EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2018

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2018 z dne 9. decembra 2020 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Mozzarella di Gioia del Colle (ZOP))

C/2020/8673

OJ L 415, 10.12.2020, p. 46–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2018/oj

10.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 415/46


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2018

z dne 9. decembra 2020

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Mozzarella di Gioia del Colle (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(3)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Italije za registracijo imena „Mozzarella di Gioia del Colle“ kot zaščitene označbe porekla (ZOP) objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Komisija je 19. decembra 2019 prejela ugovor in povezani utemeljen ugovor Nemčije. Dne 13. januarja 2020 ju je posredovala Italiji.

(3)

Komisija je proučila ugovor Nemčije in ugotovila, da je dopusten. Beseda „mozzarella“, ki je del imena „Mozzarella di Gioia del Colle“, je enaka kot ime, ki se v Nemčiji uporablja za vrsto sira, ki se tam proizvaja in trži v komercialnem obsegu. V ugovoru je navedeno, da imena „Mozzarella di Gioia del Colle“ ni mogoče registrirati kot zaščiteno označbo porekla v skladu z Uredbo (EU) št. 1151/2012, ker ne izpolnjuje zahtev iz navedene uredbe, saj se ime „mozzarella“ šteje za generično in zato ne izpolnjuje pogojev za registracijo. V ugovoru je navedeno, da zahtevek za registracijo imena „Mozzarella di Gioia del Colle“ ne izpolnjuje pogoja iz člena 5 in člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012, saj niti kakovost niti značilnosti sira niso pretežno ali izključno posledica določenega geografskega okolja z njegovimi lastnimi naravnimi in človeškimi dejavniki. V ugovoru je tudi navedeno, da bi registracija predlaganega imena „Mozzarella di Gioia del Colle“ ogrozila obstoj identičnega imena („mozzarella“) in obstoj proizvodov, ki so bili zakonito na nemškem trgu vsaj pet let pred datumom objave zahtevka za registracijo imena „Mozzarella di Gioia del Colle“. Nadalje je v ugovoru navedeno, da je ta zahtevek za registracijo v nasprotju z registracijo imena „mozzarella“ kot zajamčene tradicionalne posebnosti brez pridržanja imena (Uredba (ES) št. 2527/98).

(4)

Komisija je z dopisom z dne 12. februarja 2020 zainteresirani strani pozvala, naj začneta ustrezna posvetovanja, da bi dosegli dogovor v skladu s svojimi notranjimi postopki.

(5)

Vendar zaradi upravne napake strani nista prejeli dopisa Komisije z dne 12. februarja 2020. Nemčija je 14. oktobra 2020 uradno prejela povabilo, naj začne ustrezna posvetovanja za dosego dogovora. Italija je povabilo uradno prejela 26. oktobra 2020.

(6)

Čeprav je že marca 2020 prišlo do izmenjav in pomembnega dogovora o registraciji imena „Mozzarella di Gioia del Colle“, sta strani uradni dogovor dosegli šele novembra 2020. Italija je Komisijo o dogovoru obvestila 9. novembra 2020.

(7)

Italija in Nemčija sta potrdili, da zaščita označbe „Mozzarella di Gioia del Colle“ ne bi smela zajemati samo imena „mozzarella“, pač pa sestavljeno ime „Mozzarella di Gioia del Colle“ kot celoto. Z zahtevkom za registracijo imena „Mozzarella di Gioia del Colle“ Italija ni imela namena pridržati uporabe izraza „mozzarella“.

(8)

Poleg tega sta se strinjali, da bi morale izrazu „mozzarella“ v specifikaciji proizvoda in v enotnem dokumentu vedno slediti besede „di Gioia del Colle“, kar bi pomenilo, da se zaščita nanaša samo na to sestavljeno ime. Specifikacija proizvoda in enotni dokument sta bila ustrezno spremenjena.

(9)

Ker je dogovor med Italijo in Nemčijo v skladu z določbami Uredbe (EU) št. 1151/2012 in zakonodajo Unije, bi bilo treba upoštevati njegovo vsebino.

