EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2165

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2165 z dne 9. decembra 2020 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta glede minimalnih standardov kakovosti podatkov in tehničnih specifikacij za vnos fotografij in daktiloskopskih podatkov v schengenski informacijski sistem (SIS) na področju mejnih kontrol in vračanja (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 8599)

C/2020/8599

OJ L 431, 21.12.2020, p. 61–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2165/oj

21.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 431/61


DELEGIRANI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/2165

z dne 9. decembra 2020

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta glede minimalnih standardov kakovosti podatkov in tehničnih specifikacij za vnos fotografij in daktiloskopskih podatkov v schengenski informacijski sistem (SIS) na področju mejnih kontrol in vračanja

(notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 8599)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma ter o spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006 (1) ter zlasti člena 32(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Schengenski informacijski sistem (SIS) na področju mejnih kontrol in vračanja vsebuje razpise ukrepov v zvezi z osebami za namene zavrnitve vstopa in prepovedi prebivanja na ozemlju držav članic ali preverjanja skladnosti z odločbo o vrnitvi, s čimer se krepi migracijska politika Unije in prispeva k visoki ravni varnosti na območju svobode, varnosti in pravice.

(2)

V skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) 2018/1861 in členom 4(1) Uredbe (EU) 2018/1860 Evropskega parlamenta in Sveta (2) kategorije podatkov, ki se lahko vnesejo v razpis ukrepa v SIS, vključujejo fotografije, podobe obraza in daktiloskopske podatke (slednji vključujejo prstne odtise in odtise dlani). V skladu s členom 22(1) Uredbe (EU) 2018/1861 in členom 4(2) Uredbe (EU) 2018/1860 bi bilo treba take podatke vnesti v SIS, če so na voljo.

(3)

Člen 32(1) Uredbe (EU) 2018/1861, ki se prav tako uporablja za delovanje SIS na področju vračanja v skladu s členom 19 Uredbe (EU) 2018/1860, določa, da se pri fotografijah, podobah obraza in daktiloskopskih podatkih, vnesenih v razpis ukrepa v SIS, preveri kakovost, da se ugotovi, ali izpolnjujejo minimalne standarde kakovosti podatkov in tehnične specifikacije.

(4)

Treba je določiti izvedbene ukrepe, ki podrobneje določajo minimalne standarde kakovosti podatkov in tehnične specifikacije za vnašanje in shranjevanje takih podatkov v SIS.

(5)

Specifikacije bi morale določati le raven kakovosti za vnašanje in shranjevanje fotografij v SIS, ki se uporabijo za potrditev identitete osebe v skladu s členom 33(1) navedene uredbe. Raven kakovosti, ki se zahteva za vnašanje in shranjevanje fotografij in podob obraza v SIS, ki se uporabljajo za identifikacijo osebe v skladu s členom 33(4), bi bilo treba določiti pozneje, ko bodo izpolnjeni pogoji iz navedenega člena.

(6)

Agencija eu-LISA bi morala v posvetovanju s svetovalno skupino za SIS II pripraviti in dokumentirati tehnične podrobnosti standardov in specifikacij iz tega sklepa v kontrolnem dokumentu vmesnika SIS in podrobnih tehničnih specifikacijah. Države članice, Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morale razviti svoje sisteme v skladu s specifikacijami iz teh dokumentov.

(7)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju Uredbe (EU) 2018/1861, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. Ker pa Uredba (EU) 2018/1861 nadgrajuje schengenski pravni red, je Danska v skladu s členom 4 navedenega protokola 26. aprila 2019 uradno sporočila svojo odločitev o prenosu Uredbe (EU) 2018/1861 v svoje nacionalno pravo. Danska je tako v skladu z mednarodnim pravom zavezana izvajati ta sklep.

(8)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Irska v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES (3) ne sodeluje. Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(9)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Združeno kraljestvo v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES ne sodeluje (4); sklep zato zanj ni zavezujoč in se zanj ne uporablja.

