EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0935

Sklep Sveta (EU) 2021/935 z dne 3. junija 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 13. zasedanju Odbora strokovnjakov za tehnična vprašanja Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet glede sprejetja sprememb enotnega tehničnega predpisa za lokomotive in potniška tirna vozila, tovorne vagone ter dostopnosti železniškega sistema za invalide in osebe z zmanjšano mobilnostjo, sprejetja enotnega tehničnega predpisa, ki se uporablja za vlakovne kompozicije in preverjanja združljivosti s progo, ter za podsistem „infrastruktura“, posodobitve sklicev na tehnične dokumente iz Dodatka I k enotnemu tehničnemu predpisu v zvezi z telematskimi aplikacijami za tovorni promet, ter glede revizije ATMF v zvezi s subjekti, zadolženimi za vzdrževanje

ST/8678/2021/INIT

OJ L 204, 10.6.2021, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/935/oj

10.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/39


SKLEP SVETA (EU) 2021/935

z dne 3. junija 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 13. zasedanju Odbora strokovnjakov za tehnična vprašanja Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet glede sprejetja sprememb enotnega tehničnega predpisa za lokomotive in potniška tirna vozila, tovorne vagone ter dostopnosti železniškega sistema za invalide in osebe z zmanjšano mobilnostjo, sprejetja enotnega tehničnega predpisa, ki se uporablja za vlakovne kompozicije in preverjanja združljivosti s progo, ter za podsistem „infrastruktura“, posodobitve sklicev na tehnične dokumente iz Dodatka I k enotnemu tehničnemu predpisu v zvezi z telematskimi aplikacijami za tovorni promet, ter glede revizije ATMF v zvezi s subjekti, zadolženimi za vzdrževanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), pristopila s Sklepom Sveta 2013/103/EU (1).

(2)

Pogodbenice Konvencije so vse države članice, razen Cipra in Malte.

(3)

Na podlagi točke (f) člena 13 § 1 Konvencije je bil ustanovljen Odbor strokovnjakov za tehnična vprašanja Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (v nadaljnjem besedilu: OTIF).

(4)

Na podlagi točke (b) člena 20 § 1 Konvencije in členom 6 Dodatka F (APTU) je Odbor strokovnjakov za tehnična vprašanja pristojen za sprejetje ali spremembo, med drugim, enotnih tehničnih predpisov v zvezi z lokomotivami in potniškimi tirnimi vozili, tovornimi vagoni tirnih vozil ter dostopnostjo železniškega sistema za invalide in osebe z zmanjšano mobilnostjo, tehničnih dokumentov o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s telematskimi aplikacijami za tovorni promet iz Dodatka I k enotnemu tehničnemu predpisu za telematske aplikacije za tovorni promet, enotnega tehničnega predpisa, ki se uporablja za vlakovne kompozicije in preverjanja združljivosti s progo, ter enotnega tehničnega predpisa, ki se uporablja za podsistem „infrastruktura“.

(5)

V skladu s členom 15 § 2 dodatka G ATMF je Odbor strokovnjakov za tehnična vprašanja pristojen za dajanje predlogov za revizijo ATMF glede subjektov, zadolženih za vzdrževanje.

(6)

Odbor strokovnjakov za tehnična vprašanja je na dnevni red svojega 13. zasedanja, ki bo potekalo 22. junija 2021, uvrstil predloge za sklepe za spremembo enotnega tehničnega predpisa za lokomotive in potniška tirna vozila, enotnega tehničnega predpisa za tovorne vagone tirnih vozil ter enotnega tehničnega predpisa v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema za invalide in osebe z zmanjšano mobilnostjo, za sprejetje enotnega tehničnega predpisa, ki se uporablja za vlakovne kompozicije in preverjanja združljivosti s progo, ter enotnega tehničnega predpisa, ki se uporablja za podsistem „infrastruktura“, za posodobitev sklicev na tehnične dokumente TSI za telematske aplikacije za tovorni promet, navedene v Dodatku I k enotnemu tehničnemu predpisu za telematske aplikacije za tovorni promet, in za revizijo ATMF v zvezi s subjekti, zadolženimi za vzdrževanje.

(7)

Primerno je določiti stališče, ki naj se v imenu Unije zastopa v Odboru strokovnjakov za tehnična vprašanja in, v zvezi z revizijo ATMF, odboru za revizijo OTIF, saj bodo predlagani sklepi za Unijo zavezujoči.

(8)

Cilji predlaganih sklepov so uskladiti enotni tehnični predpis za lokomotive in potniška tirna vozila, enotni tehnični predpis za tovorne vagone tirnih vozil ter enotni tehnični predpis v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema za invalide in osebe z zmanjšano mobilnostjo z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/387 (2) oziroma Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/772 (3), sprejeti nov enotni tehnični predpis, ki se uporablja za vlakovne kompozicije in preverjanja združljivosti s progo, ter nov enotni tehnični predpis, ki se uporablja za podsistem „infrastruktura“, v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/773 (4) in Uredbo Komisije (EU) št. 1299/2014 (5), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/776 (6), ter odboru za revizijo OTIF predlagati revizijo ATMF v zvezi s subjekti, zadolženimi za vzdrževanje, da se uskladijo z Direktivo (EU) 2016/798 (7).

