EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020B2044

Sklep (EU) 2020/2044 Evropskega parlamenta z dne 20. oktobra 2020 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet

OJ L 420, 14.12.2020, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2044/oj

14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/13


SKLEP (EU) 2020/2044 EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 20. oktobra 2020

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018 (1),

ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2018 (COM(2019) 316 – C9-0052/2019) (2),

ob upoštevanju letnega poročila Sveta organu za podelitev razrešnice o notranjih revizijah, opravljenih v letu 2018,

ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 z odgovori institucij (3),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

ob upoštevanju sklepa z dne 13. maja 2020 (5) o odlogu podelitve razrešnice za proračunsko leto 2018, kot tudi priložene resolucije,

ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (6) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (7) in zlasti členov 59, 118, 260, 261 in 262,

ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0189/2020),

1.   

ne podeli razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Evropskega sveta in Sveta za proračunsko leto 2018;

2.   

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.   

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

David Maria SASSOLI

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL L 51, 28.2.2017, str. 1.

(2)  UL C 327, 30.9.2019, str. 1.

(3)  UL C 357, 4.10.2018, str. 1.

(4)  UL C 357, 4.10.2018, str. 9.

(5)  Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0090.

(6)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(7)  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.


Top