EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0625

Sklep Komisije (EU, Euratom) 2021/625 z dne 14. aprila 2021 o vzpostavitvi mreže primarnih trgovcev in opredelitvi meril za upravičenost do vodilnih in sovodilnih pooblastil za sindicirane transakcije za namene dejavnosti zadolževanja s strani Komisije v imenu Unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

C/2021/2500

OJ L 131, 16.4.2021, p. 170–182 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force. Latest consolidated version: 17/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/625/oj

16.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/170


SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/625

z dne 14. aprila 2021

o vzpostavitvi mreže primarnih trgovcev in opredelitvi meril za upravičenost do vodilnih in sovodilnih pooblastil za sindicirane transakcije za namene dejavnosti zadolževanja s strani Komisije v imenu Unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za pomoč pri odpravljanju gospodarskih in socialnih posledic krize zaradi COVID-19 je Komisija s Sklepom (EU, Euratom) 2020/2053 (2) pooblaščena, da si v imenu Unije na kapitalskih trgih izposodi do 750 000 milijonov EUR v cenah iz leta 2018. V skladu z Uredbo Sveta (EU) 2020/2094 (3) naj bi se z navedenimi posojili financiralo okrevanje po krizi zaradi COVID-19. Unija bo zagotovila vračljivo in nepovratno podporo v okviru različnih programov ter zlasti podpirala javne naložbe in reforme v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, vzpostavljenega z Uredbo (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(2)

Komisija je že pooblaščena, da deluje kot posojilojemalec na kapitalskih trgih v imenu Unije za financiranje posojil za finančno pomoč, odobrenih v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 407/2010 (5), Uredbo Sveta (ES) št. 332/2002 (6) in sklepi Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči različnim državam na podlagi oblikovanja rezervacij, zlasti v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 480/2009 (7), Sklepom (EU) 2020/701 Evropskega parlamenta in Sveta (8) ter Uredbo Sveta (EU) 2020/672 (9).

(3)

Komisija je s Sklepom Sveta 77/270/Euratom (10) pooblaščena tudi za izposojanje sredstev na kapitalskih trgih v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za financiranje nekaterih naložbenih projektov na področju jedrske energije v državah članicah ter nekaterih tretjih državah Srednje in Vzhodne Evrope.

(4)

V skladu s členom 282(3) finančne uredbe so se 1. januarja 2021 začele uporabljati določbe naslova X finančne uredbe v zvezi s finančno pomočjo.

(5)

Uporaba kapitalskih trgov bo potekala v velikem obsegu, izdajanje pa bo potekalo zelo pogosto. Absorpcijska sposobnost kapitalskih trgov je omejena. Zato mora biti organizacija financiranja prilagodljiva. Glede na to mora Komisija okrepiti svojo sposobnost, da se obrne na zmožno in kvalificirano mrežo kreditnih institucij za primarno plasiranje dolžniških vrednostnih papirjev, za spodbujanje takšnega plasiranja oziroma za zagotavljanje ustreznih finančnih storitev, kot je zagotavljanje poštenega tržnega svetovanja in informacij.

(6)

Primarni trgovci, ki so vključeni v mrežo, so upravičeni do sodelovanja na dražbah, ki jih Komisija izvaja za izposojanje na kapitalskih trgih. Opredelitev meril za upravičenost temelji na izkušnjah pri izbiri kreditnih institucij v okviru obstoječih programov finančne pomoči. Temelji tudi na dobrih praksah državnih in nadnacionalnih izdajateljev.

(7)

Da bi dosegli nemoteno in učinkovito izvajanje dejavnosti zadolževanja in upravljanja dolgov, bi se morale ureditve v zvezi z mrežo primarnih trgovcev uporabljati za vse vrste izposojanja Komisije.

(8)

Kreditne institucije bi morale biti upravičene do članstva v mreži primarnih trgovcev, če izpolnjujejo merila za upravičenost. Njihov cilj je zagotoviti učinkovito izvajanje funkcije primarnih trgovcev, zlasti dobro izvajanje tržnih operacij in izpolnjevanje obveznosti iz naslova odkupa. V zvezi s tem je ključnega pomena, da upravičeni primarni trgovci dokažejo trdno organizacijsko strukturo, strokovno usposobljenost in sposobnost upravljanja, znatno tržno dejavnost pri izdaji državnih in nadnacionalnih obveznic ter skladnost z ustreznim regulativnim okvirom, zlasti v zvezi z bonitetnimi zahtevami Unije (11) in njihovim nadzorom (12). V skladu z načelom preglednosti bi bilo treba ta merila in odločitve, s katerimi se kreditna institucija prizna kot primarni trgovec, objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

(9)

Članstvo v mrežah primarnih trgovcev, ki jih upravlja država članica ali nadnacionalni izdajatelj, daje kreditni instituciji pravico do sodelovanja na dražbah javnega dolga tega izdajatelja. Redno in dejavno sodelovanje v državnih ali nadnacionalnih dražbenih postopkih je zanesljiv dokaz izkušenj z upravljanjem javnega dolga. Upravičenost do članstva v mreži primarnih trgovcev Unije bi zato morala biti pogojena s članstvom v vsaj eni mreži ali mehanizmu primarnih trgovcev države članice ali evropskega nadnacionalnega izdajatelja.

