EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0622

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/622 z dne 15. aprila 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z enotnimi predlogami za poročanje, navodili in metodologijo za poročanje o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (Besedilo velja za EGP)

C/2021/2508

OJ L 131, 16.4.2021, p. 123–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/622/oj

16.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/123


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/622

z dne 15. aprila 2021

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z enotnimi predlogami za poročanje, navodili in metodologijo za poročanje o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 45j(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Organom za reševanje je bila zaupana naloga, da določijo minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL) v skladu z zahtevami in postopki iz členov 45 do 45i Direktive 2014/59/EU. Da bi pomagali Evropskemu bančnemu organu (EBA) pri spodbujanju usklajevanja določanja minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti po Uniji, morajo organi za reševanje v skladu s členom 45j navedene direktive EBA ob usklajevanju s pristojnimi organi obvestiti o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki so jo določili.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/308 (2) določa oblike in predloge, na podlagi katerih organi za reševanje EBA posredujejo informacije v zvezi s svojimi odločitvami o določitvi minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti. Od sprejetja navedene izvedbene uredbe so bile zahteve glede sposobnosti za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter zlasti značilnosti in metodologije določanja minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti za kreditne institucije in investicijska podjetja iz Direktive 2014/59/EU spremenjene in podrobneje opredeljene v Direktivi (EU) 2019/879 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(3)

Da se EBA olajša spremljanje odločitev o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti ter da se zagotovi smiselna ocena usklajevanja določanja minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti po vsej Uniji, bi bilo treba oblike in predloge, določene za opredelitev in pošiljanje informacij o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti s strani organov za reševanje EBA, prilagoditi tako, da bodo odražale spremembe Direktive 2014/59/EU, zlasti v zvezi z ravnmi podrejenosti MREL in minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki se uporablja za subjekte, ki sami niso subjekti v postopku reševanja.

(4)

V zvezi s skupinami, za katere velja minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti na konsolidirani podlagi, je treba pojasniti, kateri organ za reševanje bi moral informacije o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti posredovati EBA. Zato bi morali organi za reševanje, odgovorni za podrejene družbe skupine, ob usklajevanju s pristojnimi organi obvestiti EBA o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki je bila določena za vsako institucijo pod njihovo jurisdikcijo. Te informacije bi morale vključevati minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, določeno na podlagi skupne odločitve, ki so jo sprejeli organ za reševanje subjekta v postopku reševanja, organ za reševanje, pristojen na ravni skupine, če se razlikuje od prvega, in organ za reševanje, odgovoren za podrejeno družbo na posamični podlagi. Če se skupna odločitev ne sprejme, bi morale navedene informacije vključevati tudi odločitve o določitvi minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki jih sprejme organ za reševanje podrejene družbe v skladu z odločitvijo, ki jo EBA lahko sprejme v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4), kadar je to ustrezno.

(5)

Da bi spodbujali usklajevanje praks glede odločitev o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti ter okrepili vlogo EBA pri spremljanju, bi bilo treba uskladiti obdobja poročanja in datume predložitve informacij za polno in poenostavljeno poročanje s strani organov za reševanje EBA.

(6)

Za izboljšanje kakovosti podatkov in zagotovitev primerljivosti bi morali biti podatki, določeni v predlogah za poročanje, skladni z enotnim modelom podatkovnih točk, kot je praksa pri nadzorniškem poročanju. Enotni model podatkovnih točk bi moral biti sestavljen iz strukturne predstavitve podatkov, opredeliti vse relevantne poslovne koncepte za enotno poročanje o odločitvah o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti ter vsebovati vse zadevne specifikacije, ki so potrebne za nadaljnji razvoj enotnih informacijskih rešitev za poročanje. Iz istega razloga bi bilo treba v sistemu EBA za poročanje (EUCLID) določiti obliko izmenjave podatkov.

(7)

Za zagotovitev kakovosti, doslednosti in točnosti sporočenih podatkov bi morala za podatke veljati skupna pravila za validacijo.

(8)

Glede na obseg potrebnih sprememb Izvedbene uredbe (EU) 2018/308, je zaradi jasnosti, preglednosti in pravne varnosti primerno razveljaviti navedeno izvedbeno uredbo in jo nadomestiti z novo izvedbeno uredbo.

(9)

Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je EBA predložil Komisiji.

