EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0173

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 z dne 12. februarja 2021 o ustanovitvi Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje, Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo, Evropske izvajalske agencije za raziskave, Izvajalske agencije Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja, Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta in Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo ter razveljavitvi izvedbenih sklepov 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU in 2013/770/EU

C/2021/953

OJ L 50, 15.2.2021, p. 9–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj

15.2.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 50/9


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/173

z dne 12. februarja 2021

o ustanovitvi Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje, Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo, Evropske izvajalske agencije za raziskave, Izvajalske agencije Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja, Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta in Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo ter razveljavitvi izvedbenih sklepov 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU in 2013/770/EU

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (1), in zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 58/2003 lahko Komisija na izvajalske agencije prenese pooblastila za izvajanje celotnega ali dela programa ali projekta Unije v njenem imenu in na njeno odgovornost, v skladu s členom 3 navedene uredbe pa lahko Komisija sprejme odločitev o ustanovitvi in po potrebi prenehanju izvajalske agencije.

(2)

Sporočilo Komisiji o upravljanju v Evropski komisiji (2) vsebuje dodatne podrobnosti o položaju izvajalskih agencij v okviru splošnega upravljanja v Komisiji in njihovem odnosu s Komisijo.

(3)

Komisija pooblašča izvajalske agencije za izvajanje programov z namenom, da bi se lahko usmerila na ključne dejavnosti in naloge, ki jih ni mogoče oddati v zunanje izvajanje, ne da bi izgubila nadzor ali končno odgovornost za dejavnosti, ki jih upravljajo navedene izvajalske agencije.

(4)

Prenos nalog, povezanih z izvajanjem programov, na izvajalske agencije zahteva jasno ločevanje med programsko fazo, ki vključuje veliko mero diskrecije pri sprejemanju odločitev, ki so odvisne od stališč politike, za kar so zato pristojne službe Komisije, in izvajanjem programov, za katerega lahko Komisija pooblasti izvajalske agencije.

(5)

Komisija je za obdobje 2021–2027 preoblikovala programe Unije. Nekateri novi programi Unije so nasledniki obstoječih programov Unije, čeprav z drugačno strukturo, nekateri so bili združeni, spet drugi pa so povsem novi. Zaradi tega preoblikovanja je treba pregledati porazdelitve portfeljev med izvajalskimi agencijami.

(6)

Službe Komisije so v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 58/2003 izvedle analizo stroškov in koristi, pri čemer so med drugim upoštevale morebitne prihranke znotraj splošnega proračunskega okvira Evropske unije. Rezultati te analize kažejo, da je z vidika stroškovne učinkovitosti in kakovosti učinkoviteje, da se programe prenese na izvajalske agencije, kot da se jih izvaja interno. Izvajalske agencije imajo pri izvajanju programov prednost zaradi svoje specializacije. Ko dosežejo zadostno velikost, lahko zagotovijo precejšnjo ekonomijo obsega. Poleg tega lahko tematska usklajenost v portfeljih zagotovi sinergije med programi na podobnih področjih in omogoči prepoznavnost prednostnih nalog Unije.

(7)

Zato bi bilo treba portfelje pri vzpostavljanju novih mandatov, kolikor je to mogoče, razvrstiti po tematskih področjih, da bi izvajalske agencije pridobile skladno identiteto.

(8)

Poleg tega bi se bilo treba pri porazdelitvi portfeljev čim bolj izogibati nepotrebnemu medagencijskemu prenosu že delegiranih programov, različne sklope istega programa bi bilo treba združiti v isti agenciji, programe, ki jih delegira posamezen generalni direktorat, bi bilo treba združiti v eni agenciji in programe, povezane z isto temo, bi bilo treba združiti v isti agenciji. Takšna porazdelitev portfeljev bi morala zagotoviti, da vsaka izvajalska agencija doseže kritično velikost, ne da bi se povečalo število izvajalskih agencij.

(9)

Zato bi bilo treba v eni agenciji združiti programe, povezane s podnebjem in okoljem, v eni agenciji programe, povezane z digitalno politiko, v eni agenciji programe, povezane z zdravjem, dejavnosti Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano pa prenesti na agencije s sedežem v Bruslju s podobnimi tematskimi ali programskimi dejavnostmi. V zvezi s programom Obzorje Evropa bi bilo treba v izogib razdrobljenemu izvajanju in podvajanju pri porazdelitvi portfeljev zagotoviti, da je vsak sklop razvrščen v eno samo agencijo.

(10)

Nove agencije bi morale nadomestiti in naslediti obstoječe agencije, ki so bile ustanovljene z izvedbenimi sklepi Komisije 2013/801/EU (3), 2013/771/EU (4), 2013/778/EU (5), 2013/779/EU (6), 2013/776/EU (7) oziroma 2013/770/EU (8). Da bi dosegli ambiciozen in celosten pristop k vprašanjem s področja zdravja in digitalne tehnologije, bo nova Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo združila vse programe, namenjene zdravju in digitalni tehnologiji. Po podrobni preučitvi stroškov in koristi ter ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 29. aprila 2020 o prihodnji dodelitvi programov izvajalskim agencijam (9) bi morala prenehati Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano s sedežem v Luxembourgu, programe, ki jih trenutno upravlja, pa bi morale prevzeti izvajalske agencije s sedežem v Bruslju, da se zagotovi najučinkovitejše izvajanje programov Unije. Ta prevzem upošteva pomembno raven sinergij in učinkovitosti, ki jih je mogoče doseči z združitvijo podobnih programov v isti agenciji, ter dokazano pomembnost bližine izvajalskega organa službam Komisije, kar omogoča bolj skladne portfelje agencij, učinkovito velikost vseh agencij ter možnost razvoja sinergij med agencijami, tako pri upravljanju programov kot pri upravnih nalogah. Sprejeti bi bilo treba posebne ukrepe za osebje, prizadeto zaradi tega prenehanja.

(11)

Da bi se zagotovila nemoten prehod dejavnosti med izvajalskimi agencijami in hiter začetek izvajanja, bi bilo treba Evropsko izvajalsko agencijo za zdravje in digitalno tehnologijo, ki bo novoustanovljena agencija, ustanoviti pred dejansko premestitvijo osebja ter prenosom programov in sredstev nanjo. To bi moralo omogočiti pravočasno izvedbo potrebnih pripravljalnih del za ustanovitev Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo, preden ta prevzame dejavnosti izvajanja.

(12)

Evropski izvajalski agenciji za podnebje, infrastrukturo in okolje bi bilo treba zaupati portfelj, ki ji bo omogočil jasno osredotočenost kot agenciji za podnebje in okolje, tj. program LIFE, sklad za inovacije, infrastrukturne dejavnosti v okviru IPE za promet in IPE za energetiko, sklop 5 programa Obzorje Evropa, povezan s podnebjem, energijo in mobilnostjo, instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod ter Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

(13)

Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo bi morala biti namenjena vsem dejavnostim, povezanim z zdravjem, vključno z novim programom EU za zdravje, sklopom za zdravstvene raziskave programa Obzorje Evropa in deli programa za enotni trg, ki so povezani z zdravjem. Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo bi morala združevati tudi digitalne programe, da se zagotovi prehod Evrope v digitalno dobo, vključno s tistimi, ki so usmerjeni v industrijo in vesolje.