(10)

Po vstopu v mrežo primarnih trgovcev bi bilo treba primarnim trgovcem dovoliti, da uporabljajo naziv „član mreže primarnih trgovcev Evropske unije“ in sodelujejo na vseh dražbah dolžniških vrednostnih papirjev Unije in Euratoma. Navedeni trgovci bi morali kupovati minimalno tehtano povprečje obsega, prodanega na dražbi, in izpolnjevati nekatere obveznosti poročanja.

(11)

Primarni trgovci bi morali spoštovati tudi splošne pogoje, ki urejajo sodelovanje v mreži primarnih trgovcev, zlasti pravice, zaveze in obveznosti članov mreže primarnih trgovcev, letni pregled, obveznosti poročanja ter pravila o nadzoru, začasni prekinitvi članstva, izključitvi iz mreže primarnih trgovcev in možnosti izstopa iz nje.

(12)

Izdaja dolžniških vrednostnih papirjev v okviru programov zadolževanja iz uvodnih izjav 3 in 4 se poleg dražb izvaja tudi prek sindiciranja ali prodaje zaprtemu krogu vlagateljev. V ta namen Komisija za vsako transakcijo zadolževanja imenuje kreditne institucije, ki izpolnjujejo določene zahteve glede primernosti za sindicirane transakcije in prodaje zaprtemu krogu vlagateljev.

(13)

Člani mreže primarnih trgovcev, ki kupujejo višji tehtani povprečni odstotek obsega, prodanega na dražbi, kot se zahteva za članstvo v mreži primarnih trgovcev, in imajo zadosten delež na sekundarnem trgu dolžniških vrednostnih papirjev Unije in Euratoma, bi morali biti upravičeni, da v sindiciranih transakcijah delujejo kot vodilni in sovodilni upravljavci. Ta skupina trgovcev bi se morala tudi zavezati, da bo spodbujala likvidnost dolžniških vrednostnih papirjev Unije in Euratoma prek dejavnosti vzdrževanja trga, Komisiji zagotavljala pošteno svetovanje in tržne informacije ter spodbujala izdaje Unije in Euratoma pri vlagateljih.

(14)

Naloge, povezane z vlogama vodilnega upravljavca in sovodilnega upravljavca, bi bilo treba šteti za finančne storitve, kot je navedeno v točki 11.1(j) oddelka 2 poglavja 1 Priloge I k Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046. Imenovanje upravičenih primarnih trgovcev za člane konzorcija za določen posel izdaje bi zato moralo temeljiti na postopku s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu. Ta postopek bi moral vključevati pošiljanje zahtevka za predloge upravičenim trgovcem in oceno predlogov, ki jih prejme Komisija.

(15)

Ob upoštevanju pričakovane visoke pogostosti uporabe kapitalskih trgov s strani Komisije je treba vzpostaviti nemoten, hiter in učinkovit mehanizem za imenovanje bank kot vodilnih in sovodilnih upravljavcev za sindicirane transakcije. Zato je treba zagotoviti pošteno in pregledno podlago za omejitev zahtevka za predloge na podskupino primarnih trgovcev, ki so upravičeni do sodelovanja v konzorcijih. Ta dodatni izbor je potreben, da se potreba po konkurenci v postopku javnega naročanja za storitve podpore konzorciju uravnoteži s potrebo po učinkoviti pripravi časovno občutljivih transakcij in da se prepreči podvajanje prizadevanj primarnih trgovcev pri zbiranju ponudb za pooblastila konzorcija. Ta izbor bank bi moral temeljiti na kvalitativnih in kvantitativnih merilih, povezanih z dokazano sposobnostjo upravičenih primarnih trgovcev pri podpiranju državnih in nadnacionalnih izdaj na primarnih in sekundarnih trgih ter njihovo sposobnostjo razdeljevanja dolžniških vrednostnih papirjev vlagateljem. Ta postopek bi moral zagotavljati tudi mehanizem rotacije, ki bi zagotavljal enake možnosti za sodelovanje vseh upravičenih primarnih trgovcev.

(16)

Ob upoštevanju potrebe po zaščiti finančnih interesov Unije bi bilo treba določiti pravila za spremljanje, da se zagotovi, da člani mreže primarnih trgovcev izpolnjujejo obveznosti iz tega sklepa in druge ustrezne veljavne določbe, zlasti splošne pogoje. V ta nadzor bi moral biti po potrebi vključen Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF).

(17)

Dejavnosti zadolževanja in upravljanja dolgov, ki potekajo prek javnih institucij in prek elektronskih platform, ne vključujejo izbire finančnih nasprotnih strank. Zato se ta sklep zanje ne bi smel uporabljati –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE 1

PREDMET UREJANJA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta sklep vzpostavlja mrežo primarnih trgovcev ter določa merila za upravičenost in postopkovne določbe za izbor njenih članov ter pravice in obveznosti teh članov.