(10)

EBA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral morebitne z njim povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Informacije, ki se pošljejo EBA

Organi za reševanje ob usklajevanju s pristojnimi organi EBA pošljejo informacije, določene v predlogah iz prilog I in II k tej uredbi, v zvezi z določitvijo minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti v skladu s členi 45 do 45h in členom 45m Direktive 2014/59/EU.

Člen 2

Poenostavljene zahteve glede poročanja za institucije, za katere veljajo opustitve, in za institucije, pri katerih je znesek za dokapitalizacijo enak nič

1.   Za institucije, za katere je bila uporaba minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti opuščena v skladu s členom 45f(3), členom 45f(4) ali členom 45g Direktive 2014/59/EU, organi za reševanje EBA pošljejo samo informacije, določene v stolpcih 0010 do 0100 in 0270 Priloge I k tej uredbi.

2.   Za institucije, za katere je znesek za dokapitalizacijo, določen v skladu s členom 45c(2) Direktive 2014/59/EU, enak nič in kadar se znesek za pokrivanje izgub ne prilagodi v skladu z navedenim odstavkom, organi za reševanje EBA pošljejo samo informacije, določene v stolpcih 0010 do 0080 in 0270 Priloge I k tej uredbi.

Člen 3

Organ poročanja in informacije, ki se sporočijo za skupine

Za skupine, za katere velja minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti na konsolidirani podlagi v skladu s členom 45e, tretjim pododstavkom člena 45f(1) in členom 45f(4)(b) Direktive 2014/59/EU, informacije iz členov 1 in 2 predložijo naslednji organi in na naslednji način:

(a)

organ za reševanje, pristojen na ravni skupine, ob uskladitvi z nadzornim organom na ravni skupine obvesti EBA o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti nadrejene družbe v Uniji, določeni na konsolidirani podlagi;

(b)

organi za reševanje, ki sprejmejo odločitve o določitvi minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, ob uskladitvi s pristojnim organom obvestijo EBA o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki se uporablja za podrejene družbe v skupini pod njihovo jurisdikcijo na konsolidirani ravni skupine v postopku reševanja in na posamični podlagi, kot je ustrezno.

Člen 4

Obdobja poročanja in datumi predložitve

Organi za reševanje informacije iz členov 1 in 2 v zvezi z minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki se uporablja od 1. maja vsakega leta, pošljejo do 31. maja navedenega leta.

Člen 5

Oblike izmenjave podatkov in informacije, ki se priložijo predloženim podatkom

1.   Organi za reševanje predložijo informacije iz členov 1 in 2 v obliki izmenjave podatkov ter v skladu s tehničnimi specifikacijami in predstavitvami sistema EBA za poročanje (EUCLID).

2.   Organi za reševanje pri predložitvi informacij iz členov 1 in 2 upoštevajo opredelitve podatkovnih točk modela podatkovnih točk in pravila za validacijo iz Priloge III ter naslednje specifikacije:

(a)

informacije, ki niso zahtevane ali relevantne, se ne vključijo v predložene podatke;

(b)

numerične vrednosti se predložijo, kot sledi:

(i)

podatkovne točke podatkov vrste „monetarno“ se poročajo z najmanjšim ekvivalentom natančnosti na tisoč enot;

(ii)

podatkovne točke podatkov vrste „odstotek“ se izrazijo na enoto z najmanjšim ekvivalentom natančnosti na štiri decimalna mesta;

(iii)

podatkovne točke podatkov vrste „celo število“ se poročajo brez decimalnih mest in z ekvivalentom natančnosti na enoto;

(c)

institucije, zavarovalnice in pravne osebe se identificirajo z identifikatorjem pravnih subjektov (LEI), če je na voljo.

Člen 6

Razveljavitev

Izvedbena uredba (EU) 2018/308 se razveljavi.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. aprila 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 190.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/308 z dne 1. marca 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede oblik, predlog in opredelitev, na podlagi katerih organi za reševanje zbirajo informacije o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, ter jih pošiljajo Evropskemu bančnemu organu (UL L 60, 2.3.2018, str. 7).

(3)  Direktiva (EU) 2019/879 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Direktive 2014/59/EU glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter Direktive 98/26/ES (UL L 150, 7.6.2019, str. 296).

(4)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).


