EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2171

Uredba (EU) 2020/2171 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge IIa k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 glede izdaje splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

OJ L 432, 21.12.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/09/2021; razveljavil 32021R0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2171/oj

21.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/4


UREDBA (EU) 2020/2171 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2020

o spremembi Priloge IIa k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 glede izdaje splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. V skladu z navedenim členom je bil Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu) v imenu Unije sklenjen s Sklepom Sveta (EU) 2020/135 (3).

(2)

V skladu s pogoji Sporazuma o izstopu Združeno kraljestvo od 31. januarja 2020 ni več država članica Evropske unije, primarno in sekundarno pravo Unije pa se bo za Združeno kraljestvo in v njem prenehalo uporabljati, ko bo 31. decembra 2020 konec prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu.

(3)

Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 (4) vzpostavlja skupni sistem za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo za spodbujanje varnosti Unije in mednarodne varnosti ter za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za izvoznike Unije.

(4)

Uredba (ES) št. 428/2009 določa splošna izvozna dovoljenja Unije, ki olajšujejo nadzor izvoza z majhnim tveganjem blaga z dvojno rabo v nekatere tretje države. Trenutno so v splošnem izvoznem dovoljenju Unije št. EU001 zajete Avstralija, Kanada, Japonska, Nova Zelandija, Norveška, Švica, vključno z Lihtenštajnom, in Združene države Amerike.

(5)

Združeno kraljestvo je pogodbenica ustreznih mednarodnih pogodb in članica mednarodnih režimov o neširjenju orožja ter v celoti izpolnjuje s tem povezane obveznosti in zaveze.

(6)

Združeno kraljestvo uporablja sorazmeren in ustrezen nadzor, v okviru katerega se učinkovito obravnavajo vprašanja v zvezi z nameravano končno uporabo in nevarnostjo preusmeritve v skladu z določbami in cilji Uredbe (ES) št. 428/2009.

(7)

Vključitev Združenega kraljestva na seznam držav, zajetih v splošnem izvoznem dovoljenju Unije št. EU001, ne bi negativno vplivala na varnost Unije ali mednarodno varnost.

(8)

Glede na to, da je Združeno kraljestvo pomemben namembni kraj za blago z dvojno rabo, proizvedeno v Uniji, ga je primerno dodati na seznam namembnih krajev, ki so zajeti v splošnem izvoznem dovoljenju Unije št. EU001, da se zagotovi enotno in dosledno izvajanje nadzora po vsej Uniji, zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za izvoznike Unije in prepreči nepotrebno upravno breme, hkrati pa zaščitita varnost Unije in mednarodna varnost.

(9)

V skladu z načelom sorazmernosti je potrebno in primerno, da se za doseganje osnovnih ciljev preprečevanja nesorazmernih motenj v trgovini in prevelikega upravnega bremena za izvoz blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo določijo pravila o vključitvi Združenega kraljestva v splošno izvozno dovoljenje Unije št. EU001. V skladu s členom 5(4) PEU ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(10)

Zaradi nujnosti, ki jo zahtevajo okoliščine izstopa Združenega kraljestva iz Unije, je primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(11)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in bi se morala uporabljati od 1. januarja 2021, da se nemudoma zagotovi vključitev Združenega kraljestva v splošno izvozno dovoljenje Unije št. EU001 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IIa k Uredbi (ES) št. 428/2009 se spremeni:

(1)

v naslovu se besedilo „Izvoz v Avstralijo, Japonsko, Kanado, Novo Zelandijo, Norveško, Švico, vključno z Lihtenštajnom, in Združene države Amerike“ nadomesti z naslednjim:

„Izvoz v Avstralijo, Kanado, Japonsko, Novo Zelandijo, Norveško, Švico, vključno z Lihtenštajnom, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike“;

(2)

v delu 2 se za šesto alineo vstavi naslednja alinea:

„—

Združeno kraljestvo (brez poseganja v uporabo te uredbe za Združeno kraljestvo in v njem, kar zadeva Severno Irsko, v skladu s točko 47 Priloge 2 k Protokolu o Irski/Severni Irski (v nadaljnjem besedilu: Protokol), ki je priložen Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (*1), ki vsebuje seznam določb prava Unije iz člena 5(4) Protokola)

(*1)  Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7).“"

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 4. decembra 2020.

(2)  Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2020/135 z dne 30. januarja 2020 o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29.5.2009, str. 1).


Top