EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2002

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2002 z dne 7. decembra 2020 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prijavljanjem bolezni s seznama in poročanjem o njih na ravni Unije, v zvezi z oblikami in postopki za predložitev programov spremljanja v Uniji in programov izkoreninjenja, za poročanje o njih in za vlogo za priznanje statusa prost bolezni ter v zvezi z računalniško podprtim informacijskim sistemom (Besedilo velja za EGP)

C/2020/8487

UL L 412, 8.12.2020, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2002/oj

8.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 412/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2002

z dne 7. decembra 2020

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prijavljanjem bolezni s seznama in poročanjem o njih na ravni Unije, v zvezi z oblikami in postopki za predložitev programov spremljanja v Uniji in programov izkoreninjenja, za poročanje o njih in za vlogo za priznanje statusa prost bolezni ter v zvezi z računalniško podprtim informacijskim sistemom

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti člena 23, člena 30(1)(b) ter členov 35 in 40 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 določa pravila za bolezni živali, ki se prenašajo na živali ali ljudi, vključno z določbami za prijavljanje bolezni in poročanje o njih, programe spremljanja v Uniji, programe izkoreninjenja in status prost bolezni.

(2)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 (2) dopolnjuje Uredbo (EU) 2016/429 ter določa pravila o spremljanju, programih izkoreninjenja in statusu prost bolezni za nekatere bolezni živali s seznama in porajajoče se bolezni živali. V tej uredbi bi bilo treba določiti informacije, oblike in postopkovne zahteve za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost bolezni.

(3)

Bolezni s seznama, kot so opredeljene v členu 4(18) Uredbe (EU) 2016/429, so na seznam uvrščene v skladu s členom 5(1) navedene uredbe. Izbruhe nekaterih bolezni s seznama bi bilo treba zaradi njihovega različnega profila bolezni takoj prijaviti na ravni Unije, o izbruhih drugih bolezni pa bi bilo treba poročati na ravni Unije.

(4)

Ob upoštevanju profila bolezni in zdravstvenega statusa dane države članice, območja ali kompartmenta bi bilo treba zahtevati, da se Komisiji in drugim državam članicam na ravni Unije takoj prijavi izbruh nekaterih bolezni s seznama, da se omogoči pravočasno izvajanje potrebnih ukrepov za obvladovanje tveganja. V tej uredbi bi bilo treba določiti poseben seznam navedenih bolezni s seznama, ki jih je treba takoj prijaviti na ravni Unije, in rok za tako takojšnjo prijavo.

(5)

Jamstva glede zdravja živali se uporabljajo za države članice, območja in kompartmente, proste bolezni s seznama iz točk (b) in (c) člena 9(1) Uredbe (EU) 2016/429. Ker poročanje o spremljanju, ki se izvaja za ohranitev statusa prost bolezni, ni obvezno, je obveznost prijave primarnih izbruhov navedenih bolezni v 24 urah po potrditvi utemeljena.

(6)

V primeru sekundarnih izbruhov bolezni s seznama, ki jih je treba prijaviti, je primerna uveljavljena uporaba združenih tedenskih prijav ob upoštevanju profila bolezni in glede na zdravstveni status države članice, območja ali kompartmenta.

(7)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 (3) določa uporabo pravil za preprečevanje in obvladovanje bolezni za kategorije bolezni s seznama v zvezi z vrstami ali skupinami vrst s seznama. V tej uredbi bi bilo treba določiti obveznost držav članic za poročanje na ravni Unije o odkritju bolezni kategorije E v skladu z navedeno uredbo za zadevne vrste ali skupine vrst s seznama, postopkovne zahteve in informacije za tako poročanje.

(8)

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje prijavljanja in poročanja na ravni Unije bi bilo treba določiti pravila za določitev informacij, ki jih je treba predložiti, pravila za določitev potrebnih postopkov, oblik in podatkov ter pravila za uvrstitev regij prijavljanja in poročanja na seznam.

(9)

Kar zadeva informacije, ki jih je treba poslati pri prijavi na ravni Unije, kot je določeno v členu 19 Uredbe (EU) 2016/429, bi bilo treba nekatere zahteve glede informacij podrobneje določiti, da se zagotovi enotna uporaba navedene določbe in olajša vnos podatkov v računalniško podprt informacijski sistem iz člena 22 navedene uredbe (informacijski sistem za bolezni živali (Animal Disease Information System – ADIS)).

(10)

Kar zadeva poročanje na ravni Unije o boleznih s seznama v skladu s členom 20 Uredbe (EU) 2016/429, bi bilo treba v tej uredbi določiti raven informacij, ki jih je treba predložiti o odkritju bolezni s seznama in o programih izkoreninjenja.

(11)

Člen 21 Uredbe (EU) 2016/429 od držav članic zahteva, da določijo regije prijavljanja in poročanja. Da bi zagotovili jasnost pri prijavljanju in poročanju na ravni Unije, bi bilo treba v tej uredbi navesti vrste regij prijavljanja in poročanja.

(12)

Poleg tega je primerno določiti usklajene postopke in oblike, da se zagotovi enotno poročanje o rezultatih programov spremljanja v Uniji in programov izkoreninjenja v sistemu ADIS.

(13)

Informacije o rezultatih izvajanja programov izkoreninjenja bi morale biti na voljo v sistemu ADIS, da bi Komisija lahko spremljala napredek tekočih programov izkoreninjenja v državah članicah. Take informacije bi bilo treba dopolniti z dodatnimi informacijami za namene priznanja statusa prost bolezni, ko je doseženo izkoreninjenje.

(14)

Za bolezni s seznama iz točk (b) in (c) člena 9(1) Uredbe (EU) 2016/429 se zdravstveni status znotraj ozemlja države članice lahko razlikuje med delom ozemlja, ki je priznan kot prost bolezni, in drugimi deli ozemlja z odobrenim programom izkoreninjenja za isto bolezen ali brez njega. Sistem ADIS bi moral omogočati zbiranje podatkov in, kadar je to ustrezno, povezovanje z dodatnimi podatki o skupnem številu izbruhov in prizadetih vrstah ali skupinah vrst s seznama.

(15)

Člen 28 Uredbe (EU) 2016/429 od držav članic zahteva, da Komisiji predložijo programe spremljanja v Uniji. Člen 31 Uredbe (EU) 2016/429 od držav članic zahteva, da predložijo obvezne in neobvezne programe izkoreninjenja za bolezni s seznama iz točk (b) in (c) člena 9(1) navedene uredbe. Da bi se zagotovila enotna uporaba teh določb, bi bilo treba v tej uredbi določiti enotno obliko in postopek za navedene predložitve.

(16)

Države članice bi morale Komisiji predložiti vlogo za odobritev statusa prost bolezni za bolezni kategorij B in C. Da bi se zagotovila enotna predložitev teh vlog s strani držav članic, je primerno določiti zahtevane informacije, obliko in način prenosa podatkov za te vloge.

(17)

Ker se Uredba (EU) 2016/429 uporablja od 21. aprila 2021, bi se morala tudi ta uredba uporabljati od navedenega datuma.

(18)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa pravila o:

(1)

boleznih kategorije E, ki so relevantne za prijavljanje izbruhov na ravni Unije, in informacije, ki jih morajo predložiti države članice pri prijavljanju in poročanju na ravni Unije v zvezi z odkritjem bolezni kategorije E;

(2)

rokih in pogostosti prijavljanja bolezni ter poročanja o njih na ravni Unije;

(3)

obliki in postopku za poročanje Komisiji o rezultatih programov spremljanja v Uniji ter informacijah, obliki in postopku za poročanje Komisiji in drugim državam članicam o rezultatih programov izkoreninjenja;

(4)

obliki in strukturi podatkov iz točk 1 in 3, ki jih je treba vnesti v računalniško podprt informacijski sistem za prijavljanje bolezni in poročanje o njih na ravni Unije;

(5)

uvrstitvi regij prijavljanja in poročanja na seznam;

(6)

obliki in postopku za predložitev informacij o programih spremljanja v Uniji Komisiji in drugim državam članicam;

(7)

informacijah, obliki in postopkovnih zahtevah v zvezi s predložitvijo osnutkov obveznih in neobveznih programov izkoreninjenja Komisiji v odobritev ter v zvezi s kazalniki uspešnosti, potrebnimi za oceno učinkovitosti uporabe navedenih programov, ter oblikah in postopkih za vloge za priznanje statusa prost bolezni za celotno ozemlje držav članic ali njihova območja in kompartmente ter za izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo o državah članicah ali njihovih območjih in kompartmentih, prostih bolezni;

(8)

postopkih za vzpostavitev in uporabo informacijskega sistema za bolezni živali (Animal Disease Information System – ADIS).