PRILOGA I

M 20.00 – Poročanje o odločitvah v zvezi z MREL


INSTITUCIJA

KODA SUBJEKTA

VRSTA KODE

KODA SUBJEKTA V POSTOPKU REŠEVANJA

VRSTA KODE

OBSEG KONSOLIDACIJE

VRSTA INSTITUCIJE

NOTRANJA ALI ZUNANJA MREL

POENOSTAVLJENO POROČANJE

OPUSTITEV

RAZLOG ZA OPUSTITEV

STRATEGIJA IN INSTRUMENTI ZA REŠEVANJE

STRATEGIJA REŠEVANJA

GLAVNI INSTRUMENT ZA REŠEVANJE (PREDNOSTNA STRATEGIJA)

DRUGI INSTRUMENT ZA REŠEVANJE (PREDNOSTNA STRATEGIJA)

GLAVNI INSTRUMENT ZA REŠEVANJE (RAZLIČICA STRATEGIJE)

DRUGI INSTRUMENT ZA REŠEVANJE (RAZLIČICA STRATEGIJE)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INSTITUCIJA

PODATKI BILANCE STANJA, KI SE UPORABLJAJO ZA UMERJANJE MREL

DODATNA KAPITALSKA ZAHTEVA IN ZAHTEVA PO SKUPNEM BLAŽILNIKU

REFERENČNI DATUM

PRED REŠEVANJEM

PO REŠEVANJU

REFERENČNI DATUM

DODATNA KAPITALSKA ZAHTEVA KOT % TREA

ZAHTEVA PO SKUPNEM BLAŽILNIKU

OD TEGA: PROTICIKLIČNI KAPITALSKI BLAŽILNIK

TREA

TLOF

TEM

TREA

TLOF

TEM

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ODLOČITEV O MREL

DATUM ODLOČITVE

DATUM IZPOLNITVE

ZAHTEVA KOT % TREA

OD TEGA: SE LAHKO IZPOLNI Z JAMSTVI

ZAHTEVA KOT % TEM

OD TEGA: SE LAHKO IZPOLNI Z JAMSTVI

SKUPNA PODREJENOST KOT % TREA

SKUPNA PODREJENOST KOT % TEM

OLAJŠAVA ZA PREDNOSTNI DOLG

OLAJŠAVA DE MINIMIS

ZAHTEVA PO OBVEZNI PODREJENOSTI

DISKRECIJSKA ZAHTEVA PO PODREJENOSTI

ZAHTEVA PO OBVEZNI PODREJENOSTI

DISKRECIJSKA ZAHTEVA PO PODREJENOSTI

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILAGODITVE

PREHODNO OBDOBJE

PRILAGODITVE ZAUMERJANJE ZNESKA ZA POKRIVANJE IZGUB

PRILAGODITVE ZA UMERJANJE ZNESKA ZA DOKAPITALIZACIJO KOT % TREA

PRILAGODITVE ZA UMERJANJE ZNESKA ZA DOKAPITALIZACIJO KOT % TEM

VMESNI CILJ

PRILAGODITVE DODATNE KAPITALSKE ZAHTEVE

PRILAGODITVE V ZVEZI Z BLAŽILNIKOM ZA ZAUPANJE TRGA

PRILAGODITVE ZARADI SPREMEMBE BILANCE STANJA PO REŠEVANJU

PRILAGODITVE ZARADI SPREMEMBE BILANCE STANJA PO REŠEVANJU

KOT % TREA

KOT % TEM

KOT % TREA

KOT % TEM

NAVZGOR

NAVZDOL

NAVZGOR

NAVZDOL

NAVZGOR

NAVZDOL

NAVZGOR

NAVZDOL

RAVEN MREL

PODREJENOST

DATUM UPORABE

RAVEN MREL

PODREJENOST

DATUM UPORABE

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0490

0500

0510

0520

0530

0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA II

NAVODILA ZA POROČANJE O ODLOČITVAH V ZVEZI Z MINIMALNO ZAHTEVO GLEDE KAPITALA IN KVALIFICIRANIH OBVEZNOSTI (MREL)

DEL I

SPLOŠNA NAVODILA

1.

Ta priloga zajema navodila za poročanje v skladu s členom 45j Direktive 2014/59/EU o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL), ki jo določijo organi za reševanje.

2.