(14)

Evropska izvajalska agencija za raziskave bi morala združiti različne dele programa Obzorje Evropa, da se zagotovi tematska skladnost znotraj nove strukture navedenega programa. Poudarek bi moral biti še naprej na raziskovalnih dejavnostih, ki se jim doda program ukrepov za spodbujanje kmetijstva.

(15)

Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja bi morala biti jasno osredotočena na inovacije in enotni trg. Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja bi morala ustvariti močne sinergije v podporo okrevanju evropskega gospodarstva z združitvijo vseh dejavnosti Evropskega sveta za inovacije ter programov, povezanih z malimi in srednjimi podjetji, v eni agenciji. Evropski svet za inovacije in medregionalne naložbe v inovacije bodo zagotovili prepoznavnost inovacij, kar je ključno za podporo modernizaciji in vzdržnosti gospodarstva EU.

(16)

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta bi se morala kot namenska izvajalska struktura Evropskega raziskovalnega sveta še naprej osredotočati na izvajanje ukrepov Evropskega raziskovalnega sveta v okviru programa Obzorje Evropa.

(17)

Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo bi morala biti še naprej tematsko osredotočena na izobraževalne in ustvarjalne dejavnosti ter na projekte, ki so blizu državljankam in državljanom Unije.

(18)

Da bi se ustvarile sinergije in povečala učinkovitost, bi moralo biti vsaki agenciji omogočeno, da izvaja financiranje, zagotovljeno iz drugih programov Unije ali njihovih delov, skupaj s financiranjem, ki je že bilo zaupano tej agenciji, če je takšna zagotovitev dodatnega financiranja predvidena v zadevnih temeljnih aktih programov Unije. Podobno bi morala imeti vsaka agencija možnost izvajati financiranje, preneseno iz sredstev v okviru deljenega upravljanja, če je to predvideno v temeljnem aktu. Takšna sredstva bi se morala izvrševati na podlagi ustreznih delovnih programov in pod pogoji, določenimi v instrumentih o prenosu pooblastil.

(19)

Poleg tega bi bilo treba agencijam omogočiti izvajanje pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov v smislu člena 58(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (10) pod pogoji, določenimi v aktih o prenosu pooblastil.

(20)

Agencije se spodbuja, naj še naprej spodbujajo sinergije in učinkovitost z združevanjem virov, okrepljenim sodelovanjem in obsežno uporabo sporazumov o ravni storitve ter stabilizirajo odhodke, ki niso povezani s plačami, z zmanjšanjem stroškov, in sicer z uvajanjem novih načinov dela, kot je delo na daljavo.

(21)

Omogočiti bi bilo treba združitev določenih nalog izvajanja programov za več programov v okviru posameznih agencij, ki bi delovale kot upravne in logistične podporne službe za zadevne programe.

(22)

Da se zagotovi kontinuiteta dela vsake agencije do dejanskega zaključka nanjo prenesenega(-ih) programa(-ov), bi morala življenjska doba agencij, ustanovljenih s tem sklepom, za eno leto presegati trajanje večletnega finančnega okvira. Komisija lahko na podlagi ocen iz člena 25 Uredbe (ES) št. 58/2003, vključno z analizo stroškov in koristi, ki primerja rezultate predhodne analize stroškov in koristi, izvedene v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 58/2003, z dejanskim izvajanjem, predloži predlog za podaljšanje življenjske dobe ene ali več agencij za največ tri leta, da se omogoči zaključek prenesenih programov.

(23)

Za zagotovitev skladnega izvajanja tega sklepa in zadevnih programov je treba zagotoviti, da agencije začnejo izvajati svoje naloge, povezane z izvajanjem navedenih programov, s pridržkom začetka veljavnosti teh programov in z dnem njihovega začetka veljavnosti.

(24)

Kar zadeva prenos programa z ene agencije na drugo, bi morala agencija, ustanovljena s tem sklepom, prevzeti pravice in obveznosti agencije, ki navedeni program preda, vključno kar zadeva pogodbeno izvajanje in proračunsko izvrševanje zadevnega programa. Osebje, odgovorno za zadevni program, bi bilo treba premestiti v agencijo, ustanovljeno s tem sklepom, ne da bi to posegalo v njihove pravice in obveznosti.

(25)

Ocena delovanja vsake agencije iz člena 25 Uredbe (ES) št. 58/2003 bi morala potekati usklajeno. Ocenjevano obdobje za Evropsko izvajalsko agencijo za podnebje, infrastrukturo in okolje, Evropsko izvajalsko agencijo za zdravje in digitalno tehnologijo, Evropsko izvajalsko agencijo za raziskave, Izvajalsko agencijo Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja, Izvajalsko agencijo Evropskega raziskovalnega sveta in Evropsko izvajalsko agencijo za izobraževanje in kulturo bi se moralo začeti z dnem začetka uporabe tega sklepa. Izvajalsko agencijo za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano, Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja, Izvajalsko agencijo za raziskave, nekdanjo Izvajalsko agencijo Evropskega raziskovalnega sveta, Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter Izvajalsko agencijo za mala in srednja podjetja bi bilo treba oceniti usklajeno za preostali čas mandatov izvajalskih agencij za obdobje 2014–2020, ki še ni ocenjeno. V ocenah, ki zajemajo mandate za obdobje 2021–2027, bi bilo treba med drugim analizirati doseganje prihrankov in povečanje produktivnosti, predvidenih v analizi stroškov in koristi, ki je bila izvedena v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 58/2003. Te ocene bi bilo treba predložiti usmerjevalnim odborom izvajalskih agencij, Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču.

(26)

Na podlagi priporočil Računskega sodišča iz posebnega poročila št. 14/2014 (11) bi morale izvajalske agencije izvajati Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (12) ter zaprositi za registracijo v okviru sistema Unije za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS). V okviru politike Komisije za zeleni dogovor (13) se izvajalske agencije spodbujajo, naj se pridružijo prizadevanjem Komisije, da do leta 2030 postane podnebno nevtralna.

(27)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za izvajalske agencije, ustanovljenega na podlagi člena 24 Uredbe (ES) št. 58/2003 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

ODDELEK I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta sklep ustanavlja izvajalske agencije, ki izvajajo programe Unije v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, določa njihove naloge in portfelje ter splošna operativna pravila ter vzpostavlja pravni okvir za prehod med agencijami ter med Komisijo in agencijami.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„splošne upravne in logistične podporne storitve“ pomenijo podporne storitve, povezane z izvajanjem več programov, ki so centralizirane v eni ali več izvajalskih agencijah;

(b)

„prejšnje dejavnosti“ pomenijo preostale dejavnosti, ki izhajajo iz obveznosti na podlagi izvajanja programov Unije v okviru večletnega finančnega okvira 2014–2020 in prejšnjih obdobij večletnega finančnega okvira.

