas. ppm HFO-1131 (1-kloro-2-fluoroetilen),

ne več kot 20 mas. ppm HCFO-1122 (1-kloro-2,2-difluoroetilen),

ne več kot 3 mas. ppm HFO-1234yf (2,3,3,3-tetrafluoropropen),

ne več kot 3 mas. ppm HFO-1243zf (3,3,3-trifluoropropen),

ne več kot 3 mas. ppm HCFO-1122a (1-kloro-1,2-difluoroetilen),

ne več kot 4,5 mas. ppm HFO-1234yf + HCFO-1122a + HFO-1243zf (2,3,3,3-tetrafluoropropen + 1-kloro-1,2-difluoroetilen + 3,3,3-trifluoropropen),

 

 

 

 

 

 

ne več kot 3 mas. ppm katere koli posamezne nedoločene/neznane kemikalije,

ne več kot 10 mas. ppm vseh nedoločenih/neznanih kemikalij skupaj,

ne več kot 10 mas. ppm vode,

z vsebnostjo kislin ne več kot 0,1 mas. ppm,

brez halidov,

ne več kot 0,01 vol. % snovi z visokim vreliščem,

brez vonja (brez neprijetnega vonja),

za uporabo z nadaljnjim rafiniranjem ali brez njega kot stopnja za vdihavanje HFC-134a, proizvedena v skladu z DPP (dobro proizvodno prakso), za uporabo v proizvodnji medicinskih aerosolov, katerih vsebina se vbrizga v ustno in nosno votlino in/ali dihalne poti (1)

 

 

 

0.2542

ex 2903 47 00

10

1,1,1,3,3-Pentafluoropropan (CAS RN 460-73-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6077

ex 2903 49 30

30

1H-perfluoroheksan (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2023

0.2854

ex 2903 49 30

10

Ogljikov tretrafluorid (tetrafluorometan) (CAS RN 75-73-0)

0 %

-

31.12.2023

0.2852

ex 2903 49 30

20

Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)

0 %

-

31.12.2023

0.5803

ex 2903 51 00

10

2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 754-12-1)

0 %

-

31.12.2022

0.4517

ex 2903 51 00

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (Trans-1,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6076

ex 2903 59 00

20

(Perfluorobutil)etilen (CAS RN 19430-93-4)

0 %

-

31.12.2023

0.4066

ex 2903 59 00

30

Heksafluoropropen (CAS RN 116-15-4)

0 %

-

31.12.2026

0.7324

ex 2903 59 00

40

1,1,2,3,4,4-heksafluorobuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)

0 %

-

31.12.2022

0.8151

ex 2903 69 19

60

1-bromo-2-metilpropan (CAS RN 78-77-3) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.7289

ex 2903 69 19

20

5-bromopent-1-en (CAS RN 1119-51-3)

0 %

-

31.12.2022

0.7974

ex 2903 69 19

40

3-(bromometil)pentan (CAS RN 3814-34-4) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.7895

ex 2903 72 00

10

Dikloro-1,1,1-trifluoroetan (CAS RN 306-83-2) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.3675

ex 2903 77 60

10

1,1,1-Triklorotrifluoroetan (CAS RN 354-58-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5212

ex 2903 77 90

10

Klorotrifluoroetilen (CAS RN 79-38-9)

0 %

-

31.12.2026

0.7513

ex 2903 78 00

10

Oktafluoro-1,4-dijodobutan (CAS RN 375-50-8)

0 %

-

31.12.2023

0.7755

ex 2903 78 00

20

Trifluorojodometan (CAS RN 2314-97-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6485

ex 2903 79 30

10

Trans-1-kloro-3,3,3-trifluoropropen (CAS RN 102687-65-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7826

ex 2903 79 30

30

1-bromo-5-kloropentan (CAS RN 54512-75-3) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.5765

ex 2903 89 80

50

Klorociklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7304

ex 2903 89 80

60

Oktafluorociklobutan (CAS RN 115-25-3)

0 %

-

31.12.2022

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-Bromo-2-kloro-1-fluorobenzen (CAS RN 60811-21-4)

0 %

-

31.12.2025

0.3410

ex 2903 99 80

20

1,2-bis(pentabromofenil)etan (CAS RN 84852-53-9)

0 %

-

31.12.2023

0.8017

ex 2903 99 80

25

2,2'-dibromobifenil (CAS RN 13029-09-9) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.8018

ex 2903 99 80

35

2-bromo-9,9'-spirobi[9H-fluoren] (CAS RN 171408-76-7) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.3411

ex 2903 99 80

40

2,6-diklorotoluen (CAS RN 118-69-4), s čistoto 99 mas. % ali več, in ki vsebuje:

0,001 mg/kg ali manj tetraklorodibenzodioksina,

0,001 mg/kg ali manj tetraklorodibenzifurana in,

0,2 mg/kg ali manj tetraklorobifenila

0 %

-

31.12.2023

0.8076

ex 2903 99 80

45

1-bromo-4-(trans-4-propilcikloheksil)benzen (CAS RN 86579-53-5) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.4529

ex 2903 99 80

50

Fluorobenzen (CAS RN 462-06-6)

0 %

-

31.12.2023

0.8101

ex 2903 99 80

55

1-bromo-4-(trans-4-etilcikloheksil)benzen (CAS RN 91538-82-8) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.7351

ex 2903 99 80

60

1,1'-metandiilbis(4-fluorobenzen) (CAS RN 457-68-1)

0 %

-

31.12.2022

0.8166

ex 2903 99 80

65

2,6-difluorobenzil bromid (CAS RN 85118-00-9) s čistoto 97 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.8177

ex 2903 99 80

70

1-[kloro(fenil)metil]-2-metilbenzen (CAS RN 41870-52-4) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.6235

ex 2903 99 80

75

3-Kloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotoluen (CAS RN 98-15-7)

0 %

-

31.12.2024

0.5917

ex 2903 99 80

80

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3407

ex 2904 10 00

30

Natrijev p-stirensulfonat (CAS RN 2695-37-6)

0 %

-

31.12.2024

0.4686

ex 2904 10 00

50

Natrijev 2-metilprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)

0 %

-

31.12.2024

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nitrometan (CAS RN 75-52-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nitroetan (CAS RN 79-24-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0 %

-

31.12.2025

0.3390

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)

0 %

-

31.12.2024

0.2526

ex 2904 99 00

20

1-Kloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)

0 %

-

31.12.2024

0.6612

ex 2904 99 00

25

Difluorometansulfonil klorid (CAS RN 1512-30-7)

0 %

-

31.12.2025

0.3388

ex 2904 99 00

30

Tozil klorid (CAS RN 98-59-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-Fluoro-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5745

ex 2904 99 00

40

4-Klorobenzensulfonil klorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7507

ex 2904 99 00

45

2-nitrobenzensulfonil klorid (CAS RN 1694-92-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6001

ex 2904 99 00

50

Etansulfonil klorid (CAS RN 594-44-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7957

ex 2904 99 00

55

2,4-dikloro-1,3-dinitro-5-(trifluorometil)benzen (CAS RN 29091-09-6) s čistoto 96 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.6407

ex 2904 99 00

60

4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonska kislina (CAS RN 128-42-7)

0 %

-

31.12.2024

0.8160

ex 2904 99 00

65

4-nitrotoluen-2-sulfonska kislina (CAS RN 121-03-9) v prahu, s čistoto 80 mas. % ali več in vsebnostjo vode 15 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.6270

ex 2904 99 00

70

1-Kloro-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)

0 %

-

31.12.2024

0.6560

ex 2904 99 00

80

1-Kloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)

0 %

-

31.12.2024

0.6186

ex 2905 11 00

10

Metanol (CAS RN 67-56-1) s čistostjo, enako ali večjo od 99,85 mas. %.