Vsak organ za reševanje ob usklajevanju s pristojnimi organi obvesti EBA o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, določeni za vsako institucijo pod njegovo jurisdikcijo. Za skupine v postopku reševanja organ za reševanje, pristojen na ravni skupine, posreduje ustrezne informacije za nadrejeno družbo v Uniji na konsolidirani podlagi. Vsak organ za reševanje posreduje informacije v zvezi z minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, določeno v zvezi s skupinami v postopku reševanja in podrejenimi družbami.

3.

Za skupine, ki so ustanovljene ali imajo podrejene družbe znotraj bančne unije, bo o odločitvah, sprejetih v zvezi z vsemi subjekti, ki spadajo pod njegovo jurisdikcijo, poročal enotni odbor za reševanje, kot je opredeljeno v členu 7(2) Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

4.

Če so osnovni podatki v valuti, ki ni euro, organi uporabijo referenčne devizne tečaje Evropske centralne banke za euro (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) na datum odločitve o MREL in vse zneske sporočijo v eurih.

5.

Če je bila institucija izvzeta iz minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, se to navede v stolpcu 0090, organ za reševanje pa se lahko odloči za poenostavljeno poročanje in poroča samo informacije v stolpcih 0010 do 0100. Kadar je za institucijo znesek za dokapitalizacijo enak nič in se znesek za pokrivanje izgub ne prilagodi, se lahko organ za reševanje odloči za poenostavljeno poročanje in poroča samo informacije v stolpcih 0010 do 0080.

1.   Področje uporabe iz obvestila

6.

Institucije (vključno z investicijskimi podjetji, kot so opredeljena v točki (23) člena 2(1) Direktive 2014/59/EU) in subjekti iz točk (b), (c) in (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU, za katere velja člen 45(1) navedene direktive, razen hipotekarnih kreditnih institucij, ki se financirajo s kritimi obveznicami in ki so v skladu s členom 45a Direktive 2014/59/EU izvzete iz minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti.

2.   Obseg konsolidacije

7.

Osnovni podatki se poročajo posamično za vsak subjekt v vsaki državi članici ali na kateri koli od naslednjih ravni:

(a)

na ravni nadrejene družbe v Uniji na konsolidirani podlagi, kadar je obseg konsolidacije za nadrejeno družbo v Uniji enak obsegu konsolidacije skupine v postopku reševanja;

(b)

kadar se razlikuje od točke (a), za vsak subjekt v postopku reševanja na konsolidirani ravni skupine v postopku reševanja v skladu s členom 45e Direktive 2014/59/EU;

(c)

kadar je primerno, za nadrejeno družbo na konsolidirani podlagi v skladu s točko (b) člena 45f(4) Direktive 2014/59/EU ali tretjim pododstavkom člena 45f(1) navedene direktive.

3.   Rok za predložitev

8.

Organi za reševanje informacije za minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki se uporablja od 1. maja vsakega leta, pošljejo do 31. maja navedenega leta.

DEL II

NAVODILA V ZVEZI S PREDLOGAMI

4.   M 20.00 – Poročanje o odločitvah glede MREL

4.1   Navodila za posamezne stolpce

Stolpec

Pravna sklicevanja in navodila

0010

KODA SUBJEKTA

Koda subjekta, za katerega je bila sprejeta odločitev o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti. Za institucije je koda 20-števčna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI). Za druge subjekte je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI ali, če ta ni na voljo, koda v skladu z enotno kodifikacijo, ki se uporablja v Uniji, če ta ni na voljo, pa nacionalna koda.

Koda je skladna s kodo, ki se za isto institucijo poroča v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1624 (2). Koda ima vedno določeno vrednost. Ta koda je edinstveni identifikator za vsak stolpec za zadevni subjekt.

0020

VRSTA KODE

Organ poročanja navede vrsto kode, ki se sporoči v stolpcu 0010, kot „koda LEI“ ali „koda, ki ni LEI“. Vrsto kode je treba vedno sporočiti.

0030

KODA SUBJEKTA V POSTOPKU REŠEVANJA

Koda subjekta v postopku reševanja, ki mu subjekt pripada. Ta koda je enaka kot v stolpcu 0010, če je sporočena odločitev odločitev za skupino. Za institucije je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI. Za druge subjekte je koda 20-števčna alfanumerična koda LEI ali, če ta ni na voljo, koda v skladu z enotno kodifikacijo, ki se uporablja v Uniji, če ta ni na voljo, pa nacionalna koda.

Koda je skladna s kodo, ki se za isto institucijo poroča v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1624.