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„bolezen kategorije B“ pomeni bolezen s seznama, ki jo je treba nadzirati v vseh državah članicah s ciljem njenega izkoreninjenja v celotni Uniji, kakor je navedeno v členu 9(1)(b) Uredbe (EU) 2016/429;

(2)

„bolezen kategorije C“ pomeni bolezen s seznama, ki zadeva nekatere države članice in za katero so potrebni ukrepi za preprečevanje njenega širjenja v dele Unije, ki so uradno prosti bolezni ali kjer se za zadevno bolezen s seznama izvajajo programi izkoreninjenja, kakor je navedeno v členu 9(1)(c) Uredbe (EU) 2016/429;

(3)

„bolezen kategorije E“ pomeni bolezen s seznama, za katero je potrebno spremljanje znotraj Unije, kakor je navedeno v členu 9(1)(e) Uredbe (EU) 2016/429;

(4)

„primarni izbruh“ pomeni izbruh, ki ni epidemiološko povezan s predhodnim izbruhom v isti regiji prijavljanja in poročanja države članice ali prvi izbruh v drugi regiji prijavljanja in poročanja iste države članice;

(5)

„sekundarni izbruh“ pomeni izbruh, ki ni primarni izbruh;

(6)

„informacijski sistem za bolezni živali (ADIS)“ pomeni računalniško podprt informacijski sistem za prijavljanje bolezni in poročanje o njih na Unije, kakor je navedeno v členu 22 Uredbe (EU) 2016/429, ki ga vzpostavi in upravlja Komisija;

(7)

„ozemeljsko področje uporabe“ pomeni ozemlje, zajeto v program izkoreninjenja v skladu s členom 13 Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v zvezi s kopenskimi živalmi in v skladu s členom 47 navedene delegirane uredbe v zvezi z vodnimi živalmi;

(8)

„trajanje programa izkoreninjenja“ pomeni obdobje izvajanja programa izkoreninjenja v skladu s členom 15 Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v zvezi s kopenskimi živalmi in v skladu s členom 49 navedene delegirane uredbe v zvezi z vodnimi živalmi.

Člen 3

Prijavljanje na ravni Unije

1.   Države članice Komisiji in drugim državam članicam v 24 urah po potrditvi prijavijo vsak primarni izbruh na svojem ozemlju, ki zadeva bolezen s seznama iz:

(a)

točk 1 in 2 Priloge I;

(b)

točke 3 Priloge I, če je bil odkrit primarni izbruh v zadevni ciljni živalski populaciji v državi članici ali na območju, prostem bolezni;

(c)

točk 4 in 5 Priloge I, če je bil primarni izbruh odkrit v državi članici, na območju ali, kadar je to ustrezno, v kompartmentu, prostem bolezni.

2.   Države članice najpozneje prvi delovni dan vsakega tedna v zvezi s prejšnjim tednom, ki zajema obdobje od ponedeljka od 0.00 do nedelje do 24.00, Komisiji prijavijo sekundarne izbruhe na svojem ozemlju za bolezen s seznama iz:

(a)

točk 1 in 2 Priloge I;

(b)

točke 3 Priloge I, če so bili taki sekundarni izbruhi odkriti v zadevni ciljni živalski populaciji v državi članici ali na območju, prostem bolezni;

(c)

točk 4 in 5 Priloge I, če so bili taki sekundarni izbruhi odkriti v državi članici, na območju ali, kadar je to ustrezno, v kompartmentu, prostem bolezni.

Če Komisija ne prejme nobenih informacij, se šteje, da v obdobju iz prvega pododstavka ni bil potrjen noben sekundarni izbruh.

3.   Prijave iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo informacije, določene v Prilogi II, in se predložijo elektronsko prek sistema ADIS.

Člen 4

Poročanje na ravni Unije o odkritju bolezni s seznama

1.   Države članice Komisiji in drugim državam članicam do 30. aprila vsako leto v zvezi s prejšnjim koledarskim letom poročajo o odkritju bolezni kategorije E, ki so bile potrjene na njihovem ozemlju pri vrstah s seznama in skupinah vrst s seznama iz tabele iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1882.

2.   Prvo poročilo iz točke 1 je treba predložiti do 30. aprila 2022.

3.   Poročanje iz odstavka 1 vsebuje informacije iz Priloge III in se predloži elektronsko prek sistema ADIS.

Člen 5

Regije prijavljanja in poročanja

Regije prijavljanja in poročanja, ki jih države članice določijo v skladu s členom 21 Uredbe (EU) 2016/429, so navedene v Prilogi IV k tej uredbi.

Člen 6

Poročanje na ravni Unije o rezultatih programov spremljanja v Uniji

1.   Države članice Komisiji vsako leto do 15. marca v zvezi s prejšnjim koledarskim letom poročajo o podatkih rezultatov programov spremljanja v Uniji.

2.   Podatki iz odstavka 1 se predložijo elektronsko prek sistema ADIS.

Člen 7

Poročanje na ravni Unije o letnih rezultatih izvajanja odobrenih programov izkoreninjenja

1.   Države članice Komisiji vsako leto do 30. aprila predložijo poročila o rezultatih izvajanja svojih tekočih odobrenih programov izkoreninjenja.

2.   Poročila iz odstavka 1 vključujejo:

(a)

za vsako leto v zvezi s prejšnjim koledarskim letom informacije, določene v:

(i)

oddelku 1 Priloge V za programe izkoreninjenja za bolezni kategorij B in C pri kopenskih živalih, ki temeljijo na odobritvi statusa prost bolezni na ravni obratov;

(ii)

oddelku 2 Priloge V za programe izkoreninjenja za okužbo z virusom stekline (RABV);

(iii)

oddelku 3 Priloge V za programe izkoreninjenja za okužbo z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) (okužba z BTV);

(iv)

oddelku 4 Priloge V za programe izkoreninjenja za bolezni kategorij B in C pri vodnih živalih ter

(b)

za vsakih 6 let po začetni odobritvi programov izkoreninjenja v zvezi s prejšnjimi 6 koledarskimi leti informacije, razen informacij, predhodno predloženih v poročilih iz točke (a), ki so določene v:

(i)

točki 1 oddelka 6 Priloge VI za programe izkoreninjenja za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri gojenem govedu;

(ii)

točki 2 oddelka 6 Priloge VI za programe izkoreninjenja za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri gojenih ovcah in kozah;

(iii)

točki 3 oddelka 6 Priloge VI za programe izkoreninjenja za okužbo s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. tuberculosis, M. caprae (MTBC));

(iv)

točki 8 oddelka 6 Priloge VI za programe izkoreninjenja za okužbo z RABV.

3.   Poročila iz odstavka 1 se predložijo elektronsko prek sistema ADIS.

Člen 8

Poročanje na ravni Unije o končnih rezultatih izvajanja odobrenih programov izkoreninjenja

1.   Države članice Komisiji predložijo končno poročilo o svojih odobrenih programih izkoreninjenja v 4 mesecih po njihovem zaključku.

2.   Končno poročilo iz odstavka 1 vključuje:

(a)

v primeru obveznih programov izkoreninjenja obdobje izvajanja teh programov od zadnjega poročila, predloženega v skladu s točko (b) člena 7(2), do zaključka;

(b)

v primeru neobveznih programov izkoreninjenja celotno obdobje izvajanja od odobritve do zaključka.

3.   Končno poročilo iz odstavka 1 vključuje informacije, določene v točkah od (e) do (n) člena 11(1) in v členu 11(2), kot je ustrezno, razen informacij, predhodno predloženih v poročilih iz člena 7(1), kadar države članice zahtevajo:

(a)

priznanje statusa prost bolezni ali

(b)

podaljšanje obdobja izvajanja programov izkoreninjenja v skladu z drugim stavkom člena 15(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 ali drugim stavkom člena 49(2) navedene delegirane uredbe.

4.   Kadar država članica ne zahteva priznanja statusa prost bolezni za bolezen kategorije C ali podaljšanja obdobja izvajanja programov izkoreninjenja iz točk (a) in (b) odstavka 3, ne predloži končnega poročila iz odstavka 1. Namesto tega država članica Komisiji predloži izjavo, ki potrjuje, da s programom izkoreninjenja ni bilo doseženo izkoreninjenje in da ni bilo zahtevano podaljšanje obdobja njegovega izvajanja.

5.   Končno poročilo iz odstavka 1 se predloži elektronsko prek sistema ADIS.

Člen 9

Predložitev in bistvene spremembe programov spremljanja v Uniji

1.   Države članice Komisiji predložijo svoje programe spremljanja v Uniji do 31. maja v letu pred letom začetka njihovega izvajanja.

2.   Programi iz odstavka 1:

(a)

vključujejo vsaj informacije iz člena 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(b)

se predložijo elektronsko z uporabo standardnih elektronskih predlog, zagotovljenih v ta namen.

3.   Za programe iz odstavka 1, ki so bili Komisiji predloženi kot tehnični del vlog za financiranje Unije, se šteje, da so bili predloženi v skladu z odstavkom 1.

4.   Države članice tekoče programe spremljanja v Uniji v primeru bistvenih sprememb posodobijo in jih ponovno predložijo.

Člen 10

Predložitev programov izkoreninjenja

1.   Države članice Komisiji elektronsko z uporabo standardnih elektronskih predlog, zagotovljenih v ta namen, predložijo v odobritev:

(a)

svoje obvezne programe izkoreninjenja do 31. maja v letu pred letom začetka njihovega izvajanja;

(b)

svoje neobvezne programe izkoreninjenja kadar koli.