0 %

-

31.12.2023

0.2967

ex 2905 19 00

11

Kalijev terc-butanolat (CAS RN 865-47-4), v obliki raztopine v tetrahidrofuranu ali ne, v skladu z opombo 1e) k poglavju 29 KN

0 %

-

31.12.2023

0.6118

ex 2905 19 00

20

Butiltitanat monohidrat, homopolimer (CAS RN 162303-51-7)

0 %

-

31.12.2023

0.6119

ex 2905 19 00

25

Tetra-(2-etilheksil)titanat (CAS RN 1070-10-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3384

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimetilheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)

0 %

-

31.12.2023

0.4793

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimetilheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

-

31.12.2024

0.5534

ex 2905 19 00

70

Titanov tetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)

0 %

-

31.12.2022

0.5533

ex 2905 19 00

80

Titanov tetraizopropoksid (CAS RN 546-68-9)

0 %

-

31.12.2022

0.6002

ex 2905 19 00

85

Titanijev tetraetanolat (CAS RN 3087-36-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6464

ex 2905 22 00

10

Linalol (CAS RN 78-70-6), ki vsebuje 90,7 mas. % ali več (3R)-(-)-linalola (CAS RN 126-91-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7114

ex 2905 22 00

20

3,7-dimetilokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)

0 %

-

31.12.2026

0.7388

ex 2905 29 90

10

Cis-heks-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7674

ex 2905 32 00

20

(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2023

0.4934

ex 2905 39 95

10

Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)

0 %

-

31.12.2025

0.5249

ex 2905 39 95

20

Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

-

31.12.2022

0.5255

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

-

31.12.2026

0.5847

ex 2905 39 95

40

Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

-

31.12.2022

0.5908

ex 2905 39 95

50

2-Metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7701

ex 2905 39 95

60

Dodekan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)

0 %

-

31.12.2024

0.7914

ex 2905 39 95

70

2-metilpropan-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.4624

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

-

31.12.2024

0.3378

ex 2906 19 00

10

Cikloheksa-1,4-ilendimetanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3380

ex 2906 19 00

20

4,4’-Izopropilidendicikloheksanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

-

31.12.2023

0.6257

ex 2906 19 00

50

4-terc-Butilcikloheksanol (CAS RN 98-52-2)

0 %

-

31.12.2024

0.8231

ex 2906 19 00

60

5-metil-2-(prop-1-en-2-il)cikloheksanol, zmes izomerov (CAS RN 7786-67-6) s čistoto 90 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.3681

ex 2906 29 00

20

1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzen (CAS RN 79538-03-7)

0 %

-

31.12.2023

0.5855

ex 2906 29 00

30

2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6757

ex 2906 29 00

40

2-Bromo-5-jodo-benzenmetanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7373

ex 2906 29 00

50

2,2'-(m-fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

-

31.12.2022

0.7806

ex 2906 29 00

60

3-[3-(trifluorometil)fenil]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)

0 %

-

31.12.2024

0.7963

ex 2906 29 00

70

1,2,3,4-tetrahidro-1-naftol (CAS RN 529-33-9) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.6329

ex 2907 12 00

20

Mešanica meta-krezola (CAS RN 108-39-4) in para-krezola (CAS RN 106-44-5) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.6559

ex 2907 12 00

30

p-Krezol (CAS RN 106-44-5)

0 %

-

31.12.2024

0.5216

ex 2907 15 90

10

2-Naftol (CAS RN 135-19-3)

0 %

-

31.12.2026

0.6256

ex 2907 19 10

10

2,6-Ksilenol (CAS RN 576-26-1)

0 %

-

31.12.2024

0.4480

ex 2907 19 90

20

Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

-

31.12.2023

0.7753

ex 2907 19 90

30

2-metil-5-(propan-2-il)fenol (CAS RN 499-75-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3372

ex 2907 21 00

10

Rezorcinol (CAS RN 108-46-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6026

ex 2907 29 00

15

6,6'-Di-tert-butil-4,4'-butilidenedi-m-krezol (CAS RN 85-60-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3369

ex 2907 29 00

20

4,4'-(3,3,5-trimetilcikloheksiliden)difenol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6454

ex 2907 29 00

25

4-Hidroksibenzil alkohol (CAS RN 623-05-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3367

ex 2907 29 00

30

4, 4',4"-Etilidintrifenol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

-

31.12.2023

0.5432

ex 2907 29 00

45

2-Metilhidrokinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

-

31.12.2026

0.3368

ex 2907 29 00

50

6,6',6"-tricikloheksil-4,4',4"-butan-1,1,3-triiltrii(m-kreozol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

-

31.12.2023

0.6558

ex 2907 29 00

65

2,2'-Metilenbis(6-cikloheksil-p-krezol) (CAS RN 4066-02-8)

0 %

-

31.12.2024

0.2584

ex 2907 29 00

70

2,2’,2’’,6,6’,6’’-Heksa-terc-butil-α,α’,α’’-(mezitilen-2,4,6-triil)tri-p-krezol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7402

ex 2907 29 00

75

Bifenil-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3848

ex 2907 29 00

85

Fluoroglucinol, hidriran ali ne

0 %

-

31.12.2023

0.5903

ex 2908 19 00

10

Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

-

31.12.2023

0.5914

ex 2908 19 00

20

4,4'-(Perfluoroizopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6260

ex 2908 19 00

30

4-Klorofenol (CAS RN 106-48-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7720

ex 2908 19 00

60

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-izopropilidendifenol (CAS RN 79-94-7)

0 %

-

31.12.2024

0.8204

ex 2908 19 00

70

2,3,6-trifluorofenol (CAS RN 113798-74-6) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.3361

ex 2909 19 90

20

Bis(2-kloretil) eter (CAS RN 111-44-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3359

ex 2909 19 90

30

Mešanica izomerov nonaflourobutil metil etra ali nonaflourobutil etil etra, s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2023

0.4035

ex 2909 19 90

50

3-Etoksi-perfluoro-2-metilheksan (CAS RN 297730-93-9)

0 %

-

31.12.2026

0.5407

ex 2909 20 00

10

8-Metoksicedran (CAS RN 19870-74-7)

0 %

-

31.12.2026

0.5503

ex 2909 30 38

20

1,1’-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

-

31.12.2026

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-Metiletiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7454

ex 2909 30 38

40

4-benziloksibromobenzen (CAS RN 6793-92-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7828

ex 2909 30 38

50

2-(1-adamantil)-4-bromoanizol (CAS RN 104224-63-7) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.4710

ex 2909 30 90

10

2-(Fenilmetoksi)naftalen (CAS RN 613-62-7)

0 %

-

31.12.2024

0.7176

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-dimetilbut-3-yn-1-il)oksi]metil}benzen (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

-

31.12.2026

0.4711

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan (CAS RN 54914-85-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7115

ex 2909 30 90

25

1,2-difenoksietan (CAS RN 104-66-5) v obliki praška ali kot vodna disperzija s 30 ali več odstotnim masnim deležem 1,2-difenoksietana, vendar ne več kot 60 %

0 %

-

31.12.2026

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetoksitoluen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

-

31.12.2025

0.7580

ex 2909 30 90

35

1-kloro-2-(4-etoksibenzil)-4-jodobenzen (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-Kloro-2,5-dimetoksibenzen (CAS RN 2100-42-7)

