EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1903

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1903 z dne 29. oktobra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/764 o pristojbinah in dajatvah, ki se plačujejo Agenciji Evropske unije za železnice, in pogojih plačila (Besedilo velja za EGP)

C/2021/7596

OJ L 387, 3.11.2021, p. 126–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1903/oj

3.11.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 387/126


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1903

z dne 29. oktobra 2021

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/764 o pristojbinah in dajatvah, ki se plačujejo Agenciji Evropske unije za železnice, in pogojih plačila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (1) ter zlasti člena 80(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/764 (2) določa pristojbine in dajatve, ki se plačujejo Agenciji Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za opravljanje nekaterih dejavnosti in zagotavljanje drugih storitev iz Uredbe (EU) 2016/796.

(2)

Čeprav se večji del stroškov, ki nastanejo zaradi dejavnosti Agencije, krije iz proračuna EU, člen 80(2), prvi pododstavek, Uredbe (EU) 2016/796 določa, da Agencija zaračunava pristojbine in dajatve za izdajo dovoljenj za vozila (tip vozil), enotnih varnostnih spričeval in odobritev evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) ter za zagotavljanje drugih storitev. V skladu s členom 80(3) Uredbe (EU) 2016/796 se znesek pristojbin in dajatev določi na ravni, ki zagotavlja, da zadevni prihodek zadostuje za pokritje celotnih stroškov opravljenih nalog in storitev, ki jih zagotavlja Agencija.

(3)

V skladu s členom 10 Izvedbene uredbe (EU) 2018/764 mora Komisija enkrat za vsako proračunsko leto opraviti oceno režima pristojbin in dajatev. Ta ocena mora temeljiti na prejšnjih finančnih rezultatih Agencije in njeni oceni prihodnjih odhodkov in prihodkov. Na podlagi ocene finančnih rezultatov in napovedi Agencije mora Komisije po potrebi revidirati pristojbine in dajatve. Komisija mora pregledati uredbo z namenom postopne uvedbe fiksnih pristojbin najpozneje do 16. junija 2022.

(4)

Leta 2018, ko je bila sprejeta Izvedbena uredba (EU) 2018/764, ni bilo zanesljivih finančnih podatkov, saj Agencija še ni začela obravnavati vlog. Od leta 2019 je v letnih poročilih Agencije iz člena 51(1), točka (a), Uredbe (EU) 2016/796 navedeno, da Agencija pri opravljanju svoje vloge organa Unije za izdajo spričeval in dovoljenj iz členov 14, 20, 21 in 22 Uredbe (EU) 2016/796 v svojem proračunu beleži znatno in ponavljajoče se negativno neravnotežje. To neravnotežje je posledica nezadostne višine pristojbin in dajatev v skladu s členom 80(2) Uredbe (EU) 2016/796 za nadomestilo stroškov, povezanih z obravnavo vlog in zagotavljanjem storitev.

(5)

Da bi Agencija pokrila stroške obravnave vlog, je bilo treba te stroške delno kriti iz proračuna Unije. Poleg tega je morala Agencija za uravnoteženje svojega proračuna močno zmanjšati dejavnosti, ki niso financirane s pristojbinami in dajatvami. V skladu z letnimi enotnimi programskimi dokumenti Agencije napovedi za leti 2021 in 2022 nakazujejo podoben finančni položaj v prihodnosti. Zato je potrebna revizija režima pristojbin in dajatev Agencije.

(6)

Zdi se, da je treba zvišati urno postavko, ki je trenutno nižja od stroška na uro, ki ga ima Agencija pri izdaji odločitev prosilcem za dovoljenja, spričevala in odobritve. Stopnje, opredeljene v Izvedbeni uredbi (EU) 2018/764, bi bilo zato treba revidirati, da se pokrije letni strošek, ki ga ima Agencija pri obdelavi vlog in zagotavljanju dostopa do točke „vse na enem mestu“ za vse prosilce, ki zaprosijo Agencijo za evropska dovoljenja za vozila, enotna varnostna spričevala in odobritve projektov ERTMS.