(9)

Predlagani sklepi so v skladu z zakonodajo in strateškimi cilji Unije, saj prispevajo k uskladitvi zakonodaje OTIF z enakovrednimi določbami prava Unije, zato bi jih Unija morala podpreti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa na 13. zasedanju Odbora strokovnjakov za tehnična vprašanja Konvencije o mednarodnem železniškem prometu z dne 9. maja 1980 glede sprememb enotnega tehničnega predpisa za lokomotive in potniška tirna vozila, tovorne vagone ter dostopnosti železniškega sistema za invalide in osebe z zmanjšano mobilnostjo, glede sprejetja enotnega tehničnega predpisa, ki se uporablja za vlakovne kompozicije in preverjanja združljivosti s progo, ter za podsistem „infrastruktura“, glede posodobitve sklicev na tehnične dokumente za tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi s telematskimi aplikacijami za tovorni promet, navedenimi v Dodatku I k enotnemu tehničnemu predpisu za telematske aplikacije za tovorni promet, ter glede revizije ATMF v zvezi s subjekti, zadolženimi za vzdrževanje, je naslednje:

(1)

glasuje se za spremembe enotnega tehničnega predpisa v zvzez z lokomotivami in potniškimi tirnimi vozili, ki jih predlaga Odbor strokovnjakov za tehnična vprašanja in so navedene v delovnem dokumentu Odbora TECH-20041-CTE13-UTP LOC PAS (priloga) in TECH-20041 LOC PAS (sklep);

(2)

glasuje se za spremembe enotnega tehničnega predpisa v zvezi s tovornimi vagoni tirnih vozil, ki jih predlaga Odbor strokovnjakov za tehnična vprašanja in so navedene v delovnem dokumentu Odbora TECH-20042-CTE13 WAG (osnutki sprememb) in TECH-20042 WAG (sklep);

(3)

glasuje se za spremembe enotnega tehničnega predpisa v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema za invalide in osebe z zmanjšano mobilnostjo, ki jih predlaga Odbor strokovnjakov za tehnična vprašanja in so navedene v delovnem dokumentu Odbora TECH-20043-CTE UTP PRM (osnutki sprememb) in TECH-20043 PRM (sklep);

(4)

glasuje se za sprejetje enotnega tehničnega predpisa, ki se uporablja za vlakovne kompozicije in preverjanja združljivosti s progo, ki ga predlaga Odbor strokovnjakov za tehnična vprašanja in je naveden v delovnem dokumentu Odbora TECH-20039 UTP TCRC in TECH-20039 TCRC (sklep);

(5)

glasuje se za sprejetje enotnega tehničnega predpisa, ki se uporablja za podsistem „infrastruktura“, ki ga predlaga Odbor strokovnjakov za tehnična vprašanja in je naveden v delovnem dokumentu Odbora TECH-20040-UTP INF (osnutek) ter TECH-20040 INF (sklep);

(6)

glasuje se za posodobitev sklicev na tehnične dokumente TSI za telematske aplikacije za tovorni promet, navedene v Dodatku I k enotnemu tehničnemu predpisu za telematske aplikacije za tovorni promet, ki jo predlaga Odbor strokovnjakov za tehnična vprašanja in je navedena v delovnem dokumentu Odbora TECH-21009-CTE UTP TAF (sklep);

(7)

glasuje se za revizijo ATMF v zvezi s subjekti, zadolženimi za vzdrževanje, kot je navedena v delovnem dokumentu Odbora strokovnjakov za tehnična vprašanja TECH-20045 ATMF (sklep).

Člen 2

Sklepi Odbora strokovnjakov za tehnična vprašanja se po sprejetju objavijo v Uradnem listu Evropske unije, vključno z navedbo datuma začetka veljavnosti.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 3. junija 2021

Za Svet

predsednik

P. N. SANTOS


(1)  Sklep Sveta 2013/103/EU z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pristopu Evropske unije h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999 (UL L 51, 23.2.2013, str. 1).

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/387 z dne 9. marca 2020 o spremembi uredb (EU) št. 321/2013, (EU) št. 1302/2014 in (EU) 2016/919 glede razširitve območja uporabe in prehodnih faz (UL L 73, 10.3.2020, str. 6).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/772 z dne 16. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1300/2014 glede popisa sredstev z namenom ugotavljanja ovir za dostopnost, zagotavljanja informacij za uporabnike ter spremljanja in vrednotenja napredka v zvezi z dostopnostjo (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/773 z dne 16. maja 2019 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „vodenje in upravljanje prometa“ železniškega sistema v Evropski uniji in o razveljavitvi Sklepa Komisije 2012/757/EU (UL L 139I, 27.5.2019, str. 5).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 1299/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „infrastruktura“ železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 356, 12.12.2014, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/776 z dne 16. maja 2019 o spremembi uredb Komisije (EU) št. 321/2013, (EU) št. 1299/2014, (EU) št. 1301/2014, (EU) št. 1302/2014, (EU) št. 1303/2014, (EU) 2016/919 ter Izvedbenega sklepa Komisije 2011/665/EU v zvezi z uskladitvijo z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter izvajanjem posebnih ciljev, določenih v Delegiranem sklepu Komisije (EU) 2017/1474 (UL L 139I, 27.5.2019, str. 108).

(7)  Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102).


Top