0 %

-

31.12.2025

0.8167

ex 2909 30 90

45

5-bromo-1,3-difluoro-2-(trifluorometoksi)benzen (CAS RN 115467-07-7) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-Etoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-Butoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6994

ex 2909 30 90

70

O,O,O-1,3,5-trimetilresorcinol (CAS RN 621-23-8)

0 %

-

31.12.2026

0.7079

ex 2909 30 90

80

Oksifluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) s čistoto 97 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2022

0.7706

ex 2909 44 00

10

2-propoksietanol (CAS RN 2807-30-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-Propoksipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2026

0.3484

ex 2909 50 00

10

4-(2-metoksietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7846

ex 2909 50 00

40

2-metoksi-4-(trifluorometoksi)fenol (CAS RN 166312-49-8) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.3682

ex 2909 60 90

10

Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksid (CAS RN 80-43-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6489

ex 2909 60 90

30

3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoksonan (CAS RN 24748-23-0), raztopljen v izoparafinskih ogljikovodikih

0 %

-

31.12.2024

0.7910

ex 2909 60 90

50

Raztopina 3,6,9-(etil in/ali propil)-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-heksoksonanov (CAS RN 1613243-54-1) v belem špiritu (CAS RN 1174522-09-8), ki vsebuje 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 41 % heksoksonanov

0 %

-

31.12.2024

0.7744

ex 2910 90 00

10

2-[(2-metoksifenoksi)metil]oksiran (CAS RN 2210-74-4)

0 %

-

31.12.2024

0.5940

ex 2910 90 00

15

1,2-Epoksicikloheksan (CAS RN 286-20-4)

0 %

-

31.12.2023

0.7672

ex 2910 90 00

25

Feniloksiran (CAS RN 96-09-3)

0 %

-

31.12.2023

0.2649

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoksipropan-1-ol (glicidol) (CAS RN 556-52-5)

0 %

-

31.12.2023

0.8042

ex 2910 90 00

40

[(2R)-oksiran-2-il]metil 3-nitrobenzensulfonat (CAS RN 115314-17-5) s čistoto 97 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.6660

ex 2910 90 00

50

2,3-Epoksipropil fenileter (CAS RN 122-60-1)

0 %

-

31.12.2025

0.4361

ex 2910 90 00

80

Alil glicidil eter (CAS RN 106-92-3)

0 %

-

31.12.2026

0.7116

ex 2912 19 00

10

Undecanal (CAS RN 112-44-7)

0 %

-

31.12.2026

0.8073

ex 2912 19 00

20

Akrilaldehid (CAS RN 107-02-8) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.6968

ex 2912 29 00

15

2,6,6-trimetilcikloheksenkarbaldehid (zmes alfa in beta izomerov) (CAS RN 52844-21-0)

0 %

-

31.12.2026

0.7314

ex 2912 29 00

35

Cinamaldehid (CAS RN 104-55-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7405

ex 2912 29 00

45

p-fenilbenzaldehid (CAS RN 3218-36-8)

0 %

-

31.12.2022

0.5755

ex 2912 29 00

50

4-Izobutilbenzaldehid (CAS RN 40150-98-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7612

ex 2912 29 00

55

Cikloheks-3-en-1-karbaldehid (CAS RN 100-50-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6072

ex 2912 29 00

70

4-tert-Butilbenzaldehid (CAS RN 939-97-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6073

ex 2912 29 00

80

4-Izopropilbenzaldehid (CAS RN 122-03-2)

0 %

-

31.12.2023

0.8147

2912 42 00

 

Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)

0 %

-

31.12.2025

0.3479

ex 2912 49 00

10

3-Fenoksibenzaldehid (CAS RN 39515-51-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5732

ex 2912 49 00

20

4-Hidroksibenzaldehid (CAS RN 123-08-0)

0 %

-

31.12.2022

0.5135

ex 2912 49 00

30

Salicilaldehid (CAS RN 90-02-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6678

ex 2912 49 00

40

3-Hidroksi-p-anisaldehid (CAS RN 621-59-0)

0 %

-

31.12.2025

0.7353

ex 2912 49 00

50

2,6-dihidroksibenzaldehid (CAS RN 387-46-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7712

ex 2913 00 00

10

2-nitrobenzaldehid (CAS RN 552-89-6)

0 %

-

31.12.2024

0.4228

ex 2914 19 90

20

Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

-

31.12.2022

0.4274

ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

-

31.12.2022

0.4275

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7554

ex 2914 19 90

60

Cinkov acetilacetonat (CAS RN 14024-63-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7568

ex 2914 29 00

15

estr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)

0 %

-

31.12.2023

0.3475

ex 2914 29 00

20

Cikloheksadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)

0 %

-

31.12.2023

0.7450

ex 2914 29 00

25

Cikloheks-2-enon (CAS RN 930-68-7)

0 %

-

31.12.2023

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-menta-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0 %

-

31.12.2025

0.8015

ex 2914 29 00

35

4-(trans-4-propilcikloheksil)cikloheksanon (CAS RN 82832-73-3) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.3480

ex 2914 29 00

40

Kafra

0 %

-

31.12.2023

0.8058

ex 2914 29 00

45

4-propilcikloheksan-1-on (CAS RN 40649-36-3) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.5389

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damascone (CAS RN 23726-91-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7422

ex 2914 29 00

70

2-sek-butilcikloheksanon (CAS RN 14765-30-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7389

ex 2914 29 00

80

1-(cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9)

0 %

-

31.12.2022

0.6265

ex 2914 39 00

15

2,6-Dimetil-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6447

ex 2914 39 00

25

1,3-Difenilpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)

0 %

-

31.12.2024

0.4227

ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

-

31.12.2022

0.4429

ex 2914 39 00

50

4-Fenilbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)

0 %

-

31.12.2023

0.4428

ex 2914 39 00

60

4-Metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9)

0 %

-

31.12.2023

0.5739

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

-

31.12.2022

0.5535

ex 2914 39 00

80

4'-Metilacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7824

ex 2914 50 00

15

1,1-dimetoksiaceton (CAS RN 6342-56-9) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.8168

ex 2914 50 00

18

4’-hidroksiacetofenon (CAS RN 99-934) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.4932

ex 2914 50 00

20

3’-Hidroksiacetofenon (CAS RN 121-71-1)

0 %

-

31.12.2025

0.8179

ex 2914 50 00

23

1-[2-(oksiran-2-ilmetoksi)fenil]-3-fenilpropan-1-on (CAS RN 22525-95-7) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.5943

ex 2914 50 00

25

4'-Metoksiacetofenon (CAS RN 100-06-1)

0 %

-

31.12.2023

0.8195

ex 2914 50 00

28

1,1'-{(2-hidroksipropan-1,3-diil)bis[oksi(6-hidroksibenzen-2,1-diil)]}dietanon (CAS RN 16150-44-0) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.7797

ex 2914 50 00

35

2-hidroksi-1-[4-[4-(2-hidroksi-2-metilpropionil)fenoksi]fenil]-2-metilpropan-1-on (CAS RN 71868-15-0)

0 %

-

31.12.2024

0.5904

ex 2914 50 00

36

2,7-Dihidroksi-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5435

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hidroksifenil)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)

0 %

-

31.12.2026

0.5809

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihidroksibenzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