0040

VRSTA KODE

Organ poročanja navede vrsto kode, ki se sporoči v stolpcu 0030, kot „koda LEI“ ali „koda, ki ni LEI“. Vrsto kode je treba vedno sporočiti.

0050

OBSEG KONSOLIDACIJE

Organi poročanja o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti poročajo v enem od naslednjih obsegov konsolidacije:

(a)

skupina v postopku reševanja;

(b)

konsolidirano na ravni nadrejene družbe v skladu s točko (b) člena 45f(4) ali tretjim pododstavkom člena 45f(1) Direktive 2014/59/EU;

(c)

posamično.

0060

VRSTA USTANOVE

Organi poročanja sporočijo eno od naslednjega:

(a)

globalna sistemsko pomembna institucija (GSPI), kot je opredeljena v točki (133) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3);

(b)

subjekt v postopku reševanja iz člena 45c(5) Direktive 2014/59/EU, ki je del skupine v postopku reševanja, katerega bilančna vsota presega 100 milijard EUR na ravni skupine v postopku reševanja;

(c)

subjekt v postopku reševanja iz člena 45c(6) Direktive 2014/59/EU, ki je del skupine v postopku reševanja, katerega bilančna vsota je nižja od 100 milijard EUR, ter za katerega se lahko po oceni organa za reševanje razumno pričakuje, da bi njegov propad pomenil sistemsko tveganje;

(d)

druga kreditna institucija;

(e)

investicijsko podjetje;

(f)

kateri koli drug subjekt iz točk (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU.

0070

NOTRANJA ALI ZUNANJA

Organi poročanja sporočijo eno od naslednjega:

(a)

notranja: minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki se uporablja za subjekte, ki sami niso subjekti v postopku reševanja, v skladu s členom 45f Direktive 2014/59/EU ali subjekte v postopku reševanja iz četrtega pododstavka člena 45f(1) navedene direktive, za katere ne velja člen 45e(3) navedene direktive;

(b)

zunanja: minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki se uporablja za subjekte, ki so subjekti v postopku reševanja, v skladu s členom 45e Direktive 2014/59/EU.

0080

POENOSTAVLJENO POROČANJE

Organi poročanja navedejo, ali se za institucije, za katere je znesek za dokapitalizacijo enak nič in pri katerih ni bila izvedena prilagoditev zneska za pokrivanje izgub, uporablja poenostavljeno poročanje:

da,

ne.

0090

OPUSTITEV

Organi poročanja navedejo, ali je bila opustitev odobrena na podlagi naslednjih določb Direktive 2014/59/EU oziroma ali opustitev ni bila odobrena:

(a)

člen 45f(3);

(b)

člen 45f(4);

(c)

člen 45g;

(d)

brez opustitve.

0100

RAZLOG ZA OPUSTITEV

Če je bila v stolpcu 0090 sporočena druga možnost kot „brez opustitve“, organi poročanja opišejo razlog za uporabo opustitve.

0110–0150

STRATEGIJA IN INSTRUMENTI ZA REŠEVANJE

0110

STRATEGIJA REŠEVANJA

Organi poročanja sporočijo eno od naslednjega:

(a)

ena vstopna točka;

(b)

več vstopnih točk;

(c)

likvidacija.

0120

GLAVNI INSTRUMENT ZA REŠEVANJE (PREDNOSTNA STRATEGIJA)

Organi poročanja sporočijo eno od naslednjega:

(a)

reševanje s sredstvi upnikov po scenariju odprte banke;

(b)

premostitvena institucija;

(c)

izločitev sredstev;

(d)

prodaja poslovanja;

(e)

n. r.

Če se je v stolpcu 0110 sporočila „likvidacija“, se stolpec 0120 poroča kot „n. r.“.

00130

DRUGI INSTRUMENT ZA REŠEVANJE (PREDNOSTNA STRATEGIJA)

Organi poročanja sporočijo eno od naslednjega:

(a)

reševanje s sredstvi upnikov po scenariju odprte banke;

(b)

premostitvena institucija;

(c)

izločitev sredstev;

(d)

prodaja poslovanja;

(e)

n. r.

Če se je v stolpcu 0110 sporočila „likvidacija“ ali če ni bila določena nobena alternativna strategija, se ta stolpec poroča kot „n. r.“.

