EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1530

Uredba (EU) 2020/1530 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2020 o spremembi Direktive (EU) 2016/798 glede uporabe pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema na stalni povezavi pod Rokavskim prelivom

OJ L 352, 22.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1530/oj

22.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 352/1


UREDBA (EU) 2020/1530 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. oktobra 2020

o spremembi Direktive (EU) 2016/798 glede uporabe pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema na stalni povezavi pod Rokavskim prelivom

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta (3) od vsake države članice zahteva, da vzpostavi nacionalni varnostni organ, ki je zadolžen za naloge, določene v zvezi z varnostjo na železnici. V skladu z navedeno direktivo je lahko nacionalni varnostni organ organ, ki ga enostransko ustanovi zadevna država članica ali organ, ki ga je več držav članic zadolžilo za navedene naloge, da bi zagotovil enoten varnostni režim.

(2)

S pogodbo med Francijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o gradnji in upravljanju stalne povezave pod Rokavskim prelivom s strani zasebnih koncesionarjev, podpisano 12. februarja 1986 v Canterburyju (v nadaljnjem besedilu: Pogodba iz Canterburyja), je bila ustanovljena medvladna komisija za nadzor vseh zadev v zvezi z gradnjo in upravljanjem stalne povezave pod Rokavskim prelivom (v nadaljnjem besedilu: medvladna komisija).

(3)

Do konca prehodnega obdobja, določenega v Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (4) (v nadaljnjem besedilu: prehodno obdobje), je medvladna komisija nacionalni varnostni organ v smislu Direktive (EU) 2016/798, pristojen za stalno povezavo pod Rokavskim prelivom.

(4)

Ob koncu prehodnega obdobja bo medvladna komisija postala organ, ki je bil ustanovljen z mednarodnim sporazumom med državo članico, tj. Francijo, in tretjo državo, tj. Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljesto). Če ne bo določeno drugače v mednarodnem sporazumu, ki bo zavezujoč za Združeno kraljestvo, nacionalni varnostni organ ne bo več v skladu s pravom Unije, pravo Unije pa se ne bo več uporabljalo za del stalne povezave pod Rokavskim prelivom pod pristojnostjo Združenega kraljestva.

(5)

Za zagotovitev varnega in učinkovitega upravljanja stalne povezave pod Rokavskim prelivom je primerno ohraniti medvladno komisijo kot enotni varnostni organ, ki bi bil odgovoren za celotno infrastrukturo.

(6)

Zato Sklep (EU) 2020/1531 Evropskega parlamenta in Sveta (5) pooblašča Francijo, da pod določenimi pogoji izpogaja, podpiše in sklene mednarodni sporazumu o dopolnitvi Pogodbe iz Canterburyja, na podlagi katere medvladna komisija ostaja enoten varnostni organ, pristojen za uporabo prava Unije na stalni povezavi pod Rokavskim prelivom.

(7)

V ta namen bi bilo treba določiti posebna pravila glede posebnih varnostnih organov, pa tudi glede dolžnosti zadevne države članice, da sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da posebni varnostni organ ali, če to ni mogoče, njen nacionalni varnostni organ dosledno uporablja pravo Unije.

(8)

Pri reševanju sporov med zadevno državo članico in tretjo državo na področju varnosti na železnici se lahko pojavijo vprašanja glede razlage prava Unije. Zato bi moralo biti Sodišče Evropske unije pristojno za sprejemanje predhodnih odločitev o teh vprašanjih.

(9)

Direktivo (EU) 2016/798 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ker cilja te uredbe, in sicer zagotovitve varnega in učinkovitega upravljanja stalne povezave pod Rokavskim prelivom po koncu prehodnega obdobja, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(11)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Direktive (EU) 2016/798

Direktiva (EU) 2016/798 se spremeni:

(1)

v členu 3 se točka 7 nadomesti z naslednjim:

„7.

‚nacionalni varnostni organ‘ pomeni:

(a)

nacionalni organ, ki je zadolžen za naloge v zvezi z varnostjo na železnici v skladu s to direktivo;

(b)

kateri koli organ, ki ga je več držav članic zadolžilo za naloge iz točke (a), da se zagotovi enoten varnostni režim;

(c)

kateri koli organ, ki sta ga država članica in tretja država zadolžili za naloge iz točke (a), da se zagotovi enoten varnostni režim, če je Unija z zadevno tretjo državo v ta namen sklenila sporazum ali da je tak sporazum sklenila država članica v skladu s pooblastilom, ki ji ga je v ta namen podelila Unija;“;

(2)

v členu 16 se dodajo naslednji odstavki:

„4.

Kadar se en gradbeni inženirski objekt delno nahaja v tretji državi in delno v državi članici, lahko ta država članica poleg nacionalnega varnostnega organa, ki je sicer pristojen za njeno ozemlje, v skladu s točko (c) točke 7 člena 3 ter z mednarodnim sporazumom, ki ga je sklenila Unija ali sklenitev katerega je Unija odobrila, imenuje varnostni organ, pristojen posebej za ta gradbeni inženirski objekt in vse druge z njim povezane elemente železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: posebni varnostni organ). V skladu z navedenim mednarodnim sporazumom lahko nacionalni varnostni organ začasno prevzame pristojnost za del inženirskega objekta, ki se nahaja na ozemlju zadevne države članice.

V okviru katerega koli mednarodnega sporazuma iz prvega pododstavka zadevna država članica sprejme vse ukrepe, ki jih ima na voljo na podlagi navedenega mednarodnega sporazuma, za zagotovitev, da je posebni varnostni organ skladen s pravom Unije. V ta namen in kadar je to potrebno zaradi varnosti na železnici, zadevna država članica brez odlašanja uveljavi pravico, podeljeno z navedenim mednarodnim sporazumom, na podlagi katere lahko nacionalni varnostni organ prevzame izključno pristojnost nad delom inženirskega objekta, ki se nahaja v tej državi članici.

5.

Kadar se v sporu, predloženem v arbitražo v skladu z mednarodnim sporazumom pojavi vprašanje v zvezi z razlago prava Unije, je za odločanje o tem vprašanju na zahtevo arbitražnega sodišča, ustanovljenega za reševanje sporov na podlagi navedenega mednarodnega sporazuma, pristojno Sodišče Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sodišče).

Za predloge za sprejetje predhodnih odločitev Sodišča Evropske unije, vloženih na podlagi prvega pododstavka, se smiselno uporabljajo določbe prava Unije, ki urejajo postopke pred Sodiščem Evropske unije v skladu s členom 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Kadar arbitražno sodišče ne upošteva odločitve Sodišča, sprejete v skladu s prvim pododstavkom, zadevna država članica brez odlašanja uveljavi pravico, podeljeno z mednarodnim sporazumom, na podlagi katere lahko nacionalni varnostni organ prevzame izključno pristojnost nad delom inženirskega objekta, ki se nahaja v tej državi članici.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. oktobra 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Mnenje z dne 16. septembra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta 8. oktobra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 14. oktobra 2020.

(3)  Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102).

(4)  UL L 29, 31.1.2020, str. 7.

(5)  Sklep (EU) 2020/1531 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2020 o pooblastilu Franciji, da izpogaja, podpiše in sklene mednarodni sporazum o dopolnitvi Pogodbe med Francijo in Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o gradnji in upravljanju stalne povezave pod Rokavskim prelivom s strani zasebnih koncesionarjev (glej stran 4 tega Uradnega lista).


Top