ODDELEK II

USTANOVITEV, NALOGE IN PORTFELJI

Člen 3

Ustanovitev in mandat

1.   Naslednje agencije se ustanovijo za obdobje od 1. aprila 2021 do 31. decembra 2028:

(a)

Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje;

(b)

Evropska izvajalska agencija za raziskave;

(c)

Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja;

(d)

Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo;

(e)

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta.

2.   Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo se ustanovi za obdobje od 16. februarja 2021 do 31. decembra 2028.

Člen 4

Lokacija

Sedež agencij je v Bruslju.

Člen 5

Naloge

Agencije so odgovorne za naslednje naloge, povezane z izvajanjem delov programov in dejavnosti Unije, prenesenih nanje:

(a)

upravljanje nekaterih ali vseh faz izvajanja programov in nekaterih ali vseh faz posameznih projektov na podlagi delovnih programov, ki jih je sprejela Komisija;

(b)

upravljanje pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov v smislu člena 58(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, če je ustrezno;

(c)

zagotavljanje splošnih upravnih in logističnih podpornih storitev, če je ustrezno;

(d)

sprejemanje instrumentov za izvrševanje proračuna za prihodke in odhodke ter izvajanje vseh potrebnih operacij za upravljanje programov in dejavnosti;

(e)

zagotavljanje informacij o izvajanju programa v podporo Komisiji pri njenih nalogah oblikovanja politik;

(f)

izvajanje financiranja, kadar jim je zaupano:

iz drugih programov Unije ali njihovih delov, kadar akt o vzpostavitvi programa, za izvajanje katerega je zadevna agencija že pooblaščena, določa možnost, da se zadevnemu programu ali njegovim delom doda financiranje, in sicer na podlagi ustreznega delovnega programa ali programov in pod pogoji, določenimi v aktu o prenosu pooblastil,

prerazporejeno iz sredstev v okviru deljenega upravljanja, kadar akt o vzpostavitvi programa, za izvajanje katerega je zadevna agencija že pooblaščena, določa takšno prerazporeditev v zadevni program ali njegove dele, in sicer na podlagi ustreznega delovnega programa ali programov in pod pogoji, določenimi v aktu o prenosu pooblastil.

Člen 6

Delegirani programi Unije iz večletnega finančnega okvira 2021–2027

1.   Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje je pooblaščena za izvajanje naslednjih (delov) programov Unije:

(a)

sklad za inovacije (14);

(b)

Instrument za povezovanje Evrope: Promet (vključno z vojaško mobilnostjo in prispevkom iz Kohezijskega sklada) in Energetika;

(c)

Obzorje Evropa: steber II, sklop 5: podnebje, energija in mobilnost;

(d)

LIFE: narava in biotska raznovrstnost; krožno gospodarstvo in kakovost življenja; blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje; čist energetski prehod;

(e)

mehanizem za financiranje energije iz obnovljivih virov (15);

(f)

instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod;

(g)

Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (neposredno upravljanje) in obvezni prispevki za regionalne organizacije za upravljanje ribištva in druge mednarodne organizacije.

2.   Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo je pooblaščena za izvajanje naslednjih (delov) programov Unije:

(a)

Program EU za zdravje;

(b)

Obzorje Evropa: steber II, sklop 1: zdravje;

(c)

program za enotni trg: varnost hrane: zdravje ljudi, živali in rastlin v prehranski verigi ter boljše usposabljanje za varnejšo hrano;

(d)

program za digitalno Evropo;

(e)

Instrument za povezovanje Evrope: Digitalno;

(f)

Obzorje Evropa: steber II, sklop 4: digitalno področje, industrija in vesolje.

3.   Evropska izvajalska agencija za raziskave je pooblaščena za izvajanje naslednjih (delov) programov Unije:

(a)

Obzorje Evropa: steber I: ukrepi Marie Skłodowske-Curie in raziskovalne infrastrukture;

(b)

Obzorje Evropa: steber II, sklop 2: kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba, sklop 3: civilna varnost za družbo in sklop 6: hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje;

(c)

Obzorje Evropa: del „Širitev sodelovanja in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“: „Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe“; „Reforma in izboljšanje evropskega sistema raziskav in inovacij“;

(d)

ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo (16);

(e)

raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (17).

4.   Poleg tega je Evropska izvajalska agencija za raziskave odgovorna za splošne upravne in logistične podporne storitve, zlasti za:

(a)

Osrednjo službo za potrjevanje (SEDIA);

(b)

načrtovanje razpisov za vse programe in storitve, ki sodelujejo v sistemu e-Grants;

(c)

upravljanje strokovnjakov.

5.   Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja je pooblaščena za izvajanje naslednjih (delov) programov Unije:

(a)

Obzorje Evropa, steber III: Evropski svet za inovacije in evropski inovacijski ekosistemi;

(b)

medregionalne naložbe v inovacije;

(c)

program za enotni trg: COSME, notranji trg, podpora standardizaciji in potrošniki.

6.   Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo je pooblaščena za izvajanje naslednjih (delov) programov Unije:

(a)

Ustvarjalna Evropa;

(b)

Erasmus;

(c)

evropska solidarnostna enota;

(d)

državljani, enakost, pravice in vrednote;

(e)

instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI);

(f)

instrument za predpristopno pomoč (IPA III).

7.   Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta je pooblaščena za izvajanje naslednjega dela programa Obzorje Evropa: Obzorje Evropa, steber I: Evropski raziskovalni svet (ERC).

8.   Odstavki 1 do 7 se uporabljajo s pridržkom začetka veljavnosti in od dne začetka veljavnosti vsakega od teh programov.

Člen 7

Prejšnje dejavnosti

1.   Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje je pooblaščena za izvajanje prejšnjih dejavnosti iz naslednjih (delov) programov Unije:

(a)

Instrument za povezovanje Evrope: Energetika in Promet (vključno s prispevkom iz Kohezijskega sklada) (18), ki ju je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala izvajalska agencija, ustanovljena z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/801/EU (v nadaljnjem besedilu: Izvajalska agencija za inovacije in omrežja);

(b)

Obzorje 2020: del III: družbeni izziv 3: zanesljiva, čista in učinkovita energija (19), ki so ga v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajale Izvajalska agencija za inovacije in omrežja, izvajalska agencija, ustanovljena z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/771/EU (v nadaljnjem besedilu: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja), in Komisija;

(c)

Obzorje 2020: del III: družbeni izziv 4: pameten, okolju prijazen in integriran prevoz, ki sta ga v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za inovacije in omrežja in Komisija;

(d)

Obzorje 2020: del III: družbeni izziv 5: podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin, ki sta ga v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja in Komisija;

(e)

LIFE: program za podnebne ukrepe in okolje (20), ki ga je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja;

(f)

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (21), ki ga je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja.