2.   Programi izkoreninjenja iz odstavka 1 vključujejo ustrezne informacije, določene v:

(a)

oddelku 1 Priloge VII za programe izkoreninjenja za bolezni kategorij B in C pri kopenskih živalih, ki temeljijo na odobritvi statusa prost bolezni na ravni obratov;

(b)

oddelku 2 Priloge VII za programe izkoreninjenja za okužbo z RABV;

(c)

oddelku 3 Priloge VII za programe izkoreninjenja za okužbo z BTV;

(d)

oddelku 4 Priloge VII za programe izkoreninjenja za bolezni kategorij B in C pri vodnih živalih.

Člen 11

Vloga za priznanje statusa prost bolezni za države članice ali območja glede bolezni kopenskih in vodnih živali ter statusa prost bolezni za kompartmente glede bolezni vodnih živali

1.   Kadar države članice pri Komisiji vložijo vloge za priznanje statusa prost bolezni v skladu z oddelkoma 1 in 2 poglavja 4 dela II Delegirane uredbe (EU) 2020/689, v vloge vključijo ustrezne informacije, določene v:

(a)

oddelkih 1 in 2 Priloge VI, če vloga za priznanje statusa prost bolezni temelji na odsotnosti vrste s seznama;

(b)

oddelkih 1 in 3 Priloge VI, če vloga za priznanje statusa prost bolezni temelji na nezmožnosti preživetja povzročitelja bolezni;

(c)

oddelkih 1 in 4 Priloge VI, če vloga za priznanje statusa prost bolezni temelji na nezmožnosti preživetja vektorjev s seznama za bolezni s seznama pri kopenskih živalih;

(d)

oddelkih 1 in 5 Priloge VI, če vloga za priznanje statusa prost bolezni temelji na preteklih podatkih in podatkih o spremljanju;

(e)

oddelku 1 in točki 1 oddelka 6 Priloge VI, če vloga za priznanje statusa prost bolezni temelji na programih izkoreninjenja za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri gojenem govedu;

(f)

oddelku 1 in točki 2 oddelka 6 Priloge VI, če vloga za priznanje statusa prost bolezni temelji na programih izkoreninjenja za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri gojenih ovcah in kozah;

(g)

oddelku 1 in točki 3 oddelka 6 Priloge VI, če vloga za priznanje statusa prost bolezni temelji na programih izkoreninjenja za okužbo z MTBC;

(h)

oddelku 1 in točki 4 oddelka 6 Priloge VI, če vloga za priznanje statusa prost bolezni temelji na programih izkoreninjenja za enzootsko govejo levkozo (EBL);

(i)

oddelku 1 in točki 5 oddelka 6 Priloge VI, če vloga za priznanje statusa prost bolezni temelji na programih izkoreninjenja za infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis (IBR/IPV);

(j)

oddelku 1 in točki 6 oddelka 6 Priloge VI, če vloga za priznanje statusa prost bolezni temelji na programih izkoreninjenja za okužbo z virusom bolezni Aujeszkega (ADV);

(k)

oddelku 1 in točki 7 oddelka 6 Priloge VI, če vloga za priznanje statusa prost bolezni temelji na programih izkoreninjenja za bovino virusno diarejo (BVD);

(l)

oddelku 1 in točki 8 oddelka 6 Priloge VI, če vloga za priznanje statusa prost bolezni temelji na programih izkoreninjenja za okužbo z RABV;

(m)

oddelku 1 in točki 9 oddelka 6 Priloge VI, če vloga za priznanje statusa prost bolezni temelji na programih izkoreninjenja za okužbo z BTV;

(n)

oddelku 1 in, kadar je to ustrezno, točki 10 oddelka 6 Priloge VI, če vloga za priznanje statusa prost bolezni temelji na programih izkoreninjenja za bolezni vodnih živali.

2.   Vloge za priznanje statusa prost bolezni za kompartmente poleg informacij iz točke (n) odstavka 1 vključujejo naslednje informacije:

(a)

v primeru kompartmentov iz točke (a) člena 73(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 dokumentacijo, ki utemeljuje izpolnjevanje zahtev iz člena 79(3), (4) in (5) navedene delegirane uredbe;

(b)

v primeru kompartmentov iz točke (b) člena 73(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 oceno iz točke (a) člena 73(3) navedene delegirane uredbe in podrobnosti o vseh ukrepih, ki so bili uvedeni za preprečevanje vnosa bolezni v kompartment, kot je določeno v točki (c) člena 73(3) navedene delegirane uredbe.

3.   Države članice Komisijo takoj obvestijo o vsakem potrjenem primeru zadevne bolezni, odkritem na zadevnem ozemlju po datumu vložitve vlog za priznanje statusa prost bolezni in pred datumom priznanja navedenega statusa.

4.   Vloge iz odstavkov 1 in 2 se predložijo elektronsko prek sistema ADIS.

Člen 12

Izmenjava informacij o državah članicah ali njihovih območjih in kompartmentih, prostih bolezni

1.   Seznam ozemelj, območij ali kompartmentov s statusom prost bolezni iz člena 38 Uredbe (EU) 2016/429 se sestavi z uporabo standardne elektronske predloge, ki je na voljo na spletišču Komisije.

2.   Države članice spremenijo seznam iz odstavka 1 v dveh delovnih dneh, če se status prost bolezni ozemlja, območij ali kompartmentov spremeni zaradi neizpolnjevanja zahtev za ohranitev navedenega statusa.

3.   Države članice izdajo začasne deklaracije za območja ali kompartmente za nekatere bolezni vodnih živali iz točke (a) člena 83(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 z uporabo standardne elektronske predloge, ki je na voljo na spletišču Komisije.

Člen 13

Postopki za vzpostavitev in uporabo sistema ADIS

Države članice uporabljajo sistem ADIS ali katerega koli od njegovih delov za vnos in prenos podatkov v skladu s to uredbo od datuma, ki jim ga sporoči Komisija.

Člen 14

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. aprila 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. decembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (UL L 174, 3.6.2020, str. 211).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 z dne 3. decembra 2018 o uporabi nekaterih pravil za preprečevanje in obvladovanje bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje navedenih bolezni s seznama (UL L 308, 4.12.2018, str. 21).


PRILOGA I

BOLEZNI S SEZNAMA, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI NA RAVNI UNIJE

1.   Bolezni s seznama pri kopenskih živalih, ki jih je treba prijaviti na ravni Unije v skladu s točko (a) člena 3(1) in točko (a) člena 3(2)

Slinavka in parkljevka

Okužba z virusom goveje kuge

Okužba z virusom mrzlice doline Rift

Okužba z virusom vozličastega dermatitisa

Okužba z Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pljučna kuga govedi)

Ovčje in kozje koze

Okužba z virusom kuge drobnice

Nalezljiva plevropnevmonija koz

Afriška bolezen konj

Okužba z Burkholderia mallei (smrkavost)

Klasična prašičja kuga

Afriška prašičja kuga

Visokopatogena aviarna influenca

Okužba z virusom atipične kokošje kuge, razen pri diagnosticiranju:

Columbiformes, razen če se gojijo kot perutnina, ali

divje živali vrst s seznama

Okužba z virusom stekline

Okužba z virusom epizootske hemoragične bolezni

Vranični prisad

Surra (okužba s Trypanosoma evansi)

Ebolavirusna bolezen

Infekciozna anemija enoprstih kopitarjev

Durina

Venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev

Okužba z Aethina tumida (malim panjskim hroščem)

Infestacija čebel s Tropilaelaps spp.

Okužba z Batrachochytrium salamandrivorans

Japonski encefalitis

Mrzlica Zahodnega Nila

(Vzhodni in zahodni) encefalitis enoprstih kopitarjev

2.   Bolezni s seznama pri vodnih živalih, ki jih je treba prijaviti na ravni Unije v skladu s točko (a) člena 3(1) in točko (a) člena 3(2)

Epizootska hematopoetska nekroza

Okužba z Mikrocytos mackini

Okužba s Perkinsus marinus

Okužba z virusom sindroma Taura

Okužba z virusom rumene glave

3.   Bolezni s seznama pri kopenskih živalih, ki jih je treba prijaviti na ravni Unije v skladu s točko (b) člena 3(1) in točko (b) člena 3(2)

Okužba z Brucella abortus, B. melitensis, B. suis

Okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) (MTBC)

Infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis (IBR/IPV)

Bovina virusna diareja (BVD)

Enzootska goveja levkoza (EBL)

Okužba z virusom bolezni Aujeszkega (ADV)

4.   Bolezni s seznama pri kopenskih živalih, ki jih je treba prijaviti na ravni Unije v skladu s točko (c) člena 3(1) in točko (c) člena 3(2)

Okužba z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) („okužba z BTV“) po serotipih

Infestacija z Varroa spp.

Infestacija z Echinococcus multilocularis

5.   Bolezni s seznama pri vodnih živalih, ki jih je treba prijaviti na ravni Unije v skladu s točko (c) člena 3(1) in točko (c) člena 3(2)

Virusna hemoragična septikemija

Infekciozna hematopoetska nekroza

Okužba z virusom infekciozne anemije lososov z delecijo zelo polimorfne regije

Okužba z Marteilia refringens

Okužba z Bonamia exitiosa

Okužba z Bonamia ostreae

Okužba z virusom bolezni belih pik (okužba z WSSV)


PRILOGA II

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA PREDLOŽITI PRI PRIJAVLJANJU IZBRUHOV BOLEZNI SEZNAMA NA RAVNI UNIJE V SKLADU S ČLENOM 3(3)

1.   

