EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0899

Uredba Komisije (EU) 2021/899 z dne 3. junija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede prehodnih ukrepov za izvoz mesno-kostne moke kot goriva za zgorevanje (Besedilo velja za EGP)

C/2021/3864

UL L 197, 4.6.2021, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/899/oj

4.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 197/68


UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/899

z dne 3. junija 2021

o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede prehodnih ukrepov za izvoz mesno-kostne moke kot goriva za zgorevanje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (1) in zlasti prvega pododstavka člena 43(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 (2) določa pravila o javnem zdravju in zdravju živali za dajanje na trg in izvoz živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov.

(2)

Člen 12 Uredbe (ES) št. 1069/2009 v povezavi s členom 7(2) navedene uredbe določa, da se mesno-kostna moka kategorije 1 odstrani s sežiganjem, sosežiganjem ali na odlagališču ali se lahko uporabi kot gorivo za zgorevanje, da se prepreči ponovni vstop v krmno verigo in njena kontaminacija.

(3)

Pristojni organi Irske so sporočili svoje načrte za vzpostavitev lastnih zmogljivosti zgorevanja za mesno-kostno moko iz snovi kategorije 1 do konca leta 2023 in zahtevali, da se v prehodnem obdobju odobrijo tradicionalni trgovinski tokovi mesno-kostne moke iz snovi kategorije 1 za odstranitev v Združenem kraljestvu.

(4)

Po oceni zahteve Irske Komisija glede na poseben geografski položaj navedene države članice meni, da je treba v poglavju V Priloge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011 določiti pravila, na podlagi katerih lahko Irska odobri izvoz mesno-kostne moke iz snovi kategorije 1, ki izpolnjuje zahteve za dajanje na trg za namene zgorevanja, v Združeno kraljestvo do 31. decembra 2023, in sicer brez poseganja v uporabo prava Unije za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko v skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, in ob upoštevanju člena 6(1) navedenega protokola, ki omogoča premike mesno-kostne moke iz snovi kategorije 1 za zgorevanje v druge dele Združenega kraljestva, ki niso Severna Irska.

(5)

Prilogo XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Za zagotovitev kontinuitete obstoječih trgovinskih tokov po koncu prehodnega obdobja bi se morala ta uredba uporabljati od 1. januarja 2021 in bi zato morala nujno začeti veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Poglavje V Priloge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. junija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 300, 14.11.2009, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).


PRILOGA

V preglednici v poglavju V Priloge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011 se doda naslednja nova vrstica:

„3

Mesno-kostna moka iz snovi kategorije 1

Mesno-kostna moka iz snovi kategorije 1, ki je namenjena uporabi kot gorivo za zgorevanje, se izvozi iz Irske v Združeno kraljestvo  (*) samo pod naslednjimi pogoji:

(a)

pristojni organ Irske je odobril izvoz v kurilno napravo v Združenem kraljestvu najpozneje do 31. decembra 2023, če so taki premiki mesno-kostne moke iz snovi kategorije 1 za odstranitev iz navedene države članice potekali pred 1. januarjem 2021 pod pogoji iz člena 6(6), (7) in (8);

(b)

namembna kurilna naprava, kot je navedena v dovoljenju, ki ga je izdalo Združeno kraljestvo, je odobrena za zgorevanje uvožene mesno-kostne moke iz snovi kategorije 1;

(c)

mesno-kostna moka iz snovi kategorije 1:

je bila pridobljena izključno s predelavo v skladu z metodo predelave 1 (sterilizacija pod pritiskom), 2, 3, 4 ali 5 iz poglavja III Priloge IV,

je označena v skladu s poglavjem V Priloge VIII;

(d)

pošiljka mesno-kostne moke se pošlje v zapečatenih zabojnikih neposredno iz predelovalnega obrata ali objekta za skladiščenje iz člena 24(1)(a) ali člena 24(1)(j)(ii) Uredbe (ES) št. 1069/2009 v namembno kurilno napravo;

(e)

nosilci dejavnosti pošiljke mesno-kostne moke predložijo na mejni kontrolni točki izstopa;

(f)

pristojni organ mejne kontrolne točke izstopa izvaja uradni nadzor pošiljk iz točke (e), zlasti glede neoporečnosti zalivke.

Če je ogrožena neoporečnost zalivke, se uporabljajo pravila iz člena 138(2)(d) in (g) Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta  (**);

(g)

pristojni organ mejne kontrolne točke prek sistema Traces obvesti pristojni organ, naveden v polju I.4 komercialnega dokumenta, o prihodu pošiljke na točko izstopa ter, če je to ustrezno, o izidu preverjanja zalivke in kakršnih koli korektivnih ukrepih, ki so bili sprejeti.

Pristojni organ, odgovoren za predelovalni obrat izvora, izvede uradni nadzor na podlagi tveganja, da preveri skladnost s prvim odstavkom in preveri, ali je bilo od pristojnega organa mejne kontrolne točke prek sistema Traces za vsako pošiljko mesno-kostne moke prejeto potrdilo o izvedenem nadzoru na točki izstopa.

V primeru neskladnosti lahko pristojni organ prepove take premike pošiljke mesno-kostne moke iz snovi kategorije 1, ki je namenjena uporabi kot gorivo za zgorevanje, v skladu s členom 138(2)(d) Uredbe (EU) 2017/625.


(*)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na Združeno kraljestvo ne vključujejo Severne Irske.

(**)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).“


Top