-

31.12.2022

0.4235

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6762

ex 2914 50 00

75

7-Hidroksi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2022

0.4385

ex 2914 50 00

80

2’,6’-Dihidroksiacetofenon (CAS RN 699-83-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2647

ex 2914 69 80

10

2-Etilantrakinon (CAS RN 84-51-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2643

ex 2914 69 80

30

1,4-Dihidroksiantrakinon (CAS RN 81-64-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5430

ex 2914 69 80

40

p-Benzokinon (CAS RN 106-51-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6481

ex 2914 69 80

50

Reakcijska zmes 2-(1,2-dimetilpropil)antrakinona (CAS RN 68892-28-4) in 2-(1,1-dimetilpropil)antrakinona (CAS RN 32588-54-8)

0 %

-

31.12.2024

0.7736

ex 2914 79 00

18

2-kloro-1-ciklopropiletanon (CAS RN 7379-14-8)

0 %

-

31.12.2024

0.5782

ex 2914 79 00

20

2,4'-Difluorobenzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

-

31.12.2022

0.7732

ex 2914 79 00

23

5-kloro-2-hidroksibenzofenon (CAS RN 85-19-8)

0 %

-

31.12.2024

0.7751

ex 2914 79 00

27

(2-kloro-5-jodo-fenil)-(4-fluoro-fenil)-metanon (CAS RN 915095-86-2)

0 %

-

31.12.2024

0.7467

ex 2914 79 00

30

5-metoksi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)

0 %

-

31.12.2023

0.7442

ex 2914 79 00

35

1-[4-(benziloksi)fenil]-2-bromopropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3474

ex 2914 79 00

40

Perfluoro(2-metilpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)

0 %

-

31.12.2023

0.2640

ex 2914 79 00

50

3′-Kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

-

31.12.2023

0.4948

ex 2914 79 00

60

4’-tert-Butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)

0 %

-

31.12.2026

0.5237

ex 2914 79 00

70

4-Kloro-4’-hidroksibenzofenon (CAS RN 42019-78-3)

0 %

-

31.12.2026

0.6120

ex 2914 79 00

80

Tetraklor-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7955

ex 2915 24 00

10

Acetanhidrid (CAS RN 108-24-7) s čistoto 97 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.7433

ex 2915 39 00

10

Cis-3-heksenil acetat (CAS RN 3681-71-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6155

ex 2915 39 00

25

2-Metillcikloheksil acetat (CAS RN 5726-19-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7423

ex 2915 39 00

30

4-terc-butilcikloheksil acetat (CAS RN 32210-23-4)

0 %

-

31.12.2022

0.2957

ex 2915 39 00

40

terc-Butil acetat (CAS RN 540-88-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5119

ex 2915 39 00

60

Dodec-8-enil acetat (CAS RN 28079-04-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5121

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-dienil acetat (CAS RN 54364-62-4)

0 %

-

31.12.2025

0.5120

ex 2915 39 00

70

Dodec-9-enil acetat (CAS RN 16974-11-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5289

ex 2915 39 00

75

Izobornil acetat (CAS RN 125-12-2)

0 %

-

31.12.2026

0.5301

ex 2915 39 00

80

1-Feniletil acetat (CAS RN 93-92-5)

0 %

-

31.12.2026

0.5909

ex 2915 39 00

85

2-tert-Butilcikloheksil acetat (CAS RN 88-41-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7834

ex 2915 40 00

10

Etil trikloroacetat (CAS RN 515-84-4) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.7830

ex 2915 40 00

20

Natrijev trikloroacetat (CAS RN 650-51-1) s čistoto 96 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.5858

ex 2915 60 19

10

Etil butirat (CAS RN 105-54-4)

0 %

-

31.12.2022

0.7540

ex 2915 70 40

10

Metil palmitat (CAS RN 112-39-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7541

ex 2915 90 30

10

Metil lavrat (CAS RN 111-82-0)

0 %

-

31.12.2025

0.7899

ex 2915 90 70

18

Miristinska kislina, litijeva sol (CAS RN 20336-96-3) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.7407

ex 2915 90 70

20

Metil (R)-2-fluoropropionat (CAS RN 146805-74-5)

0 %

-

31.12.2022

0.8146

ex 2915 90 70

23

Tin bis(2-etilheksanoat) (CAS RN 301-10-0) s čistoto 97 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.7542

ex 2915 90 70

25

Metil oktanoat (CAS RN 111-11-5), metil dekanoat (CAS RN 110-42-9) ali metil miristat (CAS RN 124-10-7)

0 %

-

31.12.2023

0.6003

ex 2915 90 70

27

Trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2023

0.5767

ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetilbutiril klorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

-

31.12.2022

0.8154

ex 2915 90 70

33

Etil 8-bromooktanoat (CAS RN 29823-21-0) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.5536

ex 2915 90 70

35

2,2-dimetilbutanoil klorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6255

ex 2915 90 70

45

Trimetil ortoformat (CAS RN 149-73-5)

0 %

-

31.12.2024

0.4791

ex 2915 90 70

50

Alil heptanoat (CAS RN 142-19-8)

0 %

-

31.12.2024

0.4954

ex 2915 90 70

60

Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0)

0 %

-

31.12.2025

0.2585

ex 2916 12 00

10

2-terc-Butil-6-(3-terc-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilat (CAS RN 61167-58-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3977

ex 2916 12 00

40

2,4-Di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilat (CAS RN 123968-25-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5808

ex 2916 12 00

70

2- (2-Viniloksietoksi) etil akrilat (CAS RN 86273-46-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3466

ex 2916 13 00

30

Cinkov monometakrilat v prahu (CAS RN 63451-47-8), ki vsebuje ali ne ne več kot 17 mas. % proizvodnih nečistot

0 %

-

31.12.2025

0.3468

ex 2916 13 00

40

Cink dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9) v obliki prahu s čistoto 99 mas. % ali več in z največ 1 % stabilizatorja

0 %

-

31.12.2023

0.2638

ex 2916 14 00

10

2,3-Epoksipropil metakrilat (CAS RN 106-91-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6190

ex 2916 14 00

20

Etil metakrilat (CAS RN 97-63-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2951

ex 2916 19 95

20

Metil 3,3-dimetilpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5991

ex 2916 19 95

40

Sorbinska kislina (CAS RN 110-44-1) za uporabo pri proizvodnji živalske krme (1)

0 %

-

31.12.2023

0.6238

ex 2916 19 95

50

Metil 2-fluoroakrilat (CAS RN 2343-89-7)

0 %

-

31.12.2024

0.7980

ex 2916 19 95

60

Metil 2-fluoroprop-2-enoat (CAS RN 2343-89-7) s čistoto 93 mas. % ali več, ne glede na to, ali vsebuje ali ne največ 7 % stabilizatorja 2,6-di-tert-butil-p-kresol (CAS RN 128-37-0) in tetrabutilamonijevega nitrita (CAS RN 26501-54-2)

0 %

-

31.12.2025

0.7940

ex 2916 19 95

70

Metil 3-metil-2-butenoat (CAS RN 924-50-5) s čistoto 99,0 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.7023

ex 2916 20 00

15

Transflutrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)

0 %

-

31.12.2026

0.7437

ex 2916 20 00

20

Zmes (1S,2R,6R,7R)- in (1R,2R,6R,7S)-izomerov etil triciklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboksilata (CAS RN 80657-64-3 in 80623-07-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7931

ex 2916 20 00

25

Cikloheksankarbonil klorid (CAS RN 2719-27-9) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.7933

ex 2916 20 00

35

2-ciklopropiletanojska kislina (CAS RN 5239-82-7) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.8057

ex 2916 20 00

45

Ciklopentankarboksilna kislina (CAS RN 3400-45-1) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.3463

ex 2916 20 00

50

Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilat (CAS RN 97-41-6)