(10)

Italija in Nemčija sta predlagali tudi, naj se v to uredbo vključi sprotna opomba, v kateri je pojasnjeno, da se ne zahteva zaščita imena „mozzarella“. Vendar bi bilo treba zaradi jasnosti in pravne varnosti izjavo o statusu zaščite določenega izraza prenesti neposredno v operativni del te uredbe.

(11)

Po pojasnilu iz člena te uredbe o statusu izraza „mozzarella“ postane trditev, ki temelji na neskladnosti tega zahtevka z registracijo izraza „mozzarella“ kot zajamčene tradicionalne posebnosti brez pridržanja imena, neveljavna.

(12)

Komisija je 17. januarja 2020 prejela ugovor konzorcija za obča imena živil (Consortium for Common Food Names – CCFN; v nadaljnjem besedilu: CCFN) in ameriškega sveta za izvoz mlečnih izdelkov (U.S. Dairy Export Council – USDEC; v nadaljnjem besedilu: USDEC). Ugovor je 21. januarja 2020 posredovala Italiji. Komisija je v predpisanem roku, in sicer 17. marca 2020, prejela utemeljen ugovor.

(13)

Ugovor CCFN in USDEC je proučila in ugotovila, da je dopusten. Izraz „mozzarella“, ki je del imena „Mozzarella di Gioia del Colle“, je enak kot izraz, ki se uporablja za vrsto sira, za katero obstaja veljaven standard Codex Alimentarius (Codex Stan 262-2006). V ugovoru je navedeno, da imena „Mozzarella di Gioia del Colle“ ni mogoče registrirati kot zaščiteno označbo porekla v skladu z Uredbo (EU) št. 1151/2012, ker je ime „mozzarella“ splošen izraz ter zahtevek ne vključuje zagotovila, da se zaščita ne zahteva za ta izraz in da bo ta splošni izraz ostal v prosti uporabi. Poleg tega sta CCFN in USDEC izrazila pomisleke glede postopka, ki se izvaja na ravni države članice v zvezi z domnevno spremembo imena proizvoda, kar naj bi kršilo pogoje iz člena 5 in člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

(14)

Komisija je z dopisom z dne 8. aprila 2020 zainteresirane strani pozvala, naj začnejo ustrezna posvetovanja, da bi dosegle dogovor v skladu s svojimi notranjimi postopki.

(15)

Italija ter CCFN in USDEC so potrdili, da bi morala biti označba „Mozzarella di Gioia del Colle“ zaščitena kot celota, samo ime „mozzarella“ pa se lahko še naprej uporablja pri označevanju ali predstavitvah na ozemlju Unije, če se spoštujejo načela in pravila, ki se uporabljajo v pravnem redu Unije.

(16)

Vendar CCFN in USDEC nista dala končnega soglasja, ker jima Italija ni omogočila dostopa do dokumentov iz nacionalnega postopka in ker ni potrdila prostega statusa imena „mozzarella“ za prihodnje zahteve za zaščito imena „Mozzarella di Gioia del Colle“ zunaj EU.

(17)

Ker je delni dogovor med Italijo ter CCFN in USDEC v skladu z določbami Uredbe (EU) št. 1151/2012 in zakonodajo Unije, bi bilo treba upoštevati njegovo vsebino.

(18)

Kar zadeva preostalo, je Komisija preverila, da se je postopek, izveden na ravni države članice, nanašal na ime iz zahtevka ter da se je navedeno ime v skladu s členom 7(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 uporabljalo pri trgovanju in v skupnem jeziku za opis specifičnega proizvoda.

(19)

Morebitni prihodnji zahtevki za zaščiteno označbo porekla „Mozzarella di Gioia del Colle“ zunaj EU ne spadajo v področje uporabe Uredbe (EU) št. 1151/2012.

(20)

Zaščita se ne zahteva za sam izraz „mozzarella“.

(21)

Zato bi morala biti označba porekla „Mozzarella di Gioia del Colle“ (ZOP) zaščitena kot celota, za izraz „mozzarella“ pa bi bilo treba še naprej dovoliti uporabo na ozemlju Unije, če se spoštujejo načela in pravila, ki se uporabljajo v pravnem redu Unije. Prečiščeno besedilo enotnega dokumenta bi bilo treba objaviti v informativne namene.