(7)

Agencija zaračunava pristojbine in dajatve izključno na podlagi urne postavke, izračunane na podlagi časa, namenjenega izdaji odločitev in zagotavljanju storitev. Uvesti bi bilo treba režim fiksnih pristojbin, da bi se dodatno zmanjšalo upravno breme in izboljšala predvidljivost predvidenega stroška na vlogo v korist vseh udeleženih strani. Poleg tega je Agencija od leta 2019 pridobila izkušnje in vzpostavila dovolj zanesljivo metodologijo za izračun povprečnega stroška obravnave posameznih vlog. Fiksne pristojbine bi se morale zato uporabljati za obravnavo vlog v zvezi z vozilom ali serijo vozil, ki se štejejo za skladna s predhodno odobrenim tipom vozila v skladu s členom 25(1) Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(8)

Brezplačna točka „vse na enem mestu“ povzroča znatne stroške vzdrževanja in razvoja. Pristojbine bi bilo zato treba plačati tudi za uporabo točke „vse na enem mestu“, kadar je naslovnik vlog, predloženih na tej točki, Agencija. Prosilci bi morali pristojbine plačevati po fiksnih postavkah, odvisno od vpliva vlog na točko„vse na enem mestu“ v zvezi s količino naloženih in hranjenih dokumentov, uporabljenimi funkcijami in opravljenimi izmenjavami ter deležem glede na skupni ocenjeni strošek zadevne odločitve. Kadar se vloga za skladnost s tipom vozila predloži Agenciji, bi morala pristojbina za uporabo točke „vse na enem mestu“ postati sestavni del skupne pristojbine za izdajo dovoljenj za vozila, za katero se zaračunavajo fiksne pristojbine.

(9)

V pristojbinah in dajatvah bi se moral upoštevati poseben položaj mikro, malih in srednjih podjetij. Zato bi bilo treba uporabiti posebno znižanje.

(10)

Vsa merila in metodologija za določanje ravni pristojbin in dajatev temeljijo na načelu, da bi moral prihodek iz njihovega naslova pokriti celotni strošek zagotovljenih storitev, ne da bi nastal primanjkljaj ali znaten presežek, v skladu s členom 80(3), prvi pododstavek, Uredbe (EU) 2016/796.

(11)

Izkušnje z uporabo Izvedbene uredbe (EU) 2018/764 so pokazale, da bi bilo treba posodobiti in prilagoditi pogoje za plačilo pristojbin in dajatev, da se zmanjša tveganje neplačila s strani prosilcev, katerih finančna sposobnost je ogrožena, in prosilcev s sedežem v tretjih državah, proti katerim Agencija nima ustreznih zaščitnih ukrepov za pravno izvrševanje. Primerno je, da Agencija izda račun za zneske, ki jih je treba plačati, v zgodnji fazi postopka predložitve vloge, da se zmanjša tveganje zamude pri plačilu ali neplačila. Agencija omogoči načine spletnega plačevanja.

(12)

Ker takse in dajatve v veliki meri odražajo odhodke Agencije za osebje in pridružene neposredne odhodke, povezane z dejavnostmi iz člena 80(2) Uredbe (EU) 2016/796, bi morala Agencija enkrat na proračunsko leto indeksirati ustrezne zneske, da se upoštevata stopnja inflacije in letna posodobitev plačila osebja Agencije, in sicer na podlagi zanesljivih podatkov.

(13)

Agencija bi morala v celoti ravnati stroškovno učinkovito, si stalno prizadevati za izboljšanje postopkov za uresničevanje nalog, ki so ji naložene v skladu z Uredbo (EU) 2016/796, ter zlasti usklajevati obseg nalog z razpoložljivimi viri. Pri tem bi morala vzpostaviti resnično enotni evropski železniški prostor in upoštevati cilje železniške politike EU za bolj trajnostno in pametno mobilnost ter inovativen, varen, trden in popolnoma interoperabilen železniški sektor.

(14)

Izvedbeno uredbo (EU) 2018/764 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 51 Direktive (EU) 2016/797 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2018/764 se spremeni:

(1)

v členu 1 se odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ta uredba določa pristojbine in dajatve, ki se plačujejo Agenciji Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za obravnavo vlog v skladu s členi 14, 20, 21 in 22 Uredbe (EU) 2016/796, vključno za uporabo točke ‚vse na enem mestu‘ iz člena 12 navedene uredbe za predložitev vlog Agenciji ter za zagotavljanje drugih storitev v skladu s cilji, zaradi katerih je bila Agencija ustanovljena. Prav tako določa metodo, ki se uporabi za izračun navedenih pristojbin in dajatev, ter pogoje plačila.“;

(2)

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Vrste pristojbin in dajatev, ki jih zaračunava Agencija

1.   Agencija zaračunava pristojbine:

(a)

za predložitev vlog prek sistema ‚vse na enem mestu‘ Agenciji, če niso vključene v fiksne pristojbine za obravnavo vlog;

(b)

za obravnavo vlog, predloženih Agenciji, vključno z izdajo ocen iz člena 4, ali kadar prosilec vlogo naknadno umakne;

(c)

kadar Agencija obnovi, omeji, spremeni ali pregleda odločitev, izdano v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 ali Direktivo (EU) 2016/797.

