EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2170

Uredba (EU) 2020/2170 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o uporabi tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije

OJ L 432, 21.12.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2170/oj

21.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/1


UREDBA (EU) 2020/2170 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2020

o uporabi tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu) je bil v imenu Unije sklenjen s Sklepom Sveta (EU) 2020/135 (2) in je začel veljati 1. februarja 2020.

(2)

Člen 4 Protokola o Irski/Severni Irski, ki je priložen sporazumu o izstopu (v nadaljnjem besedilu: Protokol), ponavlja, da je Severna Irska del carinskega območja Združenega kraljestva in da nič v Protokolu Združenemu kraljestvu ne preprečuje, da Severno Irsko zajame z ozemeljsko veljavnostjo svojih seznamov koncesij, priloženih Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini iz leta 1994 (v nadaljnjem besedilu: GATT 1994).

(3)

Člen 13(1) Protokola določa, da se ne glede na druge določbe Protokola v zadevnih določbah Protokola ali določbah prava Unije, ki se na podlagi Protokola uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko, vsako sklicevanje na carinsko ozemlje Unije razume, kot da vključuje kopensko ozemlje Severne Irske.

(4)

Na podlagi člena 5(3) Protokola se za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko uporablja carinska zakonodaja Unije, kot je opredeljena v točki 2 člena 5 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Navedene določbe v povezavi s prvim in drugim pododstavkom člena 5(1) Protokola v zvezi z blagom, ki se na Severno Irsko vnese iz ozemelj zunaj Unije, pomenijo, da bi se tarifni ukrepi Unije, vključno s tarifnimi kvotami v okviru skupne carinske tarife ali ustreznih mednarodnih sporazumov, uporabljali za blago, za katerega se šteje, da zanj obstaja tveganje, da se bo pozneje gibalo v Unijo. Navedene tarifne kvote vključujejo uvozne tarifne kvote iz seznamov obveznosti Unije v okviru GATT 1994, uvozne tarifne kvote dogovorjene v dvostranskih mednarodnih sporazumih Unije, vključno s kvotami za odstopanje od pravil o poreklu, uvozne tarifne kvote v okviru ureditev trgovinske zaščite Unije, druge samostojne uvozne tarifne kvote in izvozne tarifne kvote, določene v sporazumih s tretjimi državami.

(5)

Na podlagi člena 5(4) Protokola se za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko uporablja tudi zakonodaja Unije, navedena v Prilogi 2 k Protokolu, in sicer pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi. Navedena priloga vključuje zakonodajo Unije, ki določa nekatere uvozne kvote.

(6)

Dvostranske ureditve med Unijo in Združenim kraljestvom na podlagi Protokola ne ustvarjajo pravic in obveznosti za tretje države. Zato se noben uvoz v skladu z uvoznimi tarifnimi kvotami ali drugimi uvoznimi kvotami Unije, ki se uporabljajo za blago s poreklom iz tretje države, vneseno na Severno Irsko, ne more upoštevati pri pravicah te tretje države v razmerju do Unije, razen če se tretja država s tem strinja. Navedeni položaj pomeni tveganje za pravilno delovanje notranjega trga Unije in celovitost skupne trgovinske politike, saj se je mogoče izogniti tarifnim kvotam ali drugim uvoznim kvotam Unije.

(7)

Za odpravo tega tveganja bi morale biti uvozne tarifne kvote in druge uvozne kvote Unije na voljo le za blago, ki je uvoženo in sproščeno v prosti promet v Uniji in ne na Severnem Irskem.

(8)

Vsak sporazum med Unijo in tretjo državo, ki določa izvozne tarifne kvote, se uporablja le za blago, ki se uvozi v Unijo. Zato bi navedena tretja država lahko zavrnila izdajo izvoznih dovoljenj za neposredni uvoz v Severno Irsko.

(9)

Na podlagi člena 5(3) in (4) Protokola v povezavi z njegovim členom 13(3) se ta uredba uporablja tudi za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, uvoženo iz ozemelj zunaj Unije, je upravičeno do obravnave v skladu z uvoznimi tarifnimi kvotami ali drugimi uvoznimi kvotami Unije oziroma v skladu z izvoznimi tarifnimi kvotami, ki jih uporabljajo tretje države, le, če se to blago sprosti v prosti promet na naslednjih ozemljih:

ozemlju Kraljevine Belgije,

ozemlju Republike Bolgarije,

ozemlju Češke republike,

ozemlju Kraljevine Danske, razen Ferskih otokov in Grenlandije,

ozemlju Zvezne republike Nemčije, razen otoka Heligoland in ozemlja Büsingen (Pogodba z dne 23. novembra 1964 med Zvezno republiko Nemčijo in Švicarsko konfederacijo),

ozemlju Republike Estonije,

ozemlju Irske,

ozemlju Helenske republike,

ozemlju Kraljevine Španije, razen Ceute in Melille,

ozemlju Francoske republike, razen francoskih čezmorskih držav in ozemelj, za katere se uporabljajo določbe četrtega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije, vendar vključno z ozemljem Monaka, kakor je opredeljeno v Carinski konvenciji, podpisani v Parizu dne 18. maja 1963 (Journal officiel de la République française z dne 27. septembra 1963, str. 8679),

ozemlju Republike Hrvaške,

ozemlju Italijanske republike, razen občine Livigno,

ozemlju Republike Ciper v skladu s pravili iz Akta o pristopu iz leta 2003,

ozemlju Republike Latvije,

ozemlju Republike Litve,

ozemlju Velikega vojvodstva Luksemburg,

ozemlju Madžarske,

ozemlju Malte,

ozemlju Kraljevine Nizozemske v Evropi,

ozemlju Republike Avstrije,

ozemlju Republike Poljske,

ozemlju Portugalske republike,

ozemlju Romunije,

ozemlju Republike Slovenije,

ozemlju Slovaške republike,

ozemlju Republike Finske,

ozemlju Kraljevine Švedske in

ozemlju suverenih con Združenega kraljestva Akrotiri in Dekelia, kakor sta opredeljeni v Pogodbi o ustanovitvi Republike Ciper, podpisani dne 16. avgusta 1960 v Nikoziji.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 4. decembra 2020.

(2)  Sklep Sveta (EU) 2020/135 z dne 30. januarja 2020 o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).


Top