(22)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Mozzarella di Gioia del Colle“ (ZOP) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod iz skupine 1.3 Siri iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3). Konsolidirani enotni dokument je vključen v Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ime „mozzarella“ se lahko še naprej uporablja na ozemlju Unije, če se spoštujejo načela in pravila, ki se uporabljajo v pravnem redu Unije.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. decembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 356, 21.10.2019, str. 10.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


PRILOGA

„MOZZARELLA DI GIOIA DEL COLLE“

EU št.: PDO-IT-02384 – 29.12.2017

ZOP (X) ZGO ()

1.   Ime

„Mozzarella di Gioia del Colle“

2.   Država članica ali tretja država

Italija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.3 Siri

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

„Mozzarella di Gioia del Colle“ je sveži sir, proizveden z raztezanjem sirnine ter izključno iz polnomastnega kravjega mleka in starterske kulture iz sirotke. Njegove značilnosti so:

(a)

naslednja kemijska sestava (vrednosti so za sveži sir): laktoza ≤ 0,6 %, mlečna kislina ≥ 0,20 %, vlaga 58–65 %, maščobe 15–21 % pri bruto teži;

(b)

okus, ki spominja na rahlo kislo mleko, s prijetnim pookusom po fermentaciji ali kisli sirotki (pookus je močnejši pri sveže proizvedenem siru) in kislo mlečno aromo, ki jo včasih spremlja rahel priokus po maslu;

(c)

brez konzervansov, dodatkov in pomožnih tehnoloških sredstev.

Površina sira „Mozzarella di Gioia del Colle“ je gladka ali rahlo vlaknata. Sir se sveti in ni sluzast ali luskast. Je bele barve, po možnosti z rahlim slamnatim odtenkom, odvisno od letnega časa. Ko se sir razreže, bi moral biti elastičen in brez napak. Iz razrezanega sira bi morala izteči majhna količina bele sirotke.

Sir „Mozzarella di Gioia del Colle“ je na voljo v treh oblikah: okrogel, zavit v vozle in prepleten. Teža porcije se odvisno od oblike in velikosti giblje od 50 g do 1 000 g. Sir se trži namočen v zaščitno tekočino (vodo, ki je po možnosti slana in rahlo kisla).

3.3   Krma (samo za proizvode živalskega izvora) in surovine (samo za predelane proizvode)

Pri proizvodnji tega sira se uporablja le surovo polnomastno kravje mleko, pridobljeno z dvema ločenima molžama. Mleko je lahko toplotno obdelano ali pasterizirano.

Sir se proizvede v skladu s tradicionalno prakso, pri kateri se uporabi starterska kultura iz sirotke.

Mleko, ki se uporablja za proizvodnjo sira „Mozzarella di Gioia del Colle“, dajejo črede govedi rjave (bruna), črno-bele (frisona) in listaste pasme (pezzata rossa) ter pasme Jersey in njihovi križanci, pri čemer je vsaj 60 % skupne suhe snovi, s katero se hranijo krave molznice, trave in/ali sena s travnikov z raznoliko vegetacijo.

Prehrana krav lahko vključuje tudi koncentrate, moko ali kosmiče, ki temeljijo na žitih (koruzi, ječmenu, pšenici, ovsu) in stročnicah (soji, bobu, vrtnem bobu, njivskem grahu) ter se lahko uporabljajo tudi kot dopolnilna krma. Uporabijo se lahko tudi stranski proizvodi, nastali pri predelavi rožiča in žit – otrobi navadne pšenice in krmna moka iz nje ter krmna moka iz trde pšenice – če ne presegajo 40 % suhe snovi. Nazadnje, prehrana krav se lahko dopolni z vitaminskimi in mineralnimi mešanicami.