(10)

Ta sklep za Islandijo in Norveško predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (5), ki spadajo na področje iz točke (G) člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES (6).

(11)

Ta sklep za Švico predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (7), ki spadajo na področje iz točke (G) člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES (8).

(12)

Ta sklep za Lihtenštajn predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (9), ki spadajo na področje iz točke G člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2011/350/EU (10).

(13)

Ta sklep za Bolgarijo in Romunijo predstavlja akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red ali je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005 ter bi ga bilo treba brati v povezavi s sklepoma Sveta 2010/365/EU (11) in (EU) 2018/934 (12).

(14)

Ta sklep za Hrvaško predstavlja akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2011 ter bi ga bilo treba brati v povezavi s Sklepom Sveta (EU) 2017/733 (13).

(15)

Ta sklep za Ciper predstavlja akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red ali je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003.

(16)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (14), ki je mnenje podal 26. avgusta 2020.

(17)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za meje SIS-SIRENE –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vnos in shranjevanje fotografij in daktiloskopskih podatkov v SIS iz člena 32 Uredbe (EU) 2018/1861 izpolnjuje minimalne standarde kakovosti podatkov in tehnične specifikacije iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na:

(1)

Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Republiko Hrvaško, Republiko Ciper, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko

(2)

ter na Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo.

V Bruslju, 9. decembra 2020

Za Komisijo

Ylva JOHANSSON

Članica Komisije


(1)  UL L 312, 7.12.2018, str. 14.

(2)  Uredba (EU) 2018/1860 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 312, 7.12.2018, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).

(4)  Sklep Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 131, 1.6.2000, str. 43).

(5)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(6)  Sklep Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 176, 10.7.1999, str. 31).

(7)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(8)  Sklep Sveta 2008/146/ES z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske skupnosti (UL L 53, 27.2.2008, str. 1).

(9)  UL L 160, 18.6.2011, str. 21.

(10)  Sklep Sveta 2011/350/EU z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi z odpravo kontrol na notranjih mejah in prostim gibanjem oseb, v imenu Evropske unije (UL L 160, 18.6.2011, str. 19).

(11)  Sklep Sveta 2010/365/EU z dne 29. junija 2010 o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (UL L 166, 1.7.2010, str. 17).

(12)  Sklep Sveta (EU) 2018/934 z dne 25. junija 2018 o izvajanju preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (UL L 165, 2.7.2018, str. 37).

(13)  Sklep Sveta (EU) 2017/733 z dne 25. aprila 2017 o uporabi določb schengenskega pravnega reda v zvezi s schengenskim informacijskim sistemom v Republiki Hrvaški (UL L 108, 26.4.2017, str. 31).

(14)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


PRILOGA

MINIMALNI STANDARDI KAKOVOSTI PODATKOV IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA UPORABO FOTOGRAFIJ IN DAKTILOSKOPSKIH PODATKOV V SIS.

1.   Daktiloskopski podatki

1.1.   Kategorije daktiloskopskih podatkov, ki se uporabljajo v SIS

V SIS se lahko uporabljajo naslednje kategorije daktiloskopskih podatkov:

(a)

ploski prstni odtisi, vključno s hkratnimi prstnimi odtisi palcev in hkratnimi prstnimi odtisi preostalih štirih prstov;

(b)

povaljani prstni odtisi;

(c)

odtisi dlani.

1.2.   Dovoljeni formati daktiloskopskih podatkov

Države članice lahko v centralni SIS posredujejo:

(a)

podatke, zajete z uporabo naprav za elektronsko skeniranje v živo, ki se uporabljajo na nacionalni ravni in s katerimi je mogoče zajeti in segmentirati do deset posameznih prstnih odtisov; in sicer povaljane ali ploske prstne odtise ali oboje;

(b)

prstne odtise in odtise dlani „v črnilu“; in sicer povaljane ali ploske prstne odtise ali oboje, ki so bili nato skenirani z ustrezno kakovostjo in ločljivostjo.