Datum odpreme.

2.   

Čas odpreme.

3.   

Ime države.

4.   

Ime bolezni in vrsta patogenega organizma, kadar je to ustrezno.

5.   

Serijska številka izbruha.

6.   

Vrsta izbruha (primarni/sekundarni izbruh).

7.   

Referenčna številka izbruha, povezanega s tem izbruhom (kadar je to ustrezno).

8.   

Regija in geografska lokacija izbruha.

9.   

Datum ugotovitve suma.

10.   

Datum potrditve.

11.   

Uporabljene diagnostične metode.

12.   

Izvor bolezni.

13.   

Sprejeti ukrepi za obvladovanje bolezni.

14.   

Živali, povezane z izbruhom:

(a)

kopenske živali (po vrstah), razen medonosnih čebel in čmrljev:

(i)

število dovzetnih živali, vključno z divjimi živalmi, kadar je to ustrezno;

(ii)

ocenjeno število klinično ali subklinično okuženih ali infestiranih živali, vključno z divjimi živalmi, kadar je ustrezno;

(iii)

ocenjeno število poginulih živali ali, v primeru divjih živali, ki so bile najdene mrtve;

(iv)

število usmrčenih živali;

(v)

število zaklanih živali;

(b)

medonosne čebele in čmrlji:

(i)

število dovzetnih družin;

(ii)

število klinično ali subklinično okuženih ali infestiranih družin;

(iii)

število mrtvih družin;

(iv)

število uničenih družin;

(c)

vodne živali (po vrstah):

(i)

ocenjeno število ali biomasa dovzetnih živali, vključno z divjimi živalmi, kadar je to ustrezno;

(ii)

ocenjeno število ali biomasa klinično ali subklinično okuženih živali, vključno z divjimi živalmi, kadar je to ustrezno;

(iii)

ocenjeno število ali biomasa živali, ki so poginile, ali, v primeru divjih živali, ki so bile najdene mrtve;

(iv)

ocenjeno število ali biomasa usmrčenih živali;

(v)

ocenjeno število ali biomasa zaklanih živali.

15.   

Datum predhodnega čiščenja in razkuževanja (kadar je to ustrezno).


PRILOGA III

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA PREDLOŽITI ZA POROČANJE O ODKRITJU BOLEZNI S SEZNAMA NA RAVNI UNIJE V SKLADU S ČLENOM 4(3)

1.   

Datum poročila.

2.   

Obdobje poročanja.

3.   

Ime države.

4.   

Ime bolezni in vrsta patogenega organizma, kadar je to ustrezno.

5.   

Število izbruhov po živalskih vrstah ali skupinah vrst s seznama v obdobju poročanja.

6.   

Datum potrditve zadnjega izbruha.


PRILOGA IV

REGIJE V DRŽAVAH ČLANICAH ZA NAMENE OBVEŠČANJA IN POROČANJA V SKLADU S ČLENOM 5

Država članica:

Regije prijavljanja in poročanja:

Belgija

province — provincie

Bolgarija

област

Češka

okres

Danska

veterinarske enote ali občine

Nemčija

Kreis, Regierungsbezirk oder Bundesland

Estonija

maakond

Irska

county

Grčija

περιφερειακή ενότητα

Španija

provincia

Francija

département

Hrvaška

županija

Italija

provincia

Ciper

επαρχία

Latvija

novads

Litva

apskritis

Luksemburg

celotna država

Madžarska

megye

Malta

celotna država

Nizozemska

gemeente

Avstrija

Bezirk

Poljska

powiat

Portugalska

celina: distrito

drugi deli ozemlja: região autónoma

Romunija

județ

Slovenija

območni urad

Slovaška

kraj

Finska

maakunta/landskap

Švedska

kommun


PRILOGA V

INFORMACIJE O REZULTATIH IZVAJANJA OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH PROGRAMOV IZKORENINJENJA, KI JIH JE TREBA PREDLOŽITI V SKLADU S TOČKO (A) ČLENA 7(2)

ODDELEK 1

Rezultati programov izkoreninjenja za bolezni kategorij B in C pri kopenskih živalih, ki temeljijo na odobritvi statusa prost bolezni na ravni obratov

Informacije, ki jih je treba predložiti o programih izkoreninjenja za bolezni kategorij B in C pri kopenskih živalih, ki temeljijo na odobritvi statusa prost bolezni na ravni obratov:

1.

Datum poročila.

2.

Obdobje poročanja.

3.

Ime države.

4.

Ime bolezni.

5.

Ozemeljsko področje uporabe (v primeru spremembe ozemeljskega področja uporabe v skladu s točko 4 oddelka 1 Priloge VII).

6.

Informacije o zadevnih obratih in živalih, ki se nahajajo na ozemlju v skladu s točko 5, po območjih ali regijah, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij:

(a)

število obratov, ki gojijo živali iz ciljne živalske populacije, razen obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689 (1) na dan 31. decembra;

(b)

število živali iz ciljne živalske populacije, ki se gojijo v obratih iz točke (a) na dan 31. decembra;

(c)

število obratov s statusom prost bolezni, vključno z obrati z začasno preklicanim statusom prost bolezni, s cepljenjem ali brez njega, kadar je to ustrezno, od števila obratov iz točke (a) na dan 31. decembra;

(d)

število živali, ki se gojijo v obratih iz točke (c);

(e)

število obratov z enim ali več potrjenimi primeri od števila obratov iz točke (a) na dan 31. decembra;

(f)

število izbruhov, potrjenih v obdobju poročanja.

ODDELEK 2

Rezultati programov izkoreninjenja za okužbo z RABV

Informacije, ki jih je treba predložiti o programih izkoreninjenja za okužbo z RABV:

1.

Datum poročila.

2.

Obdobje poročanja.

3.

Ime države.

4.

Ozemeljsko področje uporabe (v primeru spremembe ozemeljskega področja uporabe v skladu s točko 3 oddelka 2 Priloge VII).

5.

Informacije o spremljanju po območjih ali regijah, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij, vključno vsaj z zemljevidi s podatki o:

(a)

številu testiranih indikatorskih živali na vrsto;

(b)

številu potrjenih primerov po vrstah.

6.

Informacije o cepljenju divjih živali po območjih ali regijah, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij:

(a)

število in datumi kampanj cepljenja;

(b)

dosežena gostota vab s cepivom in, če je skupna velikost območja cepljenja na kampanjo cepljenja večja od 20 000 km2, zemljevid gostote vab s cepivom;

(c)

na zahtevo Komisije elektronske datoteke, ki vključujejo:

(i)

poti letenja, evidentirane med distribucijo vab s cepivom;

(ii)

distribucijo vab s cepivom (čas in položaj vsake nastavljene vabe), zabeleženo med zračno distribucijo, če je skupna velikost območja cepljenja na kampanjo cepljenja večja od 20 000 km2;

(d)

informacije o spremljanju učinkovitosti cepljenja z zemljevidi s podatki o:

(i)

številu živali, pozitivnih na test biomarkerja/število opravljenih testov biomarkerja;

(ii)

številu živali, pozitivnih na serološke teste/število opravljenih seroloških testov.

ODDELEK 3

Rezultati programov izkoreninjenja za okužbo z BTV

Informacije, ki jih je treba predložiti o programih izkoreninjenja za okužbo z BTV:

1.

Datum poročila.

2.

Obdobje poročanja.

3.

Ime države.

4.

Ozemeljsko področje uporabe (v primeru spremembe ozemeljskega področja uporabe v skladu s točko 3 oddelka 3 Priloge VII).

5.

Informacije o spremljanju na ozemlju v skladu s točko 4, po območjih ali regijah, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij:

(a)

število obratov, ki gojijo živali iz ciljne živalske populacije na dan 31. decembra;

(b)

število živali iz ciljne živalske populacije, ki se gojijo v obratih iz točke (a) na dan 31. decembra;

(c)

število obratov, ki gojijo živali iz ciljne živalske populacije, v katerih je bilo izvedeno cepljenje proti okužbi z BTV, in število živali, cepljenih v obdobju poročanja, po vrstah in, če je to ustrezno, po serotipih BTV;

(d)

število izbruhov po serotipih BTV, potrjenih v obdobju poročanja;

(e)

število in lokacija pred vektorji zaščitenih obratov, kadar je to ustrezno;

(f)

opis sezonskih območij brez okužbe z BTV in datumi začetka in konca brezvektorskega obdobja, kadar je to ustrezno.

ODDELEK 4

Rezultati programov izkoreninjenja za bolezni kategorij B in C pri vodnih živalih

Informacije, ki jih je treba predložiti o programih izkoreninjenja za bolezni kategorij B in C pri vodnih živalih:

1.

Datum poročila.

2.

Obdobje poročanja.

3.

Ime države.

4.

Ime bolezni.

5.

Ozemeljsko področje uporabe (v primeru spremembe ozemeljskega področja uporabe v skladu s točko 4 oddelka 4 Priloge VII).