2.   Ta sklep se uporablja za vse dejavnosti zadolževanja in upravljanja dolgov, ki jih Komisija izvaja v imenu Unije in Euratoma, pri čemer Komisija izbere zasebne finančne nasprotne stranke.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„dražba“ pomeni postopek izdaje dolžniških vrednostnih papirjev Unije in Euratoma, ki temelji na konkurenčnih ponudbah prek dražbenega sistema na primarnem trgu;

(2)

„programi zadolževanja“ pomeni programe Unije in Euratoma, ki vključujejo najemanje posojil na finančnih trgih, zlasti finančno pomoč, določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 407/2010, Uredbo (ES) št. 332/2002, sklepi Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči različnim državam na podlagi oblikovanja rezervacij v skladu z Uredbo (ES, Euratom) št. 480/2009 ali Sklepom (EU) 2020/701, Uredbo (EU) 2020/672 ter programom Euratoma v okviru Sklepa Sveta 77/270/Euratom, in izposojanje v skladu s členom 5 Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053;

(3)

„kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo, kakor je opredeljena v členu 4(1)(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (13);

(4)

„dolžniški vrednostni papirji“ pomeni bankovce in/ali kratkoročne finančne instrumente, kot so zakladne menice, ter vse druge finančne instrumente, ki jih izdata Unija in/ali Euratom;

(5)

„člani mreže primarnih trgovcev“ pomeni vse kreditne institucije, ki izpolnjujejo merila za upravičenost iz člena 4 in so vključene na seznam iz člena 11;

(6)

„evropski nadnacionalni izdajatelj“ pomeni Razvojno banko Sveta Evrope, evropski instrument za finančno stabilnost, evropski mehanizem za stabilnost, Evropsko investicijsko banko in Nordijsko investicijsko banko;

(7)

„povezani subjekt“ pomeni vsak subjekt, ki pripada isti skupini, kot je opredeljena v členu 2(12) Direktive 2002/87/ES (14).

Člen 3

Vzpostavitev mreže primarnih trgovcev

Mreža primarnih trgovcev Unije (v nadaljnjem besedilu: mreža primarnih trgovcev) je skupina kreditnih institucij, ki so upravičene do sodelovanja pri naslednjih dejavnostih Komisije na področju zadolževanja in upravljanja dolgov:

(a)

plasiranje dolžniških vrednostnih papirjev na primarnih kapitalskih trgih, zlasti prek dražb in sindiciranih transakcij;

(b)

spodbujanje likvidnosti dolžniških vrednostnih papirjev Unije in Euratoma na finančnih trgih;

(c)

zagotavljanje poštenega svetovanja in tržnih informacij Komisiji;

(d)

spodbujanje in razvoj plasiranja dolžniških vrednostnih papirjev Unije in Euratoma.

POGLAVJE 2

ČLANSTVO V MREŽI PRIMARNIH TRGOVCEV

Člen 4

Merila za upravičenost do članstva v mreži primarnih trgovcev

Do članstva v mreži primarnih trgovcev so upravičene kreditne institucije, ki izpolnjujejo naslednja merila:

(a)

so pravni subjekt, ki je ustanovljen in ima glavni sedež v Uniji ali državi Evropskega gospodarskega prostora;

(b)

imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti kreditne institucije v Uniji v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (15) in jih nadzoruje pristojni organ Unije ter

(c)

so včlanjene v evropsko državno ali nadnacionalno mrežo primarnih trgovcev, ki je bila ustanovljena zato, da bi delovala kot nasprotna stranka države članice ali evropskega nadnacionalnega izdajatelja. Za namene tega sklepa evropsko državno ali nadnacionalno mrežo primarnih trgovcev predstavlja eden od naslednjih subjektov:

(i)

mreža, skupina ali organiziran sistem finančnih institucij, ki ga država ali nadnacionalni izdajatelj imenuje za nasprotno stranko na trgu v okviru upravljanja javnega dolga, katerega članstvo običajno vključuje sodelovanje pri izdaji dolžniških vrednostnih papirjev javnega dolga prek dražb;

(ii)

mehanizem primarnih trgovcev, ki je v veliki meri enakovreden mreži, skupini ali organiziranemu sistemu iz točke (i).

Člen 5

Zaveze

Člani mreže primarnih trgovcev sprejmejo naslednje zaveze:

(a)

kupiti minimalno tehtano povprečje 0,05 % obsega, ki ga Unija in/ali Euratom prodajata na dražbi na polletni osnovi v skladu z delom A Priloge;

(b)

Komisiji natančno, pravočasno in v celoti mesečno poročati o obsegu trgovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji Unije in Euratoma v skladu z usklajeno obliko poročanja za trgovanje na sekundarnem evropskem trgu državnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki jo je določil pododbor za trge državnih dolžniških vrednostnih papirjev EU Ekonomsko-finančnega odbora Evropske unije. Kakovost poročanja se redno ocenjuje, rezultati pa se sporočajo zainteresiranim primarnim trgovcem. Primarni trgovec je obveščen, če predloženi podatki niso točni;

(c)

predložiti podpisan izvod „Splošnih pogojev za primarne trgovce Evropske unije“ (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji);

(d)

zagotoviti, da se dovoljenja za trgovanje, izdana njihovemu trgovalnemu osebju, vsako četrtletje pregledajo in veljavno uporabljajo;

(e)

upoštevati tržne prakse in etiko, zlasti:

(i)

primarni trgovci ravnajo v skladu s pravili poslovanja in najvišjimi standardi tržnih praks, ki veljajo za njihovo ravnanje pri poslih s stalnim donosom v eurih;

(ii)