2.   Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo je pooblaščena za izvajanje prejšnjih dejavnosti iz naslednjih (delov) programov Unije:

(a)

Obzorje 2020: del III: družbeni izziv 1: zdravje, demografske spremembe in dobro počutje, ki ga je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Komisija;

(b)

Instrument za povezovanje Evrope: Telekomunikacije (22), ki sta ga v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za inovacije in omrežja in Komisija;

(c)

Obzorje 2020: del II: posebni cilj „Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ – IKT, NMBP, vesolje (23), ki so ga v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajale Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja, izvajalska agencija, ustanovljena z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/778/EU (v nadaljnjem besedilu: Izvajalska agencija za raziskave), in Komisija;

(d)

Obzorje 2020: del III: družbeni izziv 5: podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin, ki sta ga v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja in Komisija;

(e)

7. OP: tema „vesolje“ posebnega programa Sodelovanje v okviru sedmega okvirnega programa (24), ki jo je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Izvajalska agencija za raziskave;

(f)

skupni finančni okvir na področju varnosti hrane in krme, vključno z boljšim usposabljanjem za varnejšo hrano (25), ki ga je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala izvajalska agencija, ustanovljena z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/770/EU (26) (v nadaljnjem besedilu: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano);

(g)

tretji zdravstveni program za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) (27), ki sta ga v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano in Komisija.

3.   Evropska izvajalska agencija za raziskave je pooblaščena za izvajanje prejšnjih dejavnosti iz naslednjih (delov) programov Unije:

(a)

Obzorje 2020: del I: ukrepi Marie Skłodowske-Curie in raziskovalne infrastrukture (28), ki sta jih v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za raziskave in Komisija;

(b)

Obzorje 2020: del III: družbeni izziv 2: prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, morske in pomorske raziskave ter raziskave celinskih voda in biogospodarstvo, družbeni izziv 5: podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin, družbeni izziv 6: Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče in inovativne družbe, ki kritično razmišljajo, družbeni izziv 7: varne družbe – varovanje svobode in varnosti Evrope in njenih državljanov, ki so ga v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajale Izvajalska agencija za raziskave, Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja ter Komisija;

(c)

Obzorje 2020: del IV: spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe, ki sta ga v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za raziskave in Komisija;

(d)

Obzorje 2020: del V: znanost z družbo in za njo, ki sta ga v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za raziskave in Komisija;

(e)

7. OP: ukrepa „Raziskave v korist MSP“ in „Raziskave v korist združenjem MSP v okviru posebnega programa Zmogljivosti“ (29), ki ju je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Izvajalska agencija za raziskave;

(f)

7. OP: tema „varnost“ posebnega programa Sodelovanje v okviru sedmega okvirnega programa (30), ki jo je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Izvajalska agencija za raziskave;

(g)

posebni program Ljudje v okviru 7. OP (31), ki ga je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Izvajalska agencija za raziskave;

(h)

ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo (32), ki jih je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano;

(i)

raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (33), ki ga je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Komisija.

4.   Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja je pooblaščena za izvajanje prejšnjih dejavnosti iz naslednjih (delov) programov Unije:

(a)

Obzorje 2020: del I: odprte in proaktivne prihodnje in nastajajoče tehnologije (FET-Open in FET-Pro-Active) (tudi če so označene kot pilotni projekti Evropskega sveta za inovacije) (34), ki sta jih v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za raziskave in Komisija;

(b)

Obzorje 2020: del II: dostop do tveganega kapitala (vključno z motivacijskimi nagradami Evropskega sveta za inovacije) in inovacije v MSP, ki sta jih v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja in Komisija;

(c)

Obzorje 2020: del II in III: hitra pot do inovacij, ki sta jo v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja in Komisija;

(d)

Obzorje 2020: del II in III: instrument za MSP, ki sta ga v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja in Komisija;

(e)

druge nagrade, povezane z Evropskim svetom za inovacije, kot sta iPrestolnica (H2020 SC 6 WP) in nagrada EU za inovatorke (H2020 SWAFs WP), ki jih je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Komisija;

(f)

vse druge dejavnosti, ki so od leta 2018 zajete v pilotnem delu Evropskega sveta za inovacije v okviru delovnega programa Obzorje 2020 za inovativne MSP, ki so jih v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajale Izvajalska agencija za raziskave, Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja ter Komisija;

(g)

COSME in okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (35), ki ju je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja;

(h)

notranji trg in podpora dejavnostim standardizacije (36), ki ju je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Komisija;

(i)

program za potrošnike (37), ki ga je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano.

5.   Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo je pooblaščena za izvajanje prejšnjih dejavnosti iz naslednjih (delov) programov Unije:

(a)

Ustvarjalna Evropa (38), ki jo je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala izvajalska agencija, ustanovljena z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/776/EU (v nadaljnjem besedilu: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo);

(b)

Erasmus+ (39), ki ga je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo;

(c)

program evropska solidarnostna enota (40), ki ga je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo;

(d)

program Evropa za državljane (41), ki ga je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo;

(e)

pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč (42), ki sta jo v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo in Komisija;

(f)

instrument za predpristopno pomoč (IPA II) (43) ,, katerega prispevek za program Erasmus+ sta v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo in Komisija;

(g)

evropski instrument sosedstva (44), pri čemer sta njegov prispevek za program Erasmus+ v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo in Komisija;

(h)

instrument za razvojno sodelovanje (45), katerega prispevek za program Erasmus+ sta v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo in Komisija;

(i)

instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (46), katerega prispevek za program Erasmus+ sta v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajali Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo in Komisija;

(j)

10. in 11. Evropski razvojni sklad (47), pri čemer je njun prispevek za program Erasmus+ v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo;

(k)

naslednji programi, ki so bili prej zaupani Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v obdobju 2000–2013:

(i)

program sodelovanja z Združenimi državami Amerike na področju visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja (2006–2013) (48);

(ii)

sporazum med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, usposabljanja in mladine (2006–2013) (49);

(iii)

akcijski program na področju vseživljenjskega učenja (2007–2013) (50);

(iv)

program Kultura (2007–2013) (51);

(v)

program Evropa za državljane za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva (2007–2013) (52);

(vi)

program Mladi v akciji (2007–2013) (53);

(vii)

podporni program za evropski avdiovizualni sektor (MEDIA 2007) (2007–2013) (54);

(viii)

akcijski program Erasmus Mundus (II) 2009–2013 za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in spodbujanje medkulturnega razumevanja s sodelovanjem s tretjimi državami (55);

(ix)

program za sodelovanje s strokovnjaki iz tretjih držav na avdiovizualnem področju (MEDIA Mundus) (2011–2013) (56);

(x)

projekti na področju visokošolskega izobraževanja, ki se lahko financirajo na podlagi določb o pomoči za gospodarsko sodelovanje z državami v razvoju v Aziji (57);

(xi)

projekti na področjih visokošolskega izobraževanja in mladine, ki se lahko financirajo na podlagi določb instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (58);

(xii)

projekti na področjih osnovnošolskega, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja in mladine, ki se lahko financirajo na podlagi določb Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva (59);

(xiii)

projekti na področju visokošolskega izobraževanja, ki se lahko financirajo na podlagi določb instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (60);

(xiv)

projekti na področju visokošolskega izobraževanja in mladine, ki se lahko financirajo na podlagi določb instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (61).