6.

Informacije o obratih akvakulture in živalih, ki se nahajajo na ozemlju iz točke 5, po kompartmentih, območjih ali regijah, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij:

(a)

število odobrenih obratov akvakulture in število registriranih obratov akvakulture, ki gojijo živali iz ciljne živalske populacije, in, kadar je to ustrezno, mest vzorčenja pri divjih populacijah, ki so vključeni v program izkoreninjenja, na dan 31. decembra;

(b)

število obratov akvakulture in, kadar je to ustrezno, mest vzorčenja pri divjih populacijah od števila obratov ali mest vzorčenja iz točke (a), ki na dan 31. decembra niso okuženi;

(c)

število okuženih obratov akvakulture in, kadar je to ustrezno, mest vzorčenja pri divjih populacijah s potrjenimi primeri od števila obratov in mest vzorčenja iz točke (a) na dan 31. decembra;

(d)

število novih okuženih obratov akvakulture in, kadar je to ustrezno, mest vzorčenja pri divjih populacijah s potrjenimi primeri od števila obratov in mest vzorčenja iz točke (a) na dan 31. decembra.


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (UL L 174, 3.6.2020, str. 211).


PRILOGA VI

INFORMACIJE O REZULTATIH IZVAJANJA OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH PROGRAMOV IZKORENINJENJA, KI JIH JE TREBA PREDLOŽITI V SKLADU S TOČKO (B) ČLENA 7(2), IN INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA VKLJUČITI V VLOGE ZA PRIZNANJE STATUSA PROST BOLEZNI ZA DRŽAVE ČLANICE ALI OBMOČJA GLEDE BOLEZNI KOPENSKIH IN VODNIH ŽIVALI TER V VLOGE ZA PRIZNANJE STATUSA PROST BOLEZNI ZA KOMPARTMENTE GLEDE BOLEZNI VODNIH ŽIVALI V SKLADU S ČLENOM 11

ODDELEK 1

Izpolnjevanje splošnih meril

Splošne informacije, ki jih je treba vključiti v vloge za priznanje statusa prost bolezni:

1.

Datum vloge.

2.

Ime države.

3.

Ime bolezni.

4.

Ozemeljsko področje uporabe v zvezi s priznavanjem statusa prost bolezni.

5.

Izjava, ki potrjuje, da so izpolnjena ustrezna splošna merila v skladu s točko (a) člena 66 Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za države članice ali območja oziroma s točko (a) člena 73(1) navedene delegirane uredbe za vodne kompartmente.

ODDELEK 2

Status prost bolezni na podlagi odsotnosti vrst s seznama

Informacije, ki jih je treba vključiti v vloge za priznanje statusa prost bolezni na podlagi odsotnosti vrst s seznama:

V skladu s členom 67(2) ali 74(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

ODDELEK 3

Status prost bolezni na podlagi nezmožnosti preživetja povzročitelja bolezni

Informacije, ki jih je treba vključiti v vloge za priznanje statusa prost bolezni na podlagi nezmožnosti preživetja povzročitelja bolezni:

V skladu s členom 68(2) ali 75(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

ODDELEK 4

Status prost bolezni na podlagi nezmožnosti preživetja vektorjev s seznama za bolezni s seznama pri kopenskih živalih

Informacije, ki jih je treba vključiti v vloge za priznanje statusa prost bolezni na podlagi nezmožnosti preživetja vektorjev s seznama za bolezni s seznama pri kopenskih živalih:

Dokumentacija v skladu s členom 69(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

ODDELEK 5

Status prost bolezni na podlagi preteklih podatkov in podatkov o spremljanju

1.

Informacije, ki jih mora pristojni organ vključiti v vloge za priznanje statusa prost bolezni na podlagi preteklih podatkov in podatkov o spremljanju, če bolezen ni bila nikoli sporočena ali če je bila izkoreninjena in ni bila prijavljena vsaj 25 let pred vložitvijo vloge za priznanje statusa prost bolezni na navedenem ozemlju:

(a)

če se zahteva priznanje statusa prost infestacije z Varroa spp.:

dokumentirani dokazi o izpolnjevanju zahtev iz točk od (a) do (f) oddelka 1 dela III Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689;

(b)

če se zahteva priznanje statusa prost okužbe z Bonamia exitiosa:

(i)

rezultati raziskave, ki je potekala vsaj eno leto v vseh obratih ali skupinah obratov, ki gojijo vrste s seznama v državi članici, na območju ali v kompartmentu, in, kadar se to zahteva, na mestih vzorčenja pri divjih populacijah. Testiranje mora biti izvedeno z uporabo vzorca, ki omogoča odkritje okužbe z Bonamia exitiosa s 95-odstotno stopnjo zaupanja, če je povzročitelj bolezni prisoten v populaciji pri prevalenci 2 %;

(ii)

ukrepi, ki se izvajajo za preprečevanje vnosa Bonamia exitiosa na zadevno ozemlje;

(iii)

ukrepi za obvladovanje bolezni, ki se izvajajo v primeru izbruha;

(c)

če se zahteva priznanje statusa prost okužbe z WSSV:

(i)

rezultati raziskave, ki je potekala vsaj eno leto v vseh obratih ali skupinah obratov, ki gojijo vrste s seznama v državi članici, na območju ali v kompartmentu, in, kadar se to zahteva, na mestih vzorčenja pri divjih populacijah. Testiranje mora biti izvedeno z uporabo vzorca, ki omogoča odkritje okužbe z WSSV s 95-odstotno stopnjo zaupanja, če je povzročitelj bolezni prisoten v populaciji pri prevalenci 2 %;

(ii)

ukrepi, ki se izvajajo za preprečevanje vnosa WSSV na zadevno ozemlje;

(iii)

ukrepi za obvladovanje bolezni, ki se izvajajo v primeru izbruha.

2.

Informacije, ki zajemajo vsaj zadnjih 10 let in jih je treba vključiti v vloge za priznanje statusa prost BVD na podlagi preteklih podatkov in podatkov o spremljanju, če je bila bolezen prijavljena v zadnjih 25 letih in je bila izkoreninjena z zadevnega ozemlja:

(a)

število obratov, ki gojijo govedo, po zdravstvenih statusih (1) in število goved, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra vsako leto;

(b)

uporabljeni strategija/režimi testiranja in diagnostične metode za določitev statusa BVD obratov, ki gojijo govedo (okužen, neokužen);

(c)

uporabljeni strategija/režimi testiranja in diagnostične metode za dokazovanje ohranjanja statusa neokužen za obrate, ki gojijo govedo;

(d)

ukrepi za preprečevanje vnosa virusa BVD na zadevno ozemlje;

(e)

ukrepi za obvladovanje bolezni, ki se izvajajo v primeru izbruha;

(f)

število izbruhov na leto;

(g)

število potrjenih primerov v preteklih 18 mesecih;

(h)

podatki o preteklih cepljenjih in datum prepovedi cepljenja proti BVD za gojeno govedo.

3.

Informacije, ki jih je treba vključiti v vloge za priznanje statusa prost bolezni na podlagi preteklih podatkov in podatkov o spremljanju, če se zahteva priznanje statusa prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja:

dokumentirani dokazi o izpolnjevanju zahtev iz točk od (a) do (e) oddelka 1 dela IV Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689.

ODDELEK 6

Status prost bolezni na podlagi programov izkoreninjenja

Informacije, ki jih je treba vključiti v vloge za priznanje statusa prost bolezni na podlagi programov izkoreninjenja, po koledarskih letih:

1.

v primeru programov izkoreninjenja za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri gojenem govedu po območjih ali regijah, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij:

(a)

število obratov, ki gojijo govedo, razen obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in število goved, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra;

(b)

število obratov, ki gojijo govedo, s statusom prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, s cepljenjem ali brez njega, vključno z obrati z začasno preklicanim statusom prost bolezni, in število goved, ki se gojijo v teh obratih na dan 31. decembra;

(c)

število obratov, ki gojijo govedo, ki se vsako leto testira s serološkim testom za odobritev ali ohranitev statusa, in število testiranih goved;

(d)

število obratov s sumom po testiranju iz točke (c);

(e)

število goved, vnesenih v obrat iz točke (a);

(f)

število goved, testiranih s serološkim testom v okviru njihovega vnosa v obrat;

(g)

število obratov s sumom po testiranju iz točke (f);

(h)

število obratov s potrjeno okužbo med obrati iz točk (d) in (g);

(i)

število obratov s preiskavami primerov splava, ki bi jih lahko povzročila okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis;

(j)

število obratov s potrjeno okužbo med obrati iz točke (i);

(k)

skupno število obratov s potrjeno okužbo, če se razlikuje od seštevka števila obratov iz točk (h) in (j);

(l)

datum zadnjega cepljenja gojenega goveda proti okužbi z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis;

(m)

število obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in število goved, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra;

2.

v primeru programov izkoreninjenja za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri gojenih ovcah in kozah po območjih ali regijah, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij:

(a)

število obratov, ki gojijo ovce ali koze, razen obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in število ovc ali koz, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra;

(b)