Komisija bo ocenila ravnanje primarnih trgovcev med izvajanjem sindiciranih transakcij in drugih dejavnosti upravljanja dolga v smislu pripravljenosti, nevtralnosti trga ter pravilnega in učinkovitega izvajanja;

(iii)

vsak primarni trgovec nemudoma obvesti Komisijo o vseh postopkih, ki jih proti njemu sproži pristojni organ države članice v zvezi z dejavnostjo, ki jo izvaja kot kreditna institucija. Vsak primarni trgovec obvesti Komisijo o vseh ukrepih ali odločitvah, sprejetih na podlagi teh postopkov;

(iv)

vsak primarni trgovec nemudoma obvesti Komisijo, če je primarni trgovec ali eden od njegovih povezanih subjektov obsojen zaradi kazenske obtožbe, vključno z davčno utajo, ali je zoper njega uveden upravni ali disciplinski ukrep ali če je članstvo začasno prekinjeno ali je izključen iz industrijske organizacije v kateri koli državi članici;

(v)

primarni trgovci in njihovi povezani subjekti izvajajo ukrepe v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z veljavnimi nacionalnimi zakoni in predpisi ter veljavnimi nacionalnimi zakoni in predpisi Unije. Če pristojni organ države članice ugotovi pomanjkljivosti v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma ali naloži kakršno koli sankcijo v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma, primarni trgovci o tem nemudoma obvestijo Komisijo in poročajo o svojih popravnih ukrepih;

(vi)

primarni trgovec zagotovi, da ne sklepa transakcij v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji Unije in Euratoma, ki vključujejo katero koli nasprotno stranko, registrirano ali ustanovljeno v državi, ki je vključena na seznam EU z nekooperativnimi jurisdikcijami za davčne namene ali je opredeljena kot tretja država z visokim tveganjem v skladu s členom 9(2) Direktive (EU) 2015/849 in navedena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/1675 ali ki dejansko ne izpolnjuje davčnih standardov Unije ali mednarodno dogovorjenih davčnih standardov o preglednosti in izmenjavi informacij ter kršitvah sistemov sankcij, zlasti omejevalnih ukrepov iz člena 215 PDEU;

(f)

zaupno obravnavati vse informacije, ki jih prejmejo od Komisije.

Člen 6

Splošni pogoji

1.   Splošni pogoji se uporabljajo za vse dejavnosti zadolževanja in upravljanja dolgov, ki jih izvaja Komisija v okviru programov zadolževanja v skladu s tem sklepom.

2.   Splošni pogoji v skladu s tem sklepom:

(a)

določajo podrobnosti obveznosti za čas trajanja sodelovanja v mreži primarnih trgovcev;

(b)

določajo vsebino in postopek letnega pregleda;

(c)

določajo podrobnosti o obveznostih poročanja;

(d)

določajo pravila o nadzoru;

(e)

določajo podrobnosti pravil in postopkov za začasno prekinitev članstva, odpravo te začasne prekinitve in izključitev iz mreže primarnih trgovcev ter

(f)

urejajo možnost izstopa iz mreže primarnih trgovcev.

3.   Roki se izračunajo na naslednji način:

(a)

kadar je rok izražen v dnevih ali mesecih od določenega datuma ali dogodka, se dan ali mesec, ko ta datum nastopi ali se dogodek zgodi, ne šteje v rok;

(b)

roki, izraženi v dnevih, vključujejo samo delovne dni. Delovni dnevi se določijo v skladu z luksemburškim koledarjem državnih praznikov (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/);

(c)

rok, izražen v mesecih, se izteče z iztekom dneva v zadnjem mesecu, ki ustreza istemu dnevu, ko nastopi datum oziroma se zgodi dogodek, od katerega se rok izračuna.

(d)

če dneva, ko naj bi se rok, izražen v mesecih, iztekel, v zadnjem mesecu ni, se rok izteče z iztekom zadnjega dneva v tem mesecu;

(e)

če se rok, izražen v mesecih, izteče na državni praznik, se podaljša do konca prvega naslednjega delovnega dne.

Člen 7

Pravice članov mreže primarnih trgovcev

Člani mreže primarnih trgovcev imajo naslednje pravice:

(a)

da se oglašujejo kot „člane mreže primarnih trgovcev Evropske unije“;

(b)

da sodelujejo in licitirajo na kateri koli dražbi dolžniških vrednostnih papirjev Unije ali Euratoma;

(c)

da redno in vsaj enkrat letno prejmejo povratne informacije o svoji uspešnosti, zlasti v zvezi s svojo razvrstitvijo na dražbah in sekundarnih trgih; te povratne informacije temeljijo na notranjem postopku ocenjevanja iz člena 11 z objektivnimi merili, ki se sporočijo primarnim trgovcem;

(d)

da so brez poseganja v poglavje 3 upravičeni do operacij upravljanja dolgov, vključno z naslednjimi operacijami:

(i)

prodaje zaprtemu krogu vlagateljev;

(ii)

repo posli, kot so opredeljeni v členu 3(9) Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta (16);

(iii)

zamenjave, kot so opredeljene v točki 10 oddelka 1 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/583 (17);

(e)

da kadar koli izstopijo iz mreže primarnih trgovcev, in sicer tako, da o tem obvestijo Komisijo. Izstop začne veljati prvi delovni dan drugega meseca po datumu uradnega obvestila.