0140

GLAVNI INSTRUMENT ZA REŠEVANJE (RAZLIČICA STRATEGIJE)

Organi poročanja sporočijo eno od naslednjega (kjer je ustrezno):

(a)

reševanje s sredstvi upnikov po scenariju odprte banke;

(b)

premostitvena institucija;

(c)

izločitev sredstev;

(d)

prodaja poslovanja;

(e)

n. r.

Če se je v stolpcu 0110 sporočila „likvidacija“, se ta stolpec poroča kot „n. r.“.

0150

DRUGI INSTRUMENT ZA REŠEVANJE (RAZLIČICA STRATEGIJE)

Organi poročanja sporočijo eno od naslednjega:

(a)

reševanje s sredstvi upnikov po scenariju odprte banke;

(b)

premostitvena institucija;

(c)

izločitev sredstev;

(d)

prodaja poslovanja;

(e)

n. r.

Če se je v stolpcu 0110 sporočila „likvidacija“ ali če ni bila določena nobena alternativna strategija, se ta stolpec poroča kot „n. r.“.

0160–0190

DODATNA KAPITALSKA ZAHTEVA IN ZAHTEVA PO SKUPNEM BLAŽILNIKU

Informacije o dodatni kapitalski zahtevi v skladu s členom 104a Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4), uporabljeni kot vhodni podatek za umerjanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, temeljijo na zadnjih razpoložljivih kapitalskih zahtevah, ki jih je pristojni organ sporočil ob umerjanju MREL.

0160

REFERENČNI DATUM

Datum, na katerega je pristojni organ instituciji sporočil dodatne kapitalske zahteve in zahtevo po skupnem blažilniku.

0170

ZAHTEVA KOT ODSTOTEK ZNESKA SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU (TREA)

Dodatna kapitalska zahteva v skladu s členom 104a Direktive 2013/36/EU, ki se uporablja za umerjanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti ali kot je ocenjena v skladu z regulativnimi tehničnimi standardi, sprejetimi na podlagi člena 45c(4) Direktive 2014/59/EU.

0180

ZAHTEVA PO SKUPNEM BLAŽILNIKU

Zahteva po skupnem blažilniku iz točke (6) člena 128(1) Direktive 2013/36/EU. Sporočeni znesek predstavlja znesek kapitala, ki je potreben za izpolnitev ustreznih zahtev po kapitalskem blažilniku ali kot je ocenjen v skladu z regulativnimi tehničnimi standardi, sprejetimi na podlagi člena 45c(4) Direktive 2014/59/EU.

0190

OD TEGA: PROTICIKLIČNI KAPITALSKI BLAŽILNIK

Točka (2) člena 128, člen 130 in členi 135 do 140 Direktive 2013/36/EU. Znesek, ki se poroča, predstavlja znesek kapitala, potreben za izpolnitev ustreznih zahtev po kapitalskem blažilniku, ki se uporablja za umerjanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti.

0200–0260

PODATKI BILANCE STANJA, KI SE UPORABLJAJO ZA UMERJANJE MREL

0200

REFERENČNI DATUM

Referenčni datum podatkov, sporočenih v stolpcih 0210 do 0260.

0210–0230

PRED REŠEVANJEM

Podatki bilance stanja, ki se uporabljajo za umerjanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti pred reševanjem.

0240-0260

PO REŠEVANJU

Podatki bilance stanja, ki se uporabljajo za umerjanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti po reševanju.

0210 , 0240

TREA

Znesek skupne izpostavljenosti tveganju v skladu s točko (a) člena 45(2) Direktive 2014/59/EU in členom 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013.

0220, 0250

SKUPNE OBVEZNOSTI IN KAPITAL

Vsota vseh obveznosti in kapitala podjetja, ki poroča. V zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti se uporabi vrednost vsote neto pozicij obveznosti ob upoštevanju bonitetnih pravil o pobotu.

Ta postavka ustreza informacijam, sporočenim v vrstici 0600 predloge Z 02.00 iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1624.

0230, 0260

MERA SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI (TEM)

Mera skupne izpostavljenosti v skladu s točko (b) člena 45(2) Direktive 2014/59/EU, členom 429(4) in 429a Uredbe (EU) št. 575/2013.

0270–0380

ODLOČITEV O MREL

0270

DATUM ODLOČITVE

Datum, ko je organ za reševanje sprejel odločitev o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti ali o opustitvi.