Agencija lahko zaračuna pristojbine, kadar prekliče dovoljenje za dajanje na trg zaradi naknadno ugotovljene neskladnosti z bistvenimi zahtevami za vozilo v prometu ali tip vozila v skladu s členom 26 Direktive (EU) 2016/797, ali ker imetnik enotnega varnostnega spričevala ne izpolnjuje več pogojev za izdajo spričevala v skladu s členom 17(5) in (6) Direktive 2016/798.

2.   Vloge iz odstavka 1, prvi pododstavek, točki (a) in (b), zajemajo:

(a)

dovoljenja za dajanje na trg vozil in tipov vozil v skladu s členoma 20 in 21 Uredbe (EU) 2016/796, razen tistih iz točke (b) tega odstavka;

(b)

dovoljenja za dajanje na trg vozila ali serije vozil, ki so skladna z dovoljenim tipom vozila v skladu s členom 25(1) Direktive (EU) 2016/797;

(c)

enotna varnostna spričevala v skladu s členom 14 Uredbe (EU) 2016/796;

(d)

odločitve o odobritvi skladnosti, v smislu interoperabilnosti, med rešitvijo v zvezi z opremo ob progi v okviru ERTMS in ustreznimi TSI v skladu s členom 22 Uredbe (EU) 2016/796;

(e)

vloge za predhodno sodelovanje v skladu s členom 22 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/545 ter členoma 2(3) in 4(5) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/763;

(f)

pritožbe iz člena 58 Uredbe (EU) 2016/796 v skladu s členom 7 te uredbe.

3.   Agencija zaračuna dajatve za zagotavljanje storitev, ki niso navedene v odstavku 1 in jih je zahteval prosilec ali katera koli druga oseba ali subjekt.

4.   Agencija objavi seznam storitev na svojem spletišču.“;

(3)

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Izračun pristojbin, dajatev in fiksnih pristojbin, ki jih zaračunava Agencija

1.   Znesek pristojbin za uporabo točke ‚vse na enem mestu‘ za predložitev vlog Agenciji iz člena 2(2), točke (a), (c), (d) in (e), je fiksni znesek, določen v preglednici A točke 2 Priloge. Ta fiksna pristojbina se plača ob predložitvi vloge.

2.   Znesek pristojbin za obravnavo vlog iz člena 2(2), točke (a), (c), (d) in (e), vključno z opravljanjem dejavnosti iz člena 2(1), prvi pododstavek, točka (c), in drugi pododstavek, je vsota naslednjega:

(a)

števila ur, ki jih porabijo osebje Agencije in zunanji strokovnjaki za obravnavo vloge, pomnoženega z urno postavko Agencije, navedeno v točki 1 Priloge;

(b)

znesek pristojbin, ki jih zaračunava Agencija, se dopolni z ustreznim zneskom, ki ga predložijo nacionalni varnostni organi in ki izhaja iz stroškov obravnave nacionalnega dela vloge.

3.   Znesek pristojbin za predložitev in obravnavo zadevnih vlog ter izdajo dovoljenj iz člena 2(2), točka (b), je fiksni znesek, naveden v preglednici B točke 3 Priloge, in vključuje pristojbino za uporabo točke ‚vse na enem mestu‘ iz odstavka 1. Ta fiksna pristojbina se plača ob predložitvi vloge.

4.   Znesek dajatev za storitve iz člena 2(3) je število ur, ki jih porabijo osebje Agencije in zunanji strokovnjaki, pomnoženo z urno postavko Agencije, določeno v točki 1 Priloge.

5.   Na zahtevo prosilca se za mikro, malo ali srednje podjetje uporabi 20-odstotno znižanje zneska, ki ga Agencija zaračuna za vlogo. Taka zahteva se vloži skupaj z vlogo, kadar se uporabljajo fiksne pristojbine, najpozneje pa pred izdajo računa s strani Agencije v vseh drugih primerih.