POGLAVJE 3

VODILNA IN SOVODILNA POOBLASTILA ZA SINDICIRANE TRANSAKCIJE

Člen 8

Merila za upravičenost do vodilnih in sovodilnih pooblastil za sindicirane transakcije

Člani mreže primarnih trgovcev lahko delujejo kot vodilni in sovodilni upravljavci za sindicirane transakcije, če izpolnjujejo naslednja merila:

(a)

po tehtanem povprečju, ki temelji na zadnjih treh dražbah, redno kupujejo vsaj 2,00 % obsega, ki ga Unija in Euratom prodajata na dražbi;

(b)

na podlagi podatkov o transakcijah, sporočenih v skladu s tem sklepom, predložijo dokaze, da njihov tržni delež dolžniških vrednostnih papirjev Unije in Euratoma na sekundarnih trgih znaša vsaj 2,00 %;

(c)

soglašajo s splošnimi pogoji za vodilna in sovodilna pooblastila za sindicirane transakcije, ki so lahko del splošnih pogojev, ter

(d)

soglašajo s seznamom nadomestil.

Člen 9

Seznam nadomestil

Za operacije zadolževanja in upravljanja dolgov se uporablja seznam nadomestil iz člena 8(d). Seznam nadomestil določa plačilo, sorazmerno s stroški in tveganji, ki jih imajo upravičeni primarni trgovci pri izvajanju operacij zadolževanja in upravljanja dolgov Unije in Euratoma, hkrati pa zagotavlja stroškovno učinkovitost za Unijo in upošteva posebnosti izdaje dolžniških instrumentov Unije, zlasti njihov obseg in zapadlost. Seznam nadomestil je naveden v prilogi k splošnim pogojem za vodilna in sovodilna pooblastila za sindicirane transakcije.

Člen 10

Dodatne zaveze

Člani mreže primarnih trgovcev, ki izpolnjujejo merila za upravičenost iz člena 8, so lahko izbrani za vodenje in sovodenje pooblastil za sindicirane transakcije na podlagi ocene njihove zavezanosti izvajanju katere koli od naslednjih dejavnosti:

(a)

po najboljših močeh spodbujati likvidnost dolžniških vrednostnih papirjev Unije in Euratoma z dejavnostjo vzdrževanja trga ter s tem prispevati k oblikovanju cen, učinkovitosti sekundarnega trga in urejenemu izvajanju trgovanja;

(b)

zagotavljati pošteno svetovanje in tržne informacije Komisiji za oblikovanje in izvajanje programov zadolževanja ter zlasti svetovanje pred objavo programa financiranja in v okviru priprave transakcij upravljanja dolgov v okviru programov zadolževanja;

(c)

redno obveščati Komisijo o tržnih trendih, analizah in raziskavah o delovanju trgov s stalnim donosom ter zlasti o vrednostnih papirjih, ki jih izdajo države, nadnacionalni akterji in agencije;

(d)

spodbujati in razvijati plasiranje dolžniških vrednostnih papirjev Unije in Euratoma v okviru raznolike in široke skupnosti vlagateljev kot del poslovne strategije.

Člen 11

Izbira konzorcija

1.   Konzorciji se izberejo v skladu s točko 11.1(j) oddelka 2 poglavja 1 Priloge I k Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 v postopku s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu.

2.   Komisija pošlje zahtevke za predloge podskupini upravičenih članov mreže primarnih trgovcev, ki izpolnjujejo merila iz členov 8 in 10, ter jih pozove k sodelovanju kot vodilne ali sovodilne upravljavce.

3.   Izbira podskupine upravičenih primarnih trgovcev, ki se jim pošljejo zahtevki za predloge, temelji na objektivnih kvalitativnih in kvantitativnih merilih, povezanih z dokazano sposobnostjo upravičenih primarnih trgovcev pri podpiranju državnih in nadnacionalnih izdaj na primarnih in sekundarnih trgih ter njihovo sposobnostjo razdeljevanja dolžniških vrednostnih papirjev vlagateljem. Navedena merila vključujejo tudi oceno izvajanja dejavnosti iz člena 10. Komisija izvaja pravilo o rotaciji, da zagotovi, da so vsi upravičeni člani mreže primarnih trgovcev redno vabljeni, da se odzovejo na zahtevke za predloge.

4.   Predlogi, prejeti od upravičenih članov iz odstavka 2, se ocenijo na podlagi dodatnega sklopa objektivnih kvalitativnih in kvantitativnih meril ter z namenom ustanovitve konzorcija, katerega sestava je najboljša možna kombinacija upraviteljev za optimalno izvedbo določene transakcije.

5.   Merila za posredovanje zahtevkov za predloge in oceno prejetih predlogov se sporočijo podskupini članov mreže primarnih trgovcev skupaj z zahtevkom za predloge.

POGLAVJE 4

VLOGA ZA ČLANSTVO, OBLIKOVANJE SEZNAMA ČLANOV MREŽE PRIMARNIH TRGOVCEV IN SPREMLJANJE

Člen 12

Vloga za članstvo in seznam primarnih trgovcev

1.   Zainteresirane kreditne institucije Komisiji predložijo vlogo za članstvo v mreži primarnih trgovcev tako, da izpolnijo in predložijo obrazec vloge in priloženi kontrolni seznam v zvezi z merili za sprejem, ki je na voljo na spletišču Komisije.

