EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0960

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/960 z dne 30. aprila 2021 o ustanovitvi Ekstremne svetlobne infrastrukture – Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture za ekstremno svetlobno infrastrukturo (ELI ERIC) (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 2923) (Besedilo velja za EGP) (Besedilo v bolgarskem, češkem, nemškem, madžarskem, italijanskem in litovskem jeziku je edino verodostojno)

C/2021/2923

OJ L 212, 15.6.2021, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/960/oj

15.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 212/3


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/960

z dne 30. aprila 2021

o ustanovitvi Ekstremne svetlobne infrastrukture – Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture za ekstremno svetlobno infrastrukturo (ELI ERIC)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 2923)

(Besedilo velja za EGP)

(Besedilo v bolgarskem, češkem, nemškem, madžarskem, italijanskem in litovskem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 723/2009 z dne 25. junija 2009 o pravnem okviru Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) (1) in zlasti člena 6(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Češka, Madžarska, Italija in Litva so Komisijo zaprosile, naj ustanovi Ekstremno svetlobno infrastrukturo – Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture za ekstremno svetlobno infrastrukturo (ELI ERIC). Nemčija in Bolgarija sta sporočili svoji odločitvi, da bosta v ELI ERIC najprej sodelovali kot opazovalki. Dogovorile so se, da bo Češka republika država članica gostiteljica ELI ERIC.

(2)

Uredba (ES) št. 723/2009 je bila v Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: EGP) vključena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 72/2015 (2).

(3)

Komisija je v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 723/2009 ocenila vlogo in ugotovila, da izpolnjuje zahteve iz navedene uredbe.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 20 Uredbe (ES) št. 723/2009 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Ustanovi se Ekstremna svetlobna infrastruktura – Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture za ekstremno svetlobno infrastrukturo (ELI ERIC).

2.   Osnovni elementi Statuta ELI ERIC so določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Zvezno republiko Nemčijo, Italijansko republiko, Republiko Litvo in Madžarsko.

V Bruslju, 30. aprila 2021

Za Komisijo

Marija GABRIEL

članica Komisije


(1)  UL L 206, 8.8.2009, str. 1.

(2)  Sklep Skupnega odbora EGP št. 72/2015 z dne 20. marca 2015 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (UL L 129, 19.5.2016, str. 85).


PRILOGA

OSNOVNI ELEMENTI STATUTA ELI ERIC

Člen 1

IME

Vzpostavi se evropska raziskovalna infrastruktura na enem mestu z operativnimi zmogljivostmi v več državah članicah ELI ERIC, ki se ustanovi kot Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 723/2009 (1) z imenom „Ekstremna svetlobna infrastruktura – Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture“, splošno znana kot „ELI ERIC“.

Člen 2

NALOGE IN DEJAVNOSTI

1.   ELI ERIC upravlja visokozmogljive laserske objekte, opisane v tehničnem in znanstvenem opisu (Priloga I) (v nadaljnjem besedilu: objekti ELI), kot ena sama povezana organizacija z enotnim upravljanjem in enotno upravno strukturo. Generalna skupščina ELI ERIC lahko v skladu s točko (d) člena 25(9) prizna in vključi dodatne objekte ELI.

2.   ELI ERIC upravlja dostop uporabnikov do objektov ELI prek mednarodnega sistema medsebojnih strokovnih pregledov. Da bi ELI ERIC dosegel svoje cilje, mora zlasti:

(a)

izkoriščati celoten znanstveni potencial objektov ELI s tesnim sodelovanjem s skupnostmi uporabnikov, razvojem in dajanjem na voljo sklopa dopolnilnih virov in instrumentov, ponudbo učinkovitih storitev in zagotavljanjem optimalnih pogojev za uporabnike ter izvajanjem dejavnosti ozaveščanja novih potencialnih uporabnikov;

(b)

ohranjati odličnost ter izboljšati vrednost, kakovost in učinkovitost raziskovalnih skupnosti članic z mednarodnim in medsebojno strokovno pregledanim dostopom;

(c)