Za namene te uredbe mikro, mala in srednja podjetja pomenijo samostojno železniško podjetje, upravljavca infrastrukture ali proizvajalca, ki ima sedež v državi članici Evropskega gospodarskega prostora in izpolnjuje pogoje iz Priporočila Komisije 2003/361/ES (4).

Prosilec prek točke ‚vse na enem mestu‘ predloži dokaze, da izpolnjuje pogoje za mikro, malo ali srednje podjetje. Agencija oceni predložene dokaze in se v primeru dvoma ali pomanjkljive utemeljenosti odloči, da zavrne zahtevo za status mikro, malega ali srednjega podjetja.“;

(4)

člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Agencija izda račun za dolgovane pristojbine in dajatve v 30 koledarskih dneh od datuma

(a)

svoje odločitve, razen v primeru odločitev, za katere velja režim fiksnih pristojbin ali za katere velja člen 6(3);

(b)

odločitve komisije za pritožbe;

(c)

zaključka opravljene storitve;

(d)

umika vloge;

(e)

katerega koli drugega dogodka, ki je privedel do prekinitve obravnave vloge.

V zvezi s fiksnimi pristojbinami, ki zapadejo v plačilo ob predložitvi vloge, kot je navedeno v členu 3(1) in (3), preden Agencija obravnava vlogo, se lahko Agencija s posameznimi prosilci dogovori za drugačen rok zapadlosti in sklene poseben dogovor o izdaji računa.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Račun mora vsebovati naslednje podatke, kadar je ustrezno:

(a)

razlikovanje med pristojbinami ali dajatvami,

(b)

zneske, za katere se plačajo fiksne pristojbine;

(c)

kadar se fiksne pristojbine ne zaračunavajo, število porabljenih ur v okviru pristojnosti Agencije in uporabljena urna postavka;

(d)

kadar je ustrezno, stroške, ki jih je zaračunal odgovorni nacionalni varnostni organ. Ti morajo biti podrobno navedeni po nalogah in porabljenem času ali v obliki fiksnih postavk, ki jih uporablja nacionalni varnostni organ za obravnavo nacionalnega dela vloge.“;

(c)

vstavi se naslednji odstavek 4a:

„4a.   Kadar se člen 6(3) uporablja za prosilce, ima Agencija pravico izdati obvestila o plačilu, s katerimi zahteva delno plačilo za že obravnavane dele vloge. Če se zahtevano plačilo ne opravi v roku, ki ga določi Agencija in ki ne sme biti krajši od 10 koledarskih dni, lahko Agencija prekine obravnavo vloge in o tem obvesti prosilca. Agencija nadaljuje obravnavo vloge, če se zahtevano plačilo opravi v 20 koledarskih dneh po obvestilu o začasni prekinitvi obravnave. Če se plačilo ne opravi v 20 koledarskih dneh po obvestilu o začasni prekinitvi obravnave, ima Agencija pravico, da vlogo zavrne.“;

(d)

odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.   Kadar je prosilec mikro, malo ali srednje podjetje, Agencija upošteva vloge za ustrezno podaljšanje roka za plačilo in plačilo po obrokih.“;

(5)

člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če Agencija ne prejme plačila zapadlih zneskov, lahko zaračuna obresti za vsak dodatni koledarski dan zamude plačila in uporabi pravila o izterjavi iz dela I, naslov IV, poglavje 6, oddelek 5 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor se uporabljajo za evropske agencije, zlasti člena 101, ter finančna pravila Agencije, sprejeta v skladu s členom 66 Uredbe (EU) 2016/796.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Kadar ima Agencija dokaze o tem, da je ogrožena finančna sposobnost prosilca ali prosilec nima sedeža ali ga nima v državi članici Evropskega gospodarskega prostora, lahko od prosilca zahteva, da predloži bančno jamstvo ali zavarovani depozit v 15 dneh od prejema vloge. Če prosilec tega ne stori, lahko Agencija njegovo vlogo zavrne.“;