2.   Vloge za vključitev v mrežo primarnih trgovcev vključujejo dokazilo o skladnosti s členoma 4 in 5. V ta namen so dokazila in spremni dokumenti, ki jih je treba priložiti, podrobno opisani v obrazcu vloge in njegovih prilogah.

3.   V primeru nepopolne vloge, nepopolnih informacij ali nezadostnih podatkov se lahko od vložnika zahteva, da predloži potrebne dodatne informacije. Če se potrebne dodatne informacije ne zagotovijo v določenem roku, se vloga zavrne.

4.   Predložitev napačnih, zavajajočih ali nepravilnih informacij ali dokumentov med postopkom prijave privede do zavrnitve vključitve v mrežo primarnih trgovcev oziroma do izključitve iz mreže primarnih trgovcev v skladu s členom 15 tega sklepa.

5.   Vsak primarni trgovec v vlogi izjavi, da sprejema splošne pogoje, s čimer prizna njihovo zavezujočo naravo in se zavezuje k njim.

6.   Obrazec vloge in splošni pogoji se podpišejo, slednje pa na vsaki strani parafira tudi ustrezno pooblaščeni zastopnik primarnega trgovca, ki je na podlagi veljavne zakonodaje zadevne jurisdikcije in ustreznih poslovnih dokumentov pooblaščen za veljavno sklenitev obveznosti takega primarnega trgovca za namene izpolnjevanja obveznosti in dejavnosti v okviru splošnih pogojev. V ta namen se ob predložitvi obrazca vloge predloži izpisek iz ustreznega registra družb.

7.   Vsa sporočila, obvestila ali informacije, ki se nanašajo na ta sklep in splošne pogoje, se pošljejo na naslov za obveščanje, ki ga v vlogi izberejo primarni trgovci, in se naslovijo na osebo, ki je v njej imenovana za „koordinatorja“.

Člen 13

Vključitev v mrežo primarnih trgovcev

1.   Odločitev o vključitvi vložnika na seznam mreže primarnih trgovcev se sprejme najpozneje v dveh mesecih po predložitvi ustrezne vloge. Če se od vložnika zahteva predložitev dodatnih informacij v skladu s členom 12(3), se rok za odločitev v zvezi s tem vložnikom odloži do datuma predložitve navedenih dodatnih informacij. Če vložnik obvesti Komisijo, da meni, da je vloga popolna, se odločitev sprejme v dveh mesecih. Odločitev se sporoči vložniku.

V odločitvi o zavrnitvi vključitve so navedeni razlogi za zavrnitev.

2.   Posodobljeni seznam članov mreže primarnih trgovcev se enkrat letno objavi v Uradnem listu Evropske unije.

3.   Za izvedbo letnega pregleda so primarni trgovci pozvani, da dokažejo in izjavijo Komisiji, da še vedno izpolnjujejo vsa merila za upravičenost do članstva iz člena 4.

Člen 14

Spremljanje

Komisija lahko izvaja preverjanja skladnosti članov mreže primarnih trgovcev s tem sklepom ali imenuje tretjo osebo, da to preveri. Člani mreže primarnih trgovcev sodelujejo pri navedenih preverjanjih in olajšajo njihovo izvajanje, zlasti z zagotavljanjem potrebnih informacij in podatkov ter dostopa do njih.

Vsak član mreže primarnih trgovcev:

(a)

Komisiji zagotovi omejitev tveganja, določeno za trgovanje z dolžniškimi vrednostnimi papirji Unije in Euratoma v skladu s splošnimi pogoji za primarne trgovce v Uniji iz člena 5(c);

(b)

obvesti Komisijo o vsakem znižanju bonitetne ocene s strani bonitetnih agencij v Uniji, ki jih priznava Evropski organ za vrednostne papirje in trge;

(c)

nemudoma obvesti Komisijo o kakršnem koli neizpolnjevanju katerega koli merila za upravičenost iz člena 4.

S tem, ko primarni trgovec sprejme splošne pogoje, poda soglasje za morebitne revizije in preverjanje v zvezi s podatki, posredovanimi Komisiji v okviru obveznosti poročanja, zlasti v zvezi s podatki, ki jih je treba uporabiti za oceno uspešnosti na sekundarnem trgu.

Člen 15

Začasna prekinitev članstva in izključitev iz mreže primarnih trgovcev

1.   Članstvo primarnega trgovca v mreži primarnih trgovcev se lahko začasno prekine v naslednjih primerih:

(a)

začetek postopka zoper primarnega trgovca iz člena 5(e)(iii);

(b)

začetek postopka, ki lahko povzroči prenehanje članstva v mreži ali mehanizmu iz člena 4(c).

Primarni trgovec je z obvestilom pred začasno prekinitvijo članstva pozvan, da predloži pripombe v roku, ki ni krajši od 7 dni od prejema obvestila. Odločitev o začasni prekinitvi članstva začne veljati prvi delovni dan po datumu obvestila primarnemu trgovcu, ki ne izpolnjuje zahtev.