število obratov, ki gojijo ovce ali koze, s statusom prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, s cepljenjem ali brez njega, vključno z obrati z začasno preklicanim statusom prost bolezni, in število ovc ali koz, ki se gojijo v teh obratih na dan 31. decembra;

(c)

število obratov, ki gojijo ovce ali koze, ki se vsako leto testirajo s serološkim testom za odobritev ali ohranitev statusa, in število testiranih ovc ali koz;

(d)

število obratov s sumom po testiranju iz točke (c);

(e)

število ovc ali koz, vnesenih v obrat iz točke (a);

(f)

število ovc ali koz, testiranih s serološkim testom v okviru njihovega vnosa v obrat;

(g)

število obratov s sumom po testiranju iz točke (f);

(h)

število obratov s potrjeno okužbo med obrati iz točk (d) in (g);

(i)

število obratov s preiskavami primerov splava, ki bi jih lahko povzročila okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis;

(j)

število obratov s potrjeno okužbo med obrati iz točke (i);

(k)

skupno število obratov s potrjeno okužbo, če se razlikuje od seštevka števila obratov iz točk (h) in (j);

(l)

datum zadnjega cepljenja gojenih ovc in koz proti okužbi z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis;

(m)

število obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in število ovc ali koz, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra;

3.

v primeru programov izkoreninjenja za okužbo z MTBC po območjih ali regijah, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij:

(a)

število obratov, ki gojijo govedo, razen obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in število goved, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra;

(b)

število obratov, ki gojijo govedo, s statusom prost okužbe z MTBC, vključno z obrati z začasno preklicanim statusom prost bolezni, in število goved, ki se gojijo v teh obratih na dan 31. decembra;

(c)

število obratov, ki gojijo govedo, testirano med letom za odobritev ali ohranitev statusa, in število goved, testiranih za vsakega od naslednjih režimov testiranja, kot so določeni v oddelku 2 poglavja 1 dela II Priloge IV k Delegirani uredbi (EU) 2020/689:

(i)

testiranje se zahteva vsakih 12 mesecev;

(ii)

testiranje se zahteva vsakih 24 mesecev;

(iii)

testiranje se zahteva vsakih 36 mesecev;

(iv)

testiranje se zahteva vsakih 48 mesecev;

(d)

število obratov s sumom po testiranju iz točke (c);

(e)

število goved, vnesenih v obrat iz točke (a);

(f)

število goved, testiranih v okviru njihovega vnosa v obrat;

(g)

število obratov s sumom po testiranju iz točke (f);

(h)

število obratov s potrjeno okužbo med obrati iz točk (d) in (g);

(i)

število goved, poslanih v klavnico iz obrata s statusom prost okužbe z MTBC;

(j)

število zaklanih goved med tistimi iz točke (i), ki imajo lezije s sumom na okužbo z MTBC, ki so bile preiskane;

(k)

število goved med govedom iz točke (j), pri katerih je bila potrjena okužba;

(l)

skupno število obratov, za katere je bila potrjena okužba po odkritju sumljive lezije v klavnici;

(m)

skupno število obratov s potrjeno okužbo, če se razlikuje od seštevka števila obratov iz točk (h) in (l);

(n)

število obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in število goved, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra;

4.

v primeru programov izkoreninjenja za okužbo z EBL po območjih ali regijah, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij:

(a)

število obratov, ki gojijo govedo, razen obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in število goved, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra;

(b)

število obratov s statusom prost okužbe z EBL, vključno z obrati z začasno preklicanim statusom prost bolezni, in število goved, ki se gojijo v teh obratih na dan 31. decembra;

(c)

število obratov z odobrenim statusom prost EBL in število goved, testiranih v teh obratih;

(d)

število obratov, v katerih je bilo izvedeno testiranje za ohranitev statusa prost EBL, in število goved, testiranih v teh obratih;

(e)

število obratov iz točke (c) in število obratov iz točke (d) z enim ali več sumljivimi primeri;

(f)

število obratov in število goved iz točke (c) s potrjenimi primeri po preiskavi sumljivih primerov iz točke (e);

(g)

število obratov in število goved iz točke (d) s potrjenimi primeri po preiskavi sumljivih primerov iz točke (e), vključno s številom potrjenih primerov;

(h)

število zaklanih goved, starejših od 24 mesecev;

(i)

število sumljivih primerov, ki so bili ugotovljeni v okviru uradnega pregleda živali post mortem iz točke (h) in so bili preiskani za potrditev ali izključitev prisotnosti EBL;

(j)

število potrjenih primerov po pregledu goveda iz točke (i), ki je bilo gojeno v obratu;

(k)

število obratov z enim ali več potrjenimi primeri na dan 31. decembra;

(l)

število obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in število goved, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra;

5.

v primeru programov izkoreninjenja za IBR/IPV po območjih ali regijah, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij:

(a)

število obratov, ki gojijo govedo, razen obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in število goved, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra;

(b)

število obratov s statusom prost IBR/IPV, vključno z obrati z začasno preklicanim statusom prost bolezni, in število goved, ki se gojijo v teh obratih na dan 31. decembra;

(c)

število obratov z odobrenim statusom prost IBR/IPV in število goved, testiranih v teh obratih;

(d)

število obratov, v katerih je bilo izvedeno testiranje za ohranitev statusa prost IBR/IPV in število goved, testiranih v teh obratih po režimih testiranja, določenih v oddelku 2 poglavja 1 dela IV Priloge IV k Delegirani uredbi (EU) 2020/689;

(e)

število obratov s potrjenimi primeri, vključno s številom potrjenih primerov;

(f)

število obratov iz točk (a) in (b), ki gojijo po DIVA (razlikovanje med okuženimi in cepljenimi živalmi) cepljeno govedo, in število po DIVA cepljenih živali, ki se gojijo v teh obratih na dan 31. decembra;

(g)

število goved, cepljenih po DIVA v obdobju poročanja;

(h)

kadar je to primerno, datum zadnjega cepljenja gojenega goveda proti IBR/IPV;

(i)

število obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in število goved, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra;

6.

v primeru programov izkoreninjenja za okužbo z ADV po območjih ali regijah, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij:

(a)

število obratov, ki gojijo prašiče, razen obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in število prašičev, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra;

(b)

število obratov s statusom prost okužbe z ADV, vključno z obrati z začasno preklicanim statusom prost bolezni, in število prašičev, ki se gojijo v teh obratih na dan 31. decembra;

(c)

število obratov z odobrenim statusom prost okužbe z ADV in število prašičev, testiranih v teh obratih;

(d)

število obratov, v katerih je bilo izvedeno testiranje za ohranitev statusa prost okužbe z ADV, in število prašičev, testiranih v teh obratih;

(e)

število obratov s kliničnimi, virološkimi ali serološkimi dokazi za okužbo z ADV;

(f)

število obratov s potrjenimi primeri na dan 31. decembra;

(g)

število obratov iz točke (a), ki izvajajo cepljenje po DIVA, in število po DIVA cepljenih prašičev;

(h)

kadar je to primerno, datum zadnjega cepljenja gojenih prašičev proti ADV;

(i)

število obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in število prašičev, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra;

7.

v primeru programov izkoreninjenja za okužbo z BVD po območjih ali regijah, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij:

(a)

število obratov, ki gojijo govedo, razen obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in število goved, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra;

(b)

število obratov s statusom prost okužbe z BVD, vključno z obrati z začasno preklicanim statusom prost bolezni, in število goved, ki se gojijo v teh obratih na dan 31. decembra;

(c)

število obratov s statusom prost BVD v skladu s točko 2(b) oddelka 1 poglavja 1 dela VI Priloge IV k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, ki ohranjajo status prost BVD v skladu s točko 2 oddelka 2 poglavja 1 dela VI Priloge IV k navedeni delegirani uredbi, in število goved, ki se gojijo v teh obratih na dan 31. decembra;

(d)

število obratov z odobrenim statusom prost BVD in število goved, testiranih v teh obratih;

(e)

število obratov, testiranih za ohranitev statusa prost BVD in število goved, testiranih v teh obratih;

(f)

število obratov s potrjenimi primeri na dan 31. decembra, vključno s številom potrjenih primerov;

(g)

število obratov s potrjenimi primeri, ki so epidemiološko povezani z vnosom živali;

(h)

število obratov, v katerih je gojeno govedo cepljeno proti BVD, in število cepljenih živali;

(i)

kadar je to primerno, datum zadnjega cepljenja gojenega goveda proti BVD;

(j)

število obratov, za katere velja odstopanje v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in število goved, ki se gojijo v teh obratih, na dan 31. decembra;

8.

v primeru programov izkoreninjenja za okužbo z RABV po območjih ali regijah, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij, informacije o:

(a)

spremljanju, vključno vsaj z zemljevidi s podatki o:

(i)

testiranih indikatorskih živalih na vrsto;

(ii)

potrjenih primerih po vrstah;

(b)

cepljenju divjih živali:

(i)

število in datumi kampanj cepljenja;

(ii)

dosežena gostota vab s cepivom na območje ali regijo in, če je skupna velikost območja cepljenja na kampanjo cepljenja večja od 20 000 km2, zemljevid gostote vab s cepivom;