Da se prepreči ogrožanje kakovostnih značilnosti, ki jih ima sir „Mozzarella di Gioia del Colle“ zaradi njegove povezave z lokalnim območjem, mora vsaj 60 % proizvodov, ki se uporabljajo za prehrano krav, izvirati z območja, opisanega v točki 4. Zahteva glede tega odstotka se izpolni z uporabo trave in/ali sena s travnikov, ki so na opredeljenem območju. Ta del krme je povezan s prebavljivimi vlakninami, na splošno opredeljenimi kot „krma“ (trava in/ali seno, paša itd.), ter močno vpliva na kemijske in organoleptične značilnosti mleka.

Geografsko območje glede na geografske, talne in podnebne razmere ni bilo – in nikoli ne bo – primerno za gojenje žit, kot je koruza, ali oljnic, kot je soja, iz katerih se pridobiva beljakovinska krma. Ker te krme ni mogoče nadomestiti s kakovostno krmo z zadevnega območja, je treba dovoliti uporabo dopolnilnih koncentratov in krme z območij zunaj njega. Ti proizvodi se v vampu zlahka razgradijo in raztopijo (velikost zrn je manjša od 0,8 cm – tj. zrna ne morejo spodbuditi krčenja vampa), zato zagotavljajo energijo (zlasti iz rezervnih ogljikovih hidratov, kot je škrob) in lahko dostopne beljakovine za mikrobiom vampa. Ker je njihova vloga omejena na fiziološko funkcijo podpiranja mikrobioma, sploh ne vplivajo na značilnosti mleka ali sira „Mozzarella di Gioia del Colle“. Zato sta obvezna paša v času, ko je dejansko mogoča (150 dni), in prehrana, bogata s krmo, pridelano na tem območju, tista vidika prehrane, ki pomagata določiti kemijske in senzorične značilnosti surovine in končnega proizvoda. To sta torej dva temeljna elementa, ki povezujeta surovino, končni proizvod in območje.

3.4   Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Vse faze proizvodnega procesa – reja in molža krav, zbiranje in predelava mleka ter sama proizvodnja sira – se izvajajo na geografskem območju, opisanem v točki 4.

3.5   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn. proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

Ker je sir „Mozzarella di Gioia del Colle“ svež in hitro pokvarljiv proizvod, mora biti pakiran v prostorih, v katerih se proizvaja, na geografskem območju, opredeljenem v točki 4.

Sir „Mozzarella di Gioia del Colle“ se lahko trži v zavitkih z različno težo in/ali v posameznih porcijah. Trži se namočen v zaščitno tekočino (vodo, ki je po možnosti slana in rahlo kisla).

3.6   Posebna pravila za označevanje proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

Logotip (slika 1) in datum proizvodnje morata biti natisnjena na embalaži, uporabljeni za trženje sira „Mozzarella di Gioia del Colle“.

Logotip, prikazan na sliki 1, mora biti na vidnem mestu na zgornji strani oznake ali embalaže, pa tudi ob straneh. Logotip, prikazan na sliki 1, mora biti prikazan na obeh straneh posamično pakiranih porcij.

Image 1

Slika 1: Logotip

4.   Jedrnata opredelitev geografskega območja

Območje proizvodnje zajema občine Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Locorotondo, Monopoli, Noci, Putignano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle in Turi v pokrajini Bari, občine Castellaneta, Crispiano, Laterza, Martina Franca, Massafra in Mottola v pokrajini Taranto ter del občine Matera, ki leži v bližini občin Altamura, Santeramo in Colle in Laterza ter je razmejen z magistralnima cestama SS 99 in SS 7.