Začasna prekinitev se lahko prekliče na zahtevo primarnega trgovca, katerega članstvo je začasno prekinjeno. Primarni trgovec po potrebi predloži zadostne dokaze, da postopek iz točke (a) prvega pododstavka ni več v teku in ni privedel do nobene sankcije proti suspendiranemu trgovcu ali da postopek iz točke (b) prvega pododstavka ni več v teku in ni privedel do prenehanja članstva v mreži ali mehanizmu iz člena 4(c). Predloženi dokazi se ocenijo in odločitev sprejme v 15 delovnih dneh od zahteve.

2.   Primarni trgovec je izključen iz mreže primarnih trgovcev v naslednjih primerih:

(a)

primarni trgovec ne izpolnjuje katerega koli od pogojev iz člena 4;

(b)

izključitev primarnega trgovca v skladu s členi 135 do 142 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (18).

3.   V primerih, določenih v odstavku 2, se za izključitev iz mreže primarnih trgovcev uporablja naslednji postopek:

(a)

primarni trgovec je z obvestilom pred izključitvijo iz članstva pozvan, da predloži pripombe v roku, ki ni krajši od 7 dni od prejema obvestila;

(b)

odločitev o izključitvi se sporoči primarnemu trgovcu. Odločitev o izključitvi začne veljati prvi delovni dan po datumu obvestila izključenemu primarnemu trgovcu.

4.   Primarni trgovec je lahko izključen iz mreže primarnih trgovcev v naslednjih primerih:

(a)

neizpolnjevanje obveznosti iz člena 5;

(b)

kršitev iz člena 30 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (19), kot je določeno v končni odločitvi, ki jo sprejme zadevni pristojni organ;

(c)

končna odločitev pristojnega organa, sprejeta na podlagi katerega koli postopka iz člena 5(e)(v) ali v zvezi z zakoni in predpisi o preprečevanju pranja denarja in boja proti financiranju terorizma;

(d)

neskladnost s členom 5(e)(vi) ali

(e)

razkritje informacij, za katere velja obveznost varovanja zaupnosti iz člena 5(f).

5.   V primerih iz odstavka 4 se uporablja naslednji postopek:

(a)

zadevni primarni trgovec prejme obvestilo, v katerem so navedeni razlogi za neupoštevanje in določen rok za predložitev pripomb, ki ni krajši od 7 dni od datuma, ko je primarni trgovec prejel obvestilo.

(b)

Ob upoštevanju morebitnih predloženih pripomb primarni trgovec prejme opozorilo, v katerem je pozvan, naj sprejme ustrezne korektivne ukrepe za ponovno vzpostavitev in/ali zagotovitev skladnosti z ustreznimi merili in/ali obveznostmi.

(c)

Primarni trgovec sporoči korektivne ukrepe, ki jih namerava sprejeti, v določenem roku, ki ni krajši od enega tedna od datuma prejema opozorila.

(d)

Če informacije niso sporočene v roku iz odstavka (c), primarni trgovec prejme drugo opozorilo, v katerem je pozvan, naj sprejme korektivne ukrepe iz odstavka (b). Smiselno se uporablja odstavek (c).

(e)

Primarni trgovec predloži zadostne dokaze o izvajanju korektivnih ukrepov v določenem roku, ki ni krajši od enega meseca od datuma opozorila iz točke (b). Če ne predloži nobenih dokazov ali so ti nezadostni, se obvestilo pred izključitvijo naslovi na primarnega trgovca s pozivom, naj predloži pripombe v roku, ki ni krajši od 7 dni od prejema obvestila. Ob upoštevanju morebitnih predloženih pripomb se lahko sprejme odločitev o izključitvi primarnega trgovca, ki ne izpolnjuje zahtev, iz mreže primarnih trgovcev.

(f)

V odločitvi o izključitvi so navedeni razlogi za izključitev.

(g)

Odločitev o izključitvi začne veljati prvi delovni dan po datumu obvestila izključenega primarnega trgovca.

6.   Začasna prekinitev članstva v skladu z odstavkom 1, izključitev iz članstva v skladu z odstavki 2 do 6 in izstop iz mreže primarnih trgovcev v skladu s členom 7(e) ne vplivajo na pravice in obveznosti zadevnega primarnega trgovca v zvezi s pogodbami, sklenjenimi pred dejanskim datumom izključitve, začasne prekinitve oziroma izstopa.

7.   Začasna prekinitev ne povzroči prekinitve obveznosti iz člena 5(f) in člena 14.

POGLAVJE 5

PREHODNE DOLOČBE

Člen 16

Prehodna določba

Po datumu objave seznama v skladu s členom 13 in dokler Komisija nima na voljo dovolj podatkov za oceno izpolnjevanja meril za upravičenost iz člena 8, je vsak član mreže primarnih trgovcev, ki izpolnjuje merila za upravičenost iz člena 4, upravičen do vodilnih in sovodilnih pooblastil.

Ta sklep se uporablja za dejavnosti Komisije na področju zadolževanja in upravljanja dolgov, ki se začnejo po datumu prve objave seznama v skladu s členom 13. Do navedenega datuma se imenovanje trgovcev za namene dejavnosti zadolževanja in upravljanja dolgov izvaja na podlagi notranjega operativnega okvira, vzpostavljenega v okviru obstoječih programov zadolževanja.