0 %

-

31.12.2023

0.4931

ex 2916 20 00

60

3-Cikloheksilpropanojska kislina (CAS RN 701-97-3)

0 %

-

31.12.2025

0.7531

ex 2916 20 00

70

Ciklopropankarbonil klorid (CAS RN 4023-34-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5421

ex 2916 31 00

10

Benzil benzoat (CAS RN 120-51-4)

0 %

-

31.12.2026

0.8214

ex 2916 31 00

20

Fenetil benzoat (CAS RN 94-47-3) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.6248

ex 2916 39 90

13

3,5-Dinitrobenzojska kislina (CAS RN 99-34-3)

0 %

-

31.12.2024

0.5214

ex 2916 39 90

15

2-Kloro-5-nitrobenzojska kislina (CAS RN 2516-96-3)

0 %

-

31.12.2026

0.7929

ex 2916 39 90

16

3-fluoro-5-jodo-4-metilbenzojska kislina (CAS RN 861905-94-4) s čistoto 97 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.2636

ex 2916 39 90

20

3,5-Diklorobenzoil klorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7845

ex 2916 39 90

22

6-bromo-2-fluoro-3-(trifluorometil)benzojska kislina (CAS RN 1026962-68-4) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.6557

ex 2916 39 90

23

(2,4,6-Trimetilfenil)acetil klorid (CAS RN 52629-46-6)

0 %

-

31.12.2024

0.4951

ex 2916 39 90

25

2-Metil-3-(4-fluorofenil)-propionil klorid (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

-

31.12.2026

0.7827

ex 2916 39 90

27

Metil 6-bromo-2-naftoat (CAS RN 33626-98-1) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.4930

ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimetilbenzoil klorid (CAS RN 938-18-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5944

ex 2916 39 90

35

Metil 4-tert-butilbenzoat (CAS RN 26537-19-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6794

ex 2916 39 90

41

4-Bromo-2,6-difluorobenzoil klorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7734

ex 2916 39 90

43

2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2-metilpropanojska kislina (CAS RN 289686-70-0)

0 %

-

31.12.2024

0.6121

ex 2916 39 90

48

3-Fluorobenzoil klorid (CAS RN 1711-07-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2634

ex 2916 39 90

50

3,5-Dimetilbenzoil klorid (CAS RN 6613-44-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6661

ex 2916 39 90

53

5-Jodo-2-metilbenzojska kislina (CAS RN 54811-38-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4238

ex 2916 39 90

55

4-terc-Butilbenzojska kislina (CAS RN 98-73-7 )

0 %

-

31.12.2022

0.7678

ex 2916 39 90

57

2-fenilprop-2-enojska kislina (CAS RN 492-38-6)

0 %

-

31.12.2023

0.8169

ex 2916 39 90

63

2-fenilmaslena kislina (CAS RN 90-27-7) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.3462

ex 2916 39 90

70

Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

-

31.12.2023

0.7117

ex 2916 39 90

73

(2,4-diklorofenil)acetil klorid (CAS RN 53056-20-5)

0 %

-

31.12.2026

0.5541

ex 2916 39 90

75

m-Toluidinska kislina (CAS RN 99-04-7)

0 %

-

31.12.2022

0.8039

ex 2916 39 90

78

(2,5-dibromofenil)ocetna kislina (CAS RN 203314-28-7) s čistoto 98,0 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.5543

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-trifluorofenil)ocetna kislina (CAS RN 209995-38-0)

0 %

-

31.12.2022

0.3457

ex 2917 11 00

20

Bis(p-metilbenzil) oksalat (CAS RN 18241-31-1)

0 %

-

31.12.2023

0.4746

ex 2917 11 00

30

Kobaltov oksalat (CAS RN 814-89-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7563

ex 2917 12 00

20

Bis(3,4-epoksicikloheksilmetil) adipat (CAS RN 3130-19-6)

0 %

-

31.12.2023

0.4684

ex 2917 19 10

10

Dimetil malonat (CAS RN 108-59-8)

0 %

-

31.12.2024

0.5602

ex 2917 19 10

20

Dietil malonat (CAS RN 105-53-3)

0 %

-

31.12.2022

0.6089

ex 2917 19 80

15

Dimetil acetilendikarboksilat (CAS RN 762-42-5)

0 %

-

31.12.2023

0.4790

ex 2917 19 80

30

Etilen-brasilat (CAS RN 105-95-3)

0 %

-

31.12.2024

0.7451

ex 2917 19 80

35

Dietil metilmalonat (CAS RN 609-08-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7880

ex 2917 19 80

45

Železov fumarat (CAS RN 141-01-5) s čistoto 93 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.4918

ex 2917 19 80

50

Tetradekandiojska kislina (CAS RN 821-38-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3454

ex 2917 19 80

70

Itakonska kislina (CAS RN 97-65-4)

0 %

-

31.12.2023

0.2631

ex 2917 20 00

30

1,4,5,6,7,7-Heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksil anhidrid (CAS RN 115-27-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2627

ex 2917 20 00

40

3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftal andhidrid (CAS RN 5333-84-6)

0 %

-

31.12.2023

0.2954

ex 2917 34 00

10

Dialil ftalat (CAS RN 131-17-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4945

ex 2917 39 95

20

Dibutil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN 1962-75-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6796

ex 2917 39 95

25

Naftalen-1,8-dikarboksilni anhidrid (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3640

ex 2917 39 95

30

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksil dianhidrid (CAS RN 89-32-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6800

ex 2917 39 95

35

1-metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6123

ex 2917 39 95

40

Dimetil-2-nitrotereftalat (CAS RN 5292-45-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6553

ex 2917 39 95

50

1,8-Monoanhidrid 1,4,5,8-naftalentetrakarboksilne kisline (CAS RN 52671-72-4)

0 %

-

31.12.2024

0.6554

ex 2917 39 95

60

Perilen-3,4:9,10-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 128-69-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6366

ex 2918 19 30

10

Holna kislina (CAS RN 81-25-4)

0 %

-

31.12.2024

0.6367

ex 2918 19 30

20

3-alfa,12-alfa-Dihidroksi-5-beta-holan-24-ojska kislina (dezoksiholna kislina) (CAS RN 83-44-3)

0 %

-

31.12.2024

0.2950

ex 2918 19 98

20

L-Maleinska kislina (CAS RN 97-67-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7702

ex 2918 19 98

30

Etil 1-hidroksiciklopentankarboksilat (CAS RN 41248-23-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7703

ex 2918 19 98

40

Etil 1-hidroksicikloheksankarboksilat (CAS RN 1127-01-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7907

ex 2918 19 98

50

12-hidroksioktadekanojska kislina (CAS RN 106-14-9) s čistoto 90 % ali več za proizvodnjo estrov poliglicerin-poli-12-hidroksioktadekanojske kisline (1)

0 %

-

31.12.2024

0.8044

ex 2918 19 98

60

(R)-terc-butil 2'-(1-hidroksietil)-3-metil-[1,1'-bifenil]-4-karboksilat (CAS RN 1246560-92-8) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.3637

ex 2918 29 00

10

Monohidroksinaftojske kisline

0 %

-

31.12.2023

0.5781

ex 2918 29 00

35

n-Propilester 3,4,5-trihidroksibenzoat (CAS RN 121-79-9)

0 %

-

31.12.2022

0.8008

ex 2918 29 00

40

3-hidroksi-4-nitrobenzojska kislina (CAS RN 619-14-7) s čistoto več kot 96,5 mas. %

