EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2012

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2012 z dne 5. avgusta 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2018/161 o izjemi de minimis za obveznost iztovarjanja pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst v Sredozemskem morju, kar zadeva obdobje uporabe

C/2020/5295

OJ L 415, 10.12.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2012/oj

10.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 415/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2012

z dne 5. avgusta 2020

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2018/161 o izjemi de minimis za obveznost iztovarjanja pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst v Sredozemskem morju, kar zadeva obdobje uporabe

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 15(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov za ves ribolov Unije z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova za vrste, za katere veljajo omejitve ulova. V Sredozemskem morju se uporablja tudi za ulove vrst, za katere veljajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja iz Priloge IX k Uredbi (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(2)

V skladu s členom 15(1)(a) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se obveznost iztovarjanja uporablja za ribolov malih pelagičnih vrst od 1. januarja 2015.

(3)

Da bi se izognili nesorazmernim stroškom ravnanja z neželenim ulovom, je Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/161 (3) dovoljevala zavržek majhnega odstotka ulova vrst, za katere veljajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja. Uredba določa skupno izjemo de minimis, ki se uporablja za ribolov malih pelagičnih vrst s pelagičnimi vlečnimi mrežami in/ali z zapornimi plavaricami za sardone, sardele, skuše in šure na geografskih podobmočjih Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 in 12 (zahodno Sredozemsko morje), 17 in 18 (Jadransko morje) ter 15, 16, 19, 20, 22, 23 in 25 (jugovzhodno Sredozemsko morje).

(4)

Delegirana uredba (EU) 2018/161 se uporablja do 31. decembra 2020.

(5)

Maja 2020 so skupina držav članic na visoki ravni Pescamed v zahodnem Sredozemskem morju (Španija, Francija in Italija), skupina na visoki ravni Adriatica v Jadranskem morju (Italija, Hrvaška in Slovenija) ter skupina na visoki ravni Sudestmed v jugovzhodnem Sredozemskem morju (Grčija, Italija, Ciper in Malta), ki imajo neposreden upravljalni interes za ribolov malih pelagičnih vrst v Sredozemskem morju, predložile znanstvene dokaze, na podlagi katerih so zaprosile za podaljšanje izjeme de minimis iz Delegirane uredbe (EU) 2018/161.

(6)

Maja 2020 je strokovna delovna skupina Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) pregledala predložene znanstvene dokaze in menila, da bi bilo za podaljšanje izjeme de minimis treba predložiti dodatne dokaze, zlasti o ravni zavržkov, sporočeni za zadevni ribolov.

(7)

Tri skupine držav članic na visoki ravni so v odgovor na pripombe delovne skupine strokovnjakov STECF junija 2020 predložile dodatne dokaze. Glede na predložene dodatne dokaze je STECF (4) menil, da so bila izpolnjena znanstvena merila, ki upravičujejo podaljšanje izjeme de minimis, odobrene z Delegirano uredbo (EU) 2018/161.

(8)

Izjema de minimis, določena v Delegirani uredbi (EU) 2018/161, se uporablja za več vrst, ki jih ulovijo plovila za mali ribolov istočasno in v zelo različnih količinah, ulov pa se iztovarja na številnih različnih mestih iztovarjanja, ki so geografsko razporejena vzdolž obale, zaradi česar je pristop na podlagi enega samega staleža težavnejši[?]. Za te vrste veljajo najmanjše velikosti ohranjanja iz Priloge IX k Uredbi (EU) 2019/1241.

(9)

Izboljšane so bile predložene informacije o nesorazmernih stroških ravnanja z neželenim ulovom in o ravneh neželenega ulova. Vendar STECF ugotavlja, da je še vedno treba izboljšati zbiranje podatkov o zavržkih. V zvezi s tem in da bi se izognili nesorazmernim stroškom ravnanja z neželenim ulovom in prekinitvi dejavnosti zadevnega ribolova in z njim povezanih gospodarskih dejavnosti, Komisija meni, da je primerno podaljšati obdobje uporabe izjeme de minimis iz Delegirane uredbe (EU) 2018/161.

(10)

Delegirano uredbo (EU) 2018/161 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na načrtovanje ribolovne sezone plovil Unije in z njo povezane gospodarske dejavnosti, zato bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Zaradi pravne varnosti in ker se Delegirana uredba (EU) 2018/161 preneha uporabljati 31. decembra 2020, bi se morala ta uredba uporabljati od 1. januarja 2021 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/161 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2023.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. avgusta 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Uredba (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L 198, 25.7.2019, str. 105).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/161 z dne 23. oktobra 2017 o izjemi de minimis za obveznost iztovarjanja pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst v Sredozemskem morju (UL L 30, 2.2.2018, str. 1).

(4)  Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) – Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation (STECF-20-04). Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2020, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/d71aef4f-7366-48cb-9cdb-afcf58565ee6


Top