6.   Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta je pooblaščena za izvajanje prejšnjih dejavnosti iz naslednjih (delov) programov Unije:

(a)

Obzorje 2020: del I: krepitev pionirskih raziskav z dejavnostmi Evropskega raziskovalnega sveta (62), ki jo je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala izvajalska agencija, ustanovljena z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/779/EU (v nadaljnjem besedilu: nekdanja Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta);

(b)

7. OP: posebni program Zamisli (63), ki ga je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 izvajala nekdanja Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta.

ODDELEK III

PRAVILA DELOVANJA

Člen 8

Člani usmerjevalnega odbora in direktor

1.   Člani usmerjevalnega odbora vsake agencije so načeloma imenovani za dve leti.

2.   Direktor vsake agencije je načeloma imenovan za štiri leta.

Člen 9

Napotitve uradnikov

1.   Uradniki se napotijo na agencijo po zasedbi zrcalnega delovnega mesta na Komisiji bodisi po objavi s tem povezanih delovnih mest in izboru bodisi po prerazporeditvi v interesu službe iz člena 7(1) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: kadrovski predpisi) in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev) (64).

2.   Kadar agencija sprejme napotitev, se uradniku ponudi možnost, da se napoti v interesu službe na zadevno delovno mesto z vodstvenimi nalogami v agenciji v skladu s členom 37(a) in členom 38 kadrovskih predpisov (65). Uradnik je zaslišan v skladu s členom 38(a) kadrovskih predpisov.

3.   Uradniku se ponudi pogodba na podlagi člena 2a pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

4.   Agencija ob upoštevanju omejitev delovnih mest, ki so na voljo v kadrovskem načrtu agencije, napotenemu uradniku ponudi pogodbo v istem razredu in stopnji ter z istim dodatkom za delovno dobo v okviru tega razreda in stopnje, kot so določeni v njegovi pogodbi v Komisiji. Takšna pogodba se spremeni tako, da odraža kakršno koli spremembo kariere uradnika v Komisiji.

Člen 10

Začasni in pogodbeni uslužbenci

Agencija neposredno zaposli začasne uslužbence na podlagi člena 2f pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev in pogodbene uslužbence na podlagi člena 3a pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Člen 11

Nadzor in zahteve glede poročanja

Agencije so pod nadzorom Komisije in redno poročajo o napredku pri izvajanju programov Unije ali njihovih delov, za katere so odgovorne, na način in tako pogosto, kakor je določeno v sklepih o prenosu pooblastil na agencije, ustanovljene s tem sklepom, in sprejeto v skladu s členom 6(3) Uredbe (ES) št. 58/2003.

Člen 12

Ocene

1.   Izvajalsko agencijo za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano, Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja, Izvajalsko agencijo za raziskave, nekdanjo Izvajalsko agencijo Evropskega raziskovalnega sveta, Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter Izvajalsko agencijo za mala in srednja podjetja se oceni usklajeno v skladu s členom 25 Uredbe (ES) št. 58/2003. Te ocene zajemajo preostalo obdobje mandata izvajalskih agencij za obdobje 2014–2020, ki še ni ocenjeno. Ocenjevano obdobje se konča na dan pred datumom začetka uporabe tega sklepa.

2.   Ocene iz člena 25 Uredbe (ES) št. 58/2003 za agencije, ustanovljene s Sklepom, se začnejo z dnem začetka uporabe tega sklepa. Agencije se ocenijo usklajeno.

3.   V skladu s členom 25(1) Uredbe (ES) št. 58/2003 se ocene, ki zajemajo mandate agencij za obdobje 2021–2027, predložijo usmerjevalnim odborom izvajalskih agencij, Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču.

Člen 13

Sodelovanje v Komisijinem sistemu EMAS

1.   Agencije izvajajo sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ter se v njem registrirajo. Lahko se odločijo za sodelovanje v okviru registracije Komisije v sistemu EMAS, če gostujejo v stavbah, ki jih upravlja Komisija.

2.   Za registracijo agencij v Komisijinem sistemu EMAS je treba skleniti pisno zavezo med predsednikom usmerjevalnega odbora Komisijinega sistema EMAS iz Sklepa Komisije C(2013) 7708 (66) in agencijami, odobriti pa jo mora pristojni organ EMAS v Belgiji.

Člen 14

Izvrševanje operativnega proračuna

Agencije izvršujejo svoj operativni proračun v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1653/2004 (67).

ODDELEK IV

PREHODNE DOLOČBE

Člen 15

Splošno nasledstvo

1.   Brez poseganja v člene 16 do 20 so agencije, ustanovljene s tem sklepom, pravne in univerzalne naslednice, zlasti v zvezi z vsemi pogodbami in obveznostmi iz sporazumov o nepovratnih sredstvih ter pridobljenim premoženjem, zadevnih agencij, katerih naslednice so in ki jih nadomeščajo na podlagi tega sklepa.

2.   Za namene odstavka 1:

(a)

Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje nasledi in nadomesti Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja;

(b)

Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja nasledi in nadomesti Izvajalsko agencijo za mala in srednja podjetja;

(c)

Evropska izvajalska agencija za raziskave nasledi in nadomesti Izvajalsko agencijo za raziskave;

(d)

Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo nasledi in nadomesti Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo;

(e)

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta nasledi in nadomesti nekdanjo Izvajalsko agencijo Evropskega raziskovalnega sveta.

Člen 16

Prenos prejšnjih dejavnosti med agencijami ter med Komisijo in agencijami

1.   Če se prejšnje dejavnosti prenesejo med agencijami ali s Komisije na agencijo v skladu s členom 7, vse spise in pravne obveznosti na podlagi tega sklepa samodejno prevzame agencija, ustanovljena s tem sklepom. Navedena agencija prevzame vse zadevne pravice in obveznosti.

2.   Kadar Komisija v skladu s členom 7 programe Unije prenese na agencijo, ustanovljeno s tem sklepom, ohrani pravice do:

(a)

odobritve potrdila o metodologiji;

(b)

izvajanja kontrol, pregledov ali revizij;

(c)

izvajanja vmesnih in končnih ocen učinka ukrepa glede na cilje programov;

(d)

dajanja informacij o rezultatih na voljo drugim institucijam, organom, uradom ali agencijam Unije ter državam članicam ali pridruženim državam;

(e)

uporabe gradiva, dokumentov ali informacij upravičencev v skladu z določbami sporazuma o nepovratnih sredstvih;

(f)

pobota v skladu s členom 102(1) finančne uredbe;

(g)

sprejetja izvršljivega sklepa za terjatve agencije v skladu s členom 299 Pogodbe.