članicam zagotavljati edinstveno platformo za razvoj strokovnega znanja z usklajevanjem raziskav in razvoja ustreznih tehnologij, usklajevanjem skupnega usposabljanja znanstvenega in tehničnega osebja ter spodbujanjem sodelovanja med vodilnimi raziskovalnimi središči in industrijo;

(d)

razvijati in izvajati inovacijsko politiko in strategijo, vključno z intelektualno lastnino, tehnološkim izkoriščanjem in podporo industrijskemu razvoju;

(e)

zagotavljati učinkovito notranjo in zunanjo komunikacijo, s katero se spodbujajo dejavnosti ELI ERIC ter razširjajo znanstveni in tehnični rezultati;

(f)

izvajati vse druge dejavnosti v podporo ciljem ELI ERIC.

3.   ELI ERIC deluje na nepridobitni podlagi. Kljub temu lahko ELI ERIC opravlja nekatere gospodarske dejavnosti, če so tesno povezane z njegovimi glavnimi nalogami in ne ogrožajo njihovega izvajanja. Podrobnosti so navedene v finančnih pravilih.

Člen 3

STATUTARNI SEDEŽ

Statutarni sedež ELI ERIC je v Dolníh Břežanyh, Češka republika.

Člen 4

TRAJANJE IN LIKVIDACIJA

1.   ELI ERIC se ustanovi za začetno obdobje 20 let in se lahko podaljša na podlagi sklepa generalne skupščine v skladu s točko (f) člena 25(9).

2.   Za likvidacijo ELI ERIC je potreben sklep generalne skupščine v skladu s točko (k) člena 25(10) in se priglasi Evropski komisiji v skladu s členom 16 Uredbe Sveta (ES) št. 723/2009. Sklep mora vključevati vsaj:

(a)

število upraviteljev in pravila delovanja odbora upraviteljev v primeru večjega števila upraviteljev;

(b)

imenovanje upraviteljev in navedbo tistih upraviteljev, ki so pravni zastopniki pri likvidaciji ELI ERIC;

(c)

merila za likvidacijo, vključno z morebitnim prenosom dejavnosti na drug pravni subjekt, in pooblastila upraviteljev.

3.   Takoj po zaključku postopka likvidacije, v vsakem primeru pa v desetih dneh po likvidaciji, ELI ERIC o tem obvesti Komisijo.

4.   ELI ERIC v primeru prenehanja delovanja še naprej zavezujejo vse neizpolnjene obveznosti in zaveze do tretjih oseb. Razgradnjo in/ali ponovno uporabo vsakega objekta ELI prevzame zadevna članica gostiteljica.

Člen 5

UREDITEV ODGOVORNOSTI

1.   ELI ERIC je odgovoren za svoje dolgove.

2.   Finančna odgovornost članic za obveznosti ELI ERIC je omejena na njihove zadevne prispevke za ELI ERIC v zadnjem polnem letu delovanja.

3.   ELI ERIC sklene ustrezna zavarovanja za kritje tveganj, značilnih za svoje delovanje.

Člen 6

POLITIKA DOSTOPA ZA UPORABNIKE

1.   ELI ERIC omogoča uporabnikom dostop do objektov ELI s preglednim izbirnim postopkom, ki temelji na mednarodnem postopku medsebojnega strokovnega pregleda predlogov, ki se upravljajo prek elektronske enotne vstopne točke. Izbirna merila temeljijo na znanstveni kakovosti in izvedljivosti poskusa. Etične vidike, povezane z ocenjevanjem predlogov ali uspešnostjo dostopa, bi bilo treba obravnavati s podporo svetovalnega odbora za etiko iz člena 29.

2.   Uporabniki, ki zahtevajo in dostopajo do tehničnih in/ali znanstvenih storitev zunaj dostopa, ki temelji na izbiri z medsebojnim strokovnim pregledom, plačajo ustrezno ceno prejetih storitev v skladu z omejitvami iz člena 2(3).

3.   Načela politike dostopa za uporabnike so navedena v Prilogi I k temu statutu ter so opredeljena in podrobno opisana v posebni politiki. Ta politika upošteva evropski pravni okvir za varstvo podatkov, povezan z izmenjavo osebnih podatkov uporabnikov med članicami.