0 %

-

31.12.2025

0.3638

ex 2918 29 00

50

Heksametilen bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5220

ex 2918 29 00

60

Metilni, etilni, propilni ali butilni estri 4-hidrobenzojske kisline ali njihove natrijeve soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

-

31.12.2026

0.6456

ex 2918 29 00

70

3,5-Dijodosalicilna kislina (CAS RN 133-91-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7344

ex 2918 30 00

15

2-fluoro-5-formilbenzojska kislina (CAS RN 550363-85-4)

0 %

-

31.12.2022

0.7605

ex 2918 30 00

25

(E)-1-etoksi-3-oksobut-1-en-1-olat; 2-metilpropan-1-olat; titan(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

-

31.12.2023

0.4427

ex 2918 30 00

30

Metil-2-benzoilbenzoat (CAS RN 606-28-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7864

ex 2918 30 00

35

3-oksociklobutan-1-karboksilna kislina s čistoto 98 mas. % ali več (CAS RN 23761-23-1)

0 %

-

31.12.2024

0.8075

ex 2918 30 00

45

Metil 5-okso-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzo[7]anulen-2-karboksilat (CAS RN 150192-89-5) s čistoto 96 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.5857

ex 2918 30 00

50

Etil acetoacetat (CAS RN 141-97-9)

0 %

-

31.12.2022

0.6250

ex 2918 30 00

60

4-Oksovalerinska kislina (CAS RN 123-76-2)

0 %

-

31.12.2024

0.6455

ex 2918 30 00

70

2-[4-Kloro-3-(klorosulfonil)benzoil]benzojska kislina (CAS RN 68592-12-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7062

ex 2918 30 00

80

Metil benzoilformat (CAS RN 15206-55-0)

0 %

-

31.12.2026

0.2946

ex 2918 99 90

10

3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilat (CAS RN 2386-87-0)

0 %

-

31.12.2023

0.6814

ex 2918 99 90

13

3-Metoksi-2-metillbenzoil klorid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2025

0.5856

ex 2918 99 90

15

Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6901

ex 2918 99 90

18

Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoat (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2025

0.2949

ex 2918 99 90

20

Metil 3-metoksiakrilat (CAS RN 5788-17-0)

0 %

-

31.12.2024

0.6147

ex 2918 99 90

25

3-Metoksi-2-(2-klorometilfenil)-metilakrilat (CAS RN 117428-51-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7256

ex 2918 99 90

27

Etil 3-etoksipropionat (CAS RN 763-69-9)

0 %

-

31.12.2022

0.2948

ex 2918 99 90

30

Metil 2-(4-hidroksifenoksi)propionat (CAS RN 96562-58-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7597

ex 2918 99 90

33

Vanilinska kislina (CAS RN 121-34-6), ki vsebuje

največ 10 ppm paladija (CAS RN 7440-05-3),

največ 10 ppm bizmuta (CAS RN 7440-69-9),

največ 14 ppm formaldehida (CAS RN 50-00-0)

največ 1,3 mas. % 3,4-dihidroksibenzojske kisline (CAS RN 99-50-3)

največ 0,5 mas. % vanillina (CAS RN 121-33-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6342

ex 2918 99 90

35

p-Janeževa kislina (CAS RN 100-09-4)

0 %

-

31.12.2024

0.7358

ex 2918 99 90

38

Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)

0 %

-

31.12.2022

0.2945

ex 2918 99 90

40

trans-4-Hidroksi-3-metoksicinamska kislina (CAS RN 1135-24-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7934

ex 2918 99 90

43

Vanilinska kislina (CAS RN 121-34-6) s čistoto 98,5 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.6224

ex 2918 99 90

45

4-Metilkatehol dimetil acetat (CAS RN 52589-39-6)

0 %

-

31.12.2024

0.8066

ex 2918 99 90

48

2-bromo-5-metoksibenzojska kislina (CAS RN 22921-68-2) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.2947

ex 2918 99 90

50

Metil 3,4,5-trimetoksibenzoat (CAS RN 1916-07-0)

0 %

-

31.12.2023

0.6552

ex 2918 99 90

55

Stearil gliciretinat (CAS RN 13832-70-7)

0 %

-

31.12.2024

0.2943

ex 2918 99 90

60

3,4,5-Trimetoksibenzojeva kislina (CAS RN 118-41-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6523

ex 2918 99 90

65

Amonijeva sol difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetoksi)etoksi]ocetne kisline (CAS RN 908020-52-0)

0 %

-

31.12.2024

0.4742

ex 2918 99 90

70

Alil-(3-metilbutoksi)acetat (CAS RN 67634-00-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6747

ex 2918 99 90

85

Trineksapak-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) s čistostjo 96 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.7462

ex 2919 90 00

15

Benzen-1,3-diil tetrafenil bis(fosfat) (CAS RN 57583-54-7)

0 %

-

31.12.2023

0.7723

ex 2919 90 00

25

Trifenil fosfat (CAS RN 115-86-6)

0 %

-

31.12.2024

0.2940

ex 2919 90 00

30

Aluminijev hidroksi bis[2,2′-metilen bis(4,6-di-terc-butilfenil)fosfat] (CAS RN 151841-65-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2942

ex 2919 90 00

35

2,2’-metilen bis(4,6-di-terc-butilfenil) fosfat, mononatrijeva sol (CAS RN 85209-91-2) s čistoto 95 mas. % ali več, z delci, večjimi od 100 μm, ki se uporablja pri proizvodnji nukleacijskih reagentov z velikostjo delcev (D90) največ 35 μm, merjeno s tehniko razprševanja svetlobe (1)

0 %

-

31.12.2023

0.3867

ex 2919 90 00

40

Tri-n-heksilfosfat (CAS RN 2528-39-4)

0 %

-

31.12.2023

0.5495

ex 2919 90 00

50

Trietil fosfat (CAS RN 78-40-0)

0 %

-

31.12.2026

0.6188

ex 2919 90 00

60

Bisfenol-A bis(difenilfosfat) (CAS RN 5945-33-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6413

ex 2919 90 00

70

Tris(2-butoksietil)fosfat (CAS RN 78-51-3)

0 %

-

31.12.2024

0.6253

ex 2920 19 00

30

2,2‘-Oksibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioksafosforinan)-2,2‘-disulfid (CAS RN 4090-51-1)

0 %

-

31.12.2024

0.2941

ex 2920 19 00

40

Tolklofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9) s čistoto 96 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2023

0.3634

2920 23 00

 

trimetil fosfit (trimetoksifosfin) (CAS RN 121-45-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4158

2920 24 00

 

Trietil fosfit (CAS RN 122-52-1)

0 %

-

31.12.2026

0.2626

ex 2920 29 00

10

O,O’-Dioktadekil pentaeritritol bis(fosfit) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7227

ex 2920 29 00

15

3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6,6'-dimetil[1,1'-bifenil]-2,2'-diil tetra-1-naftalenil ester fosforjeve kisline (CAS RN 198979-98-5)

0 %

-

31.12.2022

0.5038

ex 2920 29 00

20

Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5045

ex 2920 29 00

40

Bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol difosfit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6004

ex 2920 29 00

50

Fosetil-aluminij (CAS RN 39148-24-8)

0 %

-

31.12.2023

0.7898

ex 2920 29 00

80

2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6-(2-etilheksiloksi)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfocin (CAS RN 126050-54-2) z vsebnostjo 95 mas. % ali več (CAS RN 126050-54-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3635

ex 2920 90 10

10

Dietil sulfat (CAS RN 64-67-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7559

ex 2920 90 10

15

Etil metil karbonat (CAS RN 623-53-0)

