EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1434

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1434 z dne 2. septembra 2021 o zaključku pregleda izvedbenih uredb Sveta (EU) št. 443/2011 in (EU) št. 444/2011 o razširitvi dokončne izravnalne in protidampinške dajatve na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade

C/2021/6552

OJ L 311, 3.9.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1434/oj

3.9.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 311/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1434

z dne 2. septembra 2021

o zaključku pregleda izvedbenih uredb Sveta (EU) št. 443/2011 in (EU) št. 444/2011 o razširitvi dokončne izravnalne in protidampinške dajatve na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1), in zlasti člena 9(1) Uredbe ter Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (2), in zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1266 z dne 29. julija 2021 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta (3) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1267 z dne 29. julija 2021 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta (4),

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

Evropska komisija je prejela zahtevek za izvzetje iz protidampinških in izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz biodizla, poslanega iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Kanade ali ne, kar zadeva družbo Verbio Diesel Canada Corporation (v nadaljnjem besedilu: vložnik). Zahtevek je bil vložen 13. julija 2020 v skladu s členom 13(4) Uredbe (EU) 2016/1036 in členom 23(6) Uredbe (EU) 2016/1037.

(2)

Komisija je po proučitvi dokazov iz zahtevka ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek preiskave v skladu s členom 13(4) Uredbe (EU) 2016/1036 in členom 23(6) Uredbe (EU) 2016/1037, da se ugotovi, ali se lahko za vložnika odobri izvzetje iz razširjenih ukrepov.

(3)

Komisija je 16. decembra 2020 z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2098 (5) začela pregled izvedbenih uredb Sveta (EU) št. 443/2011 (6) in (EU) št. 444/2011 (7). Z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/2098 so bile razveljavljene protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1518 (8), v zvezi z uvozom biodizla s strani vložnika, carinskim organom pa je bilo naloženo, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo takega uvoza. Komisija je zainteresirane strani pozvala, naj se obrnejo nanjo, če želijo sodelovati v preiskavi.

(4)

Vse zainteresirane strani so imele možnost, da v roku iz Izvedbene uredbe (EU) 2020/2098 predložijo pripombe o začetku preiskave in zahtevajo zaslišanje pred Komisijo ali pooblaščencem za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Komisija ni prejela nobenih pripomb ali zahtev za zaslišanje.

2.   UMIK ZAHTEVKA IN ZAKLJUČEK POSTOPKA

(5)

Vložnik je z dopisom z dne 2. julija 2021 uradno umaknil zahtevek, vložen 13. julija 2020.

(6)

V skladu s členom 9(1) Uredbe (EU) 2016/1036 in členom 14(1) Uredbe (EU) 2016/1037 se lahko postopek zaključi, če se zahtevek umakne, razen če tak zaključek ne bi bil v interesu Unije. V preiskavi ni bilo ugotovljeno, da bi bilo nadaljevanje postopka v interesu Unije.

(7)

Komisija zato ugotavlja, da bi bilo treba preiskavo v zvezi s pregledom zaključiti. Posledično bi bilo treba ustaviti registracijo uvoza vložnika in retroaktivno obračunati protidampinško dajatev na ravni države, ki se uporablja za „vse druge družbe“ iz člena 1(2) Izvedbene uredbe (EU) 2015/1518 in Izvedbene uredbe (EU) 2021/1266 (172,2 EUR/tono), za ta uvoz od datuma začetka preiskave v zvezi s pregledom.

(8)

Zainteresirane strani so bile o tem ustrezno obveščene in so imele možnost predložiti svoje pripombe. Prejeta ni bila nobena pripomba.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036, na katerega se sklicuje tudi člen 25(1) Uredbe (EU) 2016/1037 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pregled, ki se je začel z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/2098, se zaključi.

Člen 2

Protidampinška dajatev, ki se uporablja za „vse druge družbe“, določena v členu 1(2) in členu 2 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1518 in Izvedbeni uredbi (EU) 2021/1266, je v zvezi z uvozom družbe Verbio Diesel Canada Corporation ponovno uvedena od 16. decembra 2020.

Za uvoz, ki je bil registriran v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe (EU) 2020/2098, se z učinkom od 16. decembra 2020 obračuna protidampinška dajatev iz odstavka 1.

Člen 3

Carinskim organom se odredi, da ustavijo registracijo uvoza, ki je bila določena v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe (EU) 2020/2098.

Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe v zvezi s carinami.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. septembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  UL L 176, 30.6.2016, str. 55.

(3)  UL L 277, 2.8.2021, str. 34.

(4)  UL L 277, 2.8.2021, str. 62.

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2098 z dne 15. decembra 2020 o začetku pregleda izvedbenih uredb Sveta (EU) št. 443/2011 in (EU) št. 444/2011 o razširitvi dokončne izravnalne in protidampinške dajatve na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Kanade ali ne, da se določi možnost odobritve izvzetja iz teh ukrepov enemu kanadskemu proizvajalcu izvozniku, razveljavi protidampinška dajatev na uvoz tega proizvajalca izvoznika in uvede registracija uvoza tega proizvajalca izvoznika (UL L 425, 16.12.2020, str. 13).

(6)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 443/2011 z dne 5. maja 2011 o razširitvi dokončne izravnalne dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 598/2009 za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne, in o razširitvi dokončne izravnalne dajatve uvedene z Uredbo (ES) št. 598/2009 na uvoz biodizla v mešanici s vsebnostjo 20 mas. % ali manj biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, in o zaključku preiskave v zvezi z uvozom, poslanim iz Singapurja (UL L 122, 11.5.2011, str. 1).

(7)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 444/2011 z dne 5. maja 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 599/2009 za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne, in o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 599/2009 na uvoz biodizla v mešanici z vsebnostjo 20 mas. % ali manj biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, in o zaključku preiskave v zvezi z uvozom, poslanim iz Singapurja (UL L 122, 11.5.2011, str. 12).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1518 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 239, 15.9.2015, str. 69).


Top