EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2229

Sklep (EU) 2020/2229 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (Besedilo velja za EGP)

OJ L 437, 28.12.2020, p. 116–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2229/oj

28.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 437/116


SKLEP (EU) 2020/2229 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. decembra 2020

o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 167(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) so cilji aktivnosti Unije z imenom „Evropske prestolnice kulture“ ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru, spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest, povečati obseg, raznolikost in evropsko razsežnost kulturne ponudbe mest, vključno s transnacionalnim sodelovanjem, razširiti dostop do kulture in sodelovanje v njej, okrepiti zmogljivost kulturnega sektorja in njegovih povezav z drugimi sektorji ter povečati mednarodno prepoznavnost mest s pomočjo kulture.

(2)

Ciljev aktivnosti ni mogoče doseči brez mobilnosti, turizma, organizacije prireditev in udeležbe javnosti, ki pa so v času pandemije COVID-19 izredno oteženi oziroma praktično onemogočeni.

(3)

Ukrepi zaprtja, ki so bili sprejeti po vsej Evropi, so imeli za neposredno posledico zaprtje kulturnih prizorišč ter odpoved ali preložitev kulturnih prireditev za nedoločen čas. Evropski in mednarodni projekti na področju kulturnega sodelovanja so se močno upočasnili, ker je bilo fizično prehajanje meja omejeno. Nazadnje so lokalne, regionalne in nacionalne oblasti zaradi hitrega nižanja prihodkov in nastajajočih potreb v zvezi z javnim zdravjem pod večjim proračunskim pritiskom. Tudi zasebno sponzoriranje kulture je trenutno vse težje, ker ni javnih prireditev, ki bi se lahko sponzorirale, ali ker podjetja dajejo prednost dejavnostim sponzoriranja, povezanim z javnim zdravjem.

(4)

Mesti, ki trenutno nosita, in mesta, ki bodo nosila naziv „Evropska prestolnica kulture“ (v nadaljnjem besedilu: naziv), so različno prizadeta, na kar zlasti vpliva leto, v katerem nosijo naziv. Zdi se, da je vpliv največji na dve mesti, ki nosita naziv v letu 2020, in tri mesta, ki se pripravljajo, da bodo nosila naziv v letu 2021, vendar prihodnji vpliv na mesta, ki bodo naziv nosila pozneje, ostaja neopredeljen.

(5)

Mesti, ki nosita naziv v letu 2020, sta morali od marca 2020 preložiti ali odpovedati prireditve, ne da bi jasno vedeli, kdaj oziroma če sploh se bodo razmere normalizirale, stroški pa so še vedno nastajali. V praksi to pomeni, da ne moreta v celoti izvajati svojih kulturnih programov v letu 2020 in požeti rezultatov ogromnih človeških in finančnih vlaganj.

(6)

V treh mestih, ki bodo nosila naziv v letu 2021, je pandemija COVID-19 povzročila visoko stopnjo negotovosti na skoraj vseh področjih, povezanih z njihovo pripravo: negotove možnosti financiranja s strani javnih in zasebnih partnerjev, neznana prihodnja varnostna pravila, ki vplivajo na participativno delo in vrste prireditev, ki bodo dovoljene, ter omejitve potovanj, ki zmanjšujejo turistične tokove in možnost za evropska partnerstva. Preventivni ukrepi, uvedeni za preprečevanje širjenja COVID-19 in katerih posledica je, da izvedbene ekipe zaradi ukrepov zaprtja niso mogle delati, so upočasnili priprave teh treh mest do kritične točke, ko bi v normalnih razmerah morala svoja prizadevanja podvojiti. Priprave so bile upočasnjene tudi zato, ker je ekonomsko preživetje potencialnih pogodbenih partnerjev negotovo.

(7)

Sklep št. 445/2014/EU ne določa potrebne prožnosti za upoštevanje takšnih izrednih razmer in bolj konkretno ne vključuje nobene določbe o podaljšanju ali preložitvi leta, v katerem določeno mesto nosi naziv.

(8)

Sklep št. 445/2014/EU bi bilo zato treba spremeniti na način, ki je natančno prilagojen potrebi po obravnavanju izredne situacije, da se mestom, ki nosijo naziv in jih je pandemija COVID-19 najmočneje prizadela, omogoči, da svoje kulturne programe izvedejo na način, ki omogoča izpolnitev ciljev aktivnosti.