Člen 17

Končna določba

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. aprila 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(2)  Sklep Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom (UL L 424, 15.12.2020, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L 433 I, 22.12.2020, str. 23).

(4)  Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L 57, 18.2.2021, str. 17).

(5)  Uredba Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (UL L 118, 12.5.2010, str. 1).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (UL L 53, 23.2.2002, str. 1).

(7)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 480/2009 z dne 25. maja 2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (UL L 145, 10.6.2009, str. 10).

(8)  Sklep (EU) 2020/701 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o zagotavljanju makrofinančne pomoči partnericam v okviru širitvene politike in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19 (UL L 165, 27.5.2020, str. 31).

(9)  Uredba Sveta (EU) 2020/672 z dne 19. maja 2020 o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (UL L 159, 20.5.2020, str. 1).

(10)  Sklep Sveta 77/270/Euratom z dne 29. marca 1977 o pooblastitvi Komisije za dodelitev Euratom posojil zaradi prispevanja k financiranju nuklearnih elektrarn (UL L 88, 6.4.1977, str. 9).

(11)  Glej zlasti Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(12)  Glej zlasti Uredbo (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1) in Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).

(13)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(14)  Direktiva 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 35, 11.2.2003, str. 1).

(15)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(16)  Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1).

(17)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, pravicami do emisij in izvedenimi finančnimi instrumenti (UL L 87, 31.3.2017, str. 229).

(18)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(19)  Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta in Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1).


PRILOGA

1.   Izpolnjevanje obveznosti nakupa minimalnega tehtanega povprečja 0,05 % obsega, ki ga Unija in/ali Euratom prodajata na dražbi na polletni osnovi

(a)

Dražbe se izvajajo prek dražbenega sistema, ki ga upravlja ponudnik dražbe, ki ga izbere Komisija (v nadaljnjem besedilu: ponudnik dražbe).

(b)

Sodelovanje na dražbah in nakup dolžniških vrednostnih papirjev na dražbi potekata v skladu s pravili dražbe, ki jih določi ponudnik dražbe in potrdi Komisija. Primarni trgovci sprejmejo pravila dražbe in jih upoštevajo.

(c)

Vsi primarni trgovci bi morali razumeti, da delujejo in sodelujejo na dražbah na lastno odgovornost ter da Komisija nikakor ni odgovorna za odločitve katerega koli udeleženca dražbe in zlasti za morebitne neposredne ali posredne izgube, ki nastanejo v zvezi s katero koli transakcijo, ki jo sklenejo taki udeleženci.

(d)

Primarni trgovci sprejmejo vse ukrepe, s katerimi zagotovijo, da lahko sodelujejo na dražbi, zlasti sklenejo pogodbe s ponudnikom dražbe, opravijo vse korake in formalnosti, potrebne za sodelovanje na dražbah, ter vzpostavijo tehnično infrastrukturo za sodelovanje.

(e)

Komisija ne nosi nobenih stroškov ali odgovornosti do primarnega trgovca v zvezi s pogodbami med ponudnikom dražbe in primarnim trgovcem ali v zvezi s tehnično infrastrukturo za dražbo.

(f)

Primarni trgovci se lahko oprostijo izpolnjevanja svojih obveznosti iz člena 5(a) le v primeru višje sile, ki zlasti ne vključuje primerov nepravilnega delovanja ali tehničnih težav v zvezi z infrastrukturo.

(g)

Izračuni obsega, ki so ga kupili primarni trgovci v zadevnem šestmesečnem obdobju, se tehtajo v skladu z naslednjo preglednico:

Image 1

(h)

Ta izračun se uporablja za šestmesečna obdobja, ki trajajo od januarja do junija in od julija do decembra, razen za prvo obdobje, ki traja od datuma prve dražbe do konca naslednjega šestmesečnega obdobja.

2.   Obveznosti poročanja

(a)

Primarni trgovci na zahtevo predložijo informacije o omejitvi tveganja, ki jo za namene lastnega upravljanja pozicij določijo za trgovalno dejavnost dolžniških vrednostnih papirjev Unije in Euratoma, ter o obsegu uporabe omejitve tveganja. Informacije, ki jih je treba predložiti, se navedejo v zahtevku.

(b)

Primarni trgovci nemudoma obvestijo Komisijo o zvišanju ali znižanju bonitetne ocene ene od zunanjih bonitetnih agencij, ki jih ESMA priznava v skladu s členom 18(3) Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

(c)

Primarni trgovci nemudoma obvestijo Komisijo o neizpolnjevanju katerega koli merila za upravičenost iz člena 4.

(d)

Primarni trgovci Komisiji predložijo vse spremembe kontaktnih podatkov, sporočenih na obrazcu vloge, pri čemer uporabijo predlogo, priloženo obrazcu vloge, v dveh tednih od datuma začetka veljavnosti spremembe.

(e)

Primarni trgovci Komisiji na njeno zahtevo predložijo vse informacije, ki so pomembne za izvajanje njihovih dejavnosti, zlasti o njihovih primarnih ali sekundarnih tržnih dejavnostih, povezanih z dolžniškimi vrednostnimi papirji Unije in Euratoma.


(1)  Uredba (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (UL L 302, 17.11.2009, str. 1); seznam je na voljo na spletnem naslovu:https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk.


Top