(iii)

na zahtevo Komisije elektronske datoteke, ki vključujejo:

poti letenja, evidentirane med distribucijo vab s cepivom,

distribucijo vab s cepivom: čas in položaj vsake nastavljene vabe, zabeležena med zračno distribucijo, če je skupna velikost območja cepljenja na kampanjo cepljenja večja od 20 000 km2;

(iv)

spremljanje učinkovitosti cepljenja z zemljevidi s podatki o:

številu živali, pozitivnih na test biomarkerja/število opravljenih testov biomarkerja,

številu živali, pozitivnih na serološke teste/število seroloških testov;

(v)

število in rezultati izvedenih testov titracije vab s cepivom;

(c)

številu potrjenih primerov, pri katerih do okužbe z RABV ni prišlo zadevnem ozemlju (uvoženi primeri);

(d)

če so bile v primerih iz točke (c) ugotovljene epidemiološke povezave, rezultatih okrepljenega spremljanja, ki se je izvajalo v obdobju 6 mesecev po poginu zadevne živali, kadar je to ustrezno;

9.

v primeru programov izkoreninjenja za okužbo z BTV:

(a)

ozemeljsko področje uporabe z zemljevidom ter opisom in razmejitvijo geografskih in upravnih območij, ki jih zajema program izkoreninjenja, ter imeni območij in regij, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij; kadar je to ustrezno, razlogi za uporabo odstopanja iz člena 37(3) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 in razvoj območja med izvajanjem programa;

(b)

število obratov, ki gojijo živali iz ciljne živalske populacije na dan 31. decembra;

(c)

število živali iz ciljne živalske populacije, ki se gojijo v obratih iz točke (b) na dan 31. decembra;

(d)

sheme vzorčenja, ki se izvajajo na letni ravni: enota za kartiranje in uporabljena izbirna merila, pogostost testiranja, število testov, vrsta diagnostičnih metod in rezultati;

(e)

število potrjenih primerov po območjih, vrstah, letih/mesecih in serotipih BTV;

(f)

število cepljenih živali po letih, vrstah in serotipih BTV;

(g)

odobrena odstopanja za premike, število zadevnih živali in, kadar je to ustrezno, prilagoditev spremljanja, ki se izvaja;

(h)

usklajeni ukrepi z drugimi državami članicami ali tretjimi državami, kadar je to ustrezno, in prilagoditev spremljanja zunanjim virom okužbe z BTV;

10.

v primeru programov izkoreninjenja za bolezni kategorij B in C pri vodnih živalih po območjih, kompartmentih ali regijah, če je v ozemeljsko področje uporabe vključenih več regij:

(a)

število odobrenih obratov akvakulture ter, kadar je to ustrezno, število registriranih obratov akvakulture, ki gojijo živali iz ciljne živalske populacije, in mest vzorčenja pri divjih populacijah, ki so vključeni v program izkoreninjenja, ter zemljevidi z lokacijo obratov in mest vzorčenja pri divjih populacijah na dan 31. decembra;

(b)

število obratov akvakulture in, kadar je to ustrezno, mest vzorčenja pri divjih populacijah od števila obratov ali mest vzorčenja iz točke (a), ki na dan 31. decembra niso okuženi;

(c)

število veterinarskih obiskov na odobrene in, kadar je to ustrezno, registrirane obrate akvakulture;

(d)

število vzorčenj na odobrene in, kadar je to ustrezno, registrirane obrate akvakulture ali mesta vzorčenja pri divjih populacijah ter podrobnosti o vrstah, rezultatih vzorčenja (pozitivnih/negativnih) in temperaturi vode v času vzorčenja;

(e)

število okuženih obratov akvakulture in, kadar je to ustrezno, mest vzorčenja pri divjih populacijah s potrjenimi primeri od števila obratov iz točke (a) na dan 31. decembra;

(f)

število novih okuženih obratov akvakulture in, kadar je to ustrezno, mest vzorčenja pri divjih populacijah s potrjenimi primeri od števila obratov iz točke (a) na dan 31. decembra.


(1)  Okužen, neokužen, neznano.


PRILOGA VII

INFORMACIJE, KI SE ZAHTEVAJO ZA PREDLOŽITEV PROGRAMOV IZKORENINJENJA V SKLADU S ČLENOM 10

ODDELEK 1

Predložitev programov izkoreninjenja za bolezni kategorij B in C pri kopenskih živalih, ki temeljijo na odobritvi statusa prost bolezni na ravni obratov

Informacije, ki jih je treba vključiti v programe izkoreninjenja za bolezni kategorij B in C pri kopenskih živalih, ki temeljijo na odobritvi statusa prost bolezni na ravni obratov:

1.

Datum predložitve.

2.

Ime države.

3.

Ime bolezni.

4.

Ozemeljsko področje uporabe z opisom in razmejitvijo geografskih in upravnih območij, ki jih zajema program izkoreninjenja, ter imena območij in regij, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij.

5.

Opis epidemiološkega stanja za vsako območje ali regijo, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij:

(a)

število obratov, ki gojijo živali ciljne živalske populacije, po zdravstvenih statusih (1), razen obratov, za katere velja odstopanje iz točke 6(f) na dan 31. decembra;

(b)

število živali iz ciljne živalske populacije, ki se gojijo v obratih iz točke (a) po zdravstvenih statusih;

(c)

zemljevidi, ki prikazujejo gostoto ciljne živalske populacije iz točke (b) po zdravstvenih statusih;

(d)

časovnica s prevalenco, podatki o incidenci in, kadar je to ustrezno, podatki o preteklih cepljenjih, ki zajemajo vsaj zadnjih 5 let; ter

(e)

informacije v zvezi z epidemiološkim stanjem pri dodatnih živalskih populacijah, kadar je to ustrezno.

6.

Opis strategije za obvladovanje bolezni pri programu izkoreninjenja v skladu s členom 16 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689, ki vključuje vsaj:

(a)

sheme vzorčenja in diagnostične metode, ki jih je treba uporabljati v skladu s Prilogo IV k Delegirani uredbi (EU) 2020/689:

(i)

za odobritev statusa prost bolezni za obrate in ohranitev navedenega statusa;

(ii)

za potrditev ali izključitev bolezni v primeru sumljivega primera;

(b)

ukrepe za obvladovanje bolezni, ki jih je treba izvajati v primeru potrjenega primera;

(c)

ukrepe za biološko zaščito in zmanjšanje tveganja, ki jih je treba izvajati;

(d)

vrsto cepiv, ki jih je treba uporabljati, in shemo cepljenja, če je to ustrezno;

(e)

ukrepe, ki jih je treba izvajati glede dodatnih živalskih populacij, če je to ustrezno;

(f)

odstopanja, ki jih je treba uporabljati v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, če je to ustrezno;

(g)

usklajene ukrepe z drugimi državami članicami ali tretjimi državami, če je to ustrezno.

7.

Opis organizacije, nadzora in vlog strani, ki sodelujejo v programu izkoreninjenja, ki vključuje vsaj:

(a)

organe, pristojne za usklajevanje in nadzor nad izvajanjem programa;

(b)

odgovornosti vseh vključenih zainteresiranih strani.

8.

Ocenjeno trajanje programa izkoreninjenja.

9.

Vmesni cilji programa izkoreninjenja, ki vključujejo vsaj:

(a)

pričakovano letno zmanjšanje števila okuženih obratov;

(b)

pričakovano letno povečanje števila obratov, prostih bolezni;

(c)

pričakovano precepljenost, kadar je to ustrezno.

ODDELEK 2

Predložitev programov izkoreninjenja za okužbo z RABV

Informacije, ki jih je treba vključiti v programe izkoreninjenja za okužbo z RABV:

1.

Datum predložitve.

2.

Ime države.

3.

Ozemeljsko področje uporabe z opisom in razmejitvijo geografskih in upravnih območij, ki jih zajema program izkoreninjenja, ter imena območij in regij, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij.

4.

Opis epidemiološkega stanja v vsaj zadnjih 5 letih, ki vključuje:

(a)

število potrjenih primerov po živalskih vrstah s seznama;

(b)

zemljevide, ki prikazujejo porazdelitev potrjenih primerov iz točke (a) na leto;

(c)

strategijo za obvladovanje bolezni in rezultate ukrepov za obvladovanje bolezni.

5.