Člen 17

Premestitev napotenih uradnikov med agencijami

1.   Če agencija nasledi in nadomesti prejšnjo v skladu s členom 15, so uradniki Komisije, ki so bili v interesu službe napoteni v agencijo, ki je prenehala obstajati, še naprej napoteni v interesu službe na ustrezno delovno mesto z vodstvenimi nalogami agencije, ki prevzema njihove naloge, v skladu s členom 38 kadrovskih predpisov.

2.   V primeru prenosa prejšnjih dejavnosti med agencijami v skladu s členom 16 se uradniki, napoteni v agencijo, ki je prenehala obstajati in katere naloge je prevzela agencija, ustanovljena s tem sklepom, v interesu službe napotijo na ustrezno delovno mesto z vodstvenimi nalogami v agenciji, ustanovljeni s tem sklepom v skladu s členom 37(a) in členom 38 kadrovskih predpisov. Uradnik je zaslišan v skladu s členom 38(a) kadrovskih predpisov.

3.   Agencija, ustanovljena s tem sklepom, sprejme napotitev brez kakršne koli objave in izbirnega postopka.

4.   Zadevnemu uradniku se ponudi pogodba na podlagi člena 2a pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

5.   Agencija ob upoštevanju omejitev delovnih mest, ki so na voljo v kadrovskem načrtu agencije, ustanovljene s tem sklepom, uradniku ponudi pogodbo iz odstavka 4 v istem razredu in stopnji ter z istim dodatkom za delovno dobo v okviru tega razreda in stopnje, kot so določeni v njegovi pogodbi v Komisiji. Takšna pogodba se po potrebi spremeni tako, da odraža kakršno koli spremembo kariere uradnika v Komisiji.

6.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 v izjemnih okoliščinah, kadar bi prenos nalog v skladu s členoma 15 in 16 povzročil napotitev dveh ali več uradnikov na isto ustrezno delovno mesto z vodstvenimi nalogami v agenciji, ustanovljeni s tem sklepom, Komisija na predlog matičnega generalnega direktorata ali, v primeru več matičnih generalnih direktoratov, glavnega matičnega generalnega direktorata zadevne agencije odloči, kateri uradnik iz odstavkov 1 in 2 se napoti v zadevno agencijo. Komisija lahko prekine napotitev drugih zadevnih uradnikov.

7.   Direktor Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano se ponovno zaposli na Komisiji.

Člen 18

Premestitev začasnih uslužbencev na podlagi člena 2f pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev na podlagi člena 3a pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev med agencijami

1.   Če agencija nasledi in nadomesti prejšnjo v skladu s členom 15, pogodbe začasnih uslužbencev na podlagi člena 2f pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev in pogodbe pogodbenih uslužbencev na podlagi člena 3a pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev še naprej veljajo v agenciji, ustanovljeni s tem sklepom, brez kakršnih koli sprememb.

2.   V primeru prenosa prejšnjih dejavnosti med agencijami ter med Komisijo in agencijami v skladu s členom 16 se začasni uslužbenci na podlagi člena 2f pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev in pogodbeni uslužbenci na podlagi člena 3a pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki jih je agencija, ki je prenehala obstajati, zaposlila in za katere je bilo ugotovljeno, da opravljajo naloge v zvezi z izvajanjem programov, ki jih prevzema agencija, ustanovljena s tem sklepom, ki so ji dodeljene njihove naloge, premestijo v zadevno agencijo.

3.   Uslužbenci iz odstavka 2 se premestijo v agencijo, ustanovljeno s tem sklepom, ne da bi se njihove pogodbe spremenile. Sprememba agencije se ne šteje za nov začetek zaposlitve in neprekinjenost kariere se zagotovi v vseh pogledih.

4.   Uslužbenci iz odstavka 2 se pozovejo, naj se v 15 delovnih dneh od uradnega obvestila o premestitvi odločijo, ali želijo biti premeščeni v agencijo, ustanovljeno s tem sklepom, da bi še naprej opravljali naloge v zvezi z izvajanjem programa, ki ga je zadevna agencija prevzela. Če zadevni uslužbenec v zadevnem obdobju pisno izrazi svojo zavrnitev, agencija prekine pogodbo tega uslužbenca pod pogoji iz člena 47 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

5.   Za uslužbence Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano je obdobje iz odstavka 4 dva meseca.

Člen 19

Premestitev podpornega osebja, ki ni vezano na poseben program, med agencijami

1.   Za podporno osebje Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano, ki ni vezano na poseben program, se uporabljata člen 17(2) do (6) in člen 18(2) do (5). To osebje se premesti v Evropsko izvajalsko agencijo za zdravje in digitalno tehnologijo, Izvajalsko agencijo Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja ali Evropsko izvajalsko agencijo za raziskave na podlagi njihove izbire in glede na število delovnih mest, dodeljenih tem agencijam.

2.   Ob upoštevanju števila delovnih mest, dodeljenih Evropski izvajalski agenciji za zdravje in digitalno tehnologijo, se za osebje Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja in nekdanje Izvajalske agencije za raziskave, za katero je ugotovljeno, da izvaja podporne naloge v zvezi s programi, ki jih je prevzela Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo, uporabljata člen 17(2) do (6) in člen 18(2) do (4).

3.   Ob upoštevanju števila delovnih mest, dodeljenih Evropski izvajalski agenciji za podnebje, infrastrukturo in okolje, se za osebje Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja, za katero je ugotovljeno, da izvaja podporne naloge v zvezi s programi, ki jih je prevzela Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje, uporabljata člen 17(2) do (6) in člen 18(2) do (4).

Člen 20

Premestitev napotenih uradnikov, pogodbenih uslužbencev in začasnih uslužbencev iz Komisije v agencije

1.   V primeru prenosa prejšnjih dejavnosti s Komisije na agencijo v skladu s členom 16 lahko Komisija uradnikom Komisije, katerih naloge so prenesene na zadevno agencijo, ustanovljeno s tem sklepom, ponudi možnost napotitve v interesu službe v okviru njihove ustrezne vrste delovnega mesta na delovno mesto z vodstvenimi nalogami v zadevni agenciji v skladu s členom 38 kadrovskih predpisov.

2.   Za namene odstavka 1 tega člena se uporabljajo odstavki 3 do 5 člena 17.

3.   V primeru prenosa prejšnjih dejavnosti s Komisije na agencijo v skladu s členom 16 agencija, ustanovljena s tem sklepom, pogodbenim uslužbencem Komisije ponudi možnost, da brez objave in izbirnega postopka sklenejo novo pogodbo na podlagi člena 3a pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev v isti funkcionalni skupini, da se zagotovi kontinuiteta nalog, kadar:

(a)

se njihove naloge na podlagi tega sklepa prenesejo s Komisije na agencijo, ustanovljeno s tem sklepom;

(b)

so opravili celoten izbirni postopek za pogodbene uslužbence, ki ga je organiziral Evropski urad za izbor osebja ali je bil organiziran pod njegovo pristojnostjo.

4.   Pogoji za zaposlitev uslužbencev iz odstavka 3 se določijo v skladu z ustreznimi pravili, ki jih uporablja agencija, ustanovljena s tem sklepom. S sprejetjem nove pogodbe v skladu z odstavkom 3 se prekine pogodba s Komisijo in začne nova poskusna doba.