(9)

Po posvetovanjih, ki so vključevala zadevni mesti in državi članici, je bilo sklenjeno, da bi bilo primerno, da se mestoma, ki sta ju Hrvaška in Irska imenovali, da bosta nosili naziv v letu 2020, omogoči, da svoja kulturna programa brez spremembe leta imenovanja še naprej izvajata do 30. aprila 2021.

(10)

Po posvetovanjih, ki so vključevala zadevni mesti in državi članici, je bilo sklenjeno, da bi bilo treba leto, v katerem sta Romunija in Grčija upravičeni gostiti naziv, z leta 2021 preložiti na leto 2023, leto, v katerem je naziv upravičena gostiti država kandidatka ali potencialna kandidatka, pa z leta 2021 na leto 2022.

(11)

Zaradi pravne varnosti, zlasti za mesta, ki nosijo naziv v letu 2020 in 2021, ter za preprečitev kakršne koli prekinitve uporabe Sklepa št. 445/2014/EU, bi ta sklep moral nujno začeti veljati in se uporabljati od 1. januarja 2021.

(12)

Sklep št. 445/2014/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep št. 445/2014/EU se spremeni:

(1)

člen 3 se spremeni:

(a)

drugi pododstavek odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„Vsako leto se naziv podeli največ enemu mestu v vsaki od dveh držav članic, ki sta navedeni na koledarju iz Priloge (v nadaljnjem besedilu: koledar), in v zadevnih letih enemu mestu iz države Evropskega združenja za prosto trgovino, ki je pogodbenica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: država Efte/EGP), države kandidatke ali potencialne kandidatke ali enemu mestu iz države, ki pristopa k Uniji, pod pogoji iz odstavka 5. Vendar v letu 2023 naziv nosi največ eno mesto v vsaki od treh držav članic, ki so navedene na koledarju.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Mesta v državah članicah so upravičena, da nosijo naziv eno leto v skladu z vrstnim redom držav članic na koledarju. Mesti, ki nosita naziv v letu 2020, lahko naziv še naprej nosita do 30. aprila 2021, ne da bi se spremenilo leto imenovanja.“;

(2)

drugi pododstavek člena 4(2) se nadomesti z naslednjim:

„Kulturni program obsega leto naziva in je pripravljen posebej za naziv, v skladu z merili iz člena 5. Vendar lahko mesti, ki nosita naziv v letu 2020, svoja kulturna programa še naprej izvajata do 30. aprila 2021.“;

(3)

v členu 16(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Zadevna mesta pripravijo svoja ocenjevalna poročila in jih pošljejo Komisiji do 31. decembra leta, ki sledi letu naziva. Vendar mesti, ki nosita naziv v letu 2020, pripravita svoji ocenjevalni poročili in ju pošljeta Komisiji do 30. aprila 2022.“;

(4)

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Postopki iz členov 7 do 11 in točke (a) člena 13(2) Sklepa št. 445/2014/EU, ki so že bili zaključeni za naziv v letu 2021, ostanejo veljavni. Leto naziva se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

V Bruslju, 23. decembra 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 22. decembra 2020.

(2)  Sklep št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 in o razveljavitvi Sklepa št. 1622/2006/ES (UL L 132, 3.5.2014, str. 1).


PRILOGA

„KOLEDAR

2020

Hrvaška

Irska

 

2021

 

 

 

2022

Litva

Luksemburg

država kandidatka ali potencialna kandidatka

2023

Madžarska

Romunija

Grčija

2024

Estonija

Avstrija

država Efte/EGP, država kandidatka ali potencialna kandidatka

2025

Slovenija

Nemčija

 

2026

Slovaška

Finska

 

2027

Latvija

Portugalska

 

2028

Češka

Francija

država Efte/EGP, država kandidatka ali potencialna kandidatka

2029

Poljska

Švedska

 

2030

Ciper

Belgija

država Efte/EGP, država kandidatka ali potencialna kandidatka

2031

Malta

Španija

 

2032

Bolgarija

Danska

 

2033

Nizozemska

Italija

država Efte/EGP, država kandidatka ali potencialna kandidatka“


Top