Opis strategije za obvladovanje bolezni pri programu izkoreninjenja v skladu s členom 32 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689:

(a)

spremljanje, ki vključuje vsaj:

(i)

ciljno živalsko populacijo;

(ii)

sheme vzorčenja in podrobnosti zbiranja mrtvih živali;

(iii)

diagnostične metode;

(b)

če je to ustrezno, cepljenje, ki vključuje vsaj:

(i)

cepljenje gojenih živali v okviru programa izkoreninjenja:

vrsta cepiv, ki jih je treba uporabljati,

ciljna populacija;

(ii)

cepljenje divjih živali:

opredelitev/razmejitev območja cepljenja,

pogostost in pričakovani datumi kampanj cepljenja,

vabe s cepivom, ki jih je treba uporabljati,

metoda distribucije vab s cepivom in načrtovana gostota vab s cepivom,

opis metod, ki jih je treba uporabljati za oceno pravilne distribucije vab s cepivom,

opis strategije za spremljanje učinkovitosti cepljenja, kar zadeva serologijo in zaužitje vab s cepivom v ciljni živalski populaciji, sheme vzorčenja s podrobnostmi o zbiranju mrtvih živali in diagnostične metode,

opis ukrepov za zagotovitev ohranjanja kakovosti vabe s cepivom pred njeno distribucijo, zlasti kar zadeva titracijo vab s cepivom in nadzor nad hladno verigo,

cepljenje potepuških psov z vrsto cepiv, ki jih je treba uporabiti, in ciljno populacijo;

(c)

ukrepi za obvladovanje bolezni, ki jih je treba izvajati v primeru potrjenega primera;

(d)

kampanje obveščanja javnosti, ki jih je treba izvesti;

(e)

ukrepi, ki jih je treba izvajati za zmanjšanje stika z okuženimi živalmi;

(f)

usklajeni ukrepi z drugimi državami članicami ali tretjimi državami, kadar je to ustrezno.

6.

Opis organizacije, nadzora in vlog strani, ki sodelujejo v programu izkoreninjenja, ki vključuje vsaj:

(a)

organe, pristojne za usklajevanje in nadzor nad izvajanjem programa;

(b)

odgovornosti vseh vključenih zainteresiranih strani.

7.

Ocenjeno trajanje programa izkoreninjenja.

8.

Vmesni cilji programa izkoreninjenja, ki vključujejo vsaj:

(a)

pričakovano letno zmanjšanje števila izbruhov;

(b)

pričakovano število potrjenih izbruhov na območjih z izbruhi v prejšnjem letu;

(c)

pričakovani odstotek serokonverzije v ciljnih živalskih populacijah;

(d)

pričakovani odstotek zaužitja cepiva pri živalih ciljne vrste.

ODDELEK 3

Predložitev programov izkoreninjenja za okužbo z BTV

Informacije, ki jih je treba vključiti v programe izkoreninjenja za okužbo z BTV:

1.

Datum predložitve.

2.

Ime države.

3.

Ozemeljsko področje uporabe z opisom in razmejitvijo geografskih in upravnih območij, ki jih zajema program izkoreninjenja, ter imena območij in regij, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij, ter razlogi za uporabo odstopanja iz člena 37(3) Delegirane uredbe (EU) 2020/689, kadar je to ustrezno.

4.

Opis epidemiološkega stanja za vsako območje ali regijo, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij:

(a)

število obratov, ki gojijo živali iz ciljne živalske populacije na dan 31. decembra;

(b)

število živali iz ciljne živalske populacije, ki se gojijo v obratih iz točke (a);

(c)

zemljevidi, ki prikazujejo:

(i)

gostoto ciljne živalske populacije iz točke (b) ter

(ii)

geografsko porazdelitev primerov okužbe z BTV po serotipih za vsaj zadnjih 5 let;

(d)

časovnica s prevalenco, podatki o incidenci in, kadar je to ustrezno, podatki o preteklih cepljenjih, ki zajemajo vsaj zadnjih 5 let;

(e)

rezultati spremljanja vektorjev, ki zajemajo vsaj zadnjih 5 let;

(f)

informacije v zvezi z epidemiološkim stanjem pri dodatnih živalskih populacijah, kadar je to ustrezno.

5.

Opis strategije za obvladovanje bolezni pri programu izkoreninjenja v skladu s členom 37 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, ki vključuje vsaj:

(a)

podrobnosti o aktivnem spremljanju, ki ga je treba izvajati v skladu z oddelkom 4 poglavja 1 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, z:

(i)

zemljevidi, ki prikazujejo geografske enote;

(ii)

izbiro mest vzorčenja, shem vzorčenja in diagnostičnih metod, ki se uporabljajo za spremljanje sentinelnih živali;

(iii)

izbiro mest vzorčenja, shem vzorčenja in diagnostičnih metod, ki se uporabljajo za strukturirane raziskave prevalence;

(b)

vrsto cepiv, ki jih je treba uporabljati, in sheme cepljenja za cepljenje zadevne ciljne živalske populacije, kadar je to ustrezno;

(c)

postopek in diagnostične metode za potrditev ali izključitev bolezni v primeru sumljivega primera;

(d)

ukrepe za obvladovanje bolezni, ki jih je treba izvajati v primeru potrjenega primera;

(e)

omejitve premikov, ki se uporabljajo za premike gojenih živali in zarodnega materiala;

(f)

ukrepe za biološko zaščito in zmanjšanje tveganja, ki jih je treba izvajati;

(g)

podrobnosti o spremljanju vektorjev in, kadar je to ustrezno, o vzpostavitvi sezonskih območij brez okužbe z BTV;

(h)

podrobnosti o odobritvi statusa „pred vektorji zaščiteni obrat“ za obrate, kadar je to ustrezno;

(i)

usklajene ukrepe z drugimi državami članicami ali tretjimi državami, kadar je to ustrezno.

6.

Opis organizacije, nadzora in vlog strani, ki sodelujejo v programu izkoreninjenja, ki vključuje vsaj:

(a)

organe, pristojne za usklajevanje in nadzor nad izvajanjem programa;

(b)

odgovornosti vseh vključenih zainteresiranih strani.

7.

Ocenjeno trajanje programa izkoreninjenja.

8.

Vmesni cilji programa izkoreninjenja, ki vključujejo vsaj:

(a)

pričakovano letno zmanjšanje števila potrjenih primerov v ciljni živalski populaciji;

(b)

pričakovano letno povečanje števila geografskih enot, prostih bolezni;

(c)

pričakovano precepljenost, kadar je to ustrezno.

ODDELEK 4

Predložitev programov izkoreninjenja za bolezni kategorij B in C pri vodnih živalih

Informacije, ki jih je treba vključiti v programe izkoreninjenja za bolezni kategorij B in C pri vodnih živalih:

1.

Datum predložitve.

2.

Ime države.

3.

Ime bolezni.

4.

Ozemeljsko področje uporabe z opisom in razmejitvijo geografskih in upravnih območij, ki jih zajema program izkoreninjenja, ter imena območij ali kompartmentov.

5.

Opis epidemiološkega stanja za vsako območje, kompartment ali regijo, če je v ozemeljsko področje uporabe programa vključenih več regij:

(a)

število odobrenih obratov akvakulture in število registriranih obratov akvakulture, ki gojijo živali iz ciljne živalske populacije, po vrstah proizvodnje in zdravstvenih statusih (2) na dan 31. decembra;

(b)

vrste s seznama, ki se gojijo v obratih akvakulture iz točke (a) po zdravstvenih statusih;

(c)

zemljevidi, ki prikazujejo:

(i)

geografsko lokacijo obratov akvakulture iz točke (a) in ustrezno porečje ter

(ii)

geografsko porazdelitev primerov okužbe z ustrezno boleznijo kategorije B ali C za vsaj zadnjih 5 let;

(d)

informacije v zvezi z epidemiološkim stanjem pri divjih vodnih živalih, kadar je to ustrezno.

6.

Opis strategije za obvladovanje bolezni pri programu izkoreninjenja v skladu s členom 46 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, ki vključuje vsaj:

(a)

sheme vzorčenja in diagnostične metode, ki jih je treba uporabljati v skladu s Prilogo VI k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, za:

(i)

veterinarske obiske in vzorčenje v obratih akvakulture;

(ii)

usmerjeno spremljanje divjih populacij, kadar je to ustrezno;

(b)

ukrepe za obvladovanje bolezni, ki jih je treba izvajati v primeru potrjenega primera;

(c)

ukrepe za biološko zaščito in zmanjšanje tveganja, ki jih je treba izvajati;

(d)

sheme cepljenja, kadar je to ustrezno;

(e)

ukrepe, ki jih je treba izvajati v zvezi z divjimi vodnimi živalmi, ter število in geografsko lokacijo mest vzorčenja, kadar je to ustrezno;

(f)

odstopanja, ki jih je treba uporabljati v skladu s členom 53 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, kadar je to ustrezno;

(g)

usklajene ukrepe z drugimi državami članicami ali tretjimi državami, kadar je to ustrezno.

7.

Opis organizacije, nadzora in vlog strani, ki sodelujejo v programu izkoreninjenja, ki vključuje vsaj:

(a)

organe, pristojne za usklajevanje in nadzor nad izvajanjem programa;

(b)

odgovornosti vseh vključenih zainteresiranih strani.

8.

Ocenjeno trajanje programa izkoreninjenja.

9.

Vmesni cilji in strategije za obvladovanje bolezni za izvajanje programa izkoreninjenja, ki vključujejo vsaj:

(a)

pričakovano letno zmanjšanje števila okuženih obratov akvakulture in mest vzorčenja pri divjih populacijah, kadar je to ustrezno;

(b)

pričakovano letno povečanje števila obratov akvakulture in mest vzorčenja pri divjih populacijah, kadar je to ustrezno, pri katerih je bil rezultat testiranj negativen;

(c)

pričakovano precepljenost, kadar je to ustrezno.


(1)  Prost bolezni, okužen ali neznano.

(2)  Neokužen, okužen, neznano.


Top