5.   Povezava z geografskim območjem

Geografsko območje, kjer se proizvaja ta sir, zajema dele pokrajin Bari in Taranto na planoti Murge, kjer je veliko mlečnih kmetij (kmetij s kravami frederiškega porekla). Na tem območju, kjer so kmetije in mlekarne precej blizu skupaj (številne so celo na istih posestvih), je že dolgo razširjen lokalni običaj, da se iz kravjega mleka izdeluje sir „Mozzarella di Gioia del Colle“:„“ iz leta 1885 obstajajo sklici na „izvrstno mocarelo iz Apulije“ v publikaciji z naslovom L’Italia agricola, giornale dedicato al miglioramento morale ed economico delle popolazioni rurali [„Kmetijska Italija, časopis, namenjen moralnemu in gospodarskemu izboljšanju podeželskega prebivalstva“] (Redaelli, Milano). Za območje je poleg nekaterih posebnosti geografije, tal in podnebja značilna njena starodavna, globoko zakoreninjena tradicija proizvodnje sira, ki je prestala preizkus časa in se prenaša iz roda v rod. Oba vidika močno vplivata na značilnosti mleka in sira, zato sta glavna dejavnika, ki sir „Mozzarella di Gioia del Colle“ povezujeta z območjem.

Zlasti kemijsko-fizikalne in prehranske lastnosti mleka so povezane z območjem prek prehrane živali in širšega okoljskega okvira, v katerem se vzrejajo. Znano je, da je sestava mleka na splošno tesno povezana z zootehničnimi razmerami, v katerih živijo živali, in da je vrsta hlapnih snovi zelo pomembna za sestavo. Od teh snovi, ki jih delno tvori metabolizem živali, delno pa okolje, so odvisne aromatične značilnosti mleka. Hlapne snovi iz okolja lahko vstopijo v mleko s prebavo (prežvekovanje) ali skozi pljuča (vdihavanje). Na geografskem območju, kjer se proizvaja ZOP „Mozzarella di Gioia del Colle“, zaradi geografskih, talnih in podnebnih razmer uspevajo nekatere naravne in gojene sorte rastlin, ki so odporne na vroče in suhe razmere, značilne za psevdostepsko okolje. Naravna vegetacija je večinoma kserofilna in vključuje aromatične trave, kot so Thymus striatus, Ferula communis in Foeniculum vulgare. Te rastline – in kserofilna vegetacija na splošno – so še posebej bogate s polifenoli, terpeni, karbonilnimi spojinami in drugimi hlapnimi snovmi, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na okus mleka. Ta vpliv je neposreden, kadar se prenesejo nespremenjene, in posreden, kadar delujejo kot prekurzorji za druge hlapne metabolite, ki vplivajo na vonj. Stalna prisotnost živali v tem okolju omogoča prisotnost hlapnih značilnih sestavin, pri čemer se aromatične značilnosti prenašajo v mleko, zlasti v določenih obdobjih leta. Na splošno obvezna paša in prehrana, bogata s krmo, pridelano na zadevnem območju, zagotavljata značilne prehranske in funkcionalne lastnosti mleka, kot sta njegov lipidni profil in vsebnost hlapnih snovi. Lokalni okoljski pogoji in tehnike reje živine imajo pomembno vlogo pri oblikovanju mikrobiote mleka. Vsi ti dejavniki skupaj močno vplivajo na organoleptične značilnosti sira „Mozzarella di Gioia del Colle“.