Sistem za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov centralnega SIS (CS-SIS AFIS), kot je opredeljen v členu 33(2) Uredbe (EU) 2018/1861, mora biti združljiv in interoperabilen s formati daktiloskopskih podatkov iz točk (a) in (b).

1.3.   Minimalni standardi kakovosti podatkov in tehnične specifikacije

1.3.1.   Format datotek in stiskanja podatkov („daktiloskopski vsebnik“)

Vhodni format za prenos daktiloskopskih podatkov („daktiloskopski vsebnik“) v SIS mora biti skladen s standardom SIS NIST, ki temelji na binarnem formatu ANSI/NIST (1).

Na ravni tehničnega podpornega dela centralnega SIS (CS-SIS) se vzpostavi „pregledovalnik SIS NIST“ za preverjanje skladnosti prenesenega daktiloskopskega vsebnika z opredeljenim standardom SIS NIST.

Daktiloskopske vsebnike, ki niso skladni z opredeljenim standardom SIS NIST, bo CS-SIS AFIS zavrnil in se ne bodo shranili v centralnem SIS. Če CS-SIS AFIS zavrne neskladno datoteko, CS-SIS pošlje sporočilo o napaki državi članici, ki je poslala podatke.

1.3.2.   Format in ločljivost slike

Slike prstnih odtisov in odtisov dlani iz točk (a), (b) in (c) oddelka 1.1 morajo imeti nominalno ločljivost 1 000 ppi ali 500 ppi z 256 odtenki sive barve, da jih CS-SIS obdela. Slike z ločljivostjo 500 ppi je treba vnesti v formatu WSQ, medtem ko je treba slike z ločljivostjo 1 000 ppi vnesti v formatu JPEG2000 (JP2).

1.3.3.   Mejne vrednosti glede kakovosti za shranjevanje in uporabo slik prstnih odtisov in odtisov dlani v CS-SIS AFIS

Daktiloskopske slike morajo biti skladne z mejnimi vrednostmi glede kakovosti, določenimi v kontrolnem dokumentu vmesnika SIS in podrobnih tehničnih specifikacijah, da se lahko shranijo in uporabijo v CS-SIS AFIS.

Državam članicam se priporoča, da preverijo skladnost z mejnimi vrednostmi glede kakovosti daktiloskopskih slik, preden jih pošljejo v CS-SIS.

Skladni daktiloskopski vsebniki, ki vsebujejo daktiloskopske slike prstnih odtisov ali odtisov dlani pod mejnimi vrednostmi glede kakovosti, se ne bodo shranili v CS-SIS AFIS in se ne bodo uporabljali za biometrične poizvedbe. Daktiloskopski vsebniki, ki vsebujejo daktiloskopske slike, ki jih CS-SIS AFIS zavrne, se lahko uporabljajo samo za potrditev identitete osebe v skladu s členom 33(1) Uredbe (EU) 2018/1861. CS-SIS pošlje sporočilo o napaki državi članici, ki je posredovala podatke, če CS-SIS AFIS zavrne datoteko zaradi slabe kakovosti slik.

1.4.   Biometrične poizvedbe

CS-SIS AFIS bo zagotavljal funkcijo opravljanja biometričnih poizvedb za vse vrste daktiloskopskih slik, ki izpolnjujejo zahteve glede kakovosti iz oddelka 1.3.3.

Zahteve glede učinkovitosti in točnosti biometričnih podatkov za različne kategorije biometričnih poizvedb v CS-SIS AFIS so določene v kontrolnem dokumentu vmesnika SIS in podrobnih tehničnih specifikacijah.

2.   Fotografije

Pri vnašanju fotografij v SIS je treba uporabiti ločljivost najmanj 480 × 600 pikslov in barvno globino 24 bitov.


(1)  Ameriški nacionalni standard za informacijske sisteme / Nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo.


Top