5.   Če uslužbenec iz odstavka 3 zavrne pogodbo v agenciji, ustanovljeni s tem sklepom, lahko Komisija prekine njegovo pogodbo v skladu s členom 47 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

6.   V primeru prenosa prejšnjih dejavnosti s Komisije na agencijo v skladu s členom 16 Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja začasnim uslužbencem, ki jih je Komisija v skladu s Sklepom kolegija z dne 10. aprila 2019 (68) zaposlila kot vodje programov v okviru okrepljene pilotne pobude Evropskega sveta za inovacije, ponudi možnost, da brez objave in izbirnega postopka sklenejo pogodbe na podlagi člena 2f pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev v isti funkcionalni skupini in razredu, da se zagotovi kontinuiteta nalog, kadar se, ob upoštevanju določb drugega pododstavka člena 53 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

(a)

njihove naloge prenesejo s Komisije na Izvajalsko agencijo Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja;

(b)

zadevna delovna mesta lahko krijejo iz proračuna Izvajalske agencije Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja.

7.   Pogoji za zaposlitev začasnih uslužbencev iz odstavka 6 se določijo v skladu z ustreznimi pravili, ki jih uporablja Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja. S sprejetjem nove pogodbe v skladu z odstavkom 6 se prekine pogodba s Komisijo in začne nova poskusna doba.

8.   Če uslužbenec iz odstavka 6 zavrne pogodbo v agenciji, ustanovljeni s tem sklepom, lahko Komisija prekine njegovo pogodbo v skladu s členom 47 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Člen 21

Prenehanje delovanja Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano in prehodni ukrepi

1.   Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano preneha obstajati 1. aprila 2021, nato pa preneha delovati v skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 58/2003 in odstavki (2) do (5) tega člena.

2.   Uslužbenci Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano se premestijo v skladu s členom 17(2) do (7) in členom 18(2) do (5) in členom 19. Ti uslužbenci imajo pravico do dela na daljavo za polni delovni čas v kraju stalnega prebivališča od 1. aprila 2021 do 30. septembra 2021. Uslužbenci, ki zavrnejo selitev v agencijo, ustanovljeno s tem sklepom, in še naprej opravljajo svoje naloge, ki jih je ta agencija prevzela, v času odpovednega roka iz člena 47 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, imajo pravico do dela na daljavo za polni delovni čas v kraju stalnega prebivališča od 1. aprila 2021 do konca odpovednega roka.

3.   Ne glede na člen 19(1) Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo od Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano prevzame vse podporne dejavnosti, ki niso povezane s posebnim programom.

4.   Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo, Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja in Evropska izvajalska agencija za raziskave prevzamejo vsa sredstva in obveznosti, povezane z dejavnostmi, prevzetimi od Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano, ter vsa sredstva in obveznosti, povezane s podpornimi dejavnostmi iz odstavka 3.

5.   Likvidacijska upravitelja, ki ju imenuje Komisija v skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 58/2003, preverita in potrdita, da so vse dejavnosti Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano bodisi končane bodisi prevzete ter da so vsa preostala sredstva in obveznosti prevzele Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo, Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja in Evropska izvajalska agencija za raziskave. Likvidacijska upravitelja ugotovita morebiten neto rezultat Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano po likvidaciji. Nato potrdita prenehanje njenega delovanja.

Člen 22

Prehodno obdobje za Evropsko izvajalsko agencijo za zdravje in digitalno tehnologijo

1.   Komisija upravlja Evropsko izvajalsko agencijo za zdravje in digitalno tehnologijo, dokler agencija ne doseže poslovne sposobnosti za izvrševanje lastnega proračuna.

2.   Za namene odstavka 1 generalni direktor Generalnega direktorata za zdravje in varnost hrane deluje kot začasni direktor in opravlja vse naloge, dodeljene direktorju.

Člen 23

Datum mobilnosti osebja

1.   Uslužbenci iz členov 17 do 21 se premestijo na ustrezno agencijo z učinkom od 1. aprila 2021.

2.   Za namene dokončanja odpovednega roka iz člena 47 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev se pogodbeni in začasni uslužbenci iz členov 18, 19 in 21, ki zavrnejo selitev v ustrezno agencijo, ustanovljeno s tem sklepom, premestijo na zadevno agencijo in še naprej opravljajo svoje naloge do izteka odpovednega roka.

ODDELEK V

KONČNE DOLOČBE

Člen 24

Razveljavitev

1.   Izvedbeni sklepi Komisije 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU in 2013/770/EU se razveljavijo z učinkom od 1. aprila 2021.

2.   Sklicevanja na razveljavljene sklepe se razumejo kot sklicevanja na ta sklep.

Člen 25

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2021. Toda člen 3(2) in člen 22 se uporabljata od 16. februarja 2021.

V Bruslju, 12. februarja 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(2)  C(2020) 4240 final.

(3)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/801/EU z dne 23. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za inovacije in omrežja ter razveljavitvi Sklepa 2007/60/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/593/ES (UL L 352, 24.12.2013, str. 65).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/771/EU z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja ter razveljavitvi sklepov 2004/20/ES in 2007/372/ES (UL L 341, 18.12.2013, str. 73).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/778/EU z dne 13. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za raziskave ter razveljavitvi Sklepa 2008/46/ES (UL L 346, 20.12.2013, str. 54).

(6)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/779/EU z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta ter razveljavitvi Sklepa 2008/37/ES (UL L 346, 20.12.2013, str. 58).

(7)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/776/EU z dne 18. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter razveljavitvi Sklepa 2009/336/ES (UL L 343, 19.12.2013, str. 46).

(8)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/770/EU z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje in hrano ter razveljavitvi Sklepa 2004/858/ES (UL L 341, 18.12.2013, str. 69), kakor je bil spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije 2014/927/EU z dne 17. decembra 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/770/EU, da se „Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano“ preoblikuje v „Izvajalsko agencijo za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano“ (UL L 363, 18.12.2014, str. 183).

(9)  C(2020) 2880 final.

(10)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(11)  Posebno poročilo št. 14/2014, Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov?, Evropsko računsko sodišče.

(12)  Uredba (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES.

(13)  Sporočilo COM(2019) 640 Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

(14)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/856 z dne 26. februarja 2019 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z delovanjem sklada za inovacije (UL L 140, 28.5.2019, str. 6).

(15)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1294 z dne 15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za financiranje energije iz obnovljivih virov (UL L 303, 17.9.2020, str. 1).

(16)  Uredba (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 (UL L 317, 4.11.2014, str. 56).

(17)  Odločba Sveta 2008/376/ES z dne 29. aprila 2008 o sprejetju Raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih tehničnih smernicah za ta program (UL L 130, 20.5.2008, str. 7).

(18)  Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129).

(19)  Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104); Sklep Sveta 2013/743/EU z dne 3. decembra 2013 o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES in 2006/975/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 965).

(20)  Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 185).