0280

DATUM IZPOLNITVE

Datum, od katerega institucija izpolnjuje minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti ali odločitev o opustitvi.

0290

ZAHTEVA KOT ODSTOTEK TREA

Organi poročanja sporočijo minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, izraženo kot odstotek zneska skupne izpostavljenosti tveganju, izračunan v skladu s členom 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013.

0300

OD TEGA: SE LAHKO IZPOLNI Z JAMSTVI

Del zahteve iz stolpca 0290, ki se lahko na podlagi dovoljenja zadevnega organa za reševanje izpolni z jamstvom, ki ga subjekt v postopku reševanja zagotovi v skladu s členom 45f(5) Direktive 2014/59/EU, izraženim kot odstotek zneska skupne izpostavljenosti tveganju, izračunanega v skladu s členom 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013.

0310

ZAHTEVA KOT ODSTOTEK TEM

Minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti subjekta, izražena kot odstotek mere skupne izpostavljenosti, izračunane v skladu s členom 429(4) in členom 429a Uredbe (EU) št. 575/2013.

0320

OD TEGA: SE LAHKO IZPOLNI Z JAMSTVI

Del zahteve iz stolpca 0310, ki se lahko na podlagi dovoljenja zadevnega organa za reševanje izpolni z jamstvom, ki ga subjekt v postopku reševanja zagotovi v skladu s členom 45f(5) Direktive 2014/59/EU, izraženim kot odstotek mere skupne izpostavljenosti, izračunane v skladu s členom 429(4) in členom 429a Uredbe (EU) št. 575/2013.

0330-0340

SKUPNA PODREJENOST KOT ODSTOTEK TREA

Organi poročanja sporočijo ravni zahtev za podrejenost, izražene kot odstotek zneska skupne izpostavljenosti tveganju (100 % za notranjo minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti).

0350–0360

SKUPNA PODREJENOST KOT ODSTOTEK TEM

Organi poročanja sporočijo ravni zahtev za podrejenost, izražene kot odstotek mere skupne izpostavljenosti (100 % za notranjo minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti).

0330, 0350

OBVEZNA ZAHTEVA PO PODREJENOSTI

Organi poročanja sporočijo ravni zahtev za podrejenost v skladu s členom 45c(5) in (6) ter točko (a) člena 45d(2) Direktive 2014/59/EU, vključno z morebitnimi učinki uporabe člena 45b(4) Direktive 2014/59/EU.

0340, 0360

DISKRECIJSKA ZAHTEVA PO PODREJENOSTI

Organi poročanja sporočijo ravni zahtev za podrejenost v skladu z odstavkom (5) ali (7) člena 45b Direktive 2014/59/EU.

0370

OLAJŠAVA ZA PREDNOSTNI DOLG

Za GSPI organi poročanja sporočijo delež obveznosti, ki se lahko štejejo za instrumente kvalificiranih obveznosti, do skupnega zneska, ki ne presega 3,5 % zneska skupne izpostavljenosti tveganju, izračunanega v skladu s členom 92(3) in (4) Uredbe (EU) št. 575/2013.

0380

OLAJŠAVA DE MINIMIS

Za GSPI organi poročanja sporočijo delež izključenih obveznosti iz člena 72a(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki se ob insolventnosti lahko razvrstijo pari passu kvalificiranim obveznostim institucije ali za njimi v skladu s členom 72b(4) Uredbe (EU) št. 575/2013.

0390-0480

PRILAGODITVE

0390–0400

PRILAGODITVE ZA UMERJANJE ZNESKA ZA POKRIVANJE IZGUB KOT ODSTOTEK TREA IN TEM

Prilagoditve zneska za pokrivanje izgub v skladu z drugim pododstavkom člena 45c(2) Direktive 2014/59/EU, izražene kot odstotek zneska skupne izpostavljenosti tveganju in mere skupne izpostavljenosti.

0410–0460

PRILAGODITVE ZA UMERJANJE ZNESKA ZA DOKAPITALIZACIJO KOT ODSTOTEK TREA

Prilagoditve zneska za dokapitalizacijo v skladu s točko (a)(ii) prvega pododstavka člena 45c(3) ali točko (a)(ii) prvega pododstavka člena 45c(7) Direktive 2014/59/EU, izražene kot odstotek zneska skupne izpostavljenosti tveganju.