Člen 7

POLITIKA ZNANSTVENEGA OCENJEVANJA

1.   ELI ERIC z mednarodnimi medsebojnimi strokovnimi pregledi redno ocenjuje in primerja kakovost svojih znanstvenih dejavnosti, vključno z rednim ocenjevanjem svojega vpliva na evropski raziskovalni prostor, regije, v katerih se izvajajo njegove dejavnosti, in na mednarodni ravni.

2.   ELI ERIC zagotavlja, da raziskave, ki jih izvajajo njegovi uporabniki, izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti in odličnosti, ter spodbuja usposabljanje in izmenjavo dobrih praks. Etične vidike bi moral ocenjevati svetovalni odbor za etiko iz člena 29. ELI ERIC ocenjuje učinek in uspešnost svoje raziskovalne politike in zasnove programa ter vire, potrebne za podporo tem standardom.

Člen 8

POLITIKA RAZŠIRJANJA

1.   Cilj nalog in dejavnosti ELI ERIC je okrepiti raziskave, tehnološki razvoj in inovacije v Evropi ter po svetu. ELI ERIC bo zlasti izvajal dejavnosti komuniciranja in razširjanja v podporo temu cilju, pri čemer bo uporabljal številne platforme, da bi dosegel vse zadevne deležnike in širšo javnost.

2.   ELI ERIC spodbuja razširjanje znanstvenih dejavnosti, rezultatov, objav in znanstveno-tehničnega znanja, ki izhajajo iz njegovih dejavnosti, raziskovalni skupnosti, industriji in širši javnosti. V skladu s členom 6, po katerem je dostop odprt in odobren na podlagi znanstvene odličnosti, ELI ERIC izvaja tudi politiko odprtega dostopa do naborov podatkov in metapodatkov po načelih FAIR iz člena 13 ter do znanstvenih objav, ki izhajajo iz javno financiranih raziskav, izvedenih v ELI ERIC.

Člen 9

POLITIKA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

1.   Izraz „intelektualna lastnina“ se razlaga v skladu s členom 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, ki je bila podpisana 14. julija 1967.

2.   Ob upoštevanju pogojev iz katere koli pogodbe med ELI ERIC in uporabniki so pravice intelektualne lastnine, ki jih ustvarijo, pridobijo ali razvijejo uporabniki, v lasti teh uporabnikov.

3.   ELI ERIC sprejme politiko na področju pravic intelektualne lastnine ter posebne procese in postopke v skladu s točko (e) člena 25(10).

Člen 10

POLITIKA ZAPOSLOVANJA

1.   ELI ERIC zagotavlja enako obravnavo in priložnosti za svoje osebje ter podpira mobilnost z namenom spodbujanja strokovnega usposabljanja in razvoja osebja.

2.   Politiko zaposlovanja in upravljanja osebja določa generalni direktor ELI ERIC, odobri pa jo generalna skupščina. Pri politiki zaposlovanja se uporabljajo mednarodno veljavni izbirni postopki in postopki ocenjevanja ter načela glede prejemkov, katerih cilj je s konkurenčnimi sredstvi privabiti visokokvalificirano osebje in ga obdržati. Izbirni postopki za delovna mesta v ELI ERIC so pregledni, nediskriminatorni in zagotavljajo enake možnosti. Izbira kandidatov in zaposlovanje nista diskriminatorna.

3.   ELI ERIC ima enotno politiko zaposlovanja, opredeljeno v skladu z zakonodajo držav, v katerih je zaposleno osebje.

Člen 11

POLITIKA JAVNEGA NAROČANJA

Generalni direktor ELI ERIC določi politiko javnega naročanja, ki jo odobri generalna skupščina. Pri tej politiki javnega naročanja se upoštevajo načela preglednosti, sorazmernosti, vzajemnega priznavanja, enake obravnave, konkurence in nediskriminacije.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 723/2009 z dne 25. junija 2009 o pravnem okviru Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) (UL L 206, 8.8.2009, str. 1).


Top