Kar zadeva vpliv tehnike predelave, je to tradicionalna zgodovinska metoda, ki omogoča le uporabo svežega mleka in dodajanje lokalne sirotke (starterske kulture). Starterska kultura iz sirotke, ki se doda mleku, je še ena povezava z lokalnim območjem, saj se na enak način proizvaja že zelo dolgo: uporabi se sirotka od prejšnjega dne, ki se je skisala, zaradi česar je obogatena z mlečnimi encimi, značilnimi za mleko. Ti vidiki zagotavljajo močno povezavo z območjem, saj zagotavljajo tudi avtohtonost večine mikrobioloških elementov. Mikrobni element ima pomembno vlogo pri senzoričnih značilnostih, saj omogoča tvorbo „sekundarnih arom“ proizvoda. Avtohtoni mikrobiološki profil starterske kulture iz sirotke se deloma zagotovi z značilnostmi mleka, iz katerega je pridobljena, in kar je pomembneje, s postopkom priprave in okoljem, v katerem se lahko razvija. „Mešanica avtohtonih mikroorganizmov“, ki jo vsebuje starterska kultura, izraža vse faze proizvodnega procesa ter se vsakodnevno prenaša v mleko in s tem v končni proizvod, s čimer se stalno ohranja povezava z območjem. Metode, ki jih sirar uporablja za nadzorovanje sirotke v kadi, zorenje skute in nato predelavo mešanice, skupaj tvorijo še eno značilno povezavo z ozemljem. Dejansko kombinacija vseh parametrov predelave vpliva na že precej značilen mikrobni ekosistem in tako vpliva na napredovanje fermentacije. Strokovnost sirarja je pri tem bistvenega pomena, saj omogoča, da se množica mikrobov razvije na edinstven in neponovljiv način, kar daje siru „Mozzarella di Gioia del Colle“ njegove značilne senzorične značilnosti. Kar zadeva okus, se s to fermentacijo ustvarijo rahlo kisle note s prijetnim pookusom po kvasu, ki je močnejši pri sveže proizvedenem siru. Aroma, ki nastane pri postopku proizvodnje sira, se združi z aromami, ki izhajajo iz mleka, tj. nastanejo pri postopku fermentacije („sekundarna aroma“), pri katerem se ustvarijo sveže note mleka, masla in kisle sirotke, ter iz surovine („primarna aroma“) z njenimi značilnimi nežnimi rastlinskimi in živalskimi notami. Skratka, primarne arome so posledica razmer, v katerih so bile vzrejene krave, pri čemer ima pomembno vlogo prehrana iz lokalne krme (sveža ali seno), sekundarne arome pa so povezane z avtohtono mikrobioto.

Tako kot posebne značilnosti, izoblikovane s tehnikami, ki so bile uporabljene pri vzreji živali in proizvodnji sira, imajo pomembno vlogo tudi okoljski, zgodovinski in kulturni vplivi. Pokrajina (Natura 2000), lokalna geologija (območje apulijske planote Murge z apnencem, skalovjem in reduciranimi glinami) in podnebje so vsi pomembni. V zgodovinskem in kulturnem smislu obstaja globoko zakoreninjena povezava med proizvodom in vrsto kmetovanja na zadevnem območju: male in srednje velike živinorejske kmetije, ki so večinoma družinske in strukturirane v skladu z lokalnimi običaji, kjer se govedo pase dolga časovna obdobja. Nazadnje, veliko je dokazov o tem, da je mocarela del zgodovine občine Gioia del Colle, vključno z dokumentarnim filmom, ki ga je Istituto Luce v občini Gioia del Colle posnel 28. avgusta 1950. Drugi zapisi kažejo, da je v zgodnjih desetletjih dvajsetega stoletja „kmet z imenom Clemente Milano, ki je gojil alpsko rjavo govedo na območju občine Gioia del Colle, […] prvi mleko svoje živine uporabil za izdelavo posebnega svežega mlečnega proizvoda, znanega kot mocarela“ (iz Gioia del Colle, oggi [„Gioia del Colle, Danes“], uredil Giovanni Bozzo za Japigia Editrice, Bari 1970). V članku Giovannija Carana Donvita iz leta 1922 je omenjeno, da je bila „[…] „Mozzarella di Gioia (del Colle)“ zelo cenjena in iskana, zanjo pa se je plačevala čedna vsota na trgu v Rimu in Neaplju, pa tudi v Bariju, Tarantu, Lecceu, Foggi in drugih manjših mestih“ (La riforma sociale [„Socialna reforma“], F.S. Nitti, L. Roux, L. Einaudi — Roux e Viarengo, Torino). Nazadnje, obstajajo dokazi, da se od šestdesetih let prejšnjega stoletja prirejajo številni lokalni dogodki, namenjeni povečanju prepoznavnosti sira „Mozzarella di Gioia del Colle“.

Sklic na objavo specifikacije

(drugi pododstavek člena 6(1) te uredbe)

Prečiščeno besedilo specifikacije proizvoda je na voljo na spletišču: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ali

neposredno na domači strani ministrstva za kmetijske, živilske in gozdarske politike (www.politicheagricole.it), kjer izberete „Prodotti DOP IGP“ (v zgornjem desnem kotu zaslona), nato „Prodotti DOP IGP STG“ (ob robu na levi strani zaslona), nazadnje pa „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“.


Top