0410–0420

PRILAGODITVE DODATNE KAPITALSKE ZAHTEVE

Vnesite vsako prilagoditev dodatne kapitalske zahteve iz člena 104a Direktive 2013/36/EU v skladu s točko (b) petega pododstavka člena 45c(3) ali točko (b) petega pododstavka člena 45c(7) Direktive 2014/59/EU.

0430–0440

PRILAGODITVE V ZVEZI Z BLAŽILNIKOM ZA ZAUPANJE TRGA

Prilagoditve v skladu s šestim pododstavkom člena 45c(3) ali šestim pododstavkom člena 45c(7) Direktive 2014/59/EU.

0450–0460

PRILAGODITVE ZARADI SPREMEMBE BILANCE STANJA PO REŠEVANJU

Prilagoditve v skladu s točko (a) petega pododstavka člena 45c(3) ali točko (a) petega pododstavka člena 45c(7) Direktive 2014/59/EU.

0470–0480

PRILAGODITVE ZA UMERJANJE ZNESKA ZA DOKAPITALIZACIJO KOT ODSTOTEK TEM

Prilagoditve zneska za dokapitalizacijo zaradi sprememb bilance stanja po reševanju v skladu s točko (b)(ii) prvega pododstavka člena 45c(3) ali točko (b)(ii) prvega pododstavka člena 45c(7) Direktive 2014/59/EU, izražene kot odstotek skupne mere tveganja.

0410 , 0430, 0450, 0470

NAVZGOR

0420, 0440, 0460, 0480

NAVZDOL

0490–0540

PREHODNO OBDOBJE

Organi poročanja navedejo vse vmesne cilje, ki so jih morda določili za leta po datumu poročanja. Cilj se izrazi kot odstotek zneska skupne izpostavljenosti tveganju in kot odstotek mere skupne izpostavljenosti.

0490, 0520

RAVEN MREL

Organi poročanja navedejo raven skupne minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki jo institucije izpolnijo na vmesni datum.

0500, 0530

PODREJENOST

Organi poročanja navedejo skupno raven podrejenosti, ki jo institucije izpolnijo na vmesni datum.

0510 , 0540

DATUM UPORABE

Organi poročanja navedejo datume prehoda v zvezi z izpolnjevanjem minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti.


(1)  Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 225, 30.7.2014, str. 1).

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1624 z dne 23. oktobra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki, standardnimi obrazci in predlogami za zagotavljanje informacij za potrebe načrtov reševanja za kreditne institucije in investicijska podjetja v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066 (UL L 277, 7.11.2018, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(4)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).


PRILOGA III

Enotni model podatkovnih točk in pravila za validacijo

PRVI DEL

Enotni model podatkovnih točk

Vsi podatkovni elementi iz prilog I in II se pretvorijo v enotni model podatkovnih točk, ki je osnova za enotne informacijske sisteme organov za reševanje.

Enotni model podatkovnih točk izpolnjuje naslednja merila:

(a)

zagotavlja strukturirano predstavitev vseh podatkovnih elementov iz prilog I in II;

(b)

opredeli vse poslovne koncepte iz prilog I in II;

(c)

zagotavlja podatkovni slovar, v katerem so navedene oznake razpredelnic, oznake ordinat, oznake osi, oznake domen, oznake razsežnosti in oznake članov;

(d)

zagotavlja metrike, ki opredeljujejo lastnost ali količino podatkovnih točk;

(e)

zagotavlja opredelitve podatkovnih točk, ki so izražene kot skupek značilnosti, ki nedvoumno določajo finančni koncept;

(f)

vsebuje vse ustrezne tehnične specifikacije, potrebne za razvoj informacijskih rešitev za poročanje, ki proizvajajo enotne podatke za poročanje o reševanju.

DRUGI DEL

Pravila za validacijo

Za podatkovne elemente iz prilog I in II se uporabljajo pravila za validacijo, ki zagotavljajo kakovost in skladnost podatkov.

Pravila za validacijo izpolnjujejo naslednja merila:

(a)

določajo logična razmerja med zadevnimi podatkovnimi točkami;

(b)

vsebujejo filtre ter predpogoje, ki določajo niz podatkov, za katerega se uporablja pravilo za validacijo;

(c)

preverjajo skladnost sporočenih podatkov;

(d)

preverjajo točnost sporočenih podatkov;

(e)

določajo privzete vrednosti, ki se uporabijo, če zadevne informacije niso bile sporočene.


Top