(c)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Brez poseganja v odstavek 1 lahko Agencija zavrne novo vlogo ali začasno prekine obravnavo tekoče vloge, če prosilec ali njegov pravni naslednik ni izpolnil svojih plačilnih obveznosti, ki izhajajo iz prejšnjih nalog ali storitev v zvezi z dovoljenji, spričevali ali odobritvami, ki jih je opravila Agencija, razen če prosilec plača vse zapadle zneske. V primeru začasne prekinitve obravnave tekoče prošnje se ustrezno uporabi postopek iz člena 5, odstavek 4a.“;

(6)

člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Agencija objavi urno postavko in fiksne postavke iz člena 3 na svojem spletišču.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Nacionalni varnostni organ na svojem spletišču objavi postavke v zvezi z določanjem stroškov iz člena 3(2), točka (b), ki se zaračunajo Agenciji. Kadar nacionalni varnostni organ uporablja fiksno postavko, določi, za katere primere dovoljenj in spričeval se uporablja. Nacionalni varnostni organ Agenciji zagotovi povezavo do svojega spletišča, ki vsebuje informacije o pristojbinah in dajatvah.“;

(7)

člen 10 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek 1a:

„1 a.   Agencija zneske iz Priloge prvič indeksira leta 2023, nato pa enkrat vsako poslovno leto, z učinkom od 1. januarja, na podlagi:

(a)

letne posodobitve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, kakor so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, v skladu z metodo izračuna, o kateri se dogovori upravni odbor Agencije, in na podlagi ustreznih letnih finančnih podatkov, uporabljenih v enotnem programskem dokumentu Agencije in njenih konsolidiranih letnih poročilih o dejavnostih; in/ali

(b)

stopnje inflacije v Uniji v skladu z metodo iz točke 4 Priloge.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Na podlagi informacij, ki jih Agencija predloži v svojih letnih poročilih, se ta uredba pregleda najpozneje do 16. junija 2024 zaradi postopne uvedbe dodatnih fiksnih pristojbin.“.

Člen 2

Besedilo iz Priloge k tej uredbi se doda kot Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/764.

Člen 3

Za vloge, predložene pred začetkom veljavnosti te uredbe, se člen 1, točka 3, ne uporablja.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/764 z dne 2. maja 2018 o pristojbinah in dajatvah, ki se plačujejo Evropski agenciji za železnice, in pogojih plačila (UL L 129, 25.5.2018, str. 68).

(3)  Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).

(4)  Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).


PRILOGA

1.

Agencija uporablja urno postavko 239 EUR.

2.

Fiksne pristojbine, ki se plačajo Agenciji za uporabo točke „vse na enem mestu“, so:

Tabela A

 

Skupina stroškov za točko „vse na enem mestu“

Znesek (EUR)

Predložitev vloge Agenciji za:

1.

enotno varnostno spričevalo

400

2.

odobritev tipa vozila

400

3.

dovoljenje za vozilo, ki ni dovoljenje v skladu s tipom

400

4.

odobritev opreme ob progi v okviru ERTMS

400

5.

postopek predhodnega sodelovanja

400

3.

Fiksne pristojbine za predložitev in obravnavo vlog za dajanje vozila ali serije vozil na trg, ki so v skladu z odobrenim tipom vozila, so:

Tabela B

 

Kategorija stroškov

Znesek (EUR)

Predložitev vloge Agenciji za odločitev o odobritvi vozil na podlagi skladnosti tipa vozil in obravnava te vloge s strani Agencije

1.

tovorni vagoni in vsa vozila iz točke 2 Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 321/2013  (1)

775

2.

(a)

vlečne enote z motorji z notranjim zgorevanjem ali električne vlečne enote

(b)

potniški vagoni

(c)

mobilna oprema za gradnjo in vzdrževanje železniške infrastrukture

970

3.

vlaki z motorji z notranjim zgorevanjem na lastni pogon ali električni vlaki na lastni pogon

1 115

4.

Letna stopnja inflacije iz člena 10(1a) se določi na naslednji način:

letna stopnja inflacije, ki se uporablja:

„Eurostat HICP (vse postavke) – Evropska unija, vse države“ (2015 = 100) sprememba deleža/12-mesečno povprečje

vrednost stopnje, ki se upošteva:

vrednost stopnje 3 mesece pred izvedbo indeksacije


(1)  Uredba Komisije (EU) št. 321/2013 z dne 13. marca 2013 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „železniški vozni park – tovorni vagoni“ železniškega sistema v Evropski uniji in o razveljavitvi Odločbe Komisije 2006/861/ES (UL L 104, 12.4.2013, str. 1).


Top