3,2 %

-

31.12.2022

0.2605

ex 2920 90 10

20

Dialil 2,2’-oksidietil dikarbonat (CAS RN 142-22-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3685

ex 2920 90 10

40

Dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3868

ex 2920 90 10

50

Di-terc-butil dikarbonat (CAS RN 24424-99-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5756

ex 2920 90 10

60

2,4-Di-tert-butil-5-nitrofenil metil karbonat (CAS RN 873055-55-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7588

ex 2920 90 70

20

Dietil fosforokloridat (CAS RN 814-49-3)

0 %

-

31.12.2023

0.7465

ex 2920 90 70

30

2-izopropoksi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolan (CAS RN 61676-62-8)

0 %

-

31.12.2023

0.5947

ex 2920 90 70

60

Bis(neopentilglikolato)diboron (CAS RN 201733-56-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bis(pinakolato)diboron (CAS RN 73183-34-3)

0 %

-

31.12.2025

0.5668

2921 13 00

 

2-(N,N-dietilamino) etil klorid hidroklorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

-

31.12.2022

0.3629

ex 2921 19 99

20

Etil(2-metilalil)amin (CAS RN 18328-90-0)

0 %

-

31.12.2023

0.3631

ex 2921 19 99

30

Alilamin (CAS RN 107-11-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7073

ex 2921 19 99

45

2-kloro-N-(2-kloroetil)etanamin hidroklorid (CAS RN 821-48-7)

0 %

-

31.12.2026

0.5650

ex 2921 19 99

70

N,N-Dimetiloktilamin – borov triklorid (1: 1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6269

ex 2921 19 99

80

Taurin (CAS RN 107-35-7), z 0,5 % dodatkom silicijevega dioksida (CAS RN 112926-00-8) kot sredstvo proti strjevanju

0 %

-

31.12.2024

0.8045

ex 2921 29 00

15

(2S)-propan-1,2-diamin dihidroklorid (CAS RN 19777-66-3) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.3630

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimetilamino)propil]amin (CAS RN 33329-35-0)

0 %

-

31.12.2023

0.8067

ex 2921 29 00

25

N,N'-dialilpropan-1,3-diamin dihidroklorid (CAS RN 205041-15-2) s čistoto 96 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.3625

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamin (CAS RN 3855-32-1)

0 %

-

31.12.2023

0.8170

ex 2921 29 00

35

Pentametilendiamin (CAS RN 462-94-2) s čistoto 99 mas. % ali več, tudi kot vodna raztopina, ki vsebuje več kot 50 mas. % pentametilendiamina

0 %

-

31.12.2026

0.4917

ex 2921 29 00

40

Dekametilendiamin (CAS RN 646-25-3)

0 %

-

31.12.2025

0.5256

ex 2921 29 00

50

N’-[3-(Dimetilamino)propil]-N,N-dimetilpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

-

31.12.2026

0.7947

ex 2921 29 00

70

N,N,N',N'-tetrametiletilenediamin (CAS RN 110-18-9) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.7488

ex 2921 30 10

10

cikloheksilaminska sol 2-(4-(ciklopropankarbonil)fenil)-2-metilpropanojske kisline (CAS RN 1690344-90-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5768

ex 2921 30 99

40

Ciklopropilamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7750

ex 2921 30 99

50

Biciklo[1.1.1]pentan-1-amin hidroklorid (CAS RN 22287-35-0)

0 %

-

31.12.2024

0.3909

ex 2921 42 00

25

Natrijev hidrogen 2-aminobenzen-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3978

ex 2921 42 00

35

2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3979

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Trikloroanilin (CAS RN 636-30-6)

0 %

-

31.12.2023

0.2620

ex 2921 42 00

50

3-Aminobenzensulfonska kislina (CAS RN 121-47-1)

0 %

-

31.12.2023

0.7739

ex 2921 42 00

55

4-kloroanilin (CAS RN 106-47-8)

0 %

-

31.12.2024

0.3623

ex 2921 42 00

70

2-Aminobenzen-1,4-disulfonska kislina (CAS RN 98-44-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3622

ex 2921 42 00

80

4-Kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3687

ex 2921 42 00

85

3,5-Dikloroanilin (CAS RN 626-43-7)

0 %

-

31.12.2023

0.5616

ex 2921 42 00

86

2,5-Dikloroanilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

-

31.12.2022

0.5603

ex 2921 42 00

87

N-Metilanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

-

31.12.2022

0.5617

ex 2921 42 00

88

3,4-Dikloroanilin-6-sulfonska kislina (CAS RN 6331-96-0)

0 %

-

31.12.2022

0.2617

ex 2921 43 00

20

4-Amino-6-klorotoluen-3-sulfonska kislina (CAS RN 88-51-7)

0 %

-

31.12.2023

0.2615

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3980

ex 2921 43 00

40

4-Aminotoluen-3-sulfonska kislina (CAS RN 88-44-8)

0 %

-

31.12.2024

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7583

ex 2921 43 00

70

5-bromo-4-fluoro-2-metilanilin (CAS RN 627871-16-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3621

ex 2921 44 00

20

Difenilamin (CAS RN 122-39-4)

0 %

-

31.12.2023

0.2618

ex 2921 45 00

20

2-Aminonaftalen-1,5-disulfonska kislina (CAS RN 117-62-4) ali ena od njenih natrijevih soli (CAS RN 19532-03-7) ali (CAS RN 62203-79-6)

0 %

-

31.12.2024

0.7628

ex 2921 45 00

30

(5 ali 8)-aminonaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 51548-48-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5994

ex 2921 45 00

50

7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonska kislina (CAS RN 118-03-6)

0 %

-

31.12.2024

0.7316

ex 2921 45 00

60

1-naftilamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

-

31.12.2022

0.7315

ex 2921 45 00

70

8-aminonaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 119-28-8)

0 %

-

31.12.2022

0.7629

ex 2921 45 00

80

2-aminonaftalen-1-sulfonska kislina (CAS RN 81-16-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3618

ex 2921 49 00

20

Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3,5 %

-

31.12.2023

0.7705

ex 2921 49 00

30

4-izopropilanilin (CAS RN 99-88-7)

0 %

-

31.12.2024

0.7592

ex 2921 49 00

35

2-etilanilin (CAS RN 578-54-1)

0 %

-

31.12.2023

0.2609

ex 2921 49 00

40

N-1-Naftilanilin (CAS RN 90-30-2)

0 %

-

31.12.2023

0.8019

ex 2921 49 00

45

2-(4-bifenilil)amino-9,9-dimetilfluoren (CAS RN 897671-69-1) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.8020

ex 2921 49 00

55

2-(2-bifenilil)amino-9,9-dimetilfluoren (CAS RN 1198395-24-2) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-Diizopropilanilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2025

0.8059

ex 2921 49 00

65

Bis-(9,9-dimetilfluoren-2-il)amin (CAS RN 500717-23-7) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.3981

ex 2921 51 19

30

2-Metil-p-fenilendiamin sulfat (CAS RN 615-50-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4184

ex 2921 51 19

40

p-Fenilendiamin (CAS RN 106-50-3)