(21)  Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).

(22)  Uredba (EU) 2017/1953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014, kar zadeva spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih (UL L 286, 1.11.2017, str. 1); Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129).

(23)  Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104); Sklep Sveta 2013/743/EU z dne 3. decembra 2013 o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES in 2006/975/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 965).

(24)  Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Sodelovanje za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

(25)  Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1).

(26)  Spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije 2014/927/EU z dne 17. decembra 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/770/EU, da se „Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano“ preoblikuje v „Izvajalsko agencijo za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano“ (UL L 363, 18.12.2014, str. 183).

(27)  Uredba (EU) št. 282/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) in razveljavitvi Sklepa št. 1350/2007/ES (UL L 86, 21.3.2014, str. 1).

(28)  Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104); Sklep Sveta 2013/743/EU z dne 3. decembra 2013 o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES in 2006/975/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 965).

(29)  Odločba Sveta 2006/974/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Zmogljivosti za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 299).

(30)  Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Sodelovanje za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

(31)  Odločba Sveta 2006/973/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Ljudje za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 270).

(32)  Uredba (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 (UL L 317, 4.11.2014, str. 56).

(33)  Odločba Sveta 2008/376/ES z dne 29. aprila 2008 o sprejetju Raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih tehničnih smernicah za ta program (UL L 130, 20.5.2008, str. 7).

(34)  Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104); Sklep Sveta 2013/743/EU z dne 3. decembra 2013 o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES in 2006/975/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 965).

(35)  Uredba (EU) št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) (2014–2020) in o razveljavitvi Sklepa št. 1639/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 33).

(36)  Izvajanje teh dejavnosti je zajeto v naslednjih sklepih o financiranju: C(2019) 8928 z dne 17. decembra 2019 za leto 2020, C(2019) 76 z dne 16. januarja 2019 za leto 2019, C(2017) 7379 z dne 9. novembra 2017 za leto 2018, C(2017) 204 z dne 23. januarja 2017 za leto 2017, C(2015) 8547 z dne 7. decembra 2015 za leto 2016.

(37)  Uredba (EU) št. 254/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o večletnem programu za potrošnike za obdobje 2014–2020 in o razveljavitvi Sklepa št. 1926/2006/ES (UL L 84, 20.3.2014, str. 42).

(38)  Uredba (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) in razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, št. 1855/2006/ES in št. 1041/2009/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 221).

(39)  Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Erasmus+, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, št. 1720/2006/ES in št. 1298/2008/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 50).

(40)  Uredba (EU) 2018/1475 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o določitvi pravnega okvira evropske solidarnostne enote ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1288/2013, Uredbe (EU) št. 1293/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU (UL L 250, 4.10.2018, str. 1).

(41)  Uredba Sveta (EU) št. 390/2014 z dne 14. aprila 2014 o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020 (UL L 115, 17.4.2014, str. 3).

(42)  Uredba (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“) (UL L 122, 24.4.2014, str. 1).

(43)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 447/2014 z dne 2. maja 2014 o posebnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) (UL L 132, 3.5.2014, str. 32).

(44)  Uredba (EU) št. 232/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi evropskega instrumenta sosedstva (UL L 77, 15.3.2014, str. 27).

(45)  Uredba (EU) št. 233/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja za obdobje 2014–2020 (UL L 77, 15.3.2014, str. 44).

(46)  Uredba (EU) št. 234/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (UL L 77, 15.3.2014, str. 77).

(47)  Uredba Sveta (ES) št. 617/2007 z dne 14. maja 2007 o izvajanju 10. Evropskega razvojnega sklada v okviru Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (UL L 152, 13.6.2007, str. 1); Uredba Sveta (EU) 2015/322 z dne 2. marca 2015 o izvajanju 11. Evropskega razvojnega sklada (UL L 58, 3.3.2015, str. 1).

(48)  Sklep Sveta 2006/910/ES o vzpostavitvi projektov, ki se lahko financirajo na podlagi določb Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obnovitvi programa sodelovanja na področju visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja (2006–2013) (UL L 346, 9.12.2006, str. 33).

(49)  Sklep Sveta 2006/964/ES o vzpostavitvi projektov, ki se lahko financirajo na podlagi določb Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine (2006–2013) (UL L 397, 30.12.2006, str. 14).

(50)  Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja (2007–2013) (UL L 327, 24.11.2006, str. 45).

(51)  Sklep št. 1855/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Kultura (2007–2013) (UL L 372, 27.12.2006, str. 1).

(52)  Sklep št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Evropa za državljane za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva za obdobje 2007–2013 (UL L 378, 27.12.2006, str. 32).

(53)  Sklep št. 1719/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Mladi v akciji za obdobje 2007–2013 (UL L 327, 24.11.2006, str. 30).

(54)  Sklep št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju podpornega programa za evropski avdiovizualni sektor (MEDIA 2007) (2007–2013) (UL L 327, 24.11.2006, str. 12).

(55)  Sklep št. 1298/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi akcijskega programa Erasmus Mundus (II) 2009–2013 za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in spodbujanje medkulturnega razumevanja s sodelovanjem s tretjimi državami (UL L 340, 19.12.2008, str. 83).

(56)  Sklep št. 1041/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za sodelovanje s strokovnjaki iz tretjih držav na avdiovizualnem področju (MEDIA Mundus) (2011–2013) (UL L 288, 4.11.2009, str. 10).

(57)  Uredba Sveta (EGS) št. 443/92 o vzpostavitvi projektov na področju visokošolskega izobraževanja, ki se lahko financirajo na podlagi določb o pomoči za gospodarsko sodelovanje z državami v razvoju v Aziji (UL L 52, 27.2.1992, str. 1).

(58)  Uredba Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi projektov na področjih visokošolskega izobraževanja in mladine, ki se lahko financirajo na podlagi določb instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (UL L 210, 31.7.2006, str. 82).

(59)  Uredba (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi projektov na področjih osnovnošolskega, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja in mladine, ki se lahko financirajo na podlagi določb Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva (UL L 310, 9.11.2006, str. 1).

(60)  Uredba (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi projektov na področju visokošolskega izobraževanja, ki se lahko financirajo na podlagi določb instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (UL L 378, 27.12.2006, str. 41).

(61)  Uredba Sveta (ES) št. 1934/2006 o vzpostavitvi projektov na področju visokošolskega izobraževanja in mladine, ki se lahko financirajo na podlagi določb instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (UL L 405, 30.12.2006, str. 41).

(62)  Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104); Sklep Sveta 2013/743/EU z dne 3. decembra 2013 o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES in 2006/975/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 965).

(63)  Odločba Sveta 2006/972/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Zamisli za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 243).

(64)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).

(65)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).

(66)  Sklep Komisije z dne 18. novembra 2013 o uporabi sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) s strani služb Komisije.

(67)  Uredba Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije, pooblaščene za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (UL L 297, 22.9.2004, str. 6).

(68)  Upravni in proračunski sklepi, sprejeti na 2291. seji z dne 10. aprila 2019.


Top