0 %

-

31.12.2026

0.4498

ex 2921 51 19

50

Mono- in dikloroderivati p-fenilendiamina in p-diaminotoluena

0 %

-

31.12.2024

0.5995

ex 2921 51 19

60

2,4-Diaminobenzensulfonska kislina (CAS RN 88-63-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7894

ex 2921 51 90

10

N-(4-klorofenil)benzen-1,2-diamin (CAS RN 68817-71-0) s čistoto 97 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.2612

ex 2921 59 90

10

Mešanice izomerov 3,5-dietiltoluendiamina (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3785

ex 2921 59 90

30

3,3’-Diklorobenzidin dihidroklorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

-

31.12.2022

0.3870

ex 2921 59 90

40

4,4’-Diaminostilben-2,2’-disulfonska kislina (CAS RN 81-11-8)

0 %

-

31.12.2023

0.5509

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenilheksan-2,5-diamin dihidroklorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

-

31.12.2022

0.7860

ex 2922 19 00

15

Vodna raztopina, ki vsebuje:

73 mas. % ali več 2-amino-2-metil-1-propanola (CAS RN 124-68-5),

4,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 27 mas. % vode (CAS RN 7732-18-5)

0 %

-

31.12.2024

0.5757

ex 2922 19 00

20

2-(2-Metoksifenoksi)etilamin hidroklorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7946

ex 2922 19 00

29

N-metil-N-(2-hidroksietil)-p-toluidin (CAS RN 2842-44-6) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.3617

ex 2922 19 00

30

N,N,N’,N’-Tetrametil-2,2’-oksibis(etilamin) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6947

ex 2922 19 00

35

2-[2-(Dimetilamino)etoksi] etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7179

ex 2922 19 00

40

(R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenil)amino)-3-(benziloksi)propan-2-ol 4-metilbenzensulfonat (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

-

31.12.2026

0.7480

ex 2922 19 00

45

2-metoksimetil-p-fenilendiamin (CAS RN 337906-36-2)

0 %

-

31.12.2023

0.3616

ex 2922 19 00

50

2-(2-Metoksifenoksi)etilamin (CAS RN 1836-62-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7587

ex 2922 19 00

55

3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3871

ex 2922 19 00

60

N,N,N’-Trimetil-N’-(2-hidroksi-etil) 2,2’-oksibis(etilamin), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5905

ex 2922 19 00

65

trans-4-Aminocikloheksanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7935

ex 2922 19 00

70

2-benzilaminoetanol (CAS 104-63-2) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.5986

ex 2922 19 00

75

2-Etoksietilamin (CAS RN 110-76-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4665

ex 2922 19 00

80

N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)

0 %

-

31.12.2024

0.5911

ex 2922 19 00

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciklopenten-1-metanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5996

ex 2922 21 00

10

2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonska kislina (CAS RN 6535-70-2)

0 %

-

31.12.2024

0.2703

ex 2922 21 00

30

6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 90-51-7)

0 %

-

31.12.2024

0.2704

ex 2922 21 00

40

7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 87-02-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3873

ex 2922 21 00

50

Natrijev hidrogen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3)

0 %

-

31.12.2024

0.5997

ex 2922 21 00

60

4-Amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina s čistostjo 80 mas. % ali več (CAS RN 90-20-0)

0 %

-

31.12.2023

0.2702

ex 2922 29 00

20

3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3982

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-krezol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aminofenoksi)etan (CAS RN 52411-34-4)

0 %

-

31.12.2025

0.7642

ex 2922 29 00

33

o-fenetidin (CAS RN 94-70-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2936

ex 2922 29 00

45

Anizidini

0 %

-

31.12.2023

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) čistote 97 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2025

0.4627

ex 2922 29 00

65

4-Trifluormetoksianilin (CAS RN 461-82-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7481

ex 2922 29 00

67

4-kloro-2,5-dimetoksianilin (CAS RN 6358-64-1)

0 %

-

31.12.2023

0.2692

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anizidin (CAS RN 97-52-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7026

ex 2922 29 00

73

Tris(4-aminofenil) tiofosfat (CAS RN 52664-35-4)

0 %

-

31.12.2026

0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

-

31.12.2025

0.2696

ex 2922 29 00

80

3-Dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9)

0 %

-

31.12.2023

0.5898

ex 2922 29 00

85

4-Benziloksianilin hidroklorid (CAS RN 51388-20-6)

0 %

-

31.12.2023

0.2690

ex 2922 39 00

10

1-Amino-4-brom-9,10-dioksoantracen-2-sulfonska kislina in njene soli

0 %

-

31.12.2023

0.7371

ex 2922 39 00

15

2-amino-3,5-dibromobenzaldehid (CAS RN 50910-55-9)

0 %

-

31.12.2022

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-klorobenzofenon (CAS RN 719-59-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7713

ex 2922 39 00

30

(2-fluorofenil)-[2-(metilamino)-5-nitrofenil]metanon (CAS RN 735-06-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-Kloro-2-(metilamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7800

ex 2922 39 00

40

4,4'-bis(dietilamino)benzofenon (CAS RN 90-93-7)

0 %

-

31.12.2024

0.3546

ex 2922 43 00

10

Antranilna kislina (CAS RN 118-92-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3547

ex 2922 49 85

10

Ornitin aspartat (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7853

ex 2922 49 85

13

Benzil glicinat—4-metilbenzen-1-sulfonska kislina (1/1) (CAS RN 1738-76-7) s čistoto 93 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2024

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glicin (CAS RN 56-40-6) s čistoto 95 mas. % ali več, z dodatkom največ 5 % silicijevega dioksida (CAS RN 112926-00-8) kot sredstva proti strjevanju ali ne

0 %

-

31.12.2025

0.5619

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-klorobenzojska kislina (CAS RN 2840-28-0)

0 %

-

31.12.2022

0.8162

ex 2922 49 85

23

2-etilheksil 4-aminobenzoat (CAS RN 26218-04-2) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2026

0.6340

ex 2922 49 85

25

Dimetil 2-aminobenzen-1,4-dikarboksilat (CAS RN 5372-81-6)

0 %

-

31.12.2024

0.6948

ex 2922 49 85

30

Vodna raztopina, ki vsebuje 40 mas. % ali več natrijevega metilaminoacetata (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2022

0.3544

ex 2922 49 85

40

Norvalin

0 %

-

31.12.2023

0.3983

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihidrofenilglicin (CAS RN 26774-88-9)

0 %

-

31.12.2024

0.4239

ex 2922 49 85

60

Etil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)

0 %

-

31.12.2022

0.6650

ex 2922 49 85

65

Dietil aminomalonat hidroklorid (CAS RN 13433-00-6)

0 %

-

31.12.2025

0.4426

ex 2922 49 85

70

2-Etilheksil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 21245-02-3)

0 %

-

31.12.2023

0.7254

ex 2922 49 85

75

L-alanin izopropil ester hidroklorid (CAS RN 62062-65-1)

0 %

-

31.12.2022

0.6100

ex 2922 49 85

80

12-Aminododekanojska kislina (CAS RN 693-57-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7020

ex 2922 50 00

10

2-(2-(2-aminoetoksi)etoksi) ocetna kislina hidroklorid (CAS RN 134979-01-4)

0 %

-

31.12.2026

0.7257

ex 2922 50 00

15

3,5-dijodotironin (CAS RN 1041-01-6)

0 %

-

31.12.2022

0.4702

ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanol hidroklorid (CAS RN 130198-05-9)

0 %

-

31.12.2024

0.7523

ex 2922 50 00

35

(2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoksifenil)-2-metilpropanoična kislina v obliki hidroklorida (CAS RN 5486-79-3)

0 %

-

31.12.2023

